Europeiska Kommissionen > ERN > Rättssystemets uppbyggnad

Senaste uppdatering: 30-07-2004
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Rättssystemets uppbyggnad - Allmän information

Många olika domstolar

Alla medlemsstater har många olika domstolar med klart avgränsade behörighetsområden.

Medlemsstaternas rättssystem skiljer sig mycket åt. Det är naturligt, eftersom de bygger på olika nationella rättskipningstraditioner.
I flertalet medlemsstater kan man dock urskilja två olika typer av domstolar:
 • De som prövar angrepp mot personer, egendom och samhället i stort (till exempel mord, stöld och skadegörelse). Dessa domstolar utdömer ofta straff och kallas brottmålsdomstolar eller straffdomstolar.
 • De som avgör tvister mellan privatpersoner eller företag (en skilsmässa, en hyrestvist, ett avskedande) kallas för tvistemålsdomstolar eller civildomstolar. Det finns också andra domstolar, till exempel förvaltningsdomstolar eller skattedomstolar, som avgör tvister mellan privatpersoner eller företag och det allmänna.

Vad som omfattas av civilrätten och de olika domstolarnas behörighetsområden kan variera kraftigt mellan olika medlemsstater.

Vissa domstolar kan ha mycket allmänna uppgifter, andra är däremot inriktade på specialområden, till exempel arbetsrättsliga tvister, handelstvister eller familjemål.
Varje medlemsstat har också ett system för att överklaga domar, det vill säga möjligheter för parterna att få en dom prövad på nytt av en högre instans.
Klicka på medlemsstaternas flaggor så hittar du information om deras rättssystem, särskilt om de domstolar som prövar civilrättsliga och handelsrättsliga tvister.
Klicka på ikonen ” Gemenskapsrätt” så hittar du information om EG-domstolen.
Klicka på ikonen ” Internationell rätt” så hittar du bland annat information om Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna.

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 30-07-2004

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket