Európska komisia > EJS > Organizácia súdnictva

Posledná úprava: 15-02-2007
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Organizácia súdnictva - Všeobecné informácie

Veľká rozmanitosť súdov a tribunálov

Všetky členské štáty majú rad súdov, každý s presne definovanými súdnymi právomocami.

Právne systémy členských štátov sú veľmi rozdielne, odrážajú rozdiely v štátnych právnych tradíciách. 

Vo všeobecnosti sa však dajú vymedziť dva druhy súdov v rámci každého členského štátu:

 • tie, ktoré trestajú trestné činy proti osobám, majetku alebo spoločnosti (ako napríklad vražda, krádež, vandalizmus atď.); tieto súdy môžu ukladať tresty a volajú sa trestné súdy;
 • tie, ktoré riešia spory medzi fyzickými alebo právnickými osobami (rozvod, problém s nájmom, výpoveď atď.) a volajú sa občianske súdy. Iné súdy, napríklad správne alebo daňové súdy, riešia spory medzi fyzickýmiosobami alebo firmami a verejnými orgánmi.

Koncept občianskeho práva a právomoci rôznych súdov sa môžu od jedného členského štátu k druhému výrazne odlišovať.

Niektoré súdy môžu mať veľmi všeobecnú jurisdikciu, alebo naopak, môžu sa špecializovať na rôzne oblasti, akými sú pracovnoprávne spory, obchodné vzťahy alebo rodinné veci.

Každý členský štát má navyše systém opravných prostriedkov, ktorý umožňuje, aby prípad, o ktorom už bol vynesený rozsudok, znovu posúdil vyšší súd.

Keď kliknete na vlajky členských štátov, nájdete užitočné informácie o ich právnych systémoch, vrátane opisu súdov s občianskoprávnou a obchodnou jurisdikciou.

Keď kliknete na ikonu „Právo Spoločenstva“, nájdete informácie o Súdnom dvore Európskych spoločenstiev.

Keď kliknete na ikonu „medzinárodné právo“, nájdete informácie o medzinárodných súdoch, vrátane Európskeho súdu pre ľudské práva.

Posledná úprava: 15-02-2007

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo