Европейска комисия > ЕСМ > Съдебна организация

Последна актуализация: 15-03-2007
Версия за печат Прибавете към предпочитани

Моля, имайте предвид, че този уебсайт ще бъде закрит през декември 2019 г. Неговото съдържание вече е част от европейския портал за електронно правосъдие.

Съдебна организация - Обща информация

Широко разнообразие от съдилища и трибунали

Всички държави-членки имат набор от съдилища, всяко от които е с ясно определена юрисдикция.

Съдебните системи на държавите-членки са много разнообразни и отразяват разликите в националните съдебни традиции.

Като цяло обаче във всяка държава-членка могат да бъдат посочени два типа съдилища:

 • такива, които наказват за престъпления срещу личността, собствеността или обществото (например убийство, кражба, вандализъм и т.н.); тези съдилища могат да налагат наказания и се наричат наказателни съдилища;
 • такива, които решават спорове между частни лица или дружества (развод, проблем с наема, уволнения и т.н.), които са граждански съдилища. Други съдилища, като например административни или данъчни, могат да решават спорове между частни лица или фирми и обществените власти.

Концепцията за гражданско право и правомощията на различните съдилища в отделните държави-членки могат значително да се различават.

Определени съдилища могат да имат много обща юрисдикция или обратното – могат да се специализират в различни области, като например трудовоправни спорове, търговски отношения или семейни въпроси.

В допълнение, всяка държава-членка има система за обжалване, която дава възможността да се поиска дадено дело, по което вече е била издадена присъда, да бъде преразгледано от съд от по-висша инстанция.

Ако щракнете върху флаговете на отделните държави-членки, ще намерите полезна информация за техните правни системи, включително описание на съдилищата с гражданска и търговска юрисдикция.

Ако щракнете върху иконата „Право на Общността“, ще намерите информация за Съда на Европейските общности.

Ако щракнете върху иконата „Международно право“, ще намерите информация за международните съдилища, включително за Европейския съд по правата на човека.

НагореНагоре

Последна актуализация: 15-03-2007

 
 • Право на Общността
 • Международно право

 • Белгия
 • България
 • Чешка република
 • Дания
 • Германия
 • Естония
 • Ирландия
 • Гърция
 • Испания
 • Франция
 • Италия
 • Кипър
 • Латвия
 • Литва
 • Люксембург
 • Унгария
 • Малта
 • Холандия
 • Австрия
 • Полша
 • Португалия
 • Румъния
 • Словения
 • Словакия
 • Финландия
 • Швеция
 • Обединено кралство