Európska komisia > EJS > Organizácia súdnictva > Právo spoločenstva

Posledná úprava: 01-03-2007
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Organizácia súdnictva - Právo spoločenstva

Súdny dvor Európskych spoločenstiev: jurisdikcia pre Európu

Európska únia vydáva svoje vlastné právne predpisy a svoje vlastné normy. Úlohou súdneho dvora je zabezpečiť dodržiavanie a výklad týchto právnych predpisov ako aj ich jednotnú aplikáciu vo všetkých členských štátoch.

Súdny dvor je zložený z 25 sudcov a ôsmich generálnych advokátov. Má sídlo v Luxemburgu. Od roku 1989 mu pomáha plniť jeho poslanie súd prvého stupňa.

Všetky potrebné informácie o fungovaní a právomociach súdneho dvora môžete nájsť na jeho stránke.

V občianskoprávnych veciach sa hlavná právomoc súdneho dvora týka predbežných otázok.

Táto procedúra zakladá mechanizmus spolupráce medzi súdnym dvorom a vnútroštátnymi súdmi rozhodujúcimi v sporoch, v ktorých je potrebné aplikovať právo Spoločenstva.

Ak vnútroštátne súdy majú pochybnosti ohľadom aplikácie práva Spoločenstva, musia pred rozhodnutím sporu požiadať súdny dvor o výklad. Na súdny dvor sa môžu obrátiť iba vnútroštátne súdy, ale sporné strany majú dvojmesačnú lehotu na to, aby písomne sformulovali svoje pripomienky, a rovnako môžu svoje argumenty predniesť ústne na pojednávaní.

Tento systém zabezpečuje jednotný výklad a jednotnú aplikáciu práva Spoločenstva vo všetkých členských štátoch únie. Súdny dvor totiž rozhoduje o výklade práva, čo znamená, že upresňuje stav práva Spoločenstva. Vnútroštátny súd, ktorému je odpoveď adresovaná, musí v spore, ktorý rozhoduje, aplikovať právo tak, ako ho vyložil súdny dvor, a to bez akejkoľvek zmeny alebo deformácie.

Niekoľko podnetov na margo organizácie súdnictva.

Právo Spoločenstva neupravuje organizáciu civilného súdnictva v členských štátoch.

Na podnet Európskej Komisie, Rada prijala smernicu, ktorá ustanovuje minimálne pravidlá týkajúce sa právnej pomoci. Komisia v októbri 2004 predstavila návrh smernice o sprostredkovaní.

Referenčné dokumenty

 • Návrh Smernice o určitých aspektoch mediácie vo veciach občianskych a obchodných (KOM/2004/0718 v konečnom znení)
 • Smernica Rady 2004/80/ES z 29. apríla 2004 o odškodňovaní obetí trestných činov
 • Smernica Rady 2003/8/ES z 27. januára 2003 o zlepšení prístupu k spravodlivosti pri cezhraničných sporoch ustanovením minimálnych spoločných pravidiel týkajúcich sa právnej pomoci pri takýchto sporoch
 • Zelená kniha o alternatívnych spôsoboch riešenia sporov v oblasti občianskeho a obchodného práva (KOM/2002/0196 v konečnom znení)

« Organizácia súdnictva - Všeobecné informácie | Právo spoločenstva - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 01-03-2007

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo