Komisja Europejska > EJN > Organizacja wymiaru sprawiedliwości > Prawo wspólnotowe

Ostatnia aktualizacja: 01-03-2007
Wersja do druku Dodaj do ulubionych

Organizacja wymiaru sprawiedliwości - Prawo wspólnotowe

Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich: sąd dla Europy

Unia Europejska tworzy swoje własne normy i przepisy prawne. Zadaniem Trybunału Sprawiedliwości jest egzekwowanie i dokonywanie wykładni prawa, a także zapewnienie jego jednolitego stosowania we wszystkich państwach członkowskich.

W skład Trybunału wchodzi dwudziestu pięciu sędziów i z ośmiu rzeczników generalnych. Siedziba trybunału mieści się w Luksemburgu. Od 1989 r. wspomagany jest przez Sąd Pierwszej Instancji.

Użyteczne informacje na temat działania i kompetencji Trybunału można uzyskać na jego stronie internetowej.

W zakresie sądownictwa cywilnego zasadnicza właściwość Trybunału dotyczy odesłań prejudycjalnych.

Procedura ta wprowadza mechanizm współpracy między Trybunałem a sądami krajowymi, które rozstrzygają spory wymagające zastosowania prawa wspólnotowego.

Jeżeli sądy krajowe mają wątpliwości w zakresie stosowania prawa wspólnotowego, muszą zwrócić się do Trybunału o dokonanie wykładni danego zagadnienia jeszcze przed wydaniem orzeczenia. Wprawdzie do Trybunału mogą zwracać się jedynie sądy krajowe, ale osoby będące stronami sporu mają dwa miesiące na przedłożenie uwag na piśmie; mogą także przedstawić swoje argumenty ustnie podczas rozprawy.

System ten gwarantuje jednolitą wykładnię prawa wspólnotowego oraz jego jednorodne stosowanie w całej Unii. Trybunał Sprawiedliwości orzeka w sprawach prawa, to znaczy wyjaśnia stosowne przepisy prawa wspólnotowego. Sąd krajowy, do którego skierowane jest orzeczenie Trybunału stosuje je zgodnie z wykładnią Trybunału Sprawiedliwości w rozstrzyganym przez siebie sporze, bez żadnych zmian lub odstępstw.

Kilka inicjatyw z pogranicza wymiaru sprawiedliwości.

Prawo wspólnotowe nie reguluje organizacji wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych w państwach członkowskich.

Z inicjatywy Komisji Europejskiej Rada przyjęła dyrektywę ustanawiającą minimalne zasady w zakresie pomocy prawnej. W październiku 2004 r. Komisja przedstawiła wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie mediacji.

Dokumenty źródłowe

 • Wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie niektórych aspektów mediacji w sprawach cywilnych i handlowych (COM/2004/0718 wersja ostateczna)
 • Dyrektywa Rady 2004/80/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. odnosząca się do kompensaty dla ofiar przestępstw
 • Dyrektywa Rady 2003/8/WE z dnia 27 stycznia 2003 r. w celu usprawnienia dostępu do wymiaru sprawiedliwości w sporach transgranicznych poprzez ustanowienie minimalnych wspólnych zasad odnoszących się do pomocy prawnej w sporach o tym charakterze
 • Zielona księga w sprawie alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów podlegających prawu cywilnemu i handlowemu (COM/2002/0196 wersja ostateczna)

« Organizacja wymiaru sprawiedliwości - Informacje ogólne | Prawo wspólnotowe - Informacje ogólne »

Do góryDo góry

Ostatnia aktualizacja: 01-03-2007

 
 • Prawo wspólnotowe
 • Prawo międzynarodowe

 • Belgia
 • Bułgaria
 • Czechy
 • Dania
 • Niemcy
 • Estonia
 • Irlandia
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Francja
 • Włochy
 • Cypr
 • Łotwa
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Węgry
 • Malta
 • Niderlandy
 • Austria
 • Polska
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Słowenia
 • Słowacja
 • Finlandia
 • Szwecja
 • Wielka Brytania