Europese Commissie > EJN > Organisatie van de rechtspraak > Gemeinscheftsrecht

Laatste aanpassing: 25-01-2007
Printversie Voeg toe aan favorieten

Organisatie van de rechtspraak - Gemeinscheftsrecht

Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen: een gerecht voor Europa

De Europese Unie creëert haar eigen rechtsnormen, haar eigen wetten. De taak van het Hof van Justitie is de naleving van die wetten te waarborgen, die wetten te interpreteren en ervoor te zorgen dat ze in alle lidstaten op uniforme wijze worden toegepast.

Het Hof bestaat uit 25 rechters en acht advocaten-generaal. Het zetelt in Luxemburg. Sinds 1989 wordt het bijgestaan door een Gerecht van eerste aanleg.

Alle belangrijke informatie over het functioneren en de bevoegdheden van het Hof kunt u vinden op de website van het Hof.

Op het gebied van de burgerlijke rechtspleging heeft de bevoegdheid van het Hof vooral betrekking op de prejudiciële verwijzingen.

Deze procedure houdt een samenwerkingsmechanisme in tussen het Hof en de nationale gerechten die moeten beslissen in een geschil dat toepassing van het gemeenschapsrecht met zich meebrengt.

Als de nationale gerechten twijfelen over de toepassing van het gemeenschapsrecht, moeten zij opheldering aan het Hof vragen alvorens uitspraak te doen. Alleen het nationale gerecht kan zich tot het Hof wenden met een prejudiciële vraag, maar de bij het geschil betrokken personen hebben twee maanden de tijd om hun schriftelijke opmerkingen te formuleren en zij kunnen hun argumenten ook mondeling naar voren brengen op de zitting.

Dit systeem garandeert een uniforme interpretatie en homogene toepassing van het gemeenschapsrecht in de hele Unie. Het Hof van Justitie bepaalt wat recht is, d.w.z. dat het namelijk verklaart hoe in een bepaald geval het gemeenschapsrecht luidt. De nationale rechter tot wie het antwoord gericht is, moet op het geschil waarover het dient te beslissen, het recht toepassen zoals dat door het Hof is uitgelegd, zonder er iets aan te mogen afdoen of verdraaien.

Een paar initiatieven in de marge van de rechterlijke organisatie

De organisatie van de burgerlijke rechtspleging in de lidstaten wordt niet geregeld door het gemeenschapsrecht.

Op voorstel van de Europese Commissie heeft de Raad een richtlijn betreffende minimumnormen voor rechtsbijstand vastgesteld. In oktober 2004 heeft de Commissie een voorstel voor een richtlijn over bemiddeling ingediend.

Referentiedocumenten

 • Voorstel voor een richtlijn betreffende bepaalde aspecten van bemiddeling in burgerlijke en handelszaken (COM/2004/0718 def.)
 • Richtlijn 2004/80/EG van de Raad van 29 april 2004 betreffende de schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven
 • Richtlijn 2002/8/EG van de Raad van 27 januari 2003 tot verbetering van de toegang tot de rechter bij grensoverschrijdende geschillen, door middel van gemeenschappelijke minimumvoorschriften betreffende rechtsbijstand bij die geschillen
 • Groenboek betreffende alternatieve wijzen van geschillenbeslechting op het gebied van het burgerlijk recht en het handelsrecht (COM/2002/0196 def.)

« Organisatie van de rechtspraak - Algemene informatie | Gemeinscheftsrecht - Algemene informatie »

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 25-01-2007

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk