Eiropas Komisija > ETST > Tieslietu organizācija > Kopienas tiesību akti

Pēdējo reizi atjaunots: 23-02-2007
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Tieslietu organizācija - Kopienas tiesību akti

Eiropas Kopienu Tiesa: tiesa Eiropai

Eiropas Savienība rada savus tiesību aktus. Eiropas Kopienu Tiesas uzdevums ir piemērot un interpretēt šos tiesību aktus, un nodrošināt, ka tos vienādi piemēro visās dalībvalstīs.

Tiesas sastāvā ir 25 tiesneši un astoņi ģenerāladvokāti. Tā atrodas Luksemburgā. Kopš 1989. gada tai palīdz Pirmās instances tiesa.

Papildu informāciju par Tiesas darbību un jurisdikciju var atrast tās tīmekļa vietnē (site).

Civillietās Tiesas galvenā kompetence attiecas uz prejudiciālu nolēmumu sniegšanu.

Tas ir process, kas ļauj nodrošināt sadarbību starp Tiesu un valstu tiesām, kam ir jāpieņem lēmumi strīdos, kas saistīti ar Kopienu tiesību piemērošanu.

Ja valstu tiesām ir šaubas par to, kā piemērot Kopienas tiesību normas, tām, pirms sava nolēmuma pasludināšanas, jālūdz skaidrojums Tiesai. Jautājumu izskatīšanai Tiesai var nodot tikai valsts tiesa, bet abām lietā iesaistītajām pusēm ir divi mēneši laika, lai iesniegtu rakstiskus komentārus, un tām ir iespēja savus argumentus paust arī mutvārdos lietas izskatīšanas laikā.

Šī sistēma nodrošina, ka Kopienas tiesību normas tiek vienādi interpretētas un piemērotas visā ES. Kopienu Tiesa pieņem nolēmumus par tiesību normām, t.i., tā skaidro attiecīgās Kopienu tiesību normas. Valsts tiesai, uz kuru attiecas šis nolēmums, ir jāpiemēro attiecīgās tiesību normas tās izskatītajā strīdā atbilstīgi Kopienu Tiesas interpretācijai, tās nepārveidojot un negrozot.

Dažas iniciatīvas par šīs tieslietu sistēmas robežām

Kopienas tiesības neregulē civiltiesu darba organizāciju dalībvalstīs.

Pēc Eiropas Komisijas iniciatīvas Padome ir pieņēmusi direktīvu (directive), nosakot minimālās prasības par juridisko palīdzību. 2004. gada oktobrī Komisija iesniedza priekšlikumu direktīvai (proposal for a Directive) par starpniecību.

Atsauces dokumenti

 • Priekšlikums direktīvai (Proposal for a Directive) par noteiktiem starpniecības aspektiem civilajos un komerciālajos jautājumos (COM/2004/0718, galīgā redakcija)
 • Padomes 2004. gada 29. aprīļa Direktīva 2004/80/EK (Council Directive 2004/80/EC) par kompensāciju noziegumos cietušajiem
 • Padomes 2003. gada 27. janvāra Direktīvā 2002/8/EK (Council Directive 2002/8/EC) par to, kā uzlabot tiesu pieejamību pārrobežu strīdos, nosakot kopīgus obligātus noteikumus attiecībā uz juridisko palīdzību šādos strīdos
 • Zaļā grāmata (Green paper) par alternatīviem strīdu risināšanas veidiem civiltiesībās un komerctiesībās (COM/2002/0196, galīgā redakcija).

« Tieslietu organizācija - Vispārīgas ziņas | Kopienas tiesību akti - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 23-02-2007

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste