Europos Komisija > ETIT > Teisėtvarkos sistema > Bendrijos teisė

Naujausia redakcija: 01-03-2007
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Teisėtvarkos sistema - Bendrijos teisė

Europos Bendrijų Teisingumo Teismas: jurisdikcija Europai

Europos Sąjunga kuria savo teisės aktus. Teisingumo Teismo paskirtis – užtikrinti šių teisės aktų laikymąsi, juos aiškinti ir užtikrinti vienodą jų taikymą visose valstybėse narėse.

Teisingumo Teismą sudaro dvidešimt penki teisėjai ir aštuoni generaliniai advokatai. Jo buveinė yra Liuksemburge. 1989 m. prie jo įsteigtas Pirmosios instancijos teismas.

Visą naudingą informaciją, susijusią su Teismo darbu ir jurisdikcija, galite rasti apsilankę jo tinklalapyje.

Civilinės teisės požiūriu pagrindinė teismo jurisdikcija yra susijusi su preliminarių nutarimų teikimu.

Taikant šią procedūrą kuriamas Teismo ir nacionalinių teismų, kurie ginčus turi spręsti taikydami Bendrijos teisę, bendradarbiavimo mechanizmas.

Jei nacionaliniams teismams kyla abejonių dėl Bendrijos teisės taikymo, prieš priimdami sprendimą jie turi kreiptis į Teismą patarimo. Ieškinius Teismui gali teikti tik nacionalinis teismas, o besibylinėjantiems asmenims skiriami du mėnesiai pastaboms raštu suformuluoti. Jie gali savo argumentus išdėstyti ir žodžiu teismo posėdyje.

Tokia sistema užtikrina vienodą Bendrijos teisės aiškinimą visoje Europos Sąjungoje. Iš tikrųjų Teisingumo Teismas sprendžia ginčą laikydamasis teisės, t. y. jis patikslina, kokia yra Bendrijos teisės padėtis. Gavęs atsakymą, nacionalinis teismas savo spręstinam ginčui teisę turi taip taikyti, kaip ją aiškino Teismas, jos nekeisdamas ir neiškraipydamas.

Kelios iniciatyvos, netiesiogiai susijusios su teismų sistema

Bendrijos teisė nereglamentuoja civilines bylas nagrinėjančių valstybių narių teismų sistemos.

Remdamasi Europos Komisijos iniciatyva Taryba priėmė direktyvą, nustatančią minimalias su teisine pagalba susijusias taisykles. 2004 m. spalio mėn. Komisija pateikė direktyvos pasiūlymą dėl tarpininkavimo.

Informaciniai dokumentai

 • Direktyvos dėl tam tikrų tarpininkavimo civilinėse ir komercinėse bylose aspektų pasiūlymas (COM/2004/0718 galutinis)
 • 2004 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyva 2004/80/EB dėl kompensacijos nusikaltimų aukoms
 • 2003 m. sausio 27 d. Tarybos direktyva 2003/8/EB numatanti teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo tarptautiniuose ginčuose pagerinimą nustatant minimalias bendras teisinės pagalbos tokiems ginčams taisykles
 • Žalioji knyga, skirta alternatyviems ginčų, susijusių su civiline ir komercine teise, sprendimo būdams (COM/2002/0196 galutinis)

« Teisėtvarkos sistema - Bendro pobūdžio informacija | Bendrijos teisė - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 01-03-2007

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė