Euroopa Komisjon > EGV > Õiguskorraldus > Ühenduse õigus

Viimati muudetud: 01-03-2007
Trükiversioon Lisa järjehoidja

Õiguskorraldus - Ühenduse õigus

Euroopa Ühenduste Kohus: üks kohus kogu Euroopas

Euroopa Liit annab välja oma õigusakte. Kohtu ülesanne on kontrollida nende õigusaktide järgimist ja neid tõlgendada, samuti kontrollida nende ühetaolist kohaldamist kõigis liikmesriikides.

Kohus koosneb 25 kohtunikust ja 8 kohtujuristist. Kohus asub Luxembourgis. Alates 1989. aastast on seda abistanud Esimese Astme Kohus.

Teavet kohtu toimimise ja selle pädevuse kohta leiate kohtu veebilehelt.

Tsiviilasjades on kohtu pädevuses peamiselt eelotsuste andmine.

Nimetatud menetlus kujutab endast koostööd Euroopa Kohtu ja liikmesriikide kohtute vahel, kui viimased peavad lahendama vaidlusi, kus neil tuleb kohaldada ühenduse õigust.

Kui liikmesriigi kohtutel tekib ühenduse õiguse kohaldamisel küsimusi, peavad nad küsima enne kohtuotsuse langetamist selgitusi Euroopa Kohtult. Euroopa Kohtusse saavad pöörduda vaid liikmesriikide kohtud, kuid vaidluse pooled võivad kahe kuu jooksul esitada oma kirjalikud märkused, samuti on neil õigus esitada oma argumendid suuliselt.

Selline süsteem tagab ühenduse õiguse ühetaolise tõlgendamise ja kohaldamise kogu Euroopa Liidu territooriumil. Euroopa Kohus otsustab õiguse üle, st et ta tõlgendab ühenduse õigust konkreetses küsimuses. Euroopa Kohtult vastuse saanud liikmesriigi kohus peab kohaldama ühenduse õigust menetluses oleva vaidluse suhtes selliselt, nagu seda on tõlgendanud Euroopa Kohus, ilma seda tõlgendust muutmata või moonutamata.

Mõned kohtukorraldusega seotud algatused

Ühenduse õigus ei reguleeri tsiviilkohtute korraldust liikmesriikides.

Nõukogu on Euroopa Komisjoni ettepanekul võtnud vastu direktiivi, millega kehtestatakse miinimumeeskirjad seoses õigusabiga. Oktoobris 2004 esitas komisjon vahendamist reguleeriva direktiivi ettepaneku.

Allikad

 • Direktiivi ettepanek vahenduse teatavate aspektide kohta tsiviil- ja kaubandusasjades (KOM/2004/0718 (lõplik)).
 • Nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiiv 2004/80/EÜ, mis käsitleb kuriteoohvritele hüvitise maksmist.
 • Nõukogu 27. jaanuari 2003. aasta direktiiv 2003/8/EÜ, millega parandatakse õigusabi kättesaadavust piiriüleste vaidluste korral, kehtestades sellistes vaidlustes antava tasuta õigusabi kohta ühised miinimumeeskirjad.
 • Roheline raamat alternatiivsete vaidluse lahendamise meetodite kohta tsiviil- ja kaubandusõiguses (KOM/2002/0196 (lõplik)).

« Õiguskorraldus - Üldteave | Ühenduse õigus - Üldteave »

ÜlesÜles

Viimati muudetud: 01-03-2007

 
 • Ühenduse õigus
 • Rahvusvaheline õigus

 • Belgia
 • Bulgaaria
 • Tšehhi Vabariik
 • Taani
 • Saksamaa
 • Eesti
 • Iirimaa
 • Kreeka
 • Hispaania
 • Prantsusmaa
 • Itaalia
 • Küpros
 • Läti
 • Leedu
 • Luksemburg
 • Ungari
 • Malta
 • Holland
 • Austria
 • Poola
 • Portugal
 • Rumeenia
 • Sloveenia
 • Slovakkia
 • Soome
 • Rootsi
 • Ühendkuningriik