Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Οργάνωση της δικαιοσύνης > Κοινοτικό δίκαιο

Τελευταία ενημέρωση: 25-01-2007
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Οργάνωση της δικαιοσύνης - Κοινοτικό δίκαιο

Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων : ένα δικαστικό όργανο για την Ευρώπη.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση παράγει τους δικούς της νομικούς κανόνες, τους δικούς της νόμους. Αποστολή του Δικαστηρίου είναι να επιβάλλει το σεβασμό των νόμων αυτών και να τους ερμηνεύει, καθώς και να μεριμνά για την ομοιόμορφη εφαρμογή τους σε όλα τα κράτη μέλη.

Το Δικαστήριο απαρτίζεται από 25 δικαστές και οκτώ γενικούς εισαγγελείς. Η έδρα του βρίσκεται στο Λουξεμβούργο. Από το 1989, μέρος του έργου του έχει ανατεθεί στο Πρωτοδικείο. Για κάθε χρήσιμη πληροφορία σχετικά με τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες του Δικαστηρίου επισκεφθείτε την ιστοθέση του.

Στον κλάδο της αστικής δικαιοσύνης, η κυριότερη αρμοδιότητα του Δικαστηρίου αφορά τις προδικαστικές παραπομπές.

Η διαδικασία αυτή αποτελεί ένα μηχανισμό συνεργασίας μεταξύ του Δικαστηρίου και των εθνικών δικαστηρίων που καλούνται να εκδικάσουν διαφορές στις οποίες πρέπει να εφαρμόσουν το κοινοτικό δίκαιο. Αν τα εθνικά δικαστήρια τρέφουν αμφιβολίες όσον αφορά την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου, οφείλουν να ζητήσουν διευκρινίσεις από το Δικαστήριο πριν εκδώσουν την απόφασή τους. Στο Δικαστήριο μπορεί να προσφύγει μόνον το εθνικό δικαστικό όργανο, αλλά οι διάδικοι διαθέτουν διάστημα δύο μηνών για να διατυπώσουν γραπτές παρατηρήσεις, ενώ μπορούν επίσης να αναπτύξουν τους ισχυρισμούς τους προφορικά στο ακροατήριο. Το σύστημα αυτό εξασφαλίζει την ομοιόμορφη ερμηνεία και την ομοιογενή εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου σε ολόκληρη την Ένωση. Πράγματι, το Δικαστήριο αποφαίνεται με ισχύ δεδικασμένου, πράγμα που σημαίνει ότι διευκρινίζει την κατάσταση από την άποψη του κοινοτικού δικαίου. Το εθνικό δικαστήριο στο οποίο απευθύνεται η απάντηση οφείλει να εφαρμόσει στη διαφορά την οποία εκδικάζει το δίκαιο όπως ερμηνεύθηκε από το Δικαστήριο, χωρίς τροποποιήσεις ή παραποιήσεις.

Πρωτοβουλίες στο περιθώριο της οργάνωσης της δικαιοσύνης.

Το κοινοτικό δίκαιο δεν ρυθμίζει την οργάνωση της αστικής δικαιοσύνης στα κράτη μέλη.

Mε πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το Συμβούλιο εξέδωσε οδηγία για τη θέσπιση στοιχειωδών κοινών κανόνων σχετικά με το ευεργέτημα πενίας. Τον Οκτώβριο του 2004, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση οδηγίας για τη διαμεσολάβηση.

Έγγραφα αναφοράς

 • Πρόταση οδηγιες του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (COM/2004/0718 τελικό)
 • Οδηγία 2004/80/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για την αποζημίωση των θυμάτων εγκληματικών πράξεων
 • Οδηγία 2003/8/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 2003, για βελτίωση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη επί διασυνοριακών διαφορών μέσω της θέσπισης στοιχειωδών κοινών κανόνων σχετικά με το ευεργέτημα πενίας στις διαφορές αυτές
 • Πράσινη βίβλος για τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών αστικού και εμπορικού δικαίου (COM/2002/0196 τελικό)

« Οργάνωση της δικαιοσύνης - Γενικές Πληροφορίες | Κοινοτικό δίκαιο - Γενικές Πληροφορίες »

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 25-01-2007

 
 • Κοινοτικό δίκαιο
 • Διεθνές δίκαιο

 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Τσεχία
 • Δανία
 • Γερµανία
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Κύπρος
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεµβούργο
 • Ουγγαρία
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Αυστρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Σλοβακία
 • Φινλανδία
 • Σουηδία
 • Ηνωµένο Βασίλειο