Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Αξιώσεις διατροφής > Ηνωµένο Βασίλειο