Europeiska Kommissionen > ERN > Underhållsskyldighet > Sverige

Senaste uppdatering: 03-08-2007
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Underhållsskyldighet - Sverige

EJN logo

Sidan är inaktuell. Vi håller på att uppdatera informationen och kommer att flytta den till den europeiska juridikportalen.


 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Vad omfattar begreppen ”underhåll” och ”underhållsskyldighet” enligt svensk lag? 1.
2. Upp till vilken ålder kan ett barn få underhållsbidrag? 2.
3. I vilka fall är svensk lag tillämplig? 3.
4. Om svensk lag inte är tillämplig, vilken lag tillämpar de svenska domstolarna? 4.
5. Ska sökanden vända sig till ett särskilt organ, en central eller lokal myndighet eller domstol för att få underhåll? 5.
5.A. Hur ansöker man om underhåll från organet eller myndigheten och hur går handläggningen till? 5.A.
6. Kan en ansökan göras för en släktings, en närståendes eller ett underårigt barns räkning? 6.
7. Om sökanden tänker ta ärendet till domstol, hur vet han eller hon vilken domstol som är behörig? 7.
8. Måste sökanden gå via en mellanhand för att inleda en domstolsprocess (t.ex. en advokat, ett särskilt organ eller en central eller lokal myndighet) ? Om inte, hur går man tillväga? 8.
9. Måste sökanden betala avgifter för att inleda en process? Om ja, hur mycket? Om sökandens ekonomiska tillgångar är otillräckliga, kan man få rättshjälp för att täcka rättegångskostnaderna? 9.
10. Vilken typ av underhåll kan domstolen bevilja? Om underhållsbidrag beviljas, hur fastställs det? Kan domstolens beslut ändras för att ta hänsyn till ändrade levnadskostnader eller familjeförhållanden? 10.
11. Hur och till vem betalas underhållet ut? 11.
12. Om den underhållsskyldige inte betalar frivilligt, vilka åtgärder kan vidtas för att tvinga honom eller henne att betala? 12.
13. Finns det något organ eller någon central eller lokal myndighet som kan hjälpa mig att driva in underhållet? 13.
14. Kan organet eller myndigheten träda i den underhållsskyldiges ställe och själv betala hela eller en del av underhållet? 14.
15. Kan sökanden få hjälp av ett organ eller en central eller lokal myndighet i Sverige? 15.
16. Om ja, hur kan organet eller myndigheten kontaktas? 16.
17. Vilken typ av hjälp kan sökanden få från organet eller myndigheten? 17.
18. Kan sökanden lämna in en ansökan direkt till ett organ eller en central eller lokal myndighet i Sverige? 18.
19. Om ja, hur kan organet eller myndigheten kontaktas? 19.
20. Vilken typ av hjälp kan sökanden få från organet eller myndigheten? 20.

 

1. Vad omfattar begreppen ”underhåll” och ”underhållsskyldighet” enligt svensk lag?

Barn, makar och frånskilda makar har rätt att ansöka om underhåll. Bestämmelserna om underhållsskyldighet mellan makar är också tillämpliga på registrerade partner.

Barn:

Föräldrarna ska ansvara för sina barns underhåll efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. En förälder som inte har förmåga att bidra till sitt barns underhåll är inte skyldig att betala underhåll.

En förälder som inte har vårdnaden om barnet och inte heller varaktigt bor tillsammans med barnet ska fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag. En förälder som har vårdnaden om barnet gemensamt med den andra föräldern kan också vara skyldig att betala underhållsbidrag. Detta är fallet om barnet varaktigt bor tillsammans med endast den andra föräldern, oberoende av om den föräldern är ensamstående eller bor tillsammans med en ny partner.

Underhållsbidrag fastställs genom dom eller avtal.

Underhållsbidrag betalas i förskott för varje kalendermånad. En domstol får emellertid besluta om ett annat betalningssätt, om det finns särskilda skäl till detta.

Ett avtal om att underhållsbidrag för framtiden ska betalas med ett engångsbelopp eller för längre perioder än tre månader är giltigt endast om avtalet är skriftligt och bevittnat av två personer. Om barnet är under arton år, måste avtalet också vara godkänt av socialnämnden.

Underhållsbidrag i form av ett engångsbelopp ska betalas till socialnämnden om barnet är under arton år. Det belopp som har inbetalats till nämnden ska användas för att från ett försäkringsbolag inköpa en efter underhållskyldigheten anpassad livränta åt barnet, om inte avtalet hindrar det eller nämnden finner att beloppet kan användas på något annat lämpligt sätt för barnets underhåll.

Till börjanTill början

En talan om att underhållsbidrag ska fastställas får inte bifallas för en längre tid tillbaka än tre år före den dag då talan väcktes, om inte den bidragsskyldige medger det.

Makar:

Under äktenskapet har vardera maken ett ansvar för båda makarnas försörjning. Om en av makarna inte klarar av att försörja sig helt på egen hand, är den andra maken skyldig att bidra till den makens personliga behov.

Efter äktenskapsskillnad ansvarar varje make som huvudregel för sin egen försörjning. Om en av makarna emellertid behöver pengar för sitt underhåll under en övergångstid, har han eller hon rätt att få ett bidrag från den andra maken efter vad som är skäligt med hänsyn till dennes förmåga och övriga omständigheter. I undantagsfall kan en make få underhåll för längre tid.

Om makarna inte kan enas om underhållet, kan tvisten avgöras i domstol.

Underhållsbidrag efter äktenskapsskillnad ska betalas ut fortlöpande. Emellertid kan domstol besluta att bidraget ska betalas ut som ett engångsbelopp, om det finns särskilda skäl, t.ex. att maken i fråga måste betala pensionsavgifter.

En talan om att underhållsbidrag ska fastställas får inte bifallas för en längre tid tillbaka än tre år före den dag då talan väcktes, om inte den bidragsskyldige medger det.

2. Upp till vilken ålder kan ett barn få underhållsbidrag?

Ett barn kan få underhållsbidrag om det är

 1. under arton år, eller
 2. över arton men under tjugoett år, förutsatt att barnet inte har avslutat sin grundutbildning.

3. I vilka fall är svensk lag tillämplig?

Som regel tillämpas svensk lag om den som är underhållsberättigad har hemvist i Sverige eller om parterna har enats om att svensk lag ska tillämpas.

Till börjanTill början

4. Om svensk lag inte är tillämplig, vilken lag tillämpar de svenska domstolarna?

Som regel tillämpas lagstiftningen i den stat där den som är underhållsberättigad har hemvist. Parterna kan också enas om att något annat lands lagstiftning ska tillämpas om det finns en anknytning till det landet.

5. Ska sökanden vända sig till ett särskilt organ, en central eller lokal myndighet eller domstol för att få underhåll?

5.A. Hur ansöker man om underhåll från organet eller myndigheten och hur går handläggningen till?

Underhåll kan fastställas antingen genom dom eller avtal.

6. Kan en ansökan göras för en släktings, en närståendes eller ett underårigt barns räkning?

En förälder som har vårdnaden har rätt att ansöka om underhåll för ett underårigt barns räkning.

7. Om sökanden tänker ta ärendet till domstol, hur vet han eller hon vilken domstol som är behörig?

Reglerna om behörighet anges i föräldrabalken och äktenskapsbalken. Sökanden kan också vända sig till t.ex. tingsrätten eller socialnämnden för att få information.

8. Måste sökanden gå via en mellanhand för att inleda en domstolsprocess (t.ex. en advokat, ett särskilt organ eller en central eller lokal myndighet) ? Om inte, hur går man tillväga?

Nej.

9. Måste sökanden betala avgifter för att inleda en process? Om ja, hur mycket? Om sökandens ekonomiska tillgångar är otillräckliga, kan man få rättshjälp för att täcka rättegångskostnaderna?

I Sverige är själva domstolsförfarandet gratis, med undantag för en ansökningsavgift som för närvarande uppgår till 450 kronor. Den vanligaste kostnaden är således advokatkostnaderna. Det kan också förekomma kostnader för bevisning och vittnen.

Till börjanTill början

Det är inte möjligt att bedöma kostnaderna, eftersom de är olika från fall till fall.

En person som inte är svensk medborgare och inte är eller har varit bosatt i Sverige, kan få rättshjälp för ärenden som ska prövas i Sverige, om det finns särskilda skäl. Om ett ärende ska prövas utomlands, kan rättshjälp beviljas endast för personer bosatta i Sverige. Medborgare i EU:s alla medlemsstater har samma rätt till rättshjälp som svenska medborgare. Medborgare i andra stater har samma rätt, om det finns ett avtal om ömsesidighet.

Administrativ hjälp kan fås av försäkringskassans utlandskontor.

10. Vilken typ av underhåll kan domstolen bevilja? Om underhållsbidrag beviljas, hur fastställs det? Kan domstolens beslut ändras för att ta hänsyn till ändrade levnadskostnader eller familjeförhållanden?

Bedömningen av underhållsbidraget baserar sig på i lag fastställda kriterier. En förälder har rätt att av sin inkomst efter skatt förbehålla sig ett belopp för sitt eget underhåll. Bostadskostnaden beräknas för sig efter vad som är skäligt. De andra levnadskostnaderna beräknas med ledning av ett indexrelaterat normalbelopp. Föräldern i fråga kan också förbehålla sig ett belopp för underhåll åt make som han eller hon bor tillsammans med, om det finns särskilda skäl. Den bidragsskyldiga föräldern kan slutligen förbehålla sig ett belopp för underhåll åt hemmavarande barn. Hur stor del av det kvarvarande beloppet som bör gå till underhållsbidraget beror bland annat på barnets behov och den andra förälderns förmåga att bära kostnaderna för barnets underhåll. I viss utsträckning kan avdrag göras för umgängeskostnader.

Till börjanTill början

För ansökan som gäller underhåll åt make finns inga strikta i lag fastställda kriterier. Dock används en del av bedömningskriterierna ovan som vägledning.

Underhållsbidraget justeras fortlöpande efter de förändrade levnadskostnaderna med hänsyn till förändringar i basbeloppet. Riksförsäkringsverket bestämmer varje år om underhållsbidraget ska ändras och, i så fall, med vilken procentsats. Ändringen, som vanligen görs den 1 februari, gäller underhållsbidrag som fastställts före den 1 november närmast föregående år.

Rätten kan jämka en dom eller ett avtal om underhåll, om detta föranleds av ändrade förhållanden. För tiden innan talan har väckts får en jämkning som bestrids av endera parten göras endast på så sätt att obetalda bidrag sätts ned eller tas bort. För att en domstol ska höja underhållsbidraget till en frånskild make till följd av ändrade förhållanden krävs särskilda skäl.

Rätten kan också jämka ett avtal om underhåll, om avtalet är oskäligt med hänsyn till omständigheterna vid dess tillkomst och förhållandena i övrigt. Beslut om att erhållna bidrag ska betalas tillbaka får dock meddelas endast om det finns särskilda skäl.

Har ett fastställt underhållsbidrag (till barn) , som utges fortlöpande, under en tid av sex år inte ändrats till beloppet på annat sätt än genom indexreglering, kan rätten för tiden efter det att talan har väckts ompröva vad som har bestämts om underhållet, utan att anledning till jämkning enligt ovan behöver åberopas.

11. Hur och till vem betalas underhållet ut?

Underhållsbidrag ska betalas till den som är underhållsberättigad. Om den underhållsberättigade är ett barn under arton år, ska bidraget betalas till den förälder som har vårdnaden och bor tillsammans med barnet. Om den lokala försäkringskassan betalar underhållsstöd för ett barn till den förälder som har vårdnaden om barnet, kan den underhållsskyldiga föräldern vara återbetalningsskyldig gentemot staten.

Till börjanTill början

12. Om den underhållsskyldige inte betalar frivilligt, vilka åtgärder kan vidtas för att tvinga honom eller henne att betala?

Ärenden som rör indrivning av underhåll för barn från en make eller annan släkting handläggs av tjänstemän vid Kronofogdemyndigheten. Ansökan görs muntligen eller skriftligen. Exekutionstiteln ska inges tillsammans med ansökan. En skriftlig, av två personer bevittnad förbindelse angående underhållsbidrag enligt äktenskapsbalken eller föräldrabalken kan verkställas såsom lagakraftägande dom. Indrivningsärenden handläggs under ett år från dagen för ansökan, men handläggningen får förlängas på obegränsad tid.

13. Finns det något organ eller någon central eller lokal myndighet som kan hjälpa mig att driva in underhållet?

Om ett ärende är av gränsöverskridande karaktär (dvs. den sökande och den underhållsskyldiga är bosatta i olika medlemsstater) kan administrativ hjälp fås av försäkringskassans utlandskontor.

I ärenden inom landets gränser kan socialnämnden ge råd om hur man ska gå tillväga.

14. Kan organet eller myndigheten träda i den underhållsskyldiges ställe och själv betala hela eller en del av underhållet?

För barn vars föräldrar har separerat utbetalar den lokala försäkringskassan underhållsstöd motsvarande 1 173 kronor per månad till den förälder som har vårdnaden. Beslut om underhållsstöd fattas efter ansökan till försäkringskassan. Den underhållsskyldiga föräldern måste betala tillbaka stödet till staten, beroende på inkomst och det sammanlagda antalet barn. Om underhållsbidrag i stället betalas direkt till den förälder som har vårdnaden, utbetalar försäkringskassan ett i motsvarande grad reducerat stöd. Återbetalningsskyldigheten fastställs genom ett administrativt förfarande. Det finns ingen anledning för ett barn eller en förälder att vända sig till domstol för ett underhållsbeslut, om inte den underhållsskyldiga föräldern bör betala mer än 1 173 kronor per månad och försummar denna skyldighet.

Till börjanTill början

För familjer som är bosatta i Europeiska unionen tillämpas rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjer flyttar inom gemenskapen. I sådana fall är barnet berättigat till familjeförmåner. Enligt förordning (EEG) nr 1408/71 betraktas underhållstöd som en familjeförmån.

Barn bosatta utanför Europeiska unionen är inte berättigade till underhållsstöd från försäkringskassan. I sådana fall fastställs underhållsbidrag genom avtal eller dom.

Om den underhållsskyldiga föräldern är bosatt utomlands, kan försäkringskassan ålägga den förälder som har vårdnaden att vidta åtgärder för att få underhållsskyldigheten fastställd genom dom. Försäkringskassan inträder i barnets rätt till underhållsbidrag upp till det belopp som försäkringskassan betalat som underhållsstöd.

Det finns ingen möjlighet för en make att få underhållsstöd från försäkringskassan. Underhållsbidrag fastställs genom avtal eller dom.

En förälder som har barnet varaktigt boende hos sig och hos vilken barnet också är folkbokfört har rätt att ansöka om underhållsstöd.

15. Kan sökanden få hjälp av ett organ eller en central eller lokal myndighet i Sverige?

Sökanden kan få administrativ hjälp av försäkringskassans utlandskontor.

16. Om ja, hur kan organet eller myndigheten kontaktas?

Genom det eller de förmedlande organen i sökandens hemland i enlighet med 1956 års FN-konvention om indrivning av underhållsbidrag i utlandet.

17. Vilken typ av hjälp kan sökanden få från organet eller myndigheten?

Försäkringskassans utlandskontor ska på fordringsägarens vägnar vidta alla ändamålsenliga åtgärder för indrivning av underhållsbidraget, såsom träffande av uppgörelse eller, vid behov, väckande och utförande av talan i underhållsmål och sökande av verkställighet av dom, beslut eller annan av domstol utfärdad handling.

18. Kan sökanden lämna in en ansökan direkt till ett organ eller en central eller lokal myndighet i Sverige?

Om sökanden vill driva in underhållsbidrag enligt 1956 års FN-konvention om indrivning av underhållsbidrag i utlandet, måste han eller hon gå via försäkringskassans utlandskontor.

19. Om ja, hur kan organet eller myndigheten kontaktas?

---

20. Vilken typ av hjälp kan sökanden få från organet eller myndigheten?

Se svaret på fråga 17.

« Underhållsskyldighet - Allmän information | Sverige - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 03-08-2007

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket