Európska komisia > EJS > Nárok na výživné > Švédsko

Posledná úprava: 03-08-2007
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Nárok na výživné - Švédsko

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. V súčasnosti pripravujeme jej aktualizáciu a nová stránka bude uverejnená na Európskom portáli elektronickej justície.


 

OBSAH

1. Na čo sa vzťahujú pojmy „výživné” a „vyživovacia povinnosť” podľa švédskeho práva? Ktoré osoby musia platiť „vyživovací príspevok” inej osobe a v ktorých prípadoch? 1.
2. Do akého veku môže dieťa využívať dávky výživného? 2.
3. V ktorých prípadoch je uplatniteľné švédske právo? 3.
4. Ak toto právo nie je uplatniteľné, ktoré právo budú uplatňovať švédske súdy? V prípade, že osoba, ktorá žiada o výživné a aj dlžník sú vo Švédsku. 4.
5. Žiadateľ v snahe získať výživné by sa mal obrátiť na konkrétnu organizáciu, rezort vlády (ústrednej štátnej správy alebo miestnej samosprávy) alebo na súd? 5.
5.A. Ako mám požiadať o výživné od tejto organizácie alebo rezortu vlády (ústrednej štátnej správy alebo miestnej samosprávy) a aké postupy sa uplatňujú? 5.A.
6. Možno podať žiadosť v mene príbuzného, blízkeho príbuzného alebo neplnoletého dieťaťa? 6.
7. Ak žiadateľ plánuje predložiť prípad súdu, ako sa dozvie, ktorý súd má právomoc? 7.
8. Žiadateľ, aby predložil prípad súdu, musí ísť cez sprostredkovateľa (napríklad, právnika, konkrétnu organizáciu alebo rezort vlády (ústrednej štátnej správy alebo miestnej samosprávy) atď.)? Ak nie, ktoré postupy sa uplatňujú? 8.
9. Musí žiadateľ zaplatiť poplatky, aby mohol predložiť prípad súdu? Ak je to tak, aká je ich pravdepodobná výška? Ak sú finančné prostriedky žalujúcej strany nedostatočné, môže získať právnu pomoc na úhradu trov konania? 9.
10. Aký druh výživného súd pravdepodobne schváli? Ak je príspevok schválený, ako sa bude posudzovať? Je možné preskúmať súdne rozhodnutie s cieľom zohľadniť zmeny v životných nákladoch alebo rodinné okolnosti? 10.
11. Ako a komu sa bude vyplácať výživné? 11.
12. Ak dlžník výživného neplatí dobrovoľne, aké kroky je možné uskutočniť s cieľom donútiť ho, aby platil? 12.
13. Je organizácia alebo rezort vlády (ústrednej štátnej správy alebo miestnej samosprávy), čo mi môže pomôcť vymáhať výživné? 13.
14. Môže nahradiť dlžníka a platiť výživné sám alebo platiť časť výživného namiesto neho? 14.
15. Môže navrhovateľ získať pomoc organizácie alebo rezortu vlády (ústrednej štátnej správy alebo miestnej samosprávy) vo Švédsku? 15.
16. Ak áno, ako je možné skontaktovať sa s touto organizáciou alebo rezortom vlády (ústrednej štátnej správy alebo miestnej samosprávy)? 16.
17. Aký druh pomoci môže navrhovateľ dostať od tejto organizácie alebo rezortu vlády (ústrednej štátnej správy alebo miestnej samosprávy? 17.
18. Môže navrhovateľ adresovať žiadosť priamo na organizáciu alebo rezort vlády (ústrednej štátnej správy alebo miestnej samosprávy) vo Švédsku? 18.
19. Ak áno, ako je možné skontaktovať sa s touto organizáciou alebo rezortom vlády (ústrednej štátnej správy alebo miestnej samosprávy)? 19.
20. Aký druh pomoci môže navrhovateľ dostať od tejto organizácie alebo rezortu vlády (ústrednej štátnej správy alebo miestnej samosprávy)20.

 

1. Na čo sa vzťahujú pojmy „výživné” a „vyživovacia povinnosť” podľa švédskeho práva? Ktoré osoby musia platiť „vyživovací príspevok” inej osobe a v ktorých prípadoch?

Oprávnenými osobami, ktoré môžu využívať rozhodnutia o výživnom, sú deti, manželia a rozvedení manželia. Ustanovenia o vyživovacích povinnostiach medzi manželmi platia aj pre registrovaných partnerov.

Deti:

Rodičia sú zodpovední za výživu svojich detí podľa toho, čo je primerané so zreteľom na potreby dieťaťa a spoločné finančné možnosti rodičov. Rodič, ktorý nemá žiadnu možnosť prispievať na výživu svojho dieťaťa, nie je povinný poskytovať výživné.

Rodič, ktorý nie je opatrovníkom dieťaťa, ani s ním trvalo nežije v jednej domácnosti, plní svoju vyživovaciu povinnosť tak, že platí vyživovací príspevok. Rodič, ktorý je opatrovníkom spoločne s druhým rodičom, môže mať tiež povinnosť platiť vyživovací príspevok. Platí to vtedy, keď dieťa trvalo žije iba s tým druhým rodičom, bez ohľadu, či je táto osoba osamelá alebo žije spoločne s novým partnerom.

Platby výživného sa stanovujú rozsudkom alebo dohodou.

Platby sa uhrádzajú vopred za každý kalendárny mesiac. Súd však môže rozhodnúť o inom režime platenia, ak sú na to osobitné dôvody.

Dohoda, na základe ktorej sa má budúce výživné vyplácať vo forme paušálnej sumy alebo za obdobia presahujúce tri mesiace, je platná iba vtedy ak je písomná a ak ju potvrdia dve osoby ako svedkovia. Ak dieťa nedosiahlo osemnásť rokov veku, dohodu musí schváliť aj Výbor pre sociálnu starostlivosť.

HoreHore

Ak dieťa nedosiahlo osemnásť rokov veku, výživné vo forme paušálnej sumy sa vypláca Výboru pre sociálnu starostlivosť. Suma vyplatená výboru sa použije na zakúpenie anuity od poisťovne pre dieťa, ktorá je primeraná, čo sa týka povinnosti vyživovať dieťa, pokiaľ v tom nebráni dohoda alebo pokiaľ výbor nezistí, že sumu je možné použiť na výživu dieťaťa iným vhodným spôsobom.

Pokiaľ osoba povinná platiť nedá k tomu svoj súhlas, žiadosti o stanovenie platieb výživného so spätným účinkom nie je možné vyhovieť na dlhšie obdobie ako tri roky pred dátumom začatia konania.

Manželia:

Počas manželstva je za výživu zodpovedný každý z manželov. Ak sa jeden z manželov nie je schopný živiť sám v plnom rozsahu, manželský partner je tiež povinný prispievať na jeho osobné potreby.

Po rozvode každý z manželov sám zodpovedá za svoju výživu, v súlade s hlavným pravidlom. Ak však jeden z manželov potrebuje peniaze na svoju výživu počas prechodného obdobia, má nárok na príspevok od druhého manžela, podľa toho čo je primerané so zreteľom na možnosti tohto manžela a iné okolnosti. Vo výnimočných prípadoch môže manželský partner dostávať výživné počas dlhšieho obdobia.

Ak sa manželia nemôžu dohodnúť na výživnom, spor môže rozhodnúť súd.

Po rozvode sú vyživovacie príspevky pravidelné. Ak sú však k tomu osobitné dôvody, napríklad, ak jeden z manželov potrebuje zaplatiť príspevok na dôchodkové zabezpečenie, je možné nariadiť aj zaplatenie paušálnej sumy.

HoreHore

Pokiaľ osoba povinná platiť nedá k tomu svoj súhlas, žiadosti o stanovenie platieb výživného so spätným účinkom nie je možné vyhovieť na dlhšie obdobie ako tri roky pred dátumom začatia konania.

2. Do akého veku môže dieťa využívať dávky výživného?

Dieťa

 1. do osemnástich rokov veku alebo
 2. ak je staršie ako osemnásť rokov, ale najviac do veku dvadsaťjeden rokov, v prípade, že nemá ukončené základné vzdelanie,

môže využívať dávky výživného.

3. V ktorých prípadoch je uplatniteľné švédske právo?

Švédske právo sa zvyčajne uplatňuje v prípadoch, ak má nezaopatrená osoba obvyklé bydlisko vo Švédsku alebo ak sa strany dohodnú na uplatňovaní švédskeho práva.

4. Ak toto právo nie je uplatniteľné, ktoré právo budú uplatňovať švédske súdy? V prípade, že osoba, ktorá žiada o výživné a aj dlžník sú vo Švédsku.

Spravidla sa uplatňuje právo štátu, v ktorom má nezaopatrená osoba obvyklé bydlisko. Strany sa tiež môžu dohodnúť na uplatňovaní iného zahraničného práva, ak je tu nejaký spojovací faktor.

5. Žiadateľ v snahe získať výživné by sa mal obrátiť na konkrétnu organizáciu, rezort vlády (ústrednej štátnej správy alebo miestnej samosprávy) alebo na súd?

5.A. Ako mám požiadať o výživné od tejto organizácie alebo rezortu vlády (ústrednej štátnej správy alebo miestnej samosprávy) a aké postupy sa uplatňujú?

Platby výživného môžu byť stanovené buď dohodou alebo súdnym rozhodnutím.

HoreHore

6. Možno podať žiadosť v mene príbuzného, blízkeho príbuzného alebo neplnoletého dieťaťa?

Ten rodič, ktorému bolo dieťa zverené do opatery je oprávnený uplatňovať nárok na výživné v mene neplnoletého dieťaťa.

7. Ak žiadateľ plánuje predložiť prípad súdu, ako sa dozvie, ktorý súd má právomoc?

Pravidlá súdnej právomoci je možné nájsť v Zákone o rodičoch a deťoch a Zákone o manželstve. Môže tiež požiadať o informácie napríklad miestny súd alebo výbor pre sociálnu starostlivosť.

8. Žiadateľ, aby predložil prípad súdu, musí ísť cez sprostredkovateľa (napríklad, právnika, konkrétnu organizáciu alebo rezort vlády (ústrednej štátnej správy alebo miestnej samosprávy) atď.)? Ak nie, ktoré postupy sa uplatňujú?

Nie.

9. Musí žiadateľ zaplatiť poplatky, aby mohol predložiť prípad súdu? Ak je to tak, aká je ich pravdepodobná výška? Ak sú finančné prostriedky žalujúcej strany nedostatočné, môže získať právnu pomoc na úhradu trov konania?

Samotné súdne konanie je vo Švédsku bezplatné, s výnimkou poplatku za žiadosť, ktorý je obvykle 450 švédskych korún. Najtypickejšie náklady sú preto honoráre právnikov. Mohli by sa tiež vyskytnúť náklady vynaložené na dôkazy a svedkov.

Nie je možné odhadnúť, do akej miery sa tieto náklady budú líšiť podľa konania, pretože aj tu sú rozdiely v závislosti od jednotlivých prípadov.

HoreHore

Každá osoba, ktorá nie je švédskym občanom a ktorá nemá bydlisko vo Švédsku v súčasnosti a nebolo tomu tak ani v predošlej etape, môže dostať právnu pomoc v záležitostiach, ktoré sa budú prejednávať vo Švédsku ak sú k tomu osobitné dôvody.. Štátni príslušníci členských štátov EÚ majú rovnaké práva na právnu pomoc ako švédski občania. Štátni príslušníci ostatných štátov budú mať rovnaké práva, ak platí reciprocita.

Administratívnu pomoc môže poskytovať úrad sociálneho poistenia, zahraničné oddelenie (ďalej len „ÚSP“).

10. Aký druh výživného súd pravdepodobne schváli? Ak je príspevok schválený, ako sa bude posudzovať? Je možné preskúmať súdne rozhodnutie s cieľom zohľadniť zmeny v životných nákladoch alebo rodinné okolnosti?

Stanovenie výšky príspevku je založené na zákonných kritériách. Rodič je oprávnený ponechať si zo svojho príjmu po odpočítaní dane sumu na vlastnú výživu. Náklady na bývanie sa odhadujú všeobecne. Okrem toho sú tu ďalšie životné náklady, ktoré sa vypočítavajú pomocou indexovej sadzby. Môže si tiež vyhradiť sumu na výživu manžela doma, ak sú k tomu osobitné dôvody. Nakoniec si povinný rodič môže vyhradiť sumu na výživu dieťaťa doma. Koľko z toho, čo je navyše, si je možné uplatňovať na vyživovací príspevok, závisí, okrem iného, od potrieb dieťaťa a možnosti druhého rodiča znášať výdavky na výživu. Do určitej miery je možné odpočítať výdavky na styk s dieťaťom.

Ak sa podáva žiadosť o výživné v súvislosti s niektorým z manželov, neplatia presne vymedzené kritériá. Niektoré z už uvedených kritérií pre stanovenie výšky príspevku však slúžia ako usmernenia.

HoreHore

Príspevok sa sústavne prispôsobuje zmenám v životných nákladoch podľa zmien vo výške cenovej základne. Rada Sociálnej poisťovne každoročne stanovuje, či sa príspevok výživného zmení a v prípade že áno, o aké percento. Ku zmene obvykle dochádza od 1. februára a uplatňuje sa na príspevok výživného, o ktorom sa rozhodlo do 1. novembra predchádzajúceho roku.

Súd môže upraviť rozhodnutie alebo dohodu o výživnom, ak ho k tomu vedie zmena okolností. Pokiaľ ide o obdobie pred začatím konania, úprava, o ktorú bojuje jedna alebo druhá strana, môže nadobudnúť výlučne formu zníženia alebo zrušenia platieb, ktoré sa ešte neuskutočnili. Na zvýšenie príspevku pre rozvedeného manžela alebo manželku v dôsledku zmenených okolností vyžaduje súd mimoriadne okolnosti.

Súd tiež môže zmeniť dohodu o výživnom, ak je dohoda neodôvodnená so zreteľom na okolnosti. Jednako, splácanie už prijatého výživného je možné nariadiť, iba ak sú osobitné dôvody pre vydanie takého príkazu.

Ak sa suma pravidelnej platby výživného pre dieťa nezmenila za obdobie šiestich rokov inak ako prostredníctvom automatickej úpravy, súd môže, so zreteľom na obdobie po začatí konania, preskúmať predošlé rozhodnutie o výživnom bez dôvodov pre úpravy, ako boli stanovené vyššie.

11. Ako a komu sa bude vyplácať výživné?

Príspevky výživného sa vyplácajú nezaopatrenej osobe. Ak je nezaopatrenou osobou dieťa, ktoré nedosiahlo vek osemnásť rokov, príspevok sa vypláca rodičovi, ktorému bolo zverené do opatery a ktorý žije spolu s dieťaťom. Ak výživné pre dieťa vypláca rodičovi, ktorý ho má v opatere, miestny úrad sociálneho poistenia, je možné, že rodič povinný platiť výživné bude musieť splácať výživné štátu.

HoreHore

12. Ak dlžník výživného neplatí dobrovoľne, aké kroky je možné uskutočniť s cieľom donútiť ho, aby platil?

Prípady, ktoré sa týkajú výkonu rozhodnutí o starostlivosti o dieťa a rozhodnutí o výžive so zreteľom na niektorého z manželov alebo iného člena rodiny, rieši úradník Služby pre výkon rozhodnutí. Žiadosť sa podáva ústne alebo písomne. Spolu so žiadosťou sa predkladá právny nárok na výkon rozhodnutia. Písomné záväzky potvrdené dvomi svedkami, ktoré sa týkajú príspevku výživného v súlade so zákonom o manželstve alebo zákonom o rodičovstve, sa vykonávajú ako rozsudky, ktoré nadobudli konečnú účinnosť. Prípad, ktorý sa týka výkonu, je vybavený za jeden rok od dátumu podania žiadosti, ale môže dôjsť k predĺženiu na neobmedzené obdobie.

13. Je organizácia alebo rezort vlády (ústrednej štátnej správy alebo miestnej samosprávy), čo mi môže pomôcť vymáhať výživné?

Ak má prípad cezhraničné prvky (to znamená, navrhovateľ a dlžník výživného sú v rôznych členských štátoch), administratívnu pomoc môže poskytnúť úrad sociálnej starostlivosti, zahraničné oddelenie (ÚSP).

Rady, ako postupovať v domácich prípadoch, vám môže poskytnúť Výbor sociálneho zabezpečenia.

14. Môže nahradiť dlžníka a platiť výživné sám alebo platiť časť výživného namiesto neho?

Výživné na dieťa v prípade rodičov, ktorí spolu nežijú, vypláca rodičovi, ktorému bolo dieťa zverené do opatery miestny úrad sociálneho poistenia v sume 1173 švédskych korún mesačne. Rozhodnutie o výživnom sa prijíma po podaní žiadosti na úrad sociálneho poistenia. Rodič povinný platiť výživné musí splácať štátu v závislosti od príjmu a celkového počtu detí. Ak sa príspevok namiesto toho vypláca priamo rodičovi, ktorý má dieťa v opatere, úrad sociálneho poistenia vypláva výživné znížené o rovnakú sumu. Povinnosť splácať sa spočiatku stanovuje prostredníctvom administratívneho postupu. Nie je dôvod, aby dieťa alebo rodič žiadali súd o príkaz na platenie výživného, pokiaľ by rodič povinný platiť výživné nemal platiť viac ako 1173 švédskych korún mesačne a pokiaľ by nezanedbával by túto povinnosť.

HoreHore

Na rodiny, ktoré žijú v Európskej únii, sa uplatňuje nariadenie (EHS) Rady č. 1408/71 zo 14. júna 1971 o uplatňovaní programov sociálneho zabezpečenia na zamestnané osoby a ich rodiny pohybujúce sa v Spoločenstve. V takých prípadoch má dieťa nárok na rodinné dávky. Podľa nariadenia č. 1408/71 sa výživné považuje za rodinnú dávku.

Deti, ktoré žijú mimo Európskej únie, nemajú nárok na výživné z úradu sociálneho poistenia. V týchto prípadoch sa o príspevkoch výživného rozhoduje dohodou alebo prostredníctvom súdneho konania.

Ak rodič povinný platiť žije v zahraničí, úrad sociálneho poistenia môže nariadiť rodičovi opatrovníkovi, aby urobil kroky na vynútenie vyživovacej povinnosti stanovenej prostredníctvom súdneho konania. Úrad sociálneho poistenia prevezme právo dieťaťa na vyživovací príspevok až do sumy, ktorú úrad vypláca ako výživné.

Manžel alebo manželka nemá možnosť dostávať výživné od úradu sociálneho poistenia. O príspevku na výživné sa rozhoduje prostredníctvom dohody alebo súdneho konania.

Rodič, s ktorým dieťa trvalo žije v jednej domácnosti a u ktorého je dieťa tiež prihlásené na trvalý pobyt, je oprávnený podávať žiadosť o výživné.

15. Môže navrhovateľ získať pomoc organizácie alebo rezortu vlády (ústrednej štátnej správy alebo miestnej samosprávy) vo Švédsku?

Administratívnu pomoc môže veriteľovi poskytnúť úrad sociálneho poistenia, zahraničné oddelenie (ÚSP).

HoreHore

16. Ak áno, ako je možné skontaktovať sa s touto organizáciou alebo rezortom vlády (ústrednej štátnej správy alebo miestnej samosprávy)?

Prostredníctvom sprostredkovateľskej agentúry/agentúr v domovskom štáte navrhovateľa v súlade s Dohovorom OSN o vymáhaní výživného zo zahraničia z roku 1956.

17. Aký druh pomoci môže navrhovateľ dostať od tejto organizácie alebo rezortu vlády (ústrednej štátnej správy alebo miestnej samosprávy?

Úrad sociálneho poistenia, zahraničné oddelenie (ÚSP) má urobiť v mene veriteľa všetky potrebné kroky na vymáhanie výživného, vrátane vysporiadania nároku a v prípade potreby podania žaloby o výživné a výkonu akéhokoľvek príkazu alebo iného aktu súdnej moci na zaplatenie výživného.

18. Môže navrhovateľ adresovať žiadosť priamo na organizáciu alebo rezort vlády (ústrednej štátnej správy alebo miestnej samosprávy) vo Švédsku?

Ak chce navrhovateľ vymáhať výživné podľa Dohovoru OSN o vymáhaní výživného zo zahraničia z roku 1956, musí to urobiť prostredníctvom úradu sociálneho poistenia, zahraničné oddelenie (ÚSP).

19. Ak áno, ako je možné skontaktovať sa s touto organizáciou alebo rezortom vlády (ústrednej štátnej správy alebo miestnej samosprávy)?

---

20. Aký druh pomoci môže navrhovateľ dostať od tejto organizácie alebo rezortu vlády (ústrednej štátnej správy alebo miestnej samosprávy)?

Pozri odpoveď na otázku č. 17.

« Nárok na výživné - Všeobecné informácie | Švédsko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 03-08-2007

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo