Eiropas Komisija > ETST > Uzturlīdzekļu prasības > Zviedrija

Pēdējo reizi atjaunots: 03-08-2007
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Uzturlīdzekļu prasības - Zviedrija

EJN logo

Šī lapa ir novecojusi. Pašreiz saturs tiek atjaunināts un tiks publicēts Eiropas e-tiesiskuma portālā.


 

SATURS

1. Ko saskaņā ar Zviedrijas likumdošanu nozīmē “apgādība” un “apgādības saistības”? Kurām personām ir jāmaksā citām personām “apgādības pabalsts” un kuros gadījumos? 1.
2. Līdz kādam vecumam bērns var saņemt apgādības pabalstu? 2.
3. Kuros gadījumos ir piemērojama Zviedrijas likumdošana? 3.
4. Ja šī likumdošana nav piemērojama, kuru likumdošanu Zviedrijas tiesas piemēros? Tad, ja gan persona, kurai nepieciešama apgādība, gan apgādības nodrošinātājs ir Zviedrijā. 4.
5. Vai apgādājamajam jāpiesakās speciālā organizācijā, valsts pārvaldes iestādē (centrālajā vai vietējās pašvaldības) vai tiesā, lai saņemtu apgādību? 5.
5.A. Kā es varu pieteikties apgādības saņemšanai no šīs organizācijas vai valsts pārvaldes iestādes (centrālās vai vietējās pašvaldības), un kādas procedūras ir attiecināmas? 5.A.
6. Vai prasība var tikt celta radinieka, tuvinieka vai nepilngadīga bērna vārdā? 6.
7. Ja prasības cēlājs vēlas iesniegt prasību tiesā, kā viņš/viņa var zināt, kuras tiesas kompetence tā ir? 7.
8. Vai prasības cēlājam nepieciešams izmantot starpnieku (piemēram, advokātu, speciālu organizāciju vai valsts pārvaldes iestādi [centrālo vai vietējās pašvaldības] utt.), lai celtu prasību tiesā? Ja nē, uz kuriem procesiem tas attiecināms? 8.
9. Vai prasības cēlājam jāmaksā maksa par prasības celšanu tiesā? Ja jā, cik lielas ir iespējamās izmaksas? Ja prasītāja nodrošinājums ir nepietiekams, vai ir iespējams saņemt palīdzību, lai segtu procesa izmaksas? 9.
10. Kāda veida apgādību tiesa var noteikt? Ja tiek noteikts pabalsts, kādā veidā tas tiks aprēķināts? Vai tiesas lēmums var tikt pārskatīts, lai ņemtu vērā izmaiņas dzīvošanas izmaksās vai ģimenes apstākļos? 10.
11. Kādā veidā un kam tiks maksāts apgādības pabalsts? 11.
12. Ja par apgādību atbildīgais nevēlas labprātīgi maksāt pabalstu, kas jādara, lai piespiestu viņu to darīt? 12.
13. Vai eksistē organizācija vai valsts pārvaldes iestāde (centrālā vai vietējās pašvaldības), kas var palīdzēt iegūt apgādības kompensāciju? 13.
14. Vai SAB var nomainīt apgādības pabalsta parādnieku un maksāt apgādības pabalstu pilnā vai daļējā apmērā? 14.
15. Vai prasības iesniedzējs var Zviedrijā saņemt palīdzību no organizācijas vai valsts pārvaldes iestādes (centrālās vai vietējās pašvaldību)? 15.
16. Ja tā, tad kā iespējams sazināties ar šo organizāciju vai valsts pārvaldes iestādi (centrālo vai vietējās pašvaldības)? 16.
17. Kāda veida palīdzību prasītājs var iegūt no šīs organizācijas vai valsts pārvaldes iestādes (centrālās vai vietējās pašvaldības)? 17.
18. Vai prasītājs Zviedrijā var tieši adresēt prasību organizācijai vai valsts pārvaldes iestādei (centrālajai vai vietējās pašvaldības)? 18.
19. Ja tā, tad kā iespējams sazināties ar šo organizāciju vai valsts pārvaldes iestādi (centrālo vai vietējās pašvaldības)? 19.
20. Kāda veida palīdzību prasītājs var saņemt no šīs organizācijas vai valsts pārvaldes iestādes (centrālās vai pašvaldību)? 20.

 

1. Ko saskaņā ar Zviedrijas likumdošanu nozīmē “apgādība” un “apgādības saistības”? Kurām personām ir jāmaksā citām personām “apgādības pabalsts” un kuros gadījumos?

Bērniem, laulātajiem draugiem un šķirteņiem ir piemērojami lēmumi par apgādību. Noteikumi par laulāto draugu apgādības saistībām ir piemērojami arī cilvēkiem, kas dzīvo civillaulībā.

Bērni:

Vecāki ir atbildīgi par savu bērnu apgādību, ņemot vērā gan bērna vajadzības, gan kopējos vecāku ienākumus. Vecāks, kuram nav nekādu iespēju pabalstīt savu bērnu, nav atbildīgs par apgādības nodrošināšanu.

Vecākam, kurš nav ne aizbildnis, ne arī pastāvīgi dzīvo kopā ar bērnu, jāpilda apgādības saistības, maksājot apgādības pabalstu. Vecākam, kurš ir aizbildnis kopā ar otru vecāku, arī var būt atbildība maksāt apgādības pabalstu. Tas jādara tajā gadījumā, ja bērns pastāvīgi dzīvo kopā tikai ar otru vecāku, neatkarīgi no tā, vai šī persona ir neprecējusies vai dzīvo kopā ar citu partneri.

Apgādības pabalsta apmērs tiek noteikts ar tiesas spriedumu vai vecākiem vienojoties.

Maksājumi par katru kalendāro mēnesi jāveic iepriekš. Tiesa var noteikt citu maksājumu grafika veidu, ja tam ir pamatots iemesls.

Vienošanās, saskaņā ar kuru apgādība nākotnē tiks nodrošināta, samaksājot vienreizēju maksājumu vai maksājot par periodiem, kas pārsniedz trīs mēnešus, ir derīga tikai tad, ja tā noformēta rakstiskā veidā divu liecinieku klātbūtnē. Ja bērns ir jaunāks par astoņpadsmit gadiem, vienošanos jāapstiprina arī Sociālās apgādes komisijai.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Apgādība vienreizēja maksājuma veidā jāmaksā Sociālās apgādes komisijai, ja bērns ir jaunāks par astoņpadsmit gadiem. Komisijai samaksātā summa tiks izmantota, lai no apdrošināšanas kompānijas bērnam iegādātos ikgadēju pabalstu, kas ir atbilstošs saistībām apgādāt bērnu, ja vien vienošanās to atļauj un ja komisija neuzskata, ka naudas summa var tikt izmantota citā bērna apgādei atbilstošākā veidā.

Apgādes maksājumu noteikšanas piemērošana nevar tikt garantēta laikposmam agrākam par trijiem gadiem kopš lietas izskatīšanas uzsākšanas, ja vien tam nepiekrīt persona, kura ir atbildīga maksāt par apgādību.

Laulātie draugi:

Laulības laikā katrs no laulātajiem draugiem ir atbildīgs par savu apgādību. Ja kāds no laulātajiem draugiem nevar pilnībā sevi apgādāt, otrs laulātais draugs arī ir atbildīgs par viņa personisko vajadzību nodrošināšanu.

Pēc šķiršanās, katrs laulātais draugs ir atbildīgs par savu nodrošināšanu. Tomēr, ja vienam no laulātajiem draugiem ir nepieciešama nauda sevis uzturēšanai pārejas periodā, viņam vai viņai ir tiesības uz saprātīgu pabalstu no otra laulātā drauga, ņemot vērā otra laulātā drauga materiālos un citus apstākļus. Izņēmuma gadījumos šādu atbalstu iespējams saņemt ilgāk.

Ja laulātie draugi nevar vienoties par apgādību, strīdu izšķir tiesa.

Pēc šķiršanās apgādības pabalstu izmaksā periodiski. Tomēr iespējams pieprasīt izmaksāt arī vienreizēju pabalstu, ja tam ir īpaši iemesli, piemēram, nepieciešamība veikt maksājumu pensijas saņemšanai.

Apgādes maksājumu noteikšanas piemērošana nevar tikt garantēta laikposmam agrākam par trijiem gadiem kopš lietas izskatīšanas uzsākšanas, ja vien tam nepiekrīt persona, kura ir atbildīga maksāt par apgādību.

Lapas augšmalaLapas augšmala

2. Līdz kādam vecumam bērns var saņemt apgādības pabalstu?

Bērns

 1. jaunāks par astoņpadsmit gadiem vai
 2. vecāks par astoņpadsmit gadiem, bet jaunāks par divdesmit vienu gadu, ja bērns nav pabeidzis pamatizglītību,

var saņemt apgādības pabalstu.

3. Kuros gadījumos ir piemērojama Zviedrijas likumdošana?

Zviedrijas likumdošana jāpiemēro tajos gadījumos, kad apgādājamā pastāvīgā dzīvesvieta ir Zviedrija vai kad puses vienojušās piemērot Zviedrijas likumdošanu.

4. Ja šī likumdošana nav piemērojama, kuru likumdošanu Zviedrijas tiesas piemēros? Tad, ja gan persona, kurai nepieciešama apgādība, gan apgādības nodrošinātājs ir Zviedrijā.

Jāpiemēro tās valsts likumdošana, kurā apgādājamajam ir pastāvīgā dzīvesvieta. Puses var arī vienoties piemērot citas valsts likumdošanu, ja tam ir pamatots iemesls.

5. Vai apgādājamajam jāpiesakās speciālā organizācijā, valsts pārvaldes iestādē (centrālajā vai vietējās pašvaldības) vai tiesā, lai saņemtu apgādību?

5.A. Kā es varu pieteikties apgādības saņemšanai no šīs organizācijas vai valsts pārvaldes iestādes (centrālās vai vietējās pašvaldības), un kādas procedūras ir attiecināmas?

Apgādības maksājumi var tikt noteikti ar vienošanās vai tiesas lēmuma palīdzību.

6. Vai prasība var tikt celta radinieka, tuvinieka vai nepilngadīga bērna vārdā?

Vecākam, kuram ir aizgādņa tiesības, ir tiesības celt prasību par apgādību nepilngadīga bērna vārdā.

Lapas augšmalaLapas augšmala

7. Ja prasības cēlājs vēlas iesniegt prasību tiesā, kā viņš/viņa var zināt, kuras tiesas kompetence tā ir?

Tiesu kompetenču noteikumus var atrast Bērnu un vecāku kodeksā un Laulību kodeksā. Pēc informācijas iespējams griezties arī pie apgabaltiesas vai sociālās apgādes komisijas.

8. Vai prasības cēlājam nepieciešams izmantot starpnieku (piemēram, advokātu, speciālu organizāciju vai valsts pārvaldes iestādi [centrālo vai vietējās pašvaldības] utt.), lai celtu prasību tiesā? Ja nē, uz kuriem procesiem tas attiecināms?

Nē.

9. Vai prasības cēlājam jāmaksā maksa par prasības celšanu tiesā? Ja jā, cik lielas ir iespējamās izmaksas? Ja prasītāja nodrošinājums ir nepietiekams, vai ir iespējams saņemt palīdzību, lai segtu procesa izmaksas?

Tiesvedība Zviedrijā ir bezmaksas, neskaitot lietas iesnieguma nodevu, kas šobrīd ir SEK 450. Tādēļ parasti izmaksas būs maksa par advokātu pakalpojumiem. Papildus izmaksas var arī rasties saistībā ar pierādījumiem un liecinieku pieaicināšanu.

Nav iespējams veikt jebkādus novērtējumus, cik lielas būs šīs izmaksas, jo tās ir atšķirīgas atkarībā no skatāmās lietas.

Jebkura persona, kas nav Zviedrijas pilsonis un nav Zviedrijas iedzīvotājs ne šobrīd, ne tāds bijis pagātnē, var saņemt tiesisko palīdzību lietām, kas tiks izskatītas Zviedrijā, ja tam ir īpašs pamats. Ja lietu izskatīs ārzemēs, tiesiskā palīdzība var tikt garantēta tikai tad, ja persona ir Zviedrijas iedzīvotājs. Visu ES dalībvalstu pilsoņiem ir tādas pašas tiesības uz tiesisko palīdzību kā Zviedrijas pilsoņiem. Citu valstu pilsoņiem ir tādas pašas tiesības, ja Zviedrijas pilsoņiem tajās valstīs arī ir šādas tiesības.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Administratīvo palīdzību var nodrošināt Sociālās apdrošināšanas biroja Ārlietu departaments (SAB).

10. Kāda veida apgādību tiesa var noteikt? Ja tiek noteikts pabalsts, kādā veidā tas tiks aprēķināts? Vai tiesas lēmums var tikt pārskatīts, lai ņemtu vērā izmaiņas dzīvošanas izmaksās vai ģimenes apstākļos?

Pabalsta noteikšana ir balstīta uz normatīvajos aktos noteiktiem kritērijiem. Vecākam no ienākumiem pēc nodokļu atvilkšanas ir tiesības saglabāt nepieciešamos līdzekļus sevis apgādāšanai. Dzīvošanas izmaksas par dzīvesvietu tiek aprēķinātas vispārīgi. Vēl papildus ir citas dzīvošanas izmaksas, kuras tiek aprēķinātas ar indeksētu standarta summu palīdzību. Ir iespējams arī saglabāt apgādības summu tagadējam laulātajam draugam, ja tam ir pamatots iemesls. Visbeidzot var arī saglabāt summu esošo bērnu apgādībai. Daudzums, ko no pārpalikuma var pieprasīt apgādības pabalstam, ir atkarīgs no vairākiem faktoriem, tostarp bērna vajadzībām un otra vecāka iespējām segt apgādības izdevumus. Iespējams veikt zināmus atvilkumus par kontaktēšanās izdevumiem.

Ja iesniegums ir par laulātā drauga apgādību, stingru normatīvos aktos noteiktu kritēriju nav. Tomēr daži no iepriekšminētajiem novērtēšanas kritērijiem kalpo kā vadlīnijas.

Pabalsts tiek regulāri pielāgots dzīvošanas izmaksu izmaiņām, mainoties cenu pieaugumam. Nacionālā Sociālās Apdrošināšanas Padome katru gadu nosaka, vai apgādības pabalsts tiks mainīts un par cik procentiem. Izmaiņas, kas parasti tiek veiktas 1. februārī, ir attiecināmas uz apgādības pabalstiem, par kuriem ir pieņemti lēmumi pirms iepriekšējā gada 1. novembra.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Tiesa var precizēt lēmumu vai vienošanos par apgādību, ja to veicina apstākļu izmaiņas. Par laika periodu pirms tiesvedības uzsākšanas, jebkāda veida izmaiņas no vienas vai otras puses var tikt veiktas tikai par neveikto maksājumu samazināšanu vai atcelšanu. Nepieciešami ārkārtēji iemesli, lai tiesa palielinātu pabalstu šķirtajam laulātajam draugam apstākļu izmaiņas rezultātā.

Tiesa var arī izmainīt apgādības vienošanos, ja vienošanās, ņemot vērā apstākļus, ir nepamatota. Tomēr jau saņemto apgādības pabalstu atmaksāšanu var pieprasīt tikai tad, ja tam ir īpaši iemesli.

Ja periodisko apgādības pabalstu maksājumu apmērs bērnam nav mainījies sešu gadu laikā citādi kā tikai par automātisko izmaiņu apmēru, tiesa var pārskatīt sākotnējo lēmumu par apgādību par laika periodu pēc sākotnējās iesnieguma iesniegšanas tiesā bez izmaiņu pamatojumiem, kas minēti iepriekš.

11. Kādā veidā un kam tiks maksāts apgādības pabalsts?

Apgādības pabalsts tiks maksāts apgādājamajam. Ja apgādājamais ir bērns, kas nav sasniedzis astoņpadsmit gadu vecumu, pabalsts tiks maksāts vecākam, kuram ir aizgādņa tiesības, kurš dzīvo kopā ar bērnu. Ja vietējais Sociālās apdrošināšanas birojs maksā apgādības pabalstu par bērnu vecākam, kuram ir aizgādņa tiesības, tad vecākam, kurš ir atbildīgs par apgādību, var tikt pieprasīts segt izmaksas valstij.

12. Ja par apgādību atbildīgais nevēlas labprātīgi maksāt pabalstu, kas jādara, lai piespiestu viņu to darīt?

Ar gadījumiem, kad nepieciešams izpildīt tiesas lēmumus par pabalstu bērnam vai lēmumus par pabalstiem, kuri attiecināmi uz laulāto draugu vai citu ģimenes locekli, nodarbojas tiesu izpildītājs. Iesniegums jāiesniedz mutiski vai rakstiski. Tiesas lēmums jāiesniedz kopā ar iesniegumu. Saistības rakstiskā formā, kas parakstītas divu liecinieku klātbūtnē un attiecināmas uz apgādības pabalstu saskaņā ar Laulību kodeksu vai Vecāku kodeksu, tiek izpildītas kā lēmumi, kas stājušies spēkā. Lieta par tiesas lēmuma izpildi tiek izskatīta viena gada laikā no iesnieguma iesniegšanas, bet termiņš var tikt pagarināts uz nenoteiktu laiku.

Lapas augšmalaLapas augšmala

13. Vai eksistē organizācija vai valsts pārvaldes iestāde (centrālā vai vietējās pašvaldības), kas var palīdzēt iegūt apgādības kompensāciju?

Ja lieta ir starptautiska (t.i., prasītājs un apgādības parādnieks ir dažādās ES dalībvalstīs), palīdzību var nodrošināt Sociālās apdrošināšanas biroja Ārlietu departaments (SAB).

Iekšzemes lietās Sociālās apdrošināšanas birojs var dot padomu, kā rīkoties tālāk.

14. Vai SAB var nomainīt apgādības pabalsta parādnieku un maksāt apgādības pabalstu pilnā vai daļējā apmērā?

Apgādības atbalstu bērnam, kura vecāki dzīvo šķirti, maksā Sociālās apdrošināšanas birojs vecākam ar aizgādņa tiesībām 1173 SEK mēnesī apmērā. Lēmumu par apgādības pabalstu pieņem pēc iesnieguma iesniegšanas Sociālās apdrošināšanas birojā. Vecākam, kurš ir atbildīgs par apgādības maksājumiem, ir jāatlīdzina valstij atkarībā no ienākumiem un kopējā bērnu skaita. Ja pabalsts bez starpniekiem tiek maksāts vecākam ar aizgādņa tiesībām, Sociālās apdrošināšanas birojs sniedz atbalstu par tādu summu samazinātā apmērā. Saistību atmaksāt sākotnēji nosaka ar administratīva procesa palīdzību. Nav iemesla bērnam vai vecākam lūgt tiesu izsniegt pabalsta saņemšanas pavēli, ja vien apgādības sniedzējam nebūtu jāmaksā vairāk kā SEK 1173 mēnesī un apgādības sniedzējs savas saistības nepildītu.

Uz ģimenēm, kas dzīvo Eiropas Savienībā, ir attiecināmi 1971. gada 14. jūnija Padomes Noteikumi (EEC) Nr. 1408/71 par sociālās drošības shēmām nodarbinātām personām un viņu ģimenēm, pārvietojoties kopienas teritorijā. Tādos gadījumos bērnam ir tiesības uz ģimenes pabalsti. Saskaņā ar Noteikumiem Nr. 1408/71 apgādības pabalsti tiek uzskatīti par ģimenes pabalstiem.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Bērniem, kuri dzīvo ārpus Eiropas Savienības nav tiesību uz apgādības pabalstu no Sociālās apdrošināšanas biroja. Tādos gadījumos apgādības pabalstus nosaka ar vienošanās palīdzību vai tiesiskā ceļā.

Ja vecāks, kuram jāmaksā par apgādību, dzīvo ārzemēs, Sociālās apdrošināšanas birojs var likt vecākam ar aizgādņa tiesībām pieprasīt pildīt apgādības saistības tiesiskā ceļā. Sociālās apdrošināšanas birojs pārņem bērna tiesības uz apgādības pabalstu līdz summai, kuru birojs var izmaksāt kā apgādības pabalstu.

Laulātajiem draugiem nav iespējams saņemt apgādības pabalstu no Sociālās apdrošināšanas biroja. Apgādības pabalstu var noteikt ar vienošanās palīdzību vai tiesiskā ceļā.

Vecākam, ar kuru bērns pastāvīgi dzīvo kopā un ar kuru bērns ir arī reģistrēts kā rezidents, ir tiesības iesniegt iesniegumu par apgādības pabalstu.

15. Vai prasības iesniedzējs var Zviedrijā saņemt palīdzību no organizācijas vai valsts pārvaldes iestādes (centrālās vai vietējās pašvaldību)?

Administratīvu palīdzību pabalsta pieprasītājam var sniegt Sociālās apdrošināšanas biroja ārlietu departaments (SAB).

16. Ja tā, tad kā iespējams sazināties ar šo organizāciju vai valsts pārvaldes iestādi (centrālo vai vietējās pašvaldības)?

To iespējams izdarīt ar prasītāja valsts informācijas aģentūras/aģentūru palīdzību saskaņā ar 1956. gada Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju par apgādības kompensācijas iegūšanu ārvalstīs.

17. Kāda veida palīdzību prasītājs var iegūt no šīs organizācijas vai valsts pārvaldes iestādes (centrālās vai vietējās pašvaldības)?

Sociālās apdrošināšanas biroja Ārlietu departaments (SAB) veiks pabalsta pieprasītāja vārdā visas nepieciešamās darbības, lai iegūtu apgādības kompensāciju, ieskaitot vienošanos prasības saistībā, kā arī nepieciešamības gadījumā lietas ierosināšanu un prasības iesniegšanu tiesā par kompensāciju, un jebkādas pavēles vai cita tiesiska lēmuma izpildi kompensācijas maksājuma saistībā.

18. Vai prasītājs Zviedrijā var tieši adresēt prasību organizācijai vai valsts pārvaldes iestādei (centrālajai vai vietējās pašvaldības)?

Ja prasītājs vēlas saņemt apgādības kompensāciju saskaņā ar 1956. gada Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju par apgādības kompensācijas iegūšanu ārvalstīs, prasītājam prasība jāsniedz ar Sociālās apdrošināšanas biroja Ārlietu departamenta starpniecību (SAB).

19. Ja tā, tad kā iespējams sazināties ar šo organizāciju vai valsts pārvaldes iestādi (centrālo vai vietējās pašvaldības)?

---

20. Kāda veida palīdzību prasītājs var saņemt no šīs organizācijas vai valsts pārvaldes iestādes (centrālās vai pašvaldību)?

Skatīt atbildi uz jautājumu Nr. 17.

« Uzturlīdzekļu prasības - Vispārīgas ziņas | Zviedrija - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 03-08-2007

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste