Evropská komise > ESS > Vyživovací (alimentační) pohledávka > Švédsko

Poslední aktualizace: 03-08-2007
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Vyživovací (alimentační) pohledávka - Švédsko

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Aktualizace stránky se právě připravuje. Stránka bude poté k dispozici na portálu evropské e-justice.


 

OBSAH

1. Co zahrnují pojmy „výživné“ a „vyživovací povinnost“ podle švédského práva? Které osoby musí platit „vyživovací příspěvek“ druhé osobě a v jakých případech? 1.
2. Do jakého věku může dítě dostávat vyživovací příspěvek? 2.
3. V kterých případech je použitelné švédské právo? 3.
4. Není-li toto právo použitelné, které právo použijí švédské soudy? Jsou-li ve Švédsku jak osoba žádající o výživné, tak i dlužník: 4.
5. Měl by se žadatel obrátit se žádostí o výživné na účelovou organizaci, správní úřad (ústřední nebo místní) nebo na soud? 5.
5.A. Jak mám zažádat o výživné od této organizace nebo tohoto správního úřadu (ústředního nebo místního) a jaké postupy se použijí? 5.A.
6. Je možné podat žádost za příbuzného, blízkého příbuzného nebo za nezletilé dítě? 6.
7. Jestliže má žadatel v úmyslu podat žalobu, jak zjistí, který soud je příslušný? 7.
8. Musí žadatel podat žalobu skrze nějakého prostředníka (např. advokáta, účelovou organizaci nebo správní úřad (ústřední nebo místní) atd.)? Pokud ne, jaké jsou postupy? 8.
9. Musí žadatel platit poplatky za podání žaloby? Pokud ano, o jakou částku se bude přibližně jednat? Jsou-li finanční prostředky žalobce nedostačující, může mu být poskytnuta právní pomoc k úhradě nákladů na řízení? 9.
10. Jaký druh výživného soud pravděpodobně přizná? Bude-li vyživovací příspěvek přiznán, jak bude stanoven? Může být rozhodnutí soudu přezkoumáno, aby se přihlédlo ke změnám životních nákladů nebo rodinných poměrů? 10.
11. Jak a komu bude výživné vypláceno? 11.
12. Nebude-li dlužník platit výživné dobrovolně, jaké kroky je možné učinit, aby byl k placení přinucen? 12.
13. Existuje nějaká organizace nebo správní úřad (ústřední nebo místní), které mi mohou pomoci při vymáhání výživného? 13.
14. Mohou dlužníka zastoupit a platit výživné nebo část výživného místo něj? 14.
15. Může být žadateli poskytnuta pomoc některé organizace nebo některého správního úřadu (ústředního nebo místního) ve Švédsku? 15.
16. Pokud ano, jak se lze obrátit na takovou organizaci nebo na takový správní úřad (ústřední nebo místní)? 16.
17. Jaký druh pomoci může tato organizace nebo tento správní úřad (ústřední nebo místní) žadateli poskytnout? 17.
18. Může se žadatel obrátit se žádostí přímo na některou organizaci nebo některý správní úřad (ústřední nebo místní) ve Švédsku? 18.
19. Pokud ano, jak se lze obrátit na takovou organizaci nebo na takový správní úřad (ústřední nebo místní)? 19.
20. Jaký druh pomoci může žadatel obdržet od takové organizace nebo takového správního úřadu (ústředního nebo místního)? 20.

 

1. Co zahrnují pojmy „výživné“ a „vyživovací povinnost“ podle švédského práva? Které osoby musí platit „vyživovací příspěvek“ druhé osobě a v jakých případech?

Dětem, manželům a rozvedeným manželům náleží příspěvky na základě rozhodnutí o výživném. Ustanovení týkající se vyživovací povinnosti mezi manžely platí také pro registrované partnery.

Děti:

Rodiče jsou povinni platit na své děti výživné způsobem přiměřeným potřebám dítěte a podle společných finančních možností rodičů. Rodič, který není schopen přispívat na podporu svého dítěte, není povinen platit výživné.

Rodič, který nemá dítě ani v péči, ani s dítětem trvale nežije, musí plnit svou vyživovací povinnost placením vyživovacího příspěvku. Rodič, který pečuje o dítě společně s druhým rodičem, může být také povinen platit vyživovací příspěvek. Je tomu tak v případě, kdy dítě trvale žije jen s druhým rodičem, bez ohledu na to, zda tato osoba žije bez partnera, nebo žije s novým partnerem.

Výživné je stanoveno rozsudkem nebo dohodou.

Platby se provádějí za každý kalendářní měsíc předem. Soud však může rozhodnout o jiném způsobu platby, jsou-li k tomu zvláštní důvody.

Dohoda, podle níž se má budoucí výživné uhradit jednorázovou platbou nebo za období delší než tři měsíce, je platná pouze tehdy, když je písemná a ověřená dvěma osobami. Je-li dítě mladší osmnácti let, musí být taková dohoda také schválena Výborem sociálního zabezpečení.

NahoruNahoru

Výživné ve formě jednorázové platby se poukazuje Výboru sociálního zabezpečení, je-li dítě mladší osmnácti let. Částka poukazovaná výboru se použije na zajištění důchodu pro dítě u některé pojišťovací společnosti, přiměřeného vyživovací povinnosti k dítěti, pokud tomu nebrání dohoda nebo výbor nezjistí, že se tato částka může použít pro zaopatření dítěte jiným vhodným způsobem.

Žádosti o stanovení výživného nemůže být vyhověno se zpětnou platností déle než tři roky před datem zahájení soudního řízení, pokud s tím osoba povinná platit výživné nesouhlasí.

Manželé:

V průběhu manželství je každý z manželů odpovědný za své zaopatření. Není-li jeden z manželů schopen zajistit svou výživu v plné míře, je druhý manžel povinen přispívat také na jeho osobní potřeby.

Po rozvodu je pravidlem, že každý z manželů je odpovědný za své vlastní zabezpečení. Jestliže však jeden z manželů potřebuje na přechodnou dobu peníze na výživu, má právo na příspěvek od druhého manžela příměřený jeho možnostem a jiným okolnostem. Ve výjimečných případech může manžel dostávat výživné delší dobu.

Jestliže se manželé nemohou na výživném dohodnout, může o sporu rozhodnout soud.

Po rozvodu se příspěvek na výživné hradí v pravidelně se opakujících platbách. Může však být nařízena jednorázová platba, jsou-li k tomu zvláštní důvody, např. když manžel musí uhradit důchodový příspěvek.

Žádosti o výživné, které má být stanoveno, nemůže být vyhověno se zpětnou platností déle než tři roky před datem zahájení řízení, pokud s tím osoba povinná platit výživné nesouhlasí.

NahoruNahoru

2. Do jakého věku může dítě dostávat vyživovací příspěvek?

Dítě

 1. mladší osmnácti let nebo
 2. starší osmnácti let, avšak mladší jedenadvaceti let, není-li dokončeno základní vzdělání dítěte,

má nárok na vyživovací příspěvek.

3. V kterých případech je použitelné švédské právo?

Zpravidla se švédské právo použije v případech, kdy žalovaný má své obvyklé trvalé bydliště ve Švédsku nebo se strany dohodly na použití švédského práva.

4. Není-li toto právo použitelné, které právo použijí švédské soudy? Jsou-li ve Švédsku jak osoba žádající o výživné, tak i dlužník:

Zpravidla se použije právo státu, kde má žalovaný své obvyklé trvalé bydliště. Strany se také mohou dohodnout na použití jiného cizího práva, pokud je s ním něco spojuje.

5. Měl by se žadatel obrátit se žádostí o výživné na účelovou organizaci, správní úřad (ústřední nebo místní) nebo na soud?

5.A. Jak mám zažádat o výživné od této organizace nebo tohoto správního úřadu (ústředního nebo místního) a jaké postupy se použijí?

Výživné může být stanoveno buď dohodou nebo rozhodnutím soudu.

6. Je možné podat žádost za příbuzného, blízkého příbuzného nebo za nezletilé dítě?

Rodič pečující o dítě je oprávněn požadovat výživné za nezletilé dítě.

NahoruNahoru

7. Jestliže má žadatel v úmyslu podat žalobu, jak zjistí, který soud je příslušný?

Pravidla o soudní příslušnosti je možné najít v zákoně o dětech a rodičích a v zákoně o manželství. O informace je možné požádat také např. místní soud nebo Výbor sociálního zabezpečení.

8. Musí žadatel podat žalobu skrze nějakého prostředníka (např. advokáta, účelovou organizaci nebo správní úřad (ústřední nebo místní) atd.)? Pokud ne, jaké jsou postupy?

Nemusí.

9. Musí žadatel platit poplatky za podání žaloby? Pokud ano, o jakou částku se bude přibližně jednat? Jsou-li finanční prostředky žalobce nedostačující, může mu být poskytnuta právní pomoc k úhradě nákladů na řízení?

Vlastní soudní řízení je ve Švédsku zdarma s výjimkou poplatků za podání žaloby, které činí v současné době 450 švédských korun. Nejobvyklejšími náklady proto budou právnické honoráře. Mohou také vzniknout náklady na opatření důkazů a na svědky.

Nelze odhadnout, jak rozdílné tyto náklady při řízení budou, protože se případ od případu liší.

Jakákoli osoba, která není švédským občanem a nemá trvalé bydliště ve Švédsku, dříve ani nyní, může obdržet právní pomoc ve věcech, které budou projednávány soudem ve Švédsku, jsou-li k tomu zvláštní důvody. Bude-li věc prošetřována v cizině, může být právní pomoc poskytnuta jen tehdy, když má osoba trvalé bydliště ve Švédsku. Státní příslušníci všech členských států EU mají stejná práva na právní pomoc jako švédští občané. Státní příslušníci jiných států mají stejná práva na základě reciprocity.

NahoruNahoru

Administrativní pomoc může poskytnout zahraniční oddělení úřadu sociálního pojištění.

10. Jaký druh výživného soud pravděpodobně přizná? Bude-li vyživovací příspěvek přiznán, jak bude stanoven? Může být rozhodnutí soudu přezkoumáno, aby se přihlédlo ke změnám životních nákladů nebo rodinných poměrů?

Stanovení příspěvku je založeno na zákonných kritériích. Rodič je oprávněn si ponechat ze svých příjmů po odečtení daní určitou částku pro své potřeby. Náklady na bydlení jsou obvykle započteny. Kromě toho existují další životní náklady, které se vypočítávají podle paušální částky úměrné růstu životních nákladů. Může si také vymínit částku na výživu manžela doma, jsou-li k tomu zvláštní důvody. Povinný rodič si konečně také může vyhradit částku na podporu dětí doma. Jaká částka z přebytku by se měla požadovat na vyživovací příspěvek, to kromě jiného závisí na potřebách dítěte a na schopnosti druhého rodiče nést výdaje na výživné. Do určité míry mohou být určeny odvody na náklady kontaktu.

Podává-li se žádost o výživné na manžela, neexistují žádná jasná kritéria. Jako vodítko však slouží některá kritéria na stanovení výživného uvedená výše.

Příspěvek se průběžně přizpůsobuje změnám životních nákladů podle výše cen. Národní kancelář sociálního pojištění každý rok stanoví, zda se vyživovací příspěvek změní, a pokud ano, o kolik procent. Taková změna, obvykle k 1. únoru, se použije na vyživovací příspěvek, o kterém bylo rozhodnuto před 1. listopadem bezprostředně předcházejícího roku.

NahoruNahoru

Soud může upravit soudní rozhodnutí nebo dohodu o výživném z důvodu změny okolností. Na období před zahájením řízení může mít úprava, které se brání kterákoli strana, formu jen snížení nebo zrušení plateb dosud neprovedených. Musejí existovat mimořádné důvody k tomu, aby soud zvýšil příspěvek pro rozvedeného manžela v důsledku změněných okolností.

Soud může změnit dohodu o výživném také tehdy, je-li dohoda nepřiměřená okolnostem. Avšak vyrovnání již zaplaceného výživného může být nařízeno jen tehdy, když existují zvláštní důvody pro vydání takového příkazu.

Jestliže se částka pravidelně se opakujícího vyživovacího příspěvku na dítě nezměnila v průběhu šesti let jinak než automatickými úpravami, může soud, co se týče období po zahájení řízení, přezkoumat dřívější rozhodnutí o výživném, aniž by existovaly důvody k úpravě stanovené výše.

11. Jak a komu bude výživné vypláceno?

Příspěvky na výživné se platí osobě závislé. Je-li závislou osobou dítě, které nedosáhlo věku osmnácti let, vyplácí se příspěvek rodiči pečujícímu o dítě a žijícímu společně s dítětem. Vyplácí-li místní úřad sociálního pojištění rodiči pečujícímu o dítě podporu na dítě, možná bude muset rodič povinný platit výživné tyto platby státu nahradit.

12. Nebude-li dlužník platit výživné dobrovolně, jaké kroky je možné učinit, aby byl k placení přinucen?

Případy týkající se výkonu rozhodnutí o podpoře dítěte a rozhodnutí o výživném pro manžela nebo jiného člena rodiny projednává úředník na úřadě pro výkon rozhodnutí. Žádost se podává ústně nebo písemně. Se žádostí se předloží oprávnění k výkonu. Písemné závazky týkající se vyživovacího příspěvku podle zákona o manželství nebo rodičovského zákona, dosvědčené dvěma osobami, se vykonají jako soudní rozhodnutí, která nabyla právní moci. Případ týkající se výkonu se vyřizuje na dobu jednoho roku od data podání žádosti, může se však prodloužit na neomezenou dobu.

NahoruNahoru

13. Existuje nějaká organizace nebo správní úřad (ústřední nebo místní), které mi mohou pomoci při vymáhání výživného?

Má-li případ mezinárodní prvky (tj. žadatel o výživné a dlužník výživného jsou v různých členských státech), může administrativní pomoc poskytnout zahraniční oddělení úřadu sociálního pojištění.

Radu, jak postupovat v domácích případech, může poskytnout Výbor sociálního zabezpečení.

14. Mohou dlužníka zastoupit a platit výživné nebo část výživného místo něj?

Podporu na dítě, jehož rodiče žijí odloučeně, vyplácí rodiči pečujícímu o dítě místní úřad sociálního pojištění ve výši 1.173 švédských korun za měsíc. Rozhodnutí o podpoře se učiní po podání žádosti na místní úřad sociálního pojištění. Rodič povinný platit výživné musí provést vyrovnání státu podle příjmu a celkového počtu dětí. Jestliže je však vyživovací příspěvek placen přímo rodiči pečujícímu o dítě, vyplácí úřad sociálního pojištění podporu sníženou stejnou měrou. Povinnost provést vyrovnání je určena hned na počátku správním řízením. Není žádný důvod k tomu, aby dítě nebo rodič žádali soud o soudní příkaz k vyživovací povinnosti, pokud by povinný rodič neměl platit více než 1.173 švédských korun měsíčně a pokud nezanedbává svou povinnost.

Pro rodiny žijící v Evropské unii se použije Nařízení Rady (ES) č 1408/71 ze dne 14. června 1971 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby a jejich rodiny pohybující se v rámci Společenství. V takových případech je dítě oprávněno pobírat rodinné příspěvky. Podle nařízení č. 1408/71 se výživné považuje za rodinný příspěvek.

NahoruNahoru

Děti žijící mimo území Evropské unie nemají nárok na podporu od úřadu sociálního pojištění. V takových případech se rozhoduje o vyživovacích příspěvcích dohodou nebo soudním řízením.

Jestliže povinný rodič žije v cizině, může úřad sociálního pojištění nařídit, aby rodič pečující o dítě učinil kroky pro obdržení vyživovací povinnosti stanovené soudním řízením. Úřad sociálního pojištění převezme právo dítěte na vyživovací povinnost do částky vyplácené úřadem jako podpora.

Neexistuje možnost, aby od úřadu sociálního pojištění dostával podporu manžel. Rozhodnutí o vyživovacím příspěvku se učiní dohodou nebo soudním řízením.

Rodič, u kterého dítě žije trvale a u kterého má dítě také hlášené trvalé bydliště, má právo požádat o podporu.

15. Může být žadateli poskytnuta pomoc některé organizace nebo některého správního úřadu (ústředního nebo místního) ve Švédsku?

Administrativní pomoc může věřiteli poskytnout zahraniční oddělení úřadu sociálního pojištění.

16. Pokud ano, jak se lze obrátit na takovou organizaci nebo na takový správní úřad (ústřední nebo místní)?

Prostřednictvím předávající organizace/organizací v domovském státě žadatele v souladu s úmluvou OSN o vymáhání výživného v cizině z roku 1956.

17. Jaký druh pomoci může tato organizace nebo tento správní úřad (ústřední nebo místní) žadateli poskytnout?

Zahraniční oddělení úřadu sociálního pojištění má za věřitele podniknout vhodné kroky pro vymáhání výživného, včetně vyřízení nároku, a v případě potřeby zahájit a vést řízení o výživném a vykonat jakýkoli příkaz nebo jiné rozhodnutí pro placení výživného.

18. Může se žadatel obrátit se žádostí přímo na některou organizaci nebo některý správní úřad (ústřední nebo místní) ve Švédsku?

Jestliže chce žadatel vymoci výživné podle úmluvy OSN o vymáhání výživného v cizině z roku 1956, musí postupovat prostřednictvím zahraničního oddělení úřadu sociálního pojištění.

19. Pokud ano, jak se lze obrátit na takovou organizaci nebo na takový správní úřad (ústřední nebo místní)?

---

20. Jaký druh pomoci může žadatel obdržet od takové organizace nebo takového správního úřadu (ústředního nebo místního)?

Viz. odpověď na dotaz 17.

« Vyživovací (alimentační) pohledávka - Obecné informace | Švédsko - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 03-08-2007

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království