Europese Commissie > EJN > Alimentatievorderingen > Slowakije

Laatste aanpassing: 11-10-2007
Printversie Voeg toe aan favorieten

Alimentatievorderingen - Slowakije

EJN logo

Deze pagina is vervallen. De pagina wordt bijgewerkt en verplaatst naar het Europees e-justitieportaal.


 

1. Wat betekenen de begrippen “levensonderhoud” en “onderhoudsplicht” in het Slowaakse recht?

Wettelijke onderhoudsplichten vloeien rechtstreeks voort uit Wet nr. 36/2005 betreffende de familie en tot wijziging van bepaalde andere wetten. Zij kunnen de volgende vormen aannemen:

 • de onderhoudsplicht van ouders jegens hun kinderen;
 • de onderhoudsplicht van kinderen jegens hun ouders;
 • de onderhoudsplicht tussen andere familieleden;
 • de onderhoudsplicht tussen echtgenoten;
 • alimentatie voor een gescheiden echtgenoot;
 • de betaling van ondersteuning aan een alleenstaande moeder ten behoeve van haar levensonderhoud en bepaalde kosten.

2. Tot welke leeftijd heeft een kind recht op alimentatie?

De onderhoudsplicht van ouders jegens hun kinderen is een wettelijke plicht die geldt zolang de kinderen niet in staat zijn voor zichzelf te zorgen en te voorzien in hun eigen gerechtvaardigde behoeften.

3. In welke gevallen is het Slowaakse recht van toepassing?

De onderhoudsplicht van ouders jegens hun kinderen wordt beheerst door het recht van het land waar het kind zijn gewone verblijfplaats heeft. Op andere onderhoudsplichten is het recht van toepassing van het land waar de onderhoudsgerechtigde zijn woonplaats heeft (§ 24a, van Wet nr. 97/1963 betreffende internationaal privaat- en procedurerecht).

4. Welk recht passen de Slowaakse gerechten toe wanneer het Slowaakse recht niet van toepassing is?

De Slowaakse rechtbanken passen altijd Slowaaks recht toe als de onderhoudsgerechtigde en de onderhoudsplichtige beiden in Slowakije zijn gevestigd.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Indien zowel de onderhoudsgerechtigde als de onderhoudsplichtige in Slowakije zijn gevestigd:

5. Moet de onderhoudsgerechtigde zich wenden tot een bepaalde organisatie, een bestuurlijke instantie of tot een gerecht om alimentatie aan te vragen?

Alimentatieaanvragen moeten worden ingediend bij de rechtbank die territoriale bevoegdheid heeft.

6. Kan het verzoek worden gedaan namens een familielid, een naaste of een minderjarige?

In zaken met betrekking tot het ouderlijk gezag over kinderen kan een alimentatievordering worden ingesteld middels een verzoek, of zonder verzoek op basis van een rechterlijke beslissing overeenkomstig § 81, eerste alinea, van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering.

De partijen in zaken met betrekking tot het ouderlijk gezag worden ofwel onderscheiden overeenkomstig § 90, d.w.z. dat het gaat om de mensen wier rechten en plichten in het geding zijn, namelijk:

 • de verzoeker (eiser) en de verweerder (gedaagde);
 • personen die bij wet zijn aangeduid als procespartij;
 • personen wier rechten en plichten in het geding zijn,

ofwel, in het geval van een procedure die kan worden ingeleid zonder verzoek, overeenkomstig § 94, eerste alinea, d.w.z. dat daaronder ook partijen worden begrepen wier rechten en plichten in het geding zijn.

Natuurlijke personen zonder procesbevoegdheid moeten worden vertegenwoordigd door een wettelijke vertegenwoordiger.

Behalve in de gevallen waarnaar wordt verwezen in de §§ 39, derde alinea en 57, vierde alinea, van de Familiewet, kan de rechtbank ook een voogd benoemen voor een kind, indien dit op grond van enige andere reden noodzakelijk is en het belang van het kind dient. De rechtbank kan een plaatselijke instantie tot voogd benoemen.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Op basis van een volmacht kan het Centrum voor de internationale rechtsbescherming van kinderen en jongeren (Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže) minderjarigen vertegenwoordigen in rechtszaken met betrekking tot het ouderlijk gezag over kinderen. Dit kan ook in het geval van volwassenen jegens wie de ouders nog een onderhoudsplicht hebben en in het geval van andere personen die onder bijzondere wetgeving vallen tijdens procedures inzake de vaststelling of wijziging van een onderhoudsplicht, indien de zaak een internationale dimensie heeft.

7. Hoe weet een onderhoudsgerechtigde die naar de rechter wil stappen, welk gerecht bevoegd is?

Voor het indienen van de aanvraag is de bevoegde rechtbank de algemene rechtbank van de verweerder. Voor natuurlijke personen is de algemene rechtbank de rechtbank in het rechtsgebied waar zij hun woonplaats hebben of, bij gebrek daaraan, hun verblijfplaats.

In zaken met betrekking tot het ouderlijk gezag over kinderen, de mogelijkheid te adopteren en adoptie is de bevoegde rechtbank niet de algemene rechtbank van de verweerder, maar de rechtbank in het rechtsgebied waar het kind verblijft overeenkomstig een afspraak tussen de ouders, een rechterlijke beslissing of een andere beslissende factor.

8. Heeft de verzoeker een vertegenwoordiger (advocaat of anderszins) nodig om de zaak aanhangig te maken? Zo nee, welke procedures dienen dan te worden gevolgd?

Een zaak kan op de volgende wijzen aanhangig worden gemaakt: schriftelijk, mondeling bij de griffie van de rechtbank, elektronisch ondertekend met een beveiligde elektronische handtekening die voldoet aan de geldende wetgeving, per telegram of per fax. Per telegram ingestelde vorderingen die verband houden met de zaak ten gronde moeten binnen drie dagen worden gevolgd door een schriftelijke of mondelinge bevestiging bij de griffie van de rechtbank; indien de vordering per fax wordt ingesteld, moet het origineel binnen drie dagen worden overgelegd. Vorderingen die niet binnen drie dagen op deze wijze worden bevestigd worden niet in behandeling genomen.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Tenzij voor specifieke verzoeken verdere bijzonderheden zijn voorgeschreven, moet de volgende informatie in de vordering worden vermeld: het moet duidelijk zijn aan welke rechtbank de vordering gericht is, door wie deze wordt ingesteld, waarop deze betrekking heeft en welk verzoek erin is vervat. Bovendien moet de vordering worden ondertekend en gedateerd. De vordering moet worden ingediend met het juiste aantal bijgevoegde afschriften en bijlagen, zodat de rechtbank één afschrift kan houden en elke partij de benodigde afschriften kan ontvangen. Indien de eiser verzuimt het juiste aantal afschriften en bijlagen bij te voegen, maakt de rechtbank zelf de benodigde afschriften op kosten van de eiser.

Naast de algemene informatie moeten in de vordering ook de voornamen, achternamen en verblijfplaatsen van de partijen (en van hun eventuele vertegenwoordiger) worden vermeld, alsmede hun nationaliteit, een waarheidsgetrouwe weergave van de belangrijkste feiten en een lijst met bewijsmiddelen waarop de eiser voornemens is zijn zaak te baseren; in de vordering moet verder duidelijk worden gemaakt waar de eiser om verzoekt.

9. Zijn er voor de verzoeker kosten verbonden aan de gerechtelijke procedure? Zo ja, hoeveel bedragen deze ongeveer? Kunnen verzoekers met onvoldoende financiële middelen verzoeken om rechtsbijstand?

Over het algemeen moeten verzoekers griffierechten betalen bij de indiening van een aanvraag, overeenkomstig Wet nr. 71/1992 (Wet Griffierechten), zoals gewijzigd.

Bepaalde procedures, zoals zaken in verband met het gezag over en de zorg voor kinderen, adoptie en de wederzijdse onderhoudsplicht tussen ouders en kinderen, zijn vrijgesteld van griffierechten.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Met ingang van 1 januari 2006 kunnen verzoekers met onvoldoende financiële middelen in aanmerking komen voor gratis rechtsbijstand overeenkomstig Wet nr. 327/2005 betreffende de verlening van rechtsbijstand aan minder draagkrachtigen (Rechtsbijstandswet) tot wijziging van Wet nr. 586/2003 betreffende de advocatuur en Wet nr. 455/1991 betreffende handelsactiviteiten (Handelswet), zoals gewijzigd bij Wet nr. 8/2005.

Voordat deze wet in werking trad, konden advocaten tegen een verlaagd tarief of kosteloos juridische diensten verlenen, indien dit gerechtvaardigd was vanwege de persoonlijke omstandigheden of financiële situatie van de cliënt of vanwege enig ander aspect dat aanleiding kon zijn voor bijzondere overwegingen.

De door de bevoegde autoriteiten toegevoegde advocaten werden voor hun juridische diensten betaald door de overheid.

10. Welke soort alimentatie kan door het gerecht worden toegekend? Wanneer de alimentatie periodiek wordt betaald, hoe wordt de hoogte ervan dan bepaald? Kan de alimentatie worden aangepast aan de ontwikkeling van de kosten voor levensonderhoud en gewijzigde familieomstandigheden?

Bij het vaststellen van het bedrag dat met de onderhoudsplicht gemoeid is, houdt de rechtbank rekening met hoeveel iedere ouder afzonderlijk voor het kind zorgt. Wanneer de ouders samenwonen, neemt de rechtbank ook in aanmerking hoeveel tijd zij aan het huishouden besteden. Ongeacht hoedanigheid, vermogen en financiële omstandigheden, is elke ouder gehouden de minimale onderhoudsplicht na te komen, te weten 30% van het bestaansminimum voor minderjarigen of kinderen die te hunner laste komen, zoals bepaald in de Wet bestaansminimum.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Het levensonderhoud heeft voorrang boven eventuele andere uitgaven van de ouders.

11. Hoe en aan wie wordt de alimentatie betaald?

De alimentatie wordt betaald aan de onderhoudsgerechtigde. Een onderhoudsplicht kan niet worden overgedragen aan erfgenamen en, aangezien het een persoonlijk recht van het kind is, vervalt het bij overlijden van het kind of van de onderhoudsplichtige.

12. Hoe kan een onderhoudsplichtige die niet vrijwillig betaalt, tot betaling worden gedwongen?

Indien de partij tegen wie een uitvoerbare beslissing is genomen, verzuimt die beslissing te eerbiedigen, kan de eiser een verzoek indienen tot tenuitvoerlegging van de beslissing in overeenstemming met de bijzondere wetgeving die hierop van toepassing is; in geval van een beslissing betreffende het gezag over een kind verzoekt de eisende partij direct om tenuitvoerlegging door de rechtbank.

13. Helpen organisaties of bestuurlijke instanties bij de invordering van alimentatie?

Er is een instantie met de naam Centrum voor de internationale rechtsbescherming van kinderen en jongeren (Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže).

14. Kan deze organisatie of instantie de alimentatie geheel of gedeeltelijk betalen in plaats van de onderhoudsplichtige?

Nee.

Indien de onderhoudsgerechtigde zich in Slowakije bevindt en de onderhoudsplichtige zijn/haar verblijfplaats in een ander land heeft:

15. Kan de onderhoudsgerechtigde steun krijgen van een orgaan of instelling van de Slowaakse overheid?

Ja.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

16. Zo ja, wat zijn de namen en adressen van deze organisaties of bestuurlijke instanties? Hoe kan men daarmee contact opnemen?

Het Centrum voor de internationale rechtsbescherming van kinderen en jongeren is opgericht door het Slowaakse ministerie van Arbeid, Sociale Zaken en Gezinszaken en valt onder direct beheer van het ministerie. Het is een door de overheid gefinancierde organisatie die rechtsbescherming biedt aan kinderen en jongeren in zaken waarbij een ander land betrokken is. Het centrum bestrijkt heel Slowakije en is sinds 1 februari 1993 actief.

Krachtens Wet nr. 195/1998 (Sociale bijstandswet), zoals gewijzigd, wordt het centrum per 1 juli 1998 aangemerkt als overheidsorgaan voor de verlening van sociale bijstand.

Adres: Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže, Špitálska 6, P. O. BOX 57, 814 99 Bratislava, E-mail: cipc@employment.gov.sk.

17. In welke vorm bieden deze organisaties of bestuurlijke instanties hulp?

Het Centrum voor de internationale rechtsbescherming van kinderen en jongeren is het enige overheidsorgaan voor de verlening van sociale bijstand dat internationale overeenkomsten rechtstreeks ten uitvoer legt in geheel Slowakije.

Indien de onderhoudsgerechtigde zijn/haar verblijfplaats in een ander land heeft en de onderhoudsplichtige zich in Slowakije bevindt:

18. Kan de onderhoudsgerechtigde zich rechtstreeks tot een orgaan of instelling van de Slowaakse overheid wenden?

Nee.

19. Zo ja, wat zijn de namen en adressen van deze organisaties of bestuurlijke instanties? Hoe kan men daarmee contact opnemen?

Het Centrum voor de internationale rechtsbescherming van kinderen en jongeren kan op basis van een volmacht optreden als vertegenwoordiger. Deze volmacht is altijd een procedurele volmacht, aangezien deze wordt verleend voor een bepaald proces.

20. In welke vorm bieden deze organisaties of bestuurlijke instanties hulp?

Het Centrum voor de internationale rechtsbescherming van kinderen en jongeren is opgericht door het Slowaakse ministerie van Arbeid, Sociale Zaken en Gezinszaken en valt onder direct beheer van het ministerie. Het is een door de overheid gefinancierde organisatie die rechtsbescherming biedt aan kinderen en jongeren in zaken waarbij een ander land betrokken is. Het centrum bestrijkt heel Slowakije en is sinds 1 februari 1993 actief.

« Alimentatievorderingen - Algemene informatie | Slowakije - Algemene informatie »

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 11-10-2007

 

INHOUDSOPGAVE

1. Wat betekenen de begrippen “levensonderhoud” en “onderhoudsplicht” in het Slowaakse recht? 1.
2. Tot welke leeftijd heeft een kind recht op alimentatie? 2.
3. In welke gevallen is het Slowaakse recht van toepassing? 3.
4. Welk recht passen de Slowaakse gerechten toe wanneer het Slowaakse recht niet van toepassing is? 4.
Indien zowel de onderhoudsgerechtigde als de onderhoudsplichtige in Slowakije zijn gevestigd: Indien zowel de onderhoudsgerechtigde als de onderhoudsplichtige in Slowakije zijn gevestigd:
5. Moet de onderhoudsgerechtigde zich wenden tot een bepaalde organisatie, een bestuurlijke instantie of tot een gerecht om alimentatie aan te vragen? 5.
6. Kan het verzoek worden gedaan namens een familielid, een naaste of een minderjarige? 6.
7. Hoe weet een onderhoudsgerechtigde die naar de rechter wil stappen, welk gerecht bevoegd is? 7.
8. Heeft de verzoeker een vertegenwoordiger (advocaat of anderszins) nodig om de zaak aanhangig te maken? Zo nee, welke procedures dienen dan te worden gevolgd? 8.
9. Zijn er voor de verzoeker kosten verbonden aan de gerechtelijke procedure? Zo ja, hoeveel bedragen deze ongeveer? Kunnen verzoekers met onvoldoende financiële middelen verzoeken om rechtsbijstand? 9.
10. Welke soort alimentatie kan door het gerecht worden toegekend? Wanneer de alimentatie periodiek wordt betaald, hoe wordt de hoogte ervan dan bepaald? Kan de alimentatie worden aangepast aan de ontwikkeling van de kosten voor levensonderhoud en gewijzigde familieomstandigheden? 10.
11. Hoe en aan wie wordt de alimentatie betaald? 11.
12. Hoe kan een onderhoudsplichtige die niet vrijwillig betaalt, tot betaling worden gedwongen? 12.
13. Helpen organisaties of bestuurlijke instanties bij de invordering van alimentatie? 13.
14. Kan deze organisatie of instantie de alimentatie geheel of gedeeltelijk betalen in plaats van de onderhoudsplichtige? 14.
Indien de onderhoudsgerechtigde zich in Slowakije bevindt en de onderhoudsplichtige zijn/haar verblijfplaats in een ander land heeft: Indien de onderhoudsgerechtigde zich in Slowakije bevindt en de onderhoudsplichtige zijn/haar verblijfplaats in een ander land heeft:
15. Kan de onderhoudsgerechtigde steun krijgen van een orgaan of instelling van de Slowaakse overheid? 15.
16. Zo ja, wat zijn de namen en adressen van deze organisaties of bestuurlijke instanties? Hoe kan men daarmee contact opnemen? 16.
17. In welke vorm bieden deze organisaties of bestuurlijke instanties hulp? 17.
Indien de onderhoudsgerechtigde zijn/haar verblijfplaats in een ander land heeft en de onderhoudsplichtige zich in Slowakije bevindt: Indien de onderhoudsgerechtigde zijn/haar verblijfplaats in een ander land heeft en de onderhoudsplichtige zich in Slowakije bevindt:
18. Kan de onderhoudsgerechtigde zich rechtstreeks tot een orgaan of instelling van de Slowaakse overheid wenden? 18.
19. Zo ja, wat zijn de namen en adressen van deze organisaties of bestuurlijke instanties? Hoe kan men daarmee contact opnemen? 19.
20. In welke vorm bieden deze organisaties of bestuurlijke instanties hulp? 20.
 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk