Európska komisia > EJS > Nárok na výživné > Španielsko

Posledná úprava: 26-07-2006
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Nárok na výživné - Španielsko

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. V súčasnosti pripravujeme jej aktualizáciu a nová stránka bude uverejnená na Európskom portáli elektronickej justície.


 

OBSAH

1. Čo označujú pojmy “výživné” a “vyživovacie povinnosti” podľa španielskeho zákona? 1.
2. Dokedy môže mať dieťa nárok na výživné? 2.
3. V ktorých prípadoch sa uplatňuje španielsky zákon? 3.
4. Ak španielsky zákon nie je uplatniteľný, aký zákon budú uplatňovať súdy v tomto štáte? 4.
5. Žalobca sa má obrátiť na konkrétny orgán, na štátnu správu alebo na súdy, ak chce dostávať výživné? 5.
6. Je možné podať dovolanie v mene príbuznej, blízkej alebo maloletej osoby? 6.
7. Ak sa dovolávajúci výživného chce obrátiť na súdnictvo, ako zistí príslušný súd? 7.
8. Musí žalobca využiť služby právneho zástupcu, ak chce začať spor súdnou cestou? Ak nie, aký postup má uplatniť? 8.
9. Aké výdavky sú spojené so súdnym postupom? Keby odpoveď bola kladná, o akú sumu by išlo? Keby finančné prostriedky dovolávajúceho neboli postačujúce, môže dostať nejaký finančný príspevok na úhradu trov spojených so sporom? 9.
10. Aký druh príspevku stanovuje súd? Ak to bude výživné, ako sa vypočíta? Ako sa prehodnotí už stanovené výživné, keď nastane zmena situácie? 10.
11. Ako a komu sa výživné bude vyplácať? 11.
12. Ak dlžník neplatí dobrovoľne, aké sú donucovacie opatrenia pri výkone vymáhania? 12.
13. Existuje nejaký orgán, ktorý môže veriteľovi pomôcť, aby dostával výživné? 13.
14. Existuje nejaký orgán, ktorý môže nahradiť dlžníka pri vyplácaní výživného alebo jeho časti? 14.
15. Môže žalobca získať pomoc nejakého orgánu alebo španielskej štátnej správy? 15.
16. Ak áno, aký je názov a adresa toho orgánu? Ako sa dá skontaktovať s týmto centrálnym alebo miestnym orgánom? 16.
17. Aký druh pomoci dostane žiadateľ od uvedeného orgánu? 17.
18. Môže sa žalobca obrátiť priamo na orgán alebo na orgán španielskej štátnej správy? 18.
19. Ak áno, aký je názov a adresa týchto orgánov? Ako sa treba na ne obrátiť? 19.
20. Aký druh pomoci môže dostať žiadateľ od uvedeného orgánu? 20.

 

1. Čo označujú pojmy “výživné” a “vyživovacie povinnosti” podľa španielskeho zákona?

Výživné v španielskom práve zahŕňa všetko to, čo je potrebné na zabezpečenie výživy, oblečenia, bývania, zdravotnej starostlivosti a výchovy, čiže základných a elementárnych potrieb osoby poberajúcej výživné.

Osoby s vyživovacou povinnosťou sú:

 1. rodičia voči svojim deťom, kým nedosiahnu finančnú samostatnosť;
 2. deti voči svojim rodičom v núdzi;
 3. manželia voči sebe, dokonca aj po rozluke alebo rozvode manželstva;
 4. členovia trvalého partnerského zväzku tak heterosexuálneho, ako aj homosexuálneho voči sebe (platí pre územia tých regiónov, kde existuje vlastná právna úprava tejto veci);
 5. príbuzní v ďalšej línii po druhý stupeň, ak nie sú bližší príbuzní;

Nevyhnutnou požiadavkou je stav núdze osoby poberajúcej výživné. Pre nárok dospelých osôb sa vyžaduje, aby nedostatok finančných prostriedkov nebol dôsledkom právneho dôvodu, za ktorý nesú zodpovednosť.

2. Dokedy môže mať dieťa nárok na výživné?

V prípade detí až do dospelosti, ktorá sa v Španielsku dosahuje vo veku 18 rokov, s výnimkou prípadu, keď maloletá osoba má dostatočné vlastné príjmy.

Po dosiahnutí dospelosti povinnosť výživného voči deťom platí ďalej za podmienky, že nemajú finančnú samostatnosť, neukončili vzdelávací proces a nemajú prácu z dôvodu, za ktorý nenesú zodpovednosť.

3. V ktorých prípadoch sa uplatňuje španielsky zákon?

Španielsky občiansky zákonník (článok 9.7) stanovuje princíp pozitívneho rozlišovania tak, že vždy sa uplatní zákon výhodnejší pre osobu, ktorá sa domáha výživného, alebo môže potrebovať výživné, a to spomedzi týchto zákonov: Na prvom mieste je to všeobecný štátny zákon o vyživovanej osobe a vyživovateľovi, na druhom mieste je to zákon o zvyčajnom mieste pobytu osoby, ktorá potrebuje výživné, a v poslednom rade ako alternatíva lex fori. Pri zmene rovnakej štátnej príslušnosti alebo miesta pobytu sa nový zákon uplatní od momentu zmeny.

HoreHore

4. Ak španielsky zákon nie je uplatniteľný, aký zákon budú uplatňovať súdy v tomto štáte?

Ak vyživovateľ a vyživovaná osoba majú rovnakú štátnu príslušnosť, uplatní sa ich osobný zákon. V opačnom prípade sa uplatní zákon o zvyčajnom mieste pobytu osoby poberajúcej výživné za podmienky, že v súlade s uvedeným zákonom sa dá dosiahnuť výživné.

Skutočnosť, že obidve zúčastnené strany sú na španielskom území, nemení metódu uprednostnenia aplikovateľného zákona tak, ako je uvedené v predchádzajúcej odpovedi.

5. Žalobca sa má obrátiť na konkrétny orgán, na štátnu správu alebo na súdy, ak chce dostávať výživné?

Žiadosť treba podať na súdy všeobecnej justície.

Avšak v prípade maloletej osoby sa môžete bez akejkoľvek formality (5ª.) obrátiť na štátnu prokuratúru pre maloletých alebo na verejný orgán pre ochranu maloletých, aby tieto orgány spísali dovolanie.

6. Je možné podať dovolanie v mene príbuznej, blízkej alebo maloletej osoby?

Dovolanie musí záujemca podať osobne, s výnimkou maloletej osoby, keď žiadosť podáva jej zástupca, štátny prokurátor alebo verejný orgán na ochranu maloletých.

Napriek uvedenému sa žiadosť môže podať prostredníctvom zástupcu pod podmienkou, že zástupca bude mať splnomocnenie, ktoré môže dostať za prítomnosti notára, súdneho tajomníka alebo konzula ktorejkoľvek španielskej diplomatickej právomoci v zahraničí.

HoreHore

7. Ak sa dovolávajúci výživného chce obrátiť na súdnictvo, ako zistí príslušný súd?

Tu platí všeobecné pravidlo, že kompetencia prislúcha súdu podľa bydliska dlžníka. Ak existuje viacero spoločných dlžníkov (otec a matka), kompetencia prislúcha podľa bydliska hociktorého z nich. Ak dlžník nemá bydlisko v Španielsku, kompetencia prislúcha súdu v mieste jeho posledného pobytu v tomto štáte. Ak chýbajú uvedené kritériá, potom kompetencia prislúcha súdu v mieste bydliska poberateľa výživného.  

8. Musí žalobca využiť služby právneho zástupcu, ak chce začať spor súdnou cestou? Ak nie, aký postup má uplatniť?

Nie je to potrebné za predpokladu, že buď samotná dotyčná osoba, alebo jej zákonný zástupca podá dovolanie a zúčastní sa na súde, ktorý má verbálny charakter.

Ak sa žaloba nesformuluje osobne, je nevyhnutná účasť prokurátora v mene žalobcu.

Aj keď to nie je povinné, jednako je vhodné mať k dispozícii služby advokáta.

9. Aké výdavky sú spojené so súdnym postupom? Keby odpoveď bola kladná, o akú sumu by išlo? Keby finančné prostriedky dovolávajúceho neboli postačujúce, môže dostať nejaký finančný príspevok na úhradu trov spojených so sporom?

V Španielsku neexistujú súdne trovy pre tento druh postupov, pri ktorých je súdnictvo bezplatné, s výnimkou honorárov advokátov, prokurátorov a znalcov v prípade, že budú prizvaní.

HoreHore

Honoráre advokátov a prokurátorov závisia od sumy dovolania. Pri dovolaní uznania pravidelných peňažných dávok, ako sú alimenty, sa táto suma vypočíta zo súčtu desiatich ročných platieb (pravidlo 7ª článku 251 Zákona o civilnom procese) upraveného podľa predpokladaného trvania vyplácania. Ak sa vymáha konkrétna suma za oneskorené platby, potom sa berie za základ práve táto suma. Zo sumy, z ktorej sa vychádza pri výpočte, poplatky advokátom a prokurátorovi sú v priemere 8 % z celej tejto sumy.

Finančný príspevok na súdne trovy je stanovený pre tie prípady, kedy žalobca alebo žalovaný nemajú finančné prostriedky a môžu mať nárok na bezplatné súdnictvo (ak zarobia menej ako 1.000 eur mesačne). Pomoc spočíva v poskytnutí advokáta a prokurátora z úradného poradovníka (na štátne trovy), aby vykonal súdne dovolanie a v tom, že akékoľvek súdne trovy, ako sú poplatky znalcom a publikovania výnosov tiež hradí štátna správa.

10. Aký druh príspevku stanovuje súd? Ak to bude výživné, ako sa vypočíta? Ako sa prehodnotí už stanovené výživné, keď nastane zmena situácie?

Vo väčšine predpokladov sa stanovuje pravidelné výživné, ktoré, tak ako ukladá zákon, má byť mesačné a jeho splatná suma sa určí vo forme mesačných splátok platených vopred. Stanovenie paušálnej sumy ako jednorazovej platby je výnimočné: robí sa to len vtedy, keď ide o zaplatenie meškajúcich platieb výživného, kedy je žiadúce zaistiť budúce platby, pretože u dlžníka chýba stály pobyt, alebo sa tak robí na základe dohody medzi účastníkmi konania.

HoreHore

Výpočet pre konkrétne stanovenie sumy výživného urobí súd podľa abstraktného pravidla zo zákona, ktoré je založené na trojčlenke:

 1. potreby vyživovanej osoby;
 2. možnosti vyživovateľa a
 3. možnosti ďalších osôb, ktoré sú tiež povinné prispievať na výživné (spoluživitelia) v tej istej miere ako žalovaný.

V súdnom rozhodnutí o platbách sa musia stanoviť podklady pre aktualizáciu. Táto aktualizácia účinkuje automaticky len čisto na základe plynutia času a musí ju aplikovať osoba s vyživovacou povinnosťou. Ak vyživovateľ nevykoná aktualizáciu, urobí ju súd na žiadosť osoby poberajúcej výživné.

Suma výživného sa môže zmeniť (vždy na žiadosť zainteresovaného účastníka konania), keď sa podstatne zmenia podklady, z ktorých sa vychádzalo pri jej stanovení:

 1. treba ju prehodnotiť smerom nahor, keď si vyživovateľ zlepší svoju finančnú situáciu, alebo keď sa zhorší situácia vyživovaného a potrebuje väčšiu podporu (napríklad, pri zhoršení choroby);
 2. treba ju znížiť, keď sa zhorší situácia vyživovateľa, alebo keď vyživovaný zlepší svoje prostriedky na život. 

Napokon, výživné sa môže aj zrušiť, keď sa zmenil jeho pôvodný dôvod.

11. Ako a komu sa výživné bude vyplácať?

Zvyčajný spôsob platby je v peniazoch. Počíta sa však s dvomi výnimkami:

 1. dlžník sa môže rozhodnúť, že splní vyživovaciu povinnosť ubytovaním a stravovaním veriteľa vo svojom dome, pričom právo túto možnosť veľmi obmedzuje, keď nie je žiadna záruka dobrých vzťahov;
 2. platba prostredníctvom prevodu majetku alebo práv je výnimočná a uplatňuje sa len na likvidáciu oneskorených platieb vtedy, keď existuje riziko zmiznutia majetku alebo chýba stály pobyt.

Výživné sa vypláca priamo veriteľovi. Najzaužívanejšou formou je poukázanie platby na bankový účet. Keď vyživovaná osoba je mladistvá alebo nespôsobilá, vykoná sa platba jeho zákonnému zástupcovi.

HoreHore

12. Ak dlžník neplatí dobrovoľne, aké sú donucovacie opatrenia pri výkone vymáhania?

V Španielsku sú zavedené tieto výkonné prostriedky:

 1. zadržanie mzdy (okrem životného minima, ktoré určí súd);
 2. zadržanie preplatkov na daniach;
 3. exekúcia bankových účtov;
 4. odňatie sociálnych dávok;
 5. skonfiškovanie majetku a jeho verejný predaj;
 6. v určitých prípadoch väzenie

13. Existuje nejaký orgán, ktorý môže veriteľovi pomôcť, aby dostával výživné? 

Nie, s výnimkou výživného v prospech maloletých osôb, kedy Ministerstvo spravodlivosti môže prevziať ich zastupovanie.

14. Existuje nejaký orgán, ktorý môže nahradiť dlžníka pri vyplácaní výživného alebo jeho časti?

Zatiaľ neexistuje zákonné ustanovenie. Prebiehajú rokovania o zavedení fondu na vyplácanie výživného, ale zatiaľ neexistuje.

15. Môže žalobca získať pomoc nejakého orgánu alebo španielskej štátnej správy?

Áno, ale len v prípade, že žalobca nemá majetok a požiada o nárok na bezplatné súdnictvo. V takom prípade mu štát bezplatne poskytne advokáta a prokurátora, aby vykonal súdne dovolanie.

16. Ak áno, aký je názov a adresa toho orgánu? Ako sa dá skontaktovať s týmto centrálnym alebo miestnym orgánom?

Orgán sa nazýva ASISTENČNÁ KOMISIA BEZPLATNÉHO SÚDNICTVA, s ktorou sa dá skontaktovať prostredníctvom advokátskych komôr v každom meste alebo prostredníctvom hociktorého súdu. Môže sa tiež požiadať o uznanie nároku na ktoromkoľvek španielskom konzuláte v zahraničí.

Každá osoba sa môže obrátiť na miestnu Asistenčnú komisiu bezplatného súdnictva v meste, v ktorom chce podať neformálnu písomnú žiadosť, kde uvedie osobné okolnosti a adresu a zároveň požiada o vymenovanie advokáta a prokurátora, aby sformuloval dovolanie.

O bezplatnú právnu pomoc sa žiada prostredníctvom formulára.

17. Aký druh pomoci dostane žiadateľ od uvedeného orgánu?

Asistenčná komisia bezplatného súdnictva poskytne advokáta a prokurátora, aby vás zastupovali a obhajovali na súdoch. Advokát vás bude informovať o vašich právach a bude vo vašom mene vykonávať procesné úkony až do vynesenia rozsudku.

18. Môže sa žalobca obrátiť priamo na orgán alebo na orgán španielskej štátnej správy?

Neexistuje zákonné ustanovenie. Záujemca sa musí obrátiť na príslušný súd.

19. Ak áno, aký je názov a adresa týchto orgánov? Ako sa treba na ne obrátiť?

Neexistuje zákonné ustanovenie.

20. Aký druh pomoci môže dostať žiadateľ od uvedeného orgánu? 

Neexistuje zákonné ustanovenie.

« Nárok na výživné - Všeobecné informácie | Španielsko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 26-07-2006

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo