Eiropas Komisija > ETST > Uzturlīdzekļu prasības > Spānija

Pēdējo reizi atjaunots: 28-03-2006
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Uzturlīdzekļu prasības - Spānija

EJN logo

Šī lapa ir novecojusi. Pašreiz saturs tiek atjaunināts un tiks publicēts Eiropas e-tiesiskuma portālā.


 

SATURS

1. Kāda ir jēdzienu “uzturlīdzekļi” un “uzturs” būtība atbilstoši Spānijas nacionālajām tiesībām? 1.
2. Līdz kādam vecumam bērns var saņemt uzturlīdzekļus? 2.
3. Kuros gadījumos Spānijas likums (tiesības) ir piemērojams? 3.
4. Ja Spānijas likums (tiesības) nav piemērojams, kuras valsts tiesības Spānijas tiesas piemēros? 4.
5. Vai prasītājam (pieteicējam) jāvēršas kādā īpašā organizācijā, valsts pārvaldes iestādē (centrālā vai reģionālā) vai tiesā, lai saņemtu uzturlīdzekļus? 5.
6. Vai prasība var tikt iesniegta cita radinieka, tuvinieka, nepilngadīgas personas vārdā? 6.
7. Ja persona, kas vēlas saņemt uzturlīdzekļus (uzturu vai līdzekļus uzturam) plāno iesniegt tiesā prasību, kādā veidā viņa uzzina, kurai tiesai šī lieta ir piekritīga? 7.
8. Vai prasītājam (pieteicējam) līdz lietas izskatīšanai tiesā ir jāveic kādi samierināšanas pasākumi, kas vērsti uz lietas ārpustiesas atrisināšanu? (piemēram, ar jurista palīdzību, īpašā organizācijā vai valsts pārvaldes iestādē (centralizētā vai reģionālā, u.tml.)? Ja nē, tad kāda ir kārtība? 8.
9. Vai pieteicējam (prasītājam) ir jāiemaksā nodeva par lietas izskatīšanu tiesā? Ja tā, kāds ir tās aptuvenais apmērs? Ja prasītājam nav pietiekamu finanšu līdzekļu, vai viņš/viņa var prasīt juridisko palīdzību, lai segtu tiesāšanās izdevumus? 9.
10. Kāda veida uzturlīdzekļi visdrīzāk tiesas ceļā tiks piespriesti? Ja prasība ir apmierināma, kādā veidā tiek noteikts piespriesto uzturlīdzekļu apmērs? Vai tiesas lēmums par piespriestajiem uzturlīdzekļiem var tikt pārskatīts, pamatojoties uz izmaiņām personas mantiskajā stāvoklī vai ģimenes apstākļos? 10.
11. Kādā veidā un kurai personai uzturlīdzekļi tiks maksāti? 11.
12. Ja uzturlīdzekļu parādnieks labprātīgi nemaksā uzturlīdzekļus, kādi (piespiedu) pasākumi var tikt veikti, lai uzturlīdzekļi tiktu maksāti? 12.
13. Vai pastāv organizācija vai valsts pārvaldes iestāde (centralizēta vai reģionāla), kas palīdzētu man iegūt uzturlīdzekļus? 13.
14. Vai minētā iestāde vai organizācija var aizstāt parādnieku un pati izmaksāt uzturlīdzekļus pilnā apmērā vai daļā parādnieka vietā? 14.
15. Vai pieteicējs var lūgt organizācijas vai valsts pārvaldes iestādes (centralizētas vai reģionālas) palīdzību Spānijā? 15.
16. Ja, tā, kādā veidā ir iespējams sazināties ar šo organizāciju vai valsts iestādi (centrālo vai reģionālo)? 16.
17. Kāda veida palīdzību pieteicējs (prasītājs) var saņemt no šīs organizācijas vai valsts pārvaldes iestādes (centrālās vai reģionālas)? 17.
18. Vai pieteicējs (prasītājs) var tieši iesniegt pieteikumu Spānijas organizācijai vai valsts pārvaldes iestādei (centrālai vai reģionālai)? 18.
19. Ja, tā, kādā veidā ir iespējams sazināties ar šo organizācija vai valsts pārvaldes iestādi (centrālo vai reģionālo)? 19.
20. Kāda veida palīdzību pieteicējs (prasītājs) var saņemt no šīs organizācijas vai valsts pārvaldes iestādes (centrālās vai reģionālās)? 20.

 

1. Kāda ir jēdzienu “uzturlīdzekļi” un “uzturs” būtība atbilstoši Spānijas nacionālajām tiesībām?

Atbilstoši Spānijas nacionālajām tiesībām ar jēdzienu „uzturs” saprot visus uzturēšanai nepieciešamos līdzekļus: apģērbu, mitekli, veselības aprūpi un izglītību, proti, visas uztura saņēmēja elementārās pamatvajadzības.

Personas, kurām ir pienākums uzturēt citu personu, ir:

 1. vecākiem bērnus līdz brīdim, kamēr tie kļūst finansiāli pastāvīgi;
 2. bērniem mazturīgus vecākiem;
 3. laulātiem savstarpēji, tai skaitā pat pēc laulāto atšķiršanas vai laulības šķiršanas;
 4. partnerattiecību (kā heteroseksuāla, tā homoseksuāla) dalībniekiem savstarpēji (tikai tajās teritorijās vai reģionos, kurās pastāv attiecīgie likumi, kas regulē šo jomu);
 5. sānu līnijas radinieki līdz otrajai pakāpei, ja nav citu tuvāku radinieku.

Obligāta prasība ir tā, lai uztura saņēmējam šie uzturlīdzekļi būtu nepieciešami. Attiecībā uz uztura saņēmējiem, kuri ir sasnieguši pilngadību, pastāv prasība, lai finansiālu līdzekļu trūkuma situācija nebūtu radusies viņu pašu vainas dēļ.

2. Līdz kādam vecumam bērns var saņemt uzturlīdzekļus?

Bērni līdz pilngadības sasniegšanai, kas Spānijā iestājas 18 gadu vecumā, var saņemt uzturlīdzekļus, izņemot gadījumus, kad bērns pats sevi var apgādāt.

Pēc pilngadības sasniegšanas uzturlīdzekļu maksāšanas pienākums saglabājas attiecībā uz bērniem, kas nespēj paši sevi finansiāli nodrošināt, kas nav pabeiguši iegūt izglītību un kuriem nav darba tādu iemeslu dēļ, kuros nav vainojami viņi paši.

Lapas augšmalaLapas augšmala

3. Kuros gadījumos Spānijas likums (tiesības) ir piemērojams?

Spānijas civillikuma (9.7. pants) nosaka pozitīvās diskriminācijas principu. Tādējādi attiecībā uz prasītāju vai personu, kurai ir nepieciešami uzturlīdzekļi, visos gadījumos jāpiemēro labvēlīgākais likums no šādiem: uzturlīdzekļu piedzinēja un uzturlīdzekļu parādnieka kopējais likums; uzturlīdzekļu prasītāja pastāvīgās dzīvesvietas likums: uzturlīdzekļu prasītāja pēdējas dzīvesvietas gadījumā - lex fori.

Jaunais likums tiek piemērots gadījumos, kad tiek mainīta kopīgā pilsonība vai dzīvesvieta.

4. Ja Spānijas likums (tiesības) nav piemērojams, kuras valsts tiesības Spānijas tiesas piemēros?

Gadījumos, kad uzturlīdzekļu prasītājam un uzturlīdzekļu parādniekam ir kopīga pilsonība, būs piemērojams attiecīgās valsts likumi. Citos gadījumos tiek piemēroti uzturlīdzekļu parādnieka pastāvīgas dzīvesvietas valsts likumi, ja saskaņā ar tiem ir iespējams piedzīt uzturlīdzekļus.

Apstāklis, ka abas puses atrodas Spānijas valsts teritorijā, neietekmē iepriekšējā jautājumā norādīto likumu piemērošanu.

5. Vai prasītājam (pieteicējam) jāvēršas kādā īpašā organizācijā, valsts pārvaldes iestādē (centrālā vai reģionālā) vai tiesā, lai saņemtu uzturlīdzekļus?

Prasība ir jāiesniedz vispārējās jurisdikcijas tiesās.

Tomēr, ja procesā ir iesaistītas nepilngadīgas personas, pastāv iespēja bez jebkādām formalitātēm (5.punkts) vērsties Jaunatnes lietu tiesā vai bērnu aizsardzības institūcijā, lai tālāko prasību sagatavotu šīs institūcijas.

Lapas augšmalaLapas augšmala

6. Vai prasība var tikt iesniegta cita radinieka, tuvinieka, nepilngadīgas personas vārdā?

Prasība jāiesniedz ieinteresētajai personai personīgi, izņemot gadījumus, kad šī persona ir nepilngadīga. Šajā gadījumā prasība ir jāiesniedz nepilngadīgā likumiskajam pārstāvim, prokuratūrai vai bērnu aizsardzības institūcijai.

Tomēr prasību var iesniegt arī nepilngadīgas personas pārstāvis tajos gadījumos, kad pārstāvja rīcībā būs atbilstoša advokāta pilnvara, kuru būs apstiprinājis notārs, tiesas darbinieks vai jebkuras Spānijas diplomātiskās pārstāvniecības konsuls ārvalstī.

7. Ja persona, kas vēlas saņemt uzturlīdzekļus (uzturu vai līdzekļus uzturam) plāno iesniegt tiesā prasību, kādā veidā viņa uzzina, kurai tiesai šī lieta ir piekritīga?

Saskaņā ar vispārējo noteikumu prasība ir piekritīga tai tiesai, kur ir uzturlīdzekļu parādnieka domicils. Ja ir vairāki savstarpēji saistīti parādnieki (māte un tēvs), tad prasība ir piekritīga tai tiesai, kur ir viena vai otra domicils. Ja parādnieks nedzīvo Spānijā, tad kompetentā tiesa ir viņa pēdējās dzīvesvietas tiesa Spānijā. Citos gadījumos lieta ir piekritīga tai tiesai, kur ir uzturlīdzekļu prasītāja domicils.

8. Vai prasītājam (pieteicējam) līdz lietas izskatīšanai tiesā ir jāveic kādi samierināšanas pasākumi, kas vērsti uz lietas ārpustiesas atrisināšanu? (piemēram, ar jurista palīdzību, īpašā organizācijā vai valsts pārvaldes iestādē (centralizētā vai reģionālā, u.tml.)? Ja nē, tad kāda ir kārtība?

Nav nepieciešams ieinteresētai personai vai viņa likumiskajam pārstāvim vienmēr personīgi iesniegt prasību tiesā un piedalīties lietas izskatīšanas mutvārdu daļā.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Ja prasība netiek iesniegta personīgi, nepieciešamības gadījumā prokurors var pārstāvēt prasītāju.

Arī gadījumos, kad tas nav obligāts noteikums, ir vēlams izmantot jurista (advokāta) pakalpojumus.

9. Vai pieteicējam (prasītājam) ir jāiemaksā nodeva par lietas izskatīšanu tiesā? Ja tā, kāds ir tās aptuvenais apmērs? Ja prasītājam nav pietiekamu finanšu līdzekļu, vai viņš/viņa var prasīt juridisko palīdzību, lai segtu tiesāšanās izdevumus?

Spānijā šāda veida procesi nerada nekādus tiesas izdevumus, un tiesvedība tajos ir bez maksas, izņemot juristu (advokātu), prokuroru un ekspertu atlīdzību, gadījumā ja tiek izmantota šo speciālistu palīdzība.

Advokātu un prokuroru atlīdzība ir saistīta ar prasījuma apmēru. Ja, piemēram, tiek prasīti periodiski maksājumi, kā tas ir uzturlīdzekļu gadījumā, šis daudzums tiek aprēķināts, ņemot par pamatu maksājumus par desmit gadiem (Civilprocesa noteikumu 251. panta 7. noteikums) un samērojot ar paredzamo izmaksāšanas laiku. Ja tiek prasīta konkrēta nokavējumu maksājuma summa, tad par pamatu tiek ņemta šī sistēma. Vidēji izmaksas lielums ir 8% no kopējās aprēķinu pamatsummas.

Finansiāla palīdzība tiesvedības izdevumu segšanai ir paredzēta tajos gadījumos, kad prasītājs vai atbildētājs ir finansiāli nenodrošināts un kad viņam ir tiesības uz juridisko palīdzību (ja jebkuras personas ienākumi ir mazāki par 1000 EUR mēnesī). Palīdzība sastāv no tā, ka tiesas piešķirts advokāts vai prokurors (valsts apmaksāti), virza prasību tiesā, un no tā, ka jebkurus tiesas izdevumus, piemēram, izdevumus par liecinieku nopratināšanu un nolēmumu publicēšanu arī sedz valsts.

Lapas augšmalaLapas augšmala

10. Kāda veida uzturlīdzekļi visdrīzāk tiesas ceļā tiks piespriesti? Ja prasība ir apmierināma, kādā veidā tiek noteikts piespriesto uzturlīdzekļu apmērs? Vai tiesas lēmums par piespriestajiem uzturlīdzekļiem var tikt pārskatīts, pamatojoties uz izmaiņām personas mantiskajā stāvoklī vai ģimenes apstākļos?

Vairumā gadījumu tiek noteikti periodiski uzturlīdzekļi, kuriem saskaņā ar likumu ir jābūt izmaksājamiem reizi mēnesī un pie tam avansā. Vienreizēji maksājumi tiek noteikti tikai retos gadījumos, proti, tikai tajos gadījumos, kad jāmaksā nokavētie uzturlīdzekļi, kad parādnieks ir persona bez noteikta īpašuma un tas ir labākais veids, kā aizsargāt nākotnes maksājumus, vai gadījumos, kad puses par to vienojas.

Aprēķinus, ar kuru palīdzību tiek noteikts konkrēts uzturlīdzekļu apmērs, veic tiesa atbilstoši abstraktam noteikumam, kas pamatojas uz trīskāršu proporcionalitāti:

 1. uzturlīdzekļu prasītāja vajadzības;
 2. uzturlīdzekļu parādnieka finansiālie līdzekļi, un
 3. citu personu finansiālie līdzekļi, kurām arī ir pienākums piedalīties uzturlīdzekļu maksāšanā (uzturlīdzekļu līdzparādnieki) vienādā apmērā ar galveno uzturlīdzekļu parādnieku.

Tiesas lēmumā, kas nosaka uzturlīdzekļu apmēru, ir jābūt noteiktam arī maksājuma pārskatīšanas pamatam. Laika gaitā šī pārskatīšana ir automātiska, un persona, kura veic maksājumus, ir atbildīga nodrošināt, ka uzturlīdzekļu maksājumu pieaugums ir atlīdzināts. Ja uzturlīdzekļu parādnieks neveic maksājumu pārskatīšanu tad to pēc iepriekšēja uzturlīdzekļu prasītāja lūguma veic tiesa.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Uzturlīdzekļu apmērs var tikt izmainīts (vienmēr pēc ieinteresētās puses iepriekšēja lūguma) gadījumos, kad būtiski mainās situācija, kas ir kalpojusi par pamatu uzturlīdzekļu noteikšanai:

 1. uzturlīdzekļu apmērs var tikt palielināts gadījumos, kad uzturlīdzekļu parādnieka finansiālā situācija uzlabojas vai gadījumos, kad uzturlīdzekļu prasītāja situācija pasliktinās, un viņam ir nepieciešami lielāki līdzekļi (piemēram, slimības saasināšanās gadījumā);
 2. uzturlīdzekļu apmērs var tikt samazināts gadījumos, kad uzturlīdzekļu parādnieka situācija pasliktinās vai, kad uzturlīdzekļu prasītāja līdzekļi pieaug.

Visbeidzot, uzturlīdzekļi nav maksājami, kopš vairs neeksistē pamats to izmaksāšanai.

11. Kādā veidā un kurai personai uzturlīdzekļi tiks maksāti?

Parastais maksājumu veids ir nauda, tomēr likums paredz divus izņēmuma gadījumus:

 1. parādnieks var izvēlēties iespēju izpildīt savu pienākumu, nodrošinot uzturlīdzekļu prasītāju ar ēdienu un mitekli savā mājā. Izvēlēties šo iespēju ir stingri aizliegts, kad nepastāv garantija tam, ka starp pusēm pastāvēs labas attiecības;
 2. uzturlīdzekļu samaksa, nododot uzturlīdzekļu prasītājam mantu, notiek tikai izņēmumu gadījumos, un šāda nodošana tiek izmantota kā veids uzturlīdzekļu nokavējumu izmaksai vai kad pastāv mantas zaudēšanas risks, vai uzturlīdzekļu parādnieka neuzticamības gadījumā.

Uzturlīdzekļi tiek izmaksāti tieši prasītājam. Visbiežāk pieņemtais maksājuma veids ir naudas pārskaitījums bankas kontā. Gadījumos, kad uzturlīdzekļu prasītājs ir nepilngadīgs vai rīcībnespējīgs, maksājumu saņem viņa likumiskais pārstāvis.

Lapas augšmalaLapas augšmala

12. Ja uzturlīdzekļu parādnieks labprātīgi nemaksā uzturlīdzekļus, kādi (piespiedu) pasākumi var tikt veikti, lai uzturlīdzekļi tiktu maksāti?

Spānijā ir ieviestas šādas piespiedu izpildes metodes:

 1. ieturējumi no darba algas (izņemot iztikas minimumu, ko nosaka tiesa);
 2. ieturējumi no nodokļu atmaksājumiem;
 3. naudas līdzekļu arests bankas kontos;
 4. ieturējumi no sociālās apdrošināšanas maksājumiem;
 5. mantas arests un publiska to pārdošana;
 6. noteiktos gadījumos cietumsods.

13. Vai pastāv organizācija vai valsts pārvaldes iestāde (centralizēta vai reģionāla), kas palīdzētu man iegūt uzturlīdzekļus?

Nē, izņemot gadījumus, kad uzturlīdzekļu prasītājs ir nepilngadīga persona. Šajā gadījumā nepilngadīgo var pārstāvēt prokuratūra.

14. Vai minētā iestāde vai organizācija var aizstāt parādnieku un pati izmaksāt uzturlīdzekļus pilnā apmērā vai daļā parādnieka vietā?

Pašlaik likumā nav paredzēta šāda iespēja. Notiek debates par uzturlīdzekļu fonda izveidošanu, bet pagaidām tāds vēl nepastāv.

15. Vai pieteicējs var lūgt organizācijas vai valsts pārvaldes iestādes (centralizētas vai reģionālas) palīdzību Spānijā?

Jā, bet vienīgi tajos gadījumos, kad pieteicējam (prasītājam) ir nepietiekoši līdzekļi un viņš lūdz juridisko palīdzību. Šajā gadījumā valsts bez maksas piešķir advokātu (juristu) vai prokuroru, lai tie virzītu prasību tiesā.

Lapas augšmalaLapas augšmala

16. Ja, tā, kādā veidā ir iespējams sazināties ar šo organizāciju vai valsts iestādi (centrālo vai reģionālo)?

Organizācijas nosaukums ir: Juridiskās palīdzības komisija („COMISION DE ASISTENCIA JUSTICIA GRATUITA”). Tajā var vērsties ar Advokātu kolēģiju (Colegio de Abogados) starpniecību jebkurā pilsētā vai ar jebkuras tiesas starpniecību. Tāpat šo juridisko palīdzību var pieprasīt jebkurā Spānijas konsulātā ārvalstīs.

Jebkura persona var griezties vietējā Juridiskās palīdzības komisijas iestādē jebkurā pilsētā, lai iesniegtu neformālu rakstisku prasību, norādot personas apstākļus un adresi, un lūgumu tai piešķirt advokātu (juristu) vai prokuroru, lai iesniegtu oficiālu prasību.

Pieteikums par juridisko palīdzību ir jānoformē, izmantojot veidlapu español PDF File (PDF File).

17. Kāda veida palīdzību pieteicējs (prasītājs) var saņemt no šīs organizācijas vai valsts pārvaldes iestādes (centrālās vai reģionālas)?

Juridiskās palīdzības komisija nodrošina prasītāju ar advokātu (juristu) un prokuroru, kas viņu pārstāvētu un aizstāvētu tiesā. Advokātam (juristam) jāinformē prasītājs par viņa tiesībām un jāveic tiesas procesa darbības prasītāja vārdā līdz sprieduma saņemšanai.

18. Vai pieteicējs (prasītājs) var tieši iesniegt pieteikumu Spānijas organizācijai vai valsts pārvaldes iestādei (centrālai vai reģionālai)?

Likumā nav paredzēta šāda iespēja. Ieinteresētajai personai ir jāgriežas kompetentajā tiesā.

19. Ja, tā, kādā veidā ir iespējams sazināties ar šo organizācija vai valsts pārvaldes iestādi (centrālo vai reģionālo)?

Likums neparedz šādu iespēju.

20. Kāda veida palīdzību pieteicējs (prasītājs) var saņemt no šīs organizācijas vai valsts pārvaldes iestādes (centrālās vai reģionālās)?

Likums neparedz šādu iespēju.

« Uzturlīdzekļu prasības - Vispārīgas ziņas | Spānija - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 28-03-2006

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste