Europos Komisija > ETIT > Ieškiniai dėl išlaikymo > Ispanija

Naujausia redakcija: 28-03-2006
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Ieškiniai dėl išlaikymo - Ispanija

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Šiuo metu rengiamas atnaujintas turinys, kuris bus pateiktas Europos e. teisingumo portale.


 

TURINIO LENTELE

1. Ką Ispanijos įstatyme apima sąvokos „alimentai“ ir „išlaikymo pareigos“? 1.
2. Iki kada vaikas gali gauti alimentus? 2.
3. Kokiais atvejais taikomas Ispanijos įstatymas? 3.
4. Jei nebus taikomas Ispanijos įstatymas, kokį įstatymą taikys šios šalies teismai? 4.
5. Ar ieškovas, kad gautų alimentus, turi kreiptis į specialią instituciją, į valstybės instituciją ar į bendrosios kompetencijos teismus? 5.
6. Ar galima ieškinį pateikti giminaičio, artimo asmens ar nepilnamečio vardu? 6.
7. Jeigu ieškovas nori kreiptis į teismą dėl alimentų išieškojimo, kaip jis gali sužinoti, į kokį teismą jam kreiptis? 7.
8. Ar ieškovas turi pasinaudoti tarpininko paslaugomis, kad pradėtų išieškojimo procedūrą teismuose? Jeigu ne, kokių veiksmų turėtų imtis? 8.
9. Ar yra kokių teismo proceso išlaidų? Jeigu atsakymas į klausimą teigiamas, kokia tai būtų suma? Jeigu ieškovo finansinės galimybės nepakankamos, ar galima gauti finansinę paramą teismo išlaidos padengti? 9.
10. Kokią paramą nustato teismas? Jeigu tai yra išmoka, kaip ji apskaičiuojama? Kai suma yra nustatyta, kaip ji keičiama pasikeitus situacijai? 10.
11. Kaip ir kam bus mokama pensija? 11.
12. Jeigu asmuo, privalantis mokėti alimentus, jų nemoka gera valia, kokių yra būdų priversti vykdyti teismo sprendimą? 12.
13. Ar yra kokia nors institucija, galinti padėti ieškovui gauti pensiją? 13.
14. Ar yra kokia nors institucija, kuri galėtų vietoje skolininko mokėti išmoką arba jos dalį? 14.
15. Ar gali ieškovas gauti pagalbą iš kokios nors Ispanijos organizacijos arba valdžios institucijos? 15.
16. Jeigu taip, koks yra organizacijos pavadinimas ir adresas? Kaip galima susisiekti su šios organizacijos centrine arba vietine būstine? 16.
17. Kokią pagalbą iš šios organizacijos prašantysis gaus? 17.
18. Ar galima kreiptis tiesiogiai į organizaciją arba Ispanijos valdžios instituciją? 18.
19. Jeigu taip, koks yra organizacijos pavadinimas ir adresas? Kaip su ja susisiekti? 19.
20. Kokią pagalbą iš šios organizacijos prašantysis gaus? 20.

 

1. Ką Ispanijos įstatyme apima sąvokos „alimentai“ ir „išlaikymo pareigos“?

Ispanijos teisėje sąvoka „alimentai“ apima visa tai, kas yra būtina asmens išlaikymui, aprangai, gyvenamajam būstui, sveikatos priežiūrai ir išsilavinimui. Tai yra elementarūs pagrindiniai alimentų gavėjo poreikiai.

Išlaikymo pareigas turi šie asmenys:

 1. tėvai savo vaikams, kol šių finansinė padėtis tampa pakankama;
 2. vaikai savo tėvams, kuriems reikalinga parama;
 3. sutuoktiniai vienas kitam, netgi po separacijos ar ištuokos;
 4. nuolatinės sąjungos partneriai vienas kitam – tiek heteroseksualios, tiek homoseksualios sąjungos (kai kuriuose regionuose šioje srityje yra nustatytas savas teisinis reguliavimas);
 5. netiesioginiai giminaičiai iki antrosios eilės, jei nėra artimesnių giminaičių.

Būtina sąlyga – teisę į alimentus turinčio asmens padėtis tokia, kad jam reikalinga parama. Jeigu teisę į alimentus turintis asmuo yra pilnametis, būtina, kad situacija, dėl kurios jam reikalinga parama, būtų susidariusi ne dėl jo kaltės.

2. Iki kada vaikas gali gauti alimentus?

Vaikai alimentus gali gauti iki pilnametystės, kuri Ispanijoje pasiekiama sukakus 18 metų, išskyrus atvejus, kai nepilnametis turi pakankamai nuosavų pajamų.

Sukakusiems pilnametystę vaikams išlaikymo pareiga išlieka, kol vaikų finansinė padėtis yra nepakankama, kol vaikai mokosi ir dėl nuo jų nepriklausančių priežasčių nesusiranda darbo.

3. Kokiais atvejais taikomas Ispanijos įstatymas?

Ispanijos civilinis kodeksas (9.7 straipsnis) nustato pozityvios diskriminacijos principą, pagal kurį tam, kuris reikalauja arba kuriam gali reikėti alimentų visada taikomas palankesnis įstatymas. Taikomi įstatymai: pirmiausia taikomas bendrasis nacionalinis asmens, turinčio teisę gauti alimentus ir asmens, turinčio alimentinę pareigą įstatymas, antra, įprastinės rezidencijos įstatymas paramos reikalingiems asmenims ir, galiausiai, lex fori, taikomas alternatyviai. Jei pasikeičia įprastinė asmens pilietybė arba gyvenamoji vieta, naujasis įstatymas taikomas nuo pasikeitimo momento.

viršųviršų

4. Jei nebus taikomas Ispanijos įstatymas, kokį įstatymą taikys šios šalies teismai?

Jeigu asmens, turinčio teisę gauti alimentus ir asmens, turinčio alimentinę pareigą, pilietybė yra ta pati, taikomas personalinis įstatymas. Priešingu atveju, taikomas asmens, turinčio alimentinę pareigą įprastinės rezidencijos įstatymas, kuris taikomas išieškant alimentus.

Kai abi šalys yra Ispanijos teritorijoje, įstatymai taikomi ta pačia tvarka, kaip nurodyta atsakyme į pirmesnį klausimą.

5. Ar ieškovas, kad gautų alimentus, turi kreiptis į specialią instituciją, į valstybės instituciją ar į bendrosios kompetencijos teismus?

Ieškinys turi būti pateikiamas bendrosios kompetencijos teismams.

Jei asmuo yra nepilnametis, taip pat be jokių formalumų galima kreiptis (5) į Nepilnamečių reikalų prokuratūrą arba viešąją nepilnamečių apsaugos įstaigą, kad jos pareikštų ieškinį.

6. Ar galima ieškinį pateikti giminaičio, artimo asmens ar nepilnamečio vardu?

Ieškinys turi būti pateiktas paties ieškovo, išskyrus atvejus, kai ieškovas yra nepilnametis. Tokiu atveju ieškinį pateikia jam atstovaujantis asmuo, turintis teisinio atstovo statusą, nepilnamečių reikalų kontrolierius arba viešoji nepilnamečių apsaugos įstaiga.

Be to, ieškinį gali pateikti ieškovo atstovas, jeigu jis turi notaro, teismo sekretoriaus ar kokios nors Ispanijos diplomatinės atstovybės užsienyje konsulo patvirtintą įgaliojimą.

viršųviršų

7. Jeigu ieškovas nori kreiptis į teismą dėl alimentų išieškojimo, kaip jis gali sužinoti, į kokį teismą jam kreiptis?

Paprastai ši kompetencija priskiriama teismui pagal asmens, turinčio išlaikymo pareigą, gyvenamąją vietą. Jeigu yra bendrininkavimas (tėvas ir motina), kreipiamasi į teismą pagal vieno iš jų gyvenamąją vietą. Jeigu asmuo, turintis išlaikymo pareigą, neturi nuolatinės gyvenamosios vietos Ispanijoje, kreipiamasi į teismą pagal paskutinę žinomą gyvenamąją vietą. Jeigu neįmanoma tenkinti šių kriterijų, ieškovas turi kreiptis į savo gyvenamosios vietos teismą.

8. Ar ieškovas turi pasinaudoti tarpininko paslaugomis, kad pradėtų išieškojimo procedūrą teismuose? Jeigu ne, kokių veiksmų turėtų imtis?

Ne visais atvejais būtina, kad suinteresuotas asmuo arba ieškinį pateikęs jo atstovas pagal įstatymą dalyvautų teisme, kuris vyksta žodine proceso tvarka.

Jeigu ieškinys pareiškiamas ne paties ieškovo, būtinas prokuroro atstovavimas ieškovo vardu.

Tačiau, nors tai ir nėra būtina, patartina užsitikrinti advokato pagalbą.

9. Ar yra kokių teismo proceso išlaidų? Jeigu atsakymas į klausimą teigiamas, kokia tai būtų suma? Jeigu ieškovo finansinės galimybės nepakankamos, ar galima gauti finansinę paramą teismo išlaidos padengti?

Ispanijoje tokios bylos yra neapmokestinamos ir mokesčiai netaikomi, išskyrus honorarus advokatams, prokurorams ir ekspertams, jeigu jie yra samdomi.

viršųviršų

Honorarų advokatams ir prokurorams suma apskaičiuojama nuo išieškomos sumos dydžio. Tokiu atveju, kai yra išieškomas periodinių išmokų mokėjimas, pavyzdžiui, alimentai, ši suma apskaičiuojama metinių išmokų sumą padauginus iš 10 (Civilinio kodekso 251 straipsnio 7 dalis) ir ji tikslinama atsižvelgiant į mokėjimų trukmę. Jeigu išieškoma tvirta suma, pavyzdžiui, įsiskolinimo atveju, skaičiuojama nuo šios sumos. Advokatų ir prokurorų užmokestį vidutiniškai sudaro 8 proc. šios bazinės sumos.

Finansinė parama bylinėjimosi išlaidoms padengti numatyta tais atvejais, kai ieškovas arba atsakovas neturi pakankamai lėšų (gauna mažiau negu 1 000 eurų per mėnesį) ir turi teisę į nemokamą teisinę pagalbą. Šiems asmenims suteikiama pagalba – iš budinčiųjų kontoroje paskiriami advokatas ir prokuroras (už jų paslaugas sumoka valstybė) teisiniams išieškojimo veiksmams atlikti; kitas teismo išlaidas – mokesčius ekspertams, sprendimų paskelbimą – apmoka valstybės institucijos.

10. Kokią paramą nustato teismas? Jeigu tai yra išmoka, kaip ji apskaičiuojama? Kai suma yra nustatyta, kaip ji keičiama pasikeitus situacijai?

Dauguma atvejų nustatoma periodinė išmoka, kaip nustatyta įstatyme, mokama kas mėnesį, o mokėjimo terminas nustatomas prieš prasidedant mėnesiui. Neperiodinis tvirtos sumos nustatymas taikomas ypatingais atvejais: tik tada, kai turi būti išmokėtas alimentų įsiskolinimas, kai būtina užtikrinti būsimuosius asmens, turinčio alimentinę pareigą ir neturinčio nekilnojamojo turto, mokėjimus arba abiem šalims susitarus.

viršųviršų

Išieškomos sumos dydį teismas nustato remdamasis abstrakčia teisine nuostata, grindžiama trijų dalių proporcija:

 1. ieškovo poreikiai;
 2. asmens, turinčio alimentinę pareigą, galimybės ir
 3. kitų asmenų (bendrininkavimas), turinčių tas pačias prievoles kaip ir asmuo, turintis alimentines pareigas, galimybės.

Teismo sprendime, kuriuo nustatoma suma, turi būti nustatyti išmokų aktualizavimo pagrindai. Išmokų aktualizavimas atliekamas periodiškai automatiškai; jį atlieka alimentinę pareigą turintis asmuo. Jei alimentinę pareigą turintis asmuo aktualizavimo neatlieka, gavęs išankstinį ieškovo prašymą, išmokos dydį aktualizuoja teismas.

Išmokų sumos dydis gali būti keičiamas (suinteresuotos šalies prašymu), kai sąlygos, kuriomis dydis buvo nustatytas, reikšmingai pasikeitė:

 1. išmokos didinimas galimas, kai pagerėja alimentinę pareigą turinčio asmens finansinė padėtis arba kai asmens, gaunančio alimentus, padėtis pablogėja ir jam būtina didesnė parama (pavyzdžiui, paūmėja liga);
 2. išmoka gali būti sumažinama, kai asmens, turinčio alimentinę pareigą, finansinė padėtis pablogėja arba kai asmens, gaunančio alimentus, asmeniniai pragyvenimo šaltiniai padidėja.

Galiausiai, pareiga mokėti alimentus gali būti panaikinama, kai išnyksta išieškojimo priežastis.

11. Kaip ir kam bus mokama pensija?

Įprasta mokėjimo forma – pinigai. Tačiau numatomos dvi išimtys:

 1. išlaikymo pareigą turintis asmuo gali pasirinkti kitą pareigos vykdymo būdą: apgyvendinti savo namuose ir išlaikyti turintį teisę į alimentus asmenį. Jei nėra gerų santykių garantijos, ši galimybė taikoma labai ribotai;
 2. atsiskaitymas, suteikiant materialines gėrybes arba teises taikomas išimtinai tik tais atvejais, kai reikia likviduoti įsiskolinimą arba, kai yra turto praradimo rizika ar nėra nekilnojamojo turto.

Išmoka mokama tiesiogiai asmeniui, turinčiam teisę į alimentus. Įprasčiausias mokėjimo būdas – pervedimas į banko sąskaitą. Jei alimentus gaunantis asmuo yra nepilnametis arba neveiksnus, mokėjimai atliekami jo įgaliotajam atstovui.

viršųviršų

12. Jeigu asmuo, privalantis mokėti alimentus, jų nemoka gera valia, kokių yra būdų priversti vykdyti teismo sprendimą?

Ispanijoje yra įtvirtinti šie pareigos įvykdymo būdai:

 1. išskaičiavimas iš gaunamo atlyginimo (išskyrus pragyvenimo minimumą, kurį nustato teismas);
 2. išskaičiavimas iš grąžinamų mokesčių;
 3. banko sąskaitų areštavimas;
 4. išskaičiavimas iš socialinio draudimo įmokų;
 5. turto areštavimas ir jo pardavimas aukcione;
 6. tam tikrais atvejais taikomas įkalinimas.

13. Ar yra kokia nors institucija, galinti padėti ieškovui gauti pensiją?

Ne, išskyrus išlaikymo pareigą nepilnamečiams, tokiu atveju jam gali atstovauti prokuratūra.

14. Ar yra kokia nors institucija, kuri galėtų vietoje skolininko mokėti išmoką arba jos dalį?

Šiuo metu tokių teisinių priemonių nėra. Svarstomas alimentinių išmokų fondo steigimo klausimas, tačiau šiuo metu jo nėra įsteigto.

15. Ar gali ieškovas gauti pagalbą iš kokios nors Ispanijos organizacijos arba valdžios institucijos?

Taip, tačiau tik tuo atveju, kai ieškovui nepakanka lėšų ir jis kreipiasi dėl nemokamos teisinės pagalbos. Tokiu atveju valstybė jam nemokamai skiria advokatą ir prokurorą, kurie atlieka teisinius išieškojimo veiksmus.

16. Jeigu taip, koks yra organizacijos pavadinimas ir adresas? Kaip galima susisiekti su šios organizacijos centrine arba vietine būstine?

Ši įstaiga yra NEMOKAMOS TEISINĖS PAGALBOS KOMISIJA, su kuria galima susisiekti per bet kurio miesto advokatų kolegiją arba per bet kurį teismą. Su tokiu prašymu taip pat galima kreiptis į bet kurį Ispanijos konsulatą užsienyje.

Kiekvienas asmuo gali raštu kreiptis į vietos nemokamos teisinės pagalbos komisiją tame mieste, kuriame jis nori pateikti ieškinį, nurodęs asmenines aplinkybes ir adresą, ir prašyti skirti advokatą bei prokurorą, kad pateiktų ieškinį.

Prašymas suteikti nemokamą teisinę pagalbą paduodamas užpildžius šį prašymą español PDF File (PDF File).

17. Kokią pagalbą iš šios organizacijos prašantysis gaus?

Nemokamos teisinės pagalbos komisija jam skirs advokatą ir prokurorą, kad jie teisme atstovautų jam ir gintų jo interesus. Advokatas informuos jį apie jo teises ir jo vardu atliks procesinius veiksmus iki teismas paskelbs sprendimą.

18. Ar galima kreiptis tiesiogiai į organizaciją arba Ispanijos valdžios instituciją?

Įstatymai to nenumato. Suinteresuotas asmuo turi kreiptis į atitinkamos instancijos teismą.

19. Jeigu taip, koks yra organizacijos pavadinimas ir adresas? Kaip su ja susisiekti?

Įstatymai to nenumato.

20. Kokią pagalbą iš šios organizacijos prašantysis gaus?

Įstatymai to nenumato.

« Ieškiniai dėl išlaikymo - Bendro pobūdžio informacija | Ispanija - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 28-03-2006

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė