Euroopa Komisjon > EGV > Elatisnõuded > Hispaania

Viimati muudetud: 22-04-2005
Trükiversioon Lisa järjehoidja

Elatisnõuded - Hispaania

EJN logo

Käesolevat lehekülge ei eksisteeri enam. See on praegu ajakohastamisel ning selle võib hiljem leida Euroopa e-õiguskeskkonna portaalist.


 

SISUKORD

1. Mida hõlmavad „elatusraha” ja „ülalpidamiskohustuse” mõisted Hispaania seaduse tähenduses? 1.
2. Mis ajani võib laps elatusraha saada? 2.
3. Millistel juhtudel on kohaldatav Hispaania seadus? 3.
4. Kui Hispaania seadus ei ole kohaldatav, mis seadust kohaldavad selle riigi kohtud? 4.
5. Kas hageja peab elatusraha saamiseks pöörduma eraõigusliku organisatsiooni, haldusasutuse või kohtu poole? 5.
6. Kas on võimalik nõuet esitada sugulase, lähedase omase või alaealise nimel? 6.
7. Kui elatusraha nõudja soovib pöörduda kohtusse, kuidas teada saada, milline on pädev kohus? 7.
8. Kas hageja peab kasutama vaidluse kohtusse andmiseks vahendaja teenuseid? Kui ei, siis kuidas peab toimima? 8.
9. Millised kulud kaasnevad kohtumenetlusega? Kui kulud kaasnevad, siis, millise summaga tuleks arvestada? Kui nõude esitaja majanduslikud vahendid on ebapiisavad, kas võib saada majanduslikku abi kohtukulude katteks? 9.
10. Mis liiki abi kohus määrab? Kui selleks on elatis, siis kuidas seda arvestatakse? Kui elatis on kindlaks määratud, kuidas toimub selle läbi vaatamine olukorra muutumise korral? 10.
11. Kuidas ja kellele elatist makstakse? 11.
12. Kui võlgnik ei maksa vabatahtlikult, milliseid sunnivahendeid kasutatakse sundtäitmiseks? 12.
13. Kas on olemas organisatsioon, kes võib abistada võlausaldajat elatise sissenõudmisel? 13.
14. Kas on olemas organisatsioon, kes võib asendada võlgnikku elatise või selle osa maksmisel? 14.
15. Kas hageja võib saada mõne organisatsiooni või mõne Hispaania haldusasutuse abi? 15.
16. Kui jah, siis mis on selle organisatsiooni nimi ja aadress? Kuidas võtta ühendust nimetatud organisatsiooni keskuse või kohaliku esindusega? 16.
17. Mis liiki abi saab nimetatud organisatsioonilt abi taotleja? 17.
18. Kas hageja võib pöörduda vahetult organisatsiooni või Hispaania haldusasutuse poole? 18.
19. Kui jah, siis mis on nimetatud organisatsioonide nimi ja aadress? Kuidas nende poole pöörduda? 19.
20. Mis liiki abi võib nimetatud organisatsioonilt abi taotleja saada? 20.

 

1. Mida hõlmavad „elatusraha” ja „ülalpidamiskohustuse” mõisted Hispaania seaduse tähenduses?

Elatusraha hõlmab Hispaania õiguses kõike elatusraha õiguslase ülalpidamise, riietuse, eluaseme, tervishoiu ja hariduse, see tähendab esma- ja põhivajaduste katteks vajalikku.

Maksekohuslased isikud on:

 1. vanemad oma laste suhtes, kuni nende majandusliku suutlikkuse saavutamiseni;
 2. lapsed puudust kannatavate vanemate suhtes;
 3. abikaasad vastastikku, kaasa arvatud pärast lahku minekut või lahutust;
 4. püsiva kooselu, nii vastassoolised kui ka samasoolised liikmed vastastikku (olenevalt piirkondade territooriumidest, kus on olemas sellealased oma õigusaktid);
 5. külgliinis sugulased kuni teise astmeni, kui puuduvad lähemad sugulased.

Vältimatuks nõudeks on elatusraha õiguslase puuduse olukord. Täisealiste abisaajate puhul nõutakse, et majanduslike vahendite puudumine ei oleks neile omistatava põhjuse tagajärg.

2. Mis ajani võib laps elatusraha saada?

Lastele kuni täisealiseks saamiseni, milleks on Hispaanias 18 aastat, välja arvatud juhul, kui alaealisel on oma piisav sissetulek.

Pärast täisealiseks saamist kestab kohustus laste puhul, kui nad ei ole majanduslikult suutlikud, lõpetanud hariduskäiku ja neil puudub töö neist olenematul põhjusel.

3. Millistel juhtudel on kohaldatav Hispaania seadus?

Hispaania tsiviilseadustik (artikkel 9.7) sätestab positiivse diskrimineerimise põhimõtte selliselt, et alati kohaldatakse elatusraja taotlejale või selle vajajale soodsamat seadust, sealhulgas: esiteks riiklikku elatise õiguslase ja elatise andja ühisseadust, teiseks selle vajajate tavaelukoha seadust ning, teise võimalusena, lex fori (asukohamaa seadust). Kui vahetatakse tavapärast kodakondsust või elukohta, kohaldatakse uut seadust alates vahetuse hetkest.

ÜlesÜles

4. Kui Hispaania seadus ei ole kohaldatav, mis seadust kohaldavad selle riigi kohtud?

Kui elatise õiguslasel ja elatise andjal on ühine kodakondsus, kohaldatakse õiguslase isikut puudutavat seadust. Muul juhul elatise õiguslase tavapärase elukoha seadust juhul, kui selle kohaselt on võimalik elatusraha saada.

Asjaolud, mil mõlemad pooled asuvad Hispaania territooriumil, ei muuda eelmises vastuses märgitud kohaldatava seaduse eesõiguse järjestust.

5. Kas hageja peab elatusraha saamiseks pöörduma eraõigusliku organisatsiooni, haldusasutuse või kohtu poole?

Taotlus tuleb esitada üldist laadi kohtule.

Siiski, kui tegemist on alaealisega, võib pöörduda ilma formaalsusteta (5.) alaealiste prokuratuuri või riiklikkusse alaealiste kaitse ametisse, et nõude vormistaksid need organisatsioonid.

6. Kas on võimalik nõuet esitada sugulase, lähedase omase või alaealise nimel?

Nõude peab esitama isiklikult asjaomane isik, välja arvatud juhul, kui ta on alaealine, millisel juhul peab taotluse koostama teda seaduslikult esindav isik, prokuratuur või riiklik alaealiste kaitse amet.

Taotluse võib siiski esitada esindaja vahendusel juhul, kui esindajal on talle notari, kohtusekretäri ees või Hispaania välismaal asuva diplomaatilise esinduse konsuli ees volitatud õigus.

7. Kui elatusraha nõudja soovib pöörduda kohtusse, kuidas teada saada, milline on pädev kohus?

Üldreegel on, et pädevus kuulub võlgniku elukohajärgsele kohtule. Kui on mitu võlgnikku ühendatult (isa ja ema), on pädev nende kummagi elukohajärgne kohus. Kui võlgnikul ei ole elukohta Hispaanias, on pädev tema viimase elukoha järgne kohus selles riigis. Eelnevate kriteeriumide puudumisel on pädev elatise õiguslase elukoha järgne kohus.

ÜlesÜles

8. Kas hageja peab kasutama vaidluse kohtusse andmiseks vahendaja teenuseid? Kui ei, siis kuidas peab toimima?

See ei ole vajalik juhtudel, kui nõude esitajaks on asjaomane inimene isiklikult või tema seaduslik esindaja, ning kes osaleb kohtuasjas, mis on suulist laadi.

Kui nõuet ei esitata isiklikult, tuleb kindlasti kasutada prokuröri abi hageja nimel.

Kuigi ei ole kohustuslik, on sobiv siiski kasutada advokaadi abi.

9. Millised kulud kaasnevad kohtumenetlusega? Kui kulud kaasnevad, siis, millise summaga tuleks arvestada? Kui nõude esitaja majanduslikud vahendid on ebapiisavad, kas võib saada majanduslikku abi kohtukulude katteks?

Hispaanias ei ole kohtukulusid seda liiki menetluste puhul. Nende õigusabi on tasuta, välja arvatud advokaaditasud, prokuröri ja ekspertide tasud, kui neid kasutatakse.

Advokaadi- ja prokuröritasud sõltuvad nõude summast. See summa arvestatakse juhtudel, kus nõutakse korralise elatise tunnustamist, nagu seda on elatusraha, kümne aastapalga summa alusel (tsiviilkohtumenetluse seaduse artikli 251 eeskiri 7), vähendatult tasu maksmise arvestusliku kestuse alusel. Kui nõutakse konkreetset summat viiviste arvestuses, võetakse aluseks see arv. Arvestuse aluseks võetavalt summalt on advokaadi- ja prokuröritasud keskmiselt 8% ringis kogusummast.

Majanduslik abi kohtukulude osas on ette nähtud juhtudel, kus hagejal või kostjal puuduvad majanduslikud vahendid (kes teenivad alla 1 000 euro kuus) ning nad võivad saada tasuta õigusabi. Abi seisneb selles, et kohtunõude teostamiseks võimaldatakse vahetuse advokaadi või prokuröri teenuseid (riigi kulul) ja et kohtukulud, nagu ekspertide tasude ja kohtukorralduste välja andmise kulud kannab samuti riik.

ÜlesÜles

10. Mis liiki abi kohus määrab? Kui selleks on elatis, siis kuidas seda arvestatakse? Kui elatis on kindlaks määratud, kuidas toimub selle läbi vaatamine olukorra muutumise korral?

Enamjuhtudel määratakse korraline elatis, mis peab seadusejärgselt olema igakuine, ning selle tasumise tähtaeg määratakse igakuiste ettemaksetena. Suurendatud ja ühekordselt makstava summa määramine on erakorraline: seda tehakse ainult siis, kui tegemist on hilinenud elatise maksmisega, kui on soovitatav tagada tulevased maksed võlgniku ebapüsiva eluviisi tõttu või poolte kokkuleppel.

Elatise summa kindlaksmääramiseks teeb kohus arvestuse abstraktse seadusliku eeskirja kohaselt, mis põhineb kolmekordsel proportsionaalsusel:

 1. elatise õiguslase vajadused;
 2. elatise andja võimalused ja
 3. teiste isikute võimalused, kellel on samuti kohustused panustada elatusrahasse (elatise kaasandjad) samal määral kui kostjal.

Kohtulahendis, millega need summad määratakse, tuleb sätestada makse ajakohastamise alused. Ajakohastamine toimub automaatselt pelgalt aja möödudes ning ajakohastamist peab kohaldama maksekohuslane. Kui elatise andja makset ei ajakohasta, teeb seda kohus elatise õiguslase eelneval taotlusel.

Elatiseks antava elatusraha summat võib muuta (alati asjaomase poole eelneval taotlusel), kui muutuvad oluliselt selle määramisel aluseks võetud andmed:

 1. seda suurendatakse, kui elatise andja majanduslik olukord paraneb või kui elatise õiguslase olukord halveneb ning ta vajab suuremat abi (näiteks haiguse ägenemine);
 2. vähendatakse, kui elatise andja olukord halveneb või kui elatise õiguslane parandab oma elatusvahendeid.

Lõpuks võib elatis ära langeda, kui kaob selle ajendanud põhjus.

ÜlesÜles

11. Kuidas ja kellele elatist makstakse?

Tavaline makseviis on rahas. Siiski on ette nähtud kaks erandit:

 1. võlgnik võib valida kohustuse täitmiseks võlausaldaja majutamise ja toitlustamise oma kodus; see võimalus on väga piiratud kohtupraktikas, kui puudub heade suhete tagatis;
 2. makse vara või õiguste üleandmise teel on erandlik ning seda rakendatakse ainul viiviste tasaarvestamiseks, kui esineb oht, et vara võib kaduda või puudub püsiv eluviis.

Elatist makstakse otse võlausaldajale. Kõige tavapärasem viis on laekumine pangaarvele. Kui elatise õiguslane on alaealine või teovõimetu, makstakse tema seaduslikule esindajale.

12. Kui võlgnik ei maksa vabatahtlikult, milliseid sunnivahendeid kasutatakse sundtäitmiseks?

Hispaanias rakendatakse järgmiseid täitemeetmeid:

 1. palgast kinnipidamine (välja arvatud eluliselt vajalik alammäär, mille määrab kohus);
 2. kinnipidamine tagastatud maksudelt;
 3. pangaarvete arestimine;
 4. sotsiaalkindlustusmaksetelt mahavõtmine;
 5. vara arestimine ja selle avalik enampakkumine;
 6. vabadusekaotus teatavatel juhtudel.

13. Kas on olemas organisatsioon, kes võib abistada võlausaldajat elatise sissenõudmisel?

Ei, välja arvatud elatusraha puhul alaealistele, kelle puhul võib rahandusministeerium asuda tema esindajaks.

14. Kas on olemas organisatsioon, kes võib asendada võlgnikku elatise või selle osa maksmisel?

Hetkel sellekohased seadusesätted puuduvad. Käimas on arutelu elatusraha fondi asutamise asjus, kuid seda ei ole veel olemas.

ÜlesÜles

15. Kas hageja võib saada mõne organisatsiooni või mõne Hispaania haldusasutuse abi?

Jah, kuid üksnes juhul, kui hagejal puudub vara ning ta taotleb tasuta õigusabi. Sel juhul võimaldab riik talle tasuta advokaadi ja prokuröri kohtunõude esitamiseks.

16. Kui jah, siis mis on selle organisatsiooni nimi ja aadress? Kuidas võtta ühendust nimetatud organisatsiooni keskuse või kohaliku esindusega?

Organisatsioon on COMISION DE ASISTENCIA JUSTICIA GRATUITA (tasuta õigusabi komisjon), millega saab ühendust võtta iga linna advokaatide kolleegiumide kaudu või kohtute kaudu. Taotleda võib ka õiguse tunnustamist Hispaania konsulaatides välismaal.

Kes tahes isik võib pöörduda kohaliku tasuta õigusabi komisjoni poole linnas, kus ta soovib esitada mitteametlikku taotlust kirjalikult, milles täpsustatakse isikuandmed ja aadress ning taotletakse nõude esitamiseks advokaadi või prokuröri nimetamist.

Tasuta õigusabi taotlus tehakse vormi abil.

17. Mis liiki abi saab nimetatud organisatsioonilt abi taotleja?

Tasuta õigusabi komisjon võimaldab talle advokaadi ja prokuröri, kes esindavad ja kaitsevad teda kohtus. Advokaat teatab talle tema õigused ja teostab kohtutoimingud tema nimel, kuni kohtuotsusele jõudmiseni.

18. Kas hageja võib pöörduda vahetult organisatsiooni või Hispaania haldusasutuse poole?

Seadusesätted puuduvad. Asjaomane isik peab pöörduma pädeva kohtu poole.

19. Kui jah, siis mis on nimetatud organisatsioonide nimi ja aadress? Kuidas nende poole pöörduda?

Seadusesätted puuduvad.

20. Mis liiki abi võib nimetatud organisatsioonilt abi taotleja saada?

Seadusesätted puuduvad.

« Elatisnõuded - Üldteave | Hispaania - Üldteave »

ÜlesÜles

Viimati muudetud: 22-04-2005

 
 • Ühenduse õigus
 • Rahvusvaheline õigus

 • Belgia
 • Bulgaaria
 • Tšehhi Vabariik
 • Taani
 • Saksamaa
 • Eesti
 • Iirimaa
 • Kreeka
 • Hispaania
 • Prantsusmaa
 • Itaalia
 • Küpros
 • Läti
 • Leedu
 • Luksemburg
 • Ungari
 • Malta
 • Holland
 • Austria
 • Poola
 • Portugal
 • Rumeenia
 • Sloveenia
 • Slovakkia
 • Soome
 • Rootsi
 • Ühendkuningriik