Europa-Kommissionen > ERN > Underholdsbidrag > Spanien

Seneste opdatering : 03-05-2005
Printervenlig version Føj til favoritter

Underholdsbidrag - Spanien

EJN logo

Denne side er ikke længere aktiv. Vi er ved at opdatere siden, som vil blive flyttet til den europæiske e-justice-portal.


 

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Hvad dækker begreberne "underhold" og "underholdspligt" efter spansk ret? 1.
2. Indtil hvilken alder kan et barn modtage underholdsbidrag? 2.
3. I hvilke tilfælde finder spansk lovgivning anvendelse? 3.
4. Hvilken lovgivning vil de spanske domstole benytte, hvis spansk lovgivning ikke finder anvendelse? 4.
5. Skal den bidragssøgende indgive begæring til en særlig organisation, offentlig myndighed eller domstol for at få tilkendt underholdsbidrag? 5.
6. Kan der indgives begæring på vegne af en slægtning, en nær bekendt eller en mindreårig? 6.
7. Hvordan finder en bidragssøgende, der ønsker at indbringe sagen for retten, ud af, hvilken domstol der er kompetent? 7.
8. Er den bidragssøgende tvunget til at gå gennem et mellemled for at bringe sagen for retten (f.eks. en advokat, en særlig organisation eller offentlig myndighed) ? Hvis ikke, hvad er fremgangsmåden da? 8.
9. Skal den bidragssøgende betale et gebyr for at indlede en retssag? Hvis ja, hvor stort vil et sådant gebyr kunne forventes at være? Kan en bidragssøgende, hvis økonomiske midler er utilstrækkelige, få bevilget retshjælp til dækning af sagens omkostninger? 9.
10. Hvilken form for underholdsbidrag er det sandsynligt, at domstolen vil tilkende? Hvis der tilkendes et underholdsbidrag, hvordan vil det da blive udregnet? Kan domstolens afgørelse tages op til revision, hvis der sker en ændring af situationen? 10.
11. Hvordan og til hvem vil underholdsbidraget blive udbetalt? 11.
12. Hvilke foranstaltninger kan der træffes for, at en bidragsskyldig, som ikke betaler frivilligt, tvinges til at betale? 12.
13. Findes der en organisation eller en offentlig myndighed, som kan hjælpe med at inddrive underholdsbidraget? 13.
14. Kan en sådan organisation eller offentlig myndighed træde i den bidragsskyldiges sted og selv udrede underholdsbidraget eller en del af dette på hans/hendes vegne? 14.
15. Kan den bidragssøgende opnå hjælp fra en organisation eller offentlig myndighed i Spanien? 15.
16. Hvis ja, hvad er navnet og adressen på denne organisation eller offentlige myndighed, og hvordan kan den kontaktes? 16.
17. Hvilken form for hjælp kan den bidragssøgende modtage fra denne organisation eller offentlige myndighed? 17.
18. Kan den bidragssøgende indgive begæring direkte til en organisation eller offentlig myndighed i Spanien? 18.
19. Hvis ja, hvad er navnet og adressen på denne organisation eller offentlige myndighed, og hvordan kan den kontaktes? 19.
20. Hvilken form for hjælp kan den bidragssøgende modtage fra denne organisation eller offentlige myndighed? 20.

 

1. Hvad dækker begreberne "underhold" og "underholdspligt" efter spansk ret?

I spansk ret omfatter underhold alt, hvad der er nødvendigt til forplejning, tøj, bolig, sundhed og uddannelse, altså til dækning af den pågældendes basale behov.

Underholdspligtige er:

 1. forældre over for deres børn, indtil børnene kan klare sig selv økonomisk
 2. børn over for deres forældre, hvis forældrene har behov for det
 3. ægtefæller over for hinanden, også efter separation eller skilsmisse
 4. deltagere i faste parforhold over for hinanden, både heteroseksuelle og homoseksuelle (i de områder, hvor der findes specifikke regler herom)
 5. slægtninge i sidelinjen indtil anden grad, hvis der ikke findes nærmere slægtninge.

Et ufravigeligt krav er, at den bidragssøgende har behov for bistand. For myndige bidragssøgende kræves det, at deres mangel på økonomiske midler ikke er selvforskyldt.

2. Indtil hvilken alder kan et barn modtage underholdsbidrag?

Børn kan modtage underholdsbidrag, indtil de bliver myndige, hvilket i Spanien vil sige, når de fylder 18 år, medmindre de selv har tilstrækkelig stor indtægt.

Efter at barnet er blevet myndigt, fortsætter underholdsforpligtelsen, hvis de ikke kan klare sig selv økonomisk, ikke har afsluttet deres uddannelse eller er arbejdsløse uden selv at være skyld heri.

3. I hvilke tilfælde finder spansk lovgivning anvendelse?

I den spanske retsplejelov (artikel 9. 7) fastsættes princippet om positiv særbehandling, hvilket betyder, at man altid anvender den mest gunstige lov over for personer, som søger eller kan have behov for underhold. Der er tale om i første række den spanske lov om bidragssøgende og bidragspligtige, i anden række loven om bidragssøgendes faste bopæl, og som alternativ i andre tilfælde den såkaldte lex fori. I tilfælde af ændring af statsborgerskab eller bopæl, gælder den nye lov fra tidspunktet for ændringen.

TopTop

4. Hvilken lovgivning vil de spanske domstole benytte, hvis spansk lovgivning ikke finder anvendelse?

Hvis den bidragspligtige og den bidragssøgende har samme nationalitet, gælder deres personalstatut. Er det ikke tilfældet benyttes den lovgivning, der gælder der, hvor den bidragssøgende har fast bopæl, forudsat at der kan opnås underhold på grundlag heraf.

At parterne befinder sig på spansk område, ændrer ikke den prioriterede rækkefølge af den gældende ret, der er anført i foregående svar.

5. Skal den bidragssøgende indgive begæring til en særlig organisation, offentlig myndighed eller domstol for at få tilkendt underholdsbidrag?

Begæringen skal indgives til en almindelig domstol.

Imidlertid kan en mindreårig uden videre formaliteter henvende sig til en ungdomsdomstol (Fiscalía de menores) eller til børneværnet (Entidad Pública de protección de menores) for at få hjælp til at indgive begæringen.

6. Kan der indgives begæring på vegne af en slægtning, en nær bekendt eller en mindreårig?

Begæringen skal indgives personligt af den bidragssøgende, medmindre vedkommende er mindreårig. I så fald indgives den af vedkommendes juridiske repræsentant, af ungdomsdomstolen eller af børneværnet.

Imidlertid kan begæringen indgives af en anden, hvis vedkommende er i besiddelse af en fuldmagt til at repræsentere den bidragssøgende påtegnet af en notar, en dommerfuldmægtig eller en konsul på en spansk diplomatisk repræsentation i udlandet.

TopTop

7. Hvordan finder en bidragssøgende, der ønsker at indbringe sagen for retten, ud af, hvilken domstol der er kompetent?

Som generel regel er det domstolen på det sted, hvor den bidragspligtige bor, der er kompetent. Hvis der er tale om flere bidragspligtige (far og mor) , kan man anvende den enes eller den andens bopæl. Hvis den bidragspligtige ikke har bopæl i Spanien, anvendes vedkommendes sidste bopæl i landet. Kan ingen af de nævnte kriterier opfyldes, anvendes domstolen på det sted, hvor den bidragssøgende bor.

8. Er den bidragssøgende tvunget til at gå gennem et mellemled for at bringe sagen for retten (f.eks. en advokat, en særlig organisation eller offentlig myndighed) ? Hvis ikke, hvad er fremgangsmåden da?

Det er ikke nødvendigt, når det blot er den pågældende selv eller vedkommendes juridiske repræsentant, der indgiver begæringen og er til stede under sagsbehandlingen, der foregår mundtligt.

Hvis begæringen ikke indgives personligt, skal en befuldmægtiget gøre det på vegne af den bidragssøgende.

Selv om det ikke er obligatorisk, er det praktisk at få advokatbistand.

9. Skal den bidragssøgende betale et gebyr for at indlede en retssag? Hvis ja, hvor stort vil et sådant gebyr kunne forventes at være? Kan en bidragssøgende, hvis økonomiske midler er utilstrækkelige, få bevilget retshjælp til dækning af sagens omkostninger?

I Spanien er der ingen gebyrer ved denne form for retssag, som er gratis med undtagelse af salærer til eventuelle advokater, befuldmægtigede og andre sagkyndige.

TopTop

Salærerne til advokater og befuldmægtigede står i forhold til størrelsen af bidraget. Når der anmodes om periodiske udbetalinger, som underholdsbidrag, beregnes dette beløb som ti årlige udbetalinger (regel 7 i artikel 251 i retsplejeloven) , justeret efter den periode, ydelsen skal betales over. Hvis der anmodes om et konkret beløb som restance, danner dette beløb udgangspunkt for beregningen. Af det samlede beløb, der benyttes som beregningsgrundlag, udgør salærer til advokat og befuldmægtiget i gennemsnit 8 %.

Der ydes økonomisk støtte til sagsomkostninger, når den bidragssøgende eller den bidragspligtige mangler økonomiske midler og har ret til retshjælp (indtægt på under 1 000 EUR om måneden). Støtten består i, at der beskikkes en advokat og en befuldmægtiget (på statens regning) til at indgive begæringen. Alle yderligere sagsomkostninger som betaling af sagkyndige og offentliggørelse af bekendtgørelser afholdes også af myndighederne.

10. Hvilken form for underholdsbidrag er det sandsynligt, at domstolen vil tilkende? Hvis der tilkendes et underholdsbidrag, hvordan vil det da blive udregnet? Kan domstolens afgørelse tages op til revision, hvis der sker en ændring af situationen?

I de fleste tilfælde fastsættes periodiske betalinger, der i henhold til loven skal være månedlige og udbetales forud. Det er meget usædvanligt, at der fastsættes et bestemt engangsbeløb til udbetaling. Det sker kun, når der er tale om at dække restancer af underholdsbidrag, når det er tilrådeligt at sikre kommende betalinger, fordi den betalingspligtige ikke ejer faste værdier, eller efter aftale mellem parterne.

TopTop

Domstolen beregner underholdsbidraget efter en abstrakt retlig regel, der tager udgangspunkt i tre forhold:

 1. den bidragssøgendes behov
 2. den bidragspligtiges økonomiske formåen
 3. den økonomiske formåen hos andre personer, som er forpligtet til at bidrage til underholdet (medbidragspligtige) i samme omfang som den hovedbidragspligtige.

I den retsafgørelse, hvor beløbet fastsættes, anføres grundlaget for kommende justeringer. Disse justeringer foretages automatisk efter et bestemt tidsrum, og den person, der foretager betalingen, skal foretage justeringen. Hvis den bidragspligtige ikke justerer beløbet, vil domstolen gøre det efter anmodning fra den bidragssøgende.

Størrelsen af underholdsbidraget kan ændres (altid efter forudgående anmodning fra den interesserede part) , når der sker en væsentlig ændring af beregningsgrundlaget:

 1. bidraget hæves, når den bidragspligtige forbedrer sin økonomiske situation, og når den bidragssøgendes økonomiske situation forværres, og vedkommende får brug for et større bidrag (f.eks. forværring af en sygdom)
 2. bidraget sænkes, når den bidragspligtiges økonomiske situation forværres, eller når den bidragssøgendes økonomiske situation forbedres.

Endelig kan underholdsbidraget falde bort, når årsagen til at yde det forsvinder.

11. Hvordan og til hvem vil underholdsbidraget blive udbetalt?

Normalt betales bidraget som et pengebeløb. Der er dog to undtagelsesmuligheder:

 1. den bidragspligtige kan vælge at yde sit bidrag ved at lade den bidragssøgende bo og spise i sit eget hjem; denne mulighed benyttes meget sjældent, når der ikke er garanti for gode relationer
 2. betaling i form af overdragelse af goder eller rettigheder sker kun undtagelsesvis og kun for at afvikle restancer, når der er risiko for, at goderne vil forsvinde, eller når den bidragspligtige mangler faste værdier.

Underholdsbidraget betales direkte til den bidragssøgende. Normalt sker det ved indbetaling på en bankkonto. Når den bidragssøgende er mindreårig eller umyndig, foretages betalingen til vedkommendes juridiske repræsentant.

TopTop

12. Hvilke foranstaltninger kan der træffes for, at en bidragsskyldig, som ikke betaler frivilligt, tvinges til at betale?

I Spanien findes følgende håndhævelsesforanstaltninger:

 1. tilbageholdelse af løn (ud over et eksistensminimum, som domstolen fastsætter)
 2. tilbageholdelse af tilbagebetaling af skat
 3. beslaglæggelse af bankkonti
 4. tilbageholdelse af sociale ydelser
 5. beslaglæggelse af goder og offentligt salg heraf
 6. under visse omstændigheder fængsling.

13. Findes der en organisation eller en offentlig myndighed, som kan hjælpe med at inddrive underholdsbidraget?

Nej, medmindre der er tale om underhold til mindreårige, hvor den offentlige anklager kan medvirke.

14. Kan en sådan organisation eller offentlig myndighed træde i den bidragsskyldiges sted og selv udrede underholdsbidraget eller en del af dette på hans/hendes vegne?

Der findes i øjeblikket ingen lovbestemmelser herom. Man overvejer at indføre en fond for alimentationsbidrag, men den findes endnu ikke.

15. Kan den bidragssøgende opnå hjælp fra en organisation eller offentlig myndighed i Spanien?

Ja, men kun hvis den bidragssøgende er ubemidlet og anmoder om retshjælp. I så fald beskikker staten en gratis advokat og befuldmægtiget, som kan inddrive beløbet.

16. Hvis ja, hvad er navnet og adressen på denne organisation eller offentlige myndighed, og hvordan kan den kontaktes?

Organisationen hedder COMISION DE ASISTENCIA JUSTICIA GRATUITA og kan kontaktes gennem den lokale advokatsammenslutning eller en hvilken som helst domstol. Man kan også anmode om retshjælp på alle spanske konsulater i udlandet.

Enhver kan sende den lokale Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita en uformel skriftlig anmodning, hvori man beskriver sin personlige situation, opgiver sin adresse og anmoder om at få beskikket en advokat og en befuldmægtiget, der kan indgive begæringen formelt.

Anmodningen om retshjælp indgives ved hjælp af en formular.

17. Hvilken form for hjælp kan den bidragssøgende modtage fra denne organisation eller offentlige myndighed?

Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita beskikker vedkommende en advokat og en befuldmægtiget, som kan repræsentere vedkommende ved domstolene. Advokaten informerer den bidragssøgende om vedkommendes rettigheder og træffer de nødvendige retlige forholdsregler i dennes navn, indtil der afsiges dom.

18. Kan den bidragssøgende indgive begæring direkte til en organisation eller offentlig myndighed i Spanien?

Der findes ingen bestemmelser herom. Den bidragssøgende skal henvende sig til den kompetente domstol.

19. Hvis ja, hvad er navnet og adressen på denne organisation eller offentlige myndighed, og hvordan kan den kontaktes?

Der findes ingen bestemmelser herom.

20. Hvilken form for hjælp kan den bidragssøgende modtage fra denne organisation eller offentlige myndighed?

Der findes ingen bestemmelser herom.« Underholdsbidrag - Generelle oplysninger | Spanien - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 03-05-2005

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige