Evropská komise > ESS > Vyživovací (alimentační) pohledávka > Španělsko

Poslední aktualizace: 30-03-2006
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Vyživovací (alimentační) pohledávka - Španělsko

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Aktualizace stránky se právě připravuje. Stránka bude poté k dispozici na portálu evropské e-justice.


 

OBSAH

1. Co podle španělského práva zahrnují pojmy “výživné” a “vyživovací povinnost”? 1.
2. Do kterého roku věku má dítě nárok na příspěvek na výživu? 2.
3. Ve kterých případech se uplatňuje španělské právo? 3.
4. Který zákon španělské soudy používají, jestliže není možné použít španělský zákon? 4.
5. Musí se žadatel obrátit na určitou organizaci, správní orgán nebo na soud, aby příspěvek na výživu získal? 5.
6. Je možné žádat o příspěvek na výživu za příbuzného, blízkou osobu nebo za nezletilé dítě? 6.
7. Pokud chce žadatel věc předložit k projednání soudu, odkud se dozví, který soud je příslušný? 7.
8. Musí žadatel využít služby zprostředkovatele, aby mohl věc předložit k projednání soudu? Pokud ne, jak má postupovat? 8.
9. Je soudní řízení zpoplatněno? Jestliže ano, jaká je výše poplatků? Jestliže se žadatel nachází ve stavu hmotné nouze, má nárok na finanční pomoc ve formě náhrady nákladů sporu? 9.
10. Jakého typu je příspěvek na výživu, který soud může přiznat? Jde-li o příspěvek na výživu, který se má vyplácet v průběhu stanoveného období, jak se vypočítává? Pokud je už stanovený, jak se přehodnotí, jestliže se změní okolnosti? 10.
11. Jak a komu se příspěvek na výživu vyplácí? 11.
12. Jestliže osoba, která má vyživovací povinnost, neplatí dobrovolně, jakými prostředky je možno ji k tomu donutit? 12.
13. Existuje orgán, který věřiteli může pomoci příspěvek na výživu vymáhat? 13.
14. Existuje organizace nebo orgán, který může příspěvek na výživu v plné nebo v částečné výši vyplatit místo osoby, která má vyživovací povinnost? 14.
15. Může nějaký španělský úřad nebo správní orgán žadateli poskytnout pomoc? 15.
16. Pokud ano, jaký je název tohoto úřadu či orgánu a jaká je jeho adresa? Je možné tento úřad či orgán kontaktovat centrálně nebo místně? 16.
17. Jakou pomoc může tento úřad nebo orgán žadateli poskytnout? 17.
18. Může se žadatel obrátit přímo na některý španělský úřad nebo správní orgán? 18.
19. Pokud ano, jaké jsou názvy a adresy těchto orgánů? Jak se na ně lze obrátit? 19.
20. Jakou pomoc mohou tyto úřady nebo orgány žadateli poskytnout? 20.

 

1. Co podle španělského práva zahrnují pojmy “výživné” a “vyživovací povinnost”?

Výživné podle španělského práva znamená vše potřebné pro výživu, oblečení, ubytování, zdraví a vzdělání, což představuje základní a hlavní potřeby příjemce výživného.

Povinnými osobami jsou:

 1. rodiče vůči dětem až do okamžiku, kdy děti dosáhnou ekonomické samostatnosti;
 2. děti vůči rodičům, pokud to potřebují;
 3. manželé mají vzájemnou vyživovací povinnost, a to i po odloučení či po rozvodu;
 4. partneři v pevném svazku, jak heterosexuálním, tak i homosexuálním (v souladu s vlastní zákonnou úpravou této záležitosti v jednotlivých územních celcích), mají vzájemnou vyživovací povinnost;
 5. příbuzní v přímé linii až do druhého stupně, pokud neexistují bližší příbuzní.

Nevyhnutelným požadavkem je stav hmotné nouze. U příjemců pokročilejšího věku se vyžaduje, aby nedostatek finančních prostředků nebyl důsledkem jejich vlastního přičinění.

2. Do kterého roku věku má dítě nárok na příspěvek na výživu?

U nezletilých dětí až do dosažení plnoletosti, kterou ve Španělsku představuje věk 18 let, s výjimkou případů, kdy je nezletilé dítě příjemcem dostatečně vysokého vlastního důchodu.

Po dosáhnutí plnoletosti tento nárok pokračuje v případě dětí, které bez vlastního zavinění mají nedostatek finančních prostředků, neukončily studium a nemají práci.

NahoruNahoru

3. Ve kterých případech se uplatňuje španělské právo?

Španělský občanský zákoník (článek 9.7) stanovuje princip pozitivní diskriminace; vždy se uplatňuje ten zákon, který je pro žadatele o výživné nebo pro osobu, která je na výživné odkázána, výhodnější, přičemž se uplatňují následující právní normy: přednostně všeobecný zákon o příjemcích a povinných plátcích výživného, a následně zákon alternativního charakteru lex fori o bydlení pro osoby, které jsou odkázány na pomoc. Dojde-li ke změně občanství nebo bydliště, začne se nový zákon uplatňovat od okamžiku změny.

4. Který zákon španělské soudy používají, jestliže není možné použít španělský zákon?

Jestliže jsou příjemce i plátce výživného příslušníky téže krajiny, uplatní se zákony jejich domovského státu. V opačném případě se uplatní právo platné v místě bydliště osoby pobírající výživné, a to vždy, pokud v souladu s tímto zákonem vzniká nárok na výživné.

V případě, že se obě strany nacházejí na španělském území, není vyloučen postup s využitím přednostního práva na uplatnění práva uvedeného v předcházející odpovědi.

5. Musí se žadatel obrátit na určitou organizaci, správní orgán nebo na soud, aby příspěvek na výživu získal?

Žádost je třeba podat u obecného soudu.

V případě nezletilého dítěte je možné se bez jakýchkoli formalit (5ª.) obrátit na státní prokuraturu pro nezletilé děti nebo na veřejné sdružení na ochranu nezletilých dětí, aby tyto orgány žádost vypracovaly.

NahoruNahoru

6. Je možné žádat o příspěvek na výživu za příbuzného, blízkou osobu nebo za nezletilé dítě?

Žádost musí osobně podat zainteresovaná strana s výjimkou případu, kdy jde o nezletilou osobu, přičemž v tomto případě podává žádost právní zástupce nezletilého dítěte, státní prokuratura nebo veřejné sdružení na ochranu nezletilých dětí.

Podat žádost je však možné také prostřednictvím zástupce, a to tehdy, jestliže je zástupce držitelem plné moci ověřené notářem, soudním zástupcem nebo konzulem kteréhokoli španělského diplomatického zastupitelského úřadu v zahraničí.

7. Pokud chce žadatel věc předložit k projednání soudu, odkud se dozví, který soud je příslušný?

Příslušný je zpravidla soud v místě bydliště dlužníka. Existuje-li více spoludlužníků (otec a matka), určí se příslušnost podle bydliště kteréhokoli z nich. Pokud dlužník nemá bydliště na území Španělska, určí se příslušnost podle jeho posledního bydliště v tomto státě. Jestliže předcházející pravidla není možné uplatnit, určí se příslušnost k soudu podle místa bydliště příjemce výživného.

8. Musí žadatel využít služby zprostředkovatele, aby mohl věc předložit k projednání soudu? Pokud ne, jak má postupovat?

Využití služeb zprostředkovatele není potřebné, pokud zainteresovaná strana nebo její právní zástupce podá stížnost a zúčastní se soudního řízení, které je ústní povahy.

NahoruNahoru

Jestliže stížnost není formulována osobně, musí jménem žalobce nevyhnutelně vystupovat prokurátor.

I v případech, kdy to není povinné, je využití služeb advokáta vhodné.

9. Je soudní řízení zpoplatněno? Jestliže ano, jaká je výše poplatků? Jestliže se žadatel nachází ve stavu hmotné nouze, má nárok na finanční pomoc ve formě náhrady nákladů sporu?

Ve Španělsku neexistují soudní výlohy v řízení, ve kterém je stanovena bezplatná právní pomoc, s výjimkou odměn advokátů, prokurátorů a znalců, pokud jsou účastníky řízení.

Výše odměn pro advokáty a prokurátory závisí na požadované částce. Jestliže se požaduje uznání pravidelně vyplácené dávky, jako je výživné, stanoví se výše odměn na základě sumy deseti ročních příjmů (pravidlo 7ª článku 251 zákona o občanském soudním řízení) upravené v závislosti na předpokládané délce vyplácení dávky. Pokud se požaduje jednorázové vyplacení nedoplatku, vychází se z této sumy. Nárok advokátů a prokurátora představuje částku 8% z celkové sumy vypočítaného základu.

Finanční pomoc s uhrazením výloh řízení se poskytuje v případech, že se žalobce nebo žalovaný nacházejí ve stavu hmotné nouze a mohou uplatnit nárok na bezplatnou právní pomoc (jestliže je jejich výdělek nižší než 1 000 euro měsíčně). Pomoc spočívá v poskytnutí advokáta a prokurátora (na náklady státu) s cílem podání soudní stížnosti a všechny náklady řízení, jako například odměny znalců a předvolání, se hradí v rámci správních nákladů.

NahoruNahoru

10. Jakého typu je příspěvek na výživu, který soud může přiznat? Jde-li o příspěvek na výživu, který se má vyplácet v průběhu stanoveného období, jak se vypočítává? Pokud je už stanovený, jak se přehodnotí, jestliže se změní okolnosti?

Zpravidla se stanovuje pravidelná dávka, která se v souladu se zákonem vyplácí měsíčně a poukazuje se ve splátkách s měsíčním předstihem. Stanovení jednorázové sumy je ojedinělé a nastává v případech, kdy se jedná o dlužené výživné, přičemž se tímto způsobem zajišťují budoucí platby, pokud se k nim dlužník nezavázal nebo pokud se tak strany dohodly.

Výpočet a určení výšky důchodu uskuteční soud v souladu s právní normou, která je založená na trojím základě:

 1. potřeby příjemce výživného,
 2. možnosti plátce výživného,
 3. možnosti dalších osob povinných přispívat na výživné (spoluplátci výživného) na stejném stupni jako osoba povinná platit výživné.

V soudním rozhodnutí, ve kterém se tyto možnosti stanoví, se musí určit způsob jejich aktualizace. Tato aktualizace se uskutečňuje automaticky po uplynutí jistého období a je pro plátce závazná. Pokud vyživovatel aktualizaci neuskuteční, učiní tak soud na základě žádosti příjemce výživného.

Výšku výživného je možno upravit (vždy na základě žádosti zainteresované strany), pokud se zásadně změní podmínky, na jejichž základě byla stanovena:

 1. zvýšení výživného se přehodnotí, pokud se zlepší majetkové poměry osoby povinné platit výživné nebo pokud se zhorší majetkové poměry příjemce výživného a ten potřebuje zvýšenou finanční pomoc (například v případě zhoršení nemoci);
 2. snížení výživného se přehodnotí, pokud se zhorší majetkové poměry osoby povinné platit výživné nebo se zlepší majetkové poměry příjemce výživného.

V konečném důsledku lze výživné zrušit, jestliže zaniknou důvody jeho vzniku.

NahoruNahoru

11. Jak a komu se příspěvek na výživu vyplácí?

Dávky se zpravidla vyplácejí v peněžní formě. Přesto existují výjimky:

 1. Dlužník může zvolit plnění svých závazků poskytnutím ubytování a stravy věřiteli ve vlastním domě, avšak tato možnost je v zákonné úpravě omezena v případech, kdy nejsou zaručeny dobré vztahy;
 2. Úhrada formou odevzdání majetku nebo jednorázovou platbou je výjimečná a přistupuje se k ní jen při nedoplatcích, pokud vzniká riziko ztráty majetku nebo neplnění závazků.

Výživné se vyplácí věřiteli. Nejběžnějším způsobem je platba na bankovní účet. Pokud je příjemcem výživného nezletilé dítě nebo nesvéprávná osoba, realizuje se platba ve prospěch právního zástupce.

12. Jestliže osoba, která má vyživovací povinnost, neplatí dobrovolně, jakými prostředky je možno ji k tomu donutit?

Ve Španělsku se uplatňují následující právní prostředky:

 1. srážky ze mzdy (kromě životního minima určeného soudem);
 2. srážky z přeplatků daní;
 3. zablokování bankovních účtů;
 4. stažení z výplaty dávek sociálního zabezpečení;
 5. exekuce majetku a jeho veřejná dražba;
 6. ve zvláštních případech uvěznění.

13. Existuje orgán, který věřiteli může pomoci příspěvek na výživu vymáhat?

Ne, s výjimkou výživného pro nezletilé děti, přičemž v jeho případě je Ministerstvo financí oprávněno vystupovat jako zástupce.

NahoruNahoru

14. Existuje organizace nebo orgán, který může příspěvek na výživu v plné nebo v částečné výši vyplatit místo osoby, která má vyživovací povinnost?

V současné době neexistuje zákonná úprava této věci. Zvažuje se možnost zavedení fondu pro výživné, ten ale zatím neexistuje.

15. Může nějaký španělský úřad nebo správní orgán žadateli poskytnout pomoc?

Ano, ale jen v případě, že je ve stavu hmotné nouze a požádá o bezplatnou právní pomoc. V tom případě mu stát bezplatně poskytne advokáta a prokurátora za účelem podání právní stížnosti.

16. Pokud ano, jaký je název tohoto úřadu či orgánu a jaká je jeho adresa? Je možné tento úřad či orgán kontaktovat centrálně nebo místně?

Tímto orgánem je VÝBOR PRO BEZPLATNOU PRÁVNÍ POMOC, který je možno kontaktovat prostřednictvím advokátských komor v každém městě nebo prostřednictvím kteréhokoli soudu. Též je možné se tohoto práva domáhat na kterémkoli španělském zastupitelském úřadě v zahraničí.

Kdokoli se může obrátit na místní Výbor pro bezplatnou právní pomoc ve městě, ve kterém chce podat neformální písemnou stížnost. Ve stížnosti uvede osobní údaje a adresu a požádá o přidělení právníka a prokurátora za účelem vytvoření žádosti.

Žádost o bezplatnou právní pomoc se podává prostřednictvím formuláře español PDF File (PDF File ).

17. Jakou pomoc může tento úřad nebo orgán žadateli poskytnout?

Výbor pro bezplatnou právní pomoc poskytne advokáta a prokurátora, kteří žadatele před soudem zastupují a obhajují. Advokát žadatele informuje o jeho právech a až do okamžiku obdržení rozsudku jeho jménem provádí procedurální úkony.

18. Může se žadatel obrátit přímo na některý španělský úřad nebo správní orgán?

V této věci neexistuje zákonná úprava. Zainteresovaná strana se musí obrátit na příslušný soud.

19. Pokud ano, jaké jsou názvy a adresy těchto orgánů? Jak se na ně lze obrátit?

Neexistuje zákonná úprava.

20. Jakou pomoc mohou tyto úřady nebo orgány žadateli poskytnout?

Neexistuje zákonná úprava.

« Vyživovací (alimentační) pohledávka - Obecné informace | Španělsko - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 30-03-2006

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království