Európska komisia > EJS > Nárok na výživné > Slovinsko

Posledná úprava: 30-08-2006
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Nárok na výživné - Slovinsko

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. V súčasnosti pripravujeme jej aktualizáciu a nová stránka bude uverejnená na Európskom portáli elektronickej justície.


 

OBSAH

1. Čo pojmy „výživné” a „vyživovacia povinnosť” obsahujú podľa zákonov Slovinska? 1.
2. Do akého veku môže mať dieťa úžitok z vyživovacích dávok? 2.
3. V ktorých prípadoch sa uplatňuje právo Slovinska? 3.
4. Ak sa toto právo neuplatňuje, aké právo uplatňujú súdy Slovinska? 4.
5. Má sa žiadateľ obrátiť na špecifickú organizáciu, ministerstvo alebo súd, aby dostal výživné? 5.
5.A. Ako sa mám uchádzať o výživné z tejto organizácie, ministerstva alebo súdu? 5.A.
6. Môže sa žiadosť podať v mene príbuzného, blízkeho príbuzného alebo neplnoletého dieťaťa? 6.
7. Ktorý súd má jurisdikciu? 7.
8. Musí žiadateľ postupovať cez sprostredkovateľa, aby dal prípad na súd? 8.
9. Musí žiadateľ zaplatiť poplatok, aby dal prípad na súd? Ak áno, aké vysoké sú asi poplatky? Ak sú finančné prostriedky navrhovateľa nedostatočné, môže získať právnu pomoc, aby pokryl náklady tohto konania? 9.
10. Aký druh výživného môže súd prideliť? Ak sú dávky udelené, ako sa ohodnotia? Môže byť súdne rozhodnutie prehodnotené, aby sa vzali do úvahy zmeny v nákladoch na živobytie alebo rodinné okolnosti? 10.
11. Ako a komu sa bude výživné platiť? 11.
12. Ak dlžník výživného neplatí dobrovoľne, aké kroky sa môžu podniknúť, aby bol prinútený platiť? 12.
13. Existuje organizácia alebo ministerstvo, ktoré môže pomôcť vymáhať výživné? 13.
14. Môže organizácia alebo ministerstvo nahradiť dlžníka a platiť výživné alebo časť výživného namiesto neho? 14.
15. Môže žiadateľ dostať pomoc zo strany organizácie alebo ministerstva? 15.
16. Ak áno, ako sa dá takáto organizácia alebo ministerstvo kontaktovať? 16.
17. Aký druh pomoci môže navrhovateľ žiadať z tejto organizácie alebo z ministerstva? 17.
18. Môže navrhovateľ adresovať žiadosť priamo takejto organizácii alebo ministerstvu? 18.
19. Ak áno, ako sa dá takáto organizácia alebo ministerstvo kontaktovať? 19.
20. Aký druh pomoci môže navrhovateľ získať z tejto organizácie alebo z ministerstva? 20.

 

1. Čo pojmy „výživné” a „vyživovacia povinnosť” obsahujú podľa zákonov Slovinska?

Pojem výživné, ktorý vyžaduje správne a etické vzťahy medzi blízkymi členmi rodiny, je jeden z najdôležitejších inštitúcií rodinného práva.

Vyživovacia povinnosť alebo dávky je inštitúcia rodinného práva, ktoré spočíva na jednom z jeho základných princípov: solidarita rodiny a vzájomná pomoc medzi členmi rodiny. Vyživovacie dávky sa vo všeobecnosti platia dobrovoľne, najmä kvôli osobným putám medzi členmi rodiny, ale môžu byť aj vynútené prostredníctvom súdov.

V Slovinsku zahrňuje pojem ‘výživné’ (preživnina) zahrňuje starostlivosť (preživljanje) o (bývalých) partnerov, deti a rodičov. Tiež označuje, ako aj všeobecný význam ‘starostlivosť’ a ‘podpora’, prídel určený súdom pre deti. Takže zahrňuje všetko, čo je osoba podľa zákona povinná venovať na životné potreby svojich detí alebo partnera. Tento termín sa tiež môže použiť na starostlivosť o rodičov, ktorí nemajú dostatočné prostriedky na živobytie a ktorých deti sú preto povinné ich podporovať. Toto sa môže dať do súvislosti aj so sumou peňazí, ktorá je určená na výživné.

Ktoré osoby musia platiť vyživovacie dávky druhej osobe?

 1. rodičia musia platiť deťom (články 103 a 123 zákona o manželstve a rodinných vzťahoch (Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih - ZZZDR) – toto sa vzťahuje aj na adoptívnych rodičov;
 2. deti musia platiť rodičom (článok 124 ZZZDR) - toto sa vzťahuje aj na adoptívne deti;
 3. manžel/-ka alebo slobodný/-á partner/-ka je povinný podporovať dieťa svojho manžela/-ky alebo slobodného/-ej partner/-ky, keď je dieťa maloleté a žije s ním/ňou, okrem prípadu, keď je manžel/-ka alebo partner/-ka alebo druhý rodič schopný podporovať dieťa (článok 127 ZZZDR);
 4. manžel, ktorý nemá prostriedky na existenciu a je nezamestnaný nie svojou vinou, má právo na podporu zo strany druhého manžela, pokiaľ je to v možnostiach toho druhého partnera (články 50 a 81 ZZZDR);
 5. závislý partner môže žiadať výživné v rozvodovom konaní a podaním osobitnej žiadosti v priebehu jedného roka od času, keď rozvod nadobudol konečný právny účinok (článok 81a ZZZDR).

2. Do akého veku môže mať dieťa úžitok z vyživovacích dávok?

Rodičia sú povinní podporovať svoje dieťa do veku plnoletosti, ak pravidelne navštevuje vzdelávacie zariadenie. Ale ak dieťa pravidelne navštevuje vzdelávacie zariadenie podľa osobitných študijných opatrení („izredni studij”), rodičia ho musia podporovať aj po nadobudnutí veku plnoletosti maximálne do veku dvadsiatich šiestich rokov.

HoreHore

3. V ktorých prípadoch sa uplatňuje právo Slovinska?

Vzťahy medzi rodičmi a deťmi sa posudzujú podľa práva krajiny, v ktorej majú štátnu príslušnosť.

Ak rodičia a deti majú štátnu príslušnosť rôznych krajín, platný zákon bude zákon krajiny, v ktorej majú trvalé bydlisko. Ak rodičia a deti majú štátnu príslušnosť rôznych krajín a nemajú trvalé bydlisko v tej istej krajine, platný zákon bude zákon krajiny, v ktorej má dieťa štátnu príslušnosť (článok 42 zákona o súkromnom medzinárodnom práve a postupe (Zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku - ZMZPP).

4. Ak sa toto právo neuplatňuje, aké právo uplatňujú súdy Slovinska?

Pozri bod 3.

5. Má sa žiadateľ obrátiť na špecifickú organizáciu, ministerstvo alebo súd, aby dostal výživné?

Ak rodičia nežijú spolu alebo nebudú žiť spolu, dohodnú sa na výživnom pre svoje spoločné deti. Ak sa sami nedohodnú, ministerstvo sociálneho zabezpečenia (Center za socialno delo) im pomôže dosiahnuť dohodu. Ak sa rodičia stále nedohodnú na výživnom pre svoje spoločné deti ani za pomoci ministerstva sociálneho zabezpečenia, súd rozhodne na žiadosť jedného rodiča alebo obidvoch rodičov.

5.A. Ako sa mám uchádzať o výživné z tejto organizácie, ministerstva alebo súdu?

Špecializovaný pracovník pozve pár na konzultácie na ministerstvo sociálneho zabezpečenia najneskôr do 15 dní po prijatí navrhovanej dohody o rozvode alebo žiadosti o rozvod. Na tomto stretnutí sa odborník najmä pokúsi, aby si manželia urovnali vzájomne svoje vzťahy voči svojim deťom. Napíše písomný záznam o zisteniach alebo dohodách, ktoré sa dosiahli na stretnutí a požiada pár, aby ho podpísal na konci stretnutia. Na základe tohto písomného záznamu vyhotoví správu, ktorú ministerstvo sociálneho zabezpečenia pošle na súd, ktorý má v tejto veci jurisdikciu.

HoreHore

6. Môže sa žiadosť podať v mene príbuzného, blízkeho príbuzného alebo neplnoletého dieťaťa?

Žiadosť môže podať právny zástupca dieťaťa v mene dieťaťa.

7. Ktorý súd má jurisdikciu?

Miestny súd (článok 32 Občianskeho súdneho poriadku - ZPP), ktorý má všeobecnú miestnu jurisdikciu odporcu, t. j. súd, na území ktorého má odporca dočasné alebo trvalé bydlisko (článok 47 ZPP). V sporoch o zákonnom výživnom, kde je navrhovateľ osoba, ktorá žiada o výživné (článok 50 ZPP), jurisdikcia však spočíva nie iba na súde, ktorý má všeobecnú miestnu jurisdikciu, ale aj na súde, na území ktorého má navrhovateľ dočasné alebo trvalé bydlisko.

8. Musí žiadateľ postupovať cez sprostredkovateľa, aby dal prípad na súd?

Áno, žiadateľ sa musí najprv obrátiť na ministerstvo sociálneho zabezpečenia. Ak nie je možné tam dosiahnuť dohodu, môže požiadať súd, aby rozhodol o výživnom pre dieťa. K žiadostiam podaným na súd jedným z rodičov musí byť priložené potvrdenie z ministerstva sociálneho zabezpečenia, že rodičia sa pokúsili s jeho pomocou dohodnúť na výživnom pre dieťa.

9. Musí žiadateľ zaplatiť poplatok, aby dal prípad na súd? Ak áno, aké vysoké sú asi poplatky? Ak sú finančné prostriedky navrhovateľa nedostatočné, môže získať právnu pomoc, aby pokryl náklady tohto konania?

Pri podávaní žiadosti o platenie výživného musíte zaplatiť súdny poplatok vo výške 250 bodov, čo sa rovná 4 750,00 SIT. Strana, ktorá má finančné ťažkosti, môže požiadať o bezplatnú právnu pomoc alebo o výnimku z platenia súdnych poplatkov a nákladov konania. Bezplatná právna pomoc sa riadi zákonom o bezplatnej právnej pomoci (Zakon o brezplačni pravni pomoči - ZBPP), ktorý stanovuje podmienky udelenia takejto pomoci a jej rozsah (právo na finančné prostriedky, ktoré by pokryli trovy právnej pomoci vcelku alebo čiastočne a výnimka z platenia trov konania). Je tiež možné, aby v rámci konania sami požiadali o výnimku z platenia súdnych poplatkov alebo o výnimku z platenia súdnych trov; príslušné podmienky sú stanovené v článkoch 168 a 169 ZPP.

HoreHore

10. Aký druh výživného môže súd prideliť? Ak sú dávky udelené, ako sa ohodnotia? Môže byť súdne rozhodnutie prehodnotené, aby sa vzali do úvahy zmeny v nákladoch na živobytie alebo rodinné okolnosti?

Výživné je stanovené ako mesačná suma platená vopred a môže sa žiadať od času podania žiadosti. Určená suma s patričným ohľadom na potreby žiadateľa a základné a pracovné schopnosti dlžníka. Pri hodnotení výživného pre deti musí súd konať v najlepšom záujme dieťaťa, stanoviť hranicu, ktorá je adekvátna na zabezpečenie fyzického a duševného vývoja dieťaťa. Výživné musí zahrňovať životné náklady dieťaťa, najmä náklady na bývanie, stravu, šaty, obuv, starostlivosť a ochranu, výchovu, vyučovanie, rekreáciu, zábavu a iné špeciálne potreby. Na žiadosť žiadateľa alebo dlžníka môže súd zvýšiť, znížiť alebo anulovať výšku výživného prostredníctvom príkazu na donútenie, ak nastanú zmeny v potrebách žiadateľa alebo v schopnosti dlžníka, ktoré slúžia ako základ pre určenie výšky výživného (články 129, 129a, 131c a 132 ZZZDR).

11. Ako a komu sa bude výživné platiť?

Výživné sa musí platiť za príslušný mesiac do určitého dátumu v tom mesiaci rodičovi, ktorý má dieťa na starosti. Ak je platba oneskorená, platí sa aj zákonný úrok z omeškania.

12. Ak dlžník výživného neplatí dobrovoľne, aké kroky sa môžu podniknúť, aby bol prinútený platiť?

Návrh na donútenie sa musí podať na donucovacom oddelení občianskeho súdu v súlade so zákonom o výkone rozhodnutí v občianskych záležitostiach a poistení nárokov (Zakon o izvršbi in zavarovanju).

HoreHore

13. Existuje organizácia alebo ministerstvo, ktoré môže pomôcť vymáhať výživné?

Áno, Fond verejnej záruky a výživy Slovinskej republiky (Javni jamstveni in preživninski sklad Republike Slovenije). (Zákon o Fonde verejnej záruky a výživy Slovinskej republiky - ZJSRS - Úradný vestník č. 25/1997, v platnom znení.)

14. Môže organizácia alebo ministerstvo nahradiť dlžníka a platiť výživné alebo časť výživného namiesto neho?

Fond zaplatí zákonnému zástupcovi dieťaťa výživné do 15. dňa príslušného mesiaca. Dieťa má právo na náhradnú platbu, keď mu bolo určené výživné na základe konečného uznesenia súdu, predbežného súdneho príkazu alebo dohody, ktorú dosiahne Ministerstvo sociálneho zabezpečenia a dlžník nezaplatil, za predpokladu, že dieťa ešte nemá 18 rokov a je štátnym občanom Slovinskej republiky s trvalým bydliskom v Slovinskej republike alebo je cudzinec s trvalým bydliskom v Slovinskej republike a je zahrnutý v príslušnej bilaterálnej medzinárodnej dohode alebo recipročnej dohode. Dieťa má nárok na náhradnú platbu, ak donucovacie konanie podľa pravidiel platných pre vynútenie a zabezpečenie nárokov nebolo úspešné alebo trvalo viac ako tri mesiace. Toto právo sa získava od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa žiadosť podala.

Výška náhradnej platby je:

 • pre deti do 6 rokov: 14 167 SIT,
 • pre deti medzi 6 a 14 rokmi: 15 583 SIT,
 • pre deti nad 14 rokov: 18 416 SIT.

Kde je výživné nižšie ako uvedená suma, náhradná platba sa rovná výške výživného priznanej podľa uznesenia súd, predbežného súdneho príkazu alebo dohody. Ak sa zaplatí akékoľvek výživné, náhradná platba sa podľa toho zníži.

HoreHore

15. Môže žiadateľ dostať pomoc zo strany organizácie alebo ministerstva?

Podľa schémy bezplatnej právnej pomoci môžete získať pomoc zahrňujúcu právnu pomoc, právne zastúpenie a iné právne služby stanovené zákonom. Ak dieťa nedostáva výživné, jeho právny zástupca môže požiadať Fond verejnej záruky a výživy Slovinskej republiky, aby presadil svoje právo na náhradné platby.

16. Ak áno, ako sa dá takáto organizácia alebo ministerstvo kontaktovať?

Bezplatnú právnu pomoc môžete získať podaním žiadosti na špecializované oddelenia pre bezplatnú právnu pomoc na okresných súdoch. Žiadosti na Fond verejnej záruky a výživy Slovinskej republiky treba adresovať na:

  Jamstveni sklad Republike Slovenije

  Kotnikova ulica 28

  1000 Ljubljana

17. Aký druh pomoci môže navrhovateľ žiadať z tejto organizácie alebo z ministerstva?

Bezplatná právna pomoc zahŕňa právne poradenstvo, právne zastúpenie a iné právne služby stanovené zákonom. Fond verejnej záruky a výživy Slovinskej republiky vykoná náhradné platby a potom vyžiada ich preplatenie od dlžníka výživného.

18. Môže navrhovateľ adresovať žiadosť priamo takejto organizácii alebo ministerstvu?

Áno

19. Ak áno, ako sa dá takáto organizácia alebo ministerstvo kontaktovať?

Môžete kontaktovať Fond verejnej záruky a výživy Slovinskej republiky priamo na adrese:

  Jamstveni sklad Republike Slovenije

  Kotnikova ulica 28

  1000 Ljubljana

  Tel.: +386 1 472 09 90

  Fax: + 386 1 472 09 91

alebo ak osoba žiadajúca výživné je cudzím štátnym príslušníkom, prostredníctvom sprostredkujúceho orgánu v jeho domovskej krajine, ako je uvedené v Konvencii OSN o refundácii výživného zo zahraničia.

20. Aký druh pomoci môže navrhovateľ získať z tejto organizácie alebo z ministerstva?

Pozri odpoveď na bod 17.

« Nárok na výživné - Všeobecné informácie | Slovinsko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 30-08-2006

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo