Europese Commissie > EJN > Alimentatievorderingen > Slovenië

Laatste aanpassing: 23-04-2007
Printversie Voeg toe aan favorieten

Alimentatievorderingen - Slovenië

EJN logo

Deze pagina is vervallen. De pagina wordt bijgewerkt en verplaatst naar het Europees e-justitieportaal.


 

INHOUDSOPGAVE

1. Wat betekenen de begrippen “alimentatie” en “alimentatieplicht” in het Sloveens recht? 1.
2. Tot welke leeftijd heeft een kind recht op alimentatie? 2.
3. In welke gevallen is Sloveens recht van toepassing? 3.
4. Welk recht passen de Sloveense gerechten toe wanneer hun eigen recht niet van toepassing is? 4.
5. Moet de onderhoudsgerechtigde zich wenden tot een bepaalde organisatie, een bestuurlijke instantie of tot een gerecht om alimentatie aan te vragen? 5.
5.A. Hoe vraag ik alimentatie aan bij de organisatie, de overheidsinstelling of het gerecht? 5.A.
6. Kan het verzoek worden gedaan namens een familielid, een naaste of een minderjarige? 6.
7. Welk gerecht is bevoegd? 7.
8. Moet de verzoeker een procedure doorlopen vooraleer hij zich tot het gerecht kan wenden? 8.
9. Zijn er voor de verzoeker kosten verbonden aan de gerechtelijke procedure? Zo ja, hoeveel bedragen deze ongeveer? Kunnen verzoekers met onvoldoende financiële middelen verzoeken om rechtsbijstand? 9.
10. Welke soort alimentatie kan door het gerecht worden toegekend? Wanneer de alimentatie periodiek wordt betaald, hoe wordt de hoogte ervan dan bepaald? Kan de alimentatie worden aangepast aan de ontwikkeling van de kosten voor levensonderhoud en gewijzigde familieomstandigheden? 10.
11. Hoe en aan wie wordt de alimentatie betaald? 11.
12. Hoe kan een onderhoudsplichtige die niet vrijwillig betaalt, tot betaling worden gedwongen? 12.
13. Helpen organisaties of bestuurlijke instanties bij de invordering van alimentatie? 13.
14. Kan deze organisatie of instantie de alimentatie geheel of gedeeltelijk betalen in plaats van de onderhoudsplichtige? 14.
15. Kan de verzoeker aanspraak maken op hulp van een organisatie of bestuurlijke instantie? 15.
16. Zo ja, wat zijn de namen en adressen van deze organisaties of bestuurlijke instanties? 16.
17. In welke vorm bieden deze organisaties of bestuurlijke instanties hulp? 17.
18. Kan de aanvrager zich rechtstreeks wenden tot een organisatie of bestuurlijke instantie? 18.
19. Zo ja, wat zijn de namen en adressen van deze organisaties of bestuurlijke instanties? 19.
20. In welke vorm bieden deze organisaties of bestuurlijke instanties hulp? 20.

 

1. Wat betekenen de begrippen “alimentatie” en “alimentatieplicht” in het Sloveens recht?

Alimentatie is een van de belangrijkste familierechtelijke instituten omdat zij invulling geeft aan het vereiste van billijke en ethische relaties tussen nauwe verwanten.

De onderhouds- of alimentatieplicht is een familierechtelijk instituut dat is gebaseerd op een van de grondbeginselen van het familierecht: het beginsel van solidariteit en wederzijdse hulp tussen familieleden. De betaling van alimentatie geschiedt in de regel vrijwillig, vooral op grond van de persoonlijke banden tussen familieleden, maar kan ook voor de rechter worden gevorderd.

In Slovenië omvat het begrip ‘alimentatie’ (’preživnina’) het onderhoud van (ex‑)echtgenoten, kinderen en ouders. Naast 'onderhoud' en 'steun', omvat het begrip ook de door het gerecht aan kinderen toegekende onderhoudsuitkering. Alimentatie omvat dus alles wat een persoon wettelijk verplicht is te besteden aan de levensbehoeften van zijn/haar kinderen of echtgeno(o)t(e). Het begrip kan ook worden gebruikt voor het onderhoud van ouders die onvoldoende middelen hebben om zelf in hun levensonderhoud te voorzien en die dus door hun kinderen moeten worden onderhouden. Alimentatie kan ook verwijzen naar het geldbedrag dat als onderhoudsgeld wordt betaald.

Wie is onderhoudsplichtig en om welke redenen?

 1. ouders jegens hun kinderen (de artikelen 103 en 123 van de wet inzake de huwelijks‑ en familiebetrekkingen; Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih ‑ ZZZDR) – dit geldt ook voor adoptieouders;
 2. kinderen jegens hun ouders (artikel 124 ZZZDR) – dit geldt ook voor adoptiekinderen;
 3. een echtgeno(o)t(e) of een ongehuwde levenspartner moet een kind van zijn/haar echtgeno(o)t(e) of ongehuwde levenspartner onderhouden wanneer dat kind minderjarig is en met hem/haar samenleeft, tenzij zijn/haar echtgeno(o)t(e) of ongehuwde partner of de andere ouder zelf in staat is het kind te onderhouden (artikel 127 ZZZDR);
 4. een echtgeno(o)t(e) die geen bestaansmiddelen heeft en onvrijwillig werkloos is heeft het recht door de andere echtgeno(o)t(e) te worden onderhouden wanneer deze laatste daartoe de middelen heeft (de artikelen 50 en 81 ZZZDR);
 5. een echtgeno(o)t(e) die geen bestaansmiddelen heeft, kan in het kader van de echtscheidingsprocedure om alimentatie verzoeken; hij/zij kan daartoe ook een afzonderlijk verzoekschrift indienen binnen één jaar nadat de echtscheiding definitief is geworden (artikel 81a ZZZDR).

2. Tot welke leeftijd heeft een kind recht op alimentatie?

De onderhoudsverplichting van de ouders loopt tot de meerderjarigheid van het betrokken kind. Indien het kind echter op regelmatige basis onderwijs volgt, waaronder een buitengewone studieregeling (“izredni studij”), loopt de onderhoudsverplichting door na de meerderjarigheid tot maximaal de leeftijd van 26 jaar.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

3. In welke gevallen is Sloveens recht van toepassing?

De betrekkingen tussen ouders en kinderen vallen onder het recht van het land waarvan zij onderdaan zijn.

Indien de ouders en de kinderen niet dezelfde nationaliteit hebben, is het toepasselijke recht het recht van het land waar zijn hun vaste verblijfplaats hebben. Indien de ouders en de kinderen niet dezelfde nationaliteit hebben en geen vaste verblijfplaats in hetzelfde land hebben, is het toepasselijke recht het recht van het land waarvan het betrokken kind de nationaliteit heeft (artikel 42 van de wet betreffende het internationaal privaatrecht en de internationale privaatrechtelijke procesvoering - Zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku - ZMZPP).

4. Welk recht passen de Sloveense gerechten toe wanneer hun eigen recht niet van toepassing is?

Zie vraag 3.

5. Moet de onderhoudsgerechtigde zich wenden tot een bepaalde organisatie, een bestuurlijke instantie of tot een gerecht om alimentatie aan te vragen?

Indien de ouders niet langer samenleven of niet langer zullen samenleven, wordt de alimentatie voor hun gezamenlijke kinderen in onderlinge overeenstemming vastgesteld. Indien zij daarover geen overeenstemming kunnen bereiken, zal het centrum voor sociale dienstverlening (Center za socialno delo) tussen hen bemiddelen. Indien de ouders, ondanks de bemiddeling van het centrum voor sociale dienstverlening, nog steeds geen overeenstemming kunnen bereiken, zal een gerecht, op verzoek van een of beide ouders, uitspraak doen over het geschil.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

5.A. Hoe vraag ik alimentatie aan bij de organisatie, de overheidsinstelling of het gerecht?

Een gespecialiseerde medewerker van het betrokken centrum voor sociale dienstverlening zal de echtgenoten uiterlijk 15 dagen na de datum van ontvangst van het voorgestelde echtscheidingsconvenant of van het echtscheidingsverzoek uitnodigen naar het centrum om hen advies te verstrekken. Op deze bijeenkomst zal de medewerker er met name naar streven dat de echtgenoten hun wederzijdse betrekkingen met hun gezamenlijke kinderen in onderlinge overeenstemming regelen. Van de vaststellingen die worden gedaan of de overeenkomsten die worden bereikt op deze bijeenkomst, stelt de medewerker een proces-verbaal op, dat door de echtgenoten wordt ondertekend. Op basis van dit proces-verbaal stelt de medewerker een verslag op, dat door het centrum voor sociale dienstverlening aan het ter zake bevoegde gerecht wordt doorgezonden.

6. Kan het verzoek worden gedaan namens een familielid, een naaste of een minderjarige?

De wettelijke vertegenwoordiger van het kind kan namens het kind een verzoek indienen.

7. Welk gerecht is bevoegd?

De Okrožno sodišče (regionale rechtbank, artikel 32 van de wet betreffende het burgerlijk procesrecht - ZPP), die een algemene bevoegdheid heeft ten aanzien van de verweerder, d.w.z. de rechtbank van de tijdelijke of permanente verblijfplaats van de verweerder (artikel 47 ZPP). Bij alimentatiegeschillen is naast de algemeen bevoegde regionale rechtbank, echter ook de rechtbank van de tijdelijke of permanente verblijfplaats van de eiser bevoegd, mits de eiser tevens de persoon is die om alimentatie verzoekt (artikel 50 ZPP).

Bovenkant paginaBovenkant pagina

8. Moet de verzoeker een procedure doorlopen vooraleer hij zich tot het gerecht kan wenden?

Ja, de verzoeker moet zich eerst tot het centrum voor sociale dienstverlening wenden. Indien daar geen overeenstemming kan worden bereikt, kan hij/zij het gerecht verzoeken uitspraak te doen over de alimentatie voor het kind. Verzoeken die door een van de ouders bij het gerecht worden ingediend, moeten vergezeld gaan van een door het centrum voor sociale dienstverlening afgegeven verklaring, waarin wordt bevestigd dat de ouders onder bemiddeling van het centrum hebben getracht overeenstemming te bereiken over de alimentatie voor het kind.

9. Zijn er voor de verzoeker kosten verbonden aan de gerechtelijke procedure? Zo ja, hoeveel bedragen deze ongeveer? Kunnen verzoekers met onvoldoende financiële middelen verzoeken om rechtsbijstand?

Voor de indiening van een alimentatieverzoek wordt een griffierecht van 250 punten in rekening gebracht (d.w.z. 4 750 SIT). Een onbemiddelde partij kan verzoeken om kosteloze rechtsbijstand of om vrijstelling van betaling van griffierechten en proceskosten. Rechtsbijstand wordt geregeld in de wet inzake kosteloze rechtsbijstand (Zakon o brezplačni pravni pomoči - ZBPP), die de voorwaarden voor de verlening van rechtsbijstand en de omvang ervan vaststelt (recht op volledige of gedeeltelijke betaling van de kosten voor rechtshulp en vrijstelling van betaling van proceskosten). Het is ook mogelijk in het kader van de procedure zelf te verzoeken om vrijstelling van de betaling van griffierechten of proceskosten; de ter zake geldende voorwaarden zijn opgenomen in de artikelen 168 en 169 ZPP.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

10. Welke soort alimentatie kan door het gerecht worden toegekend? Wanneer de alimentatie periodiek wordt betaald, hoe wordt de hoogte ervan dan bepaald? Kan de alimentatie worden aangepast aan de ontwikkeling van de kosten voor levensonderhoud en gewijzigde familieomstandigheden?

Alimentatie is een maandelijks vooruit te betalen bedrag. Zij kan worden gevorderd vanaf het tijdstip waarop het alimentatieverzoek is ingediend. Bij de bepaling van de hoogte ervan wordt rekening gehouden met de behoeften van de verzoeker en het vermogen en de inkomsten van de alimentatieplichtige. Bij de vaststelling van alimentatie voor kinderen, moet de rechter het welzijn van het kind centraal stellen; de alimentatie moet voldoende hoog zijn zodat het kind zich fysiek en mentaal normaal kan ontwikkelen. De alimentatie moet de kosten voor het levensonderhoud van het kind dekken, met name de kosten voor huisvesting, voeding, kleding, schoeisel, zorg, bescherming, opvoeding, onderwijs, recreatie, ontspanning en andere speciale behoeften. Op vraag van de verzoeker of de alimentatieplichtige, kan het gerecht de alimentatie-uitkering verhogen, verlagen of afschaffen indien de behoeften van de verzoeker of de draagkracht van de alimentatieplichtige, op basis waarvan het alimentatiebedrag werd vastgesteld, zijn gewijzigd (de artikelen 129, 129a, 131c en 132 ZZZDR).

11. Hoe en aan wie wordt de alimentatie betaald?

De alimentatie voor de lopende maand moet vóór een bepaalde datum van die maand worden betaald aan de ouder die het gezag over het kind heeft. Bij laattijdige betaling, zijn tevens de wettelijke moratoire interesten verschuldigd.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

12. Hoe kan een onderhoudsplichtige die niet vrijwillig betaalt, tot betaling worden gedwongen?

Een verzoek om tenuitvoerlegging moet worden ingediend bij de afdeling tenuitvoerlegging van het civiele gerecht overeenkomstig de wet betreffende de tenuitvoerlegging van gerechtelijke beslissingen in civiele zaken en verzekeringsaanspraken (Zakon o izvršbi in zavarovanju).

13. Helpen organisaties of bestuurlijke instanties bij de invordering van alimentatie?

Ja, het Publieke Garantie‑ en alimentatiefonds van de Republiek Slovenië (Javni jamstveni in preživninski sklad Republike Slovenije; zie de wet betreffende dat Fonds: ZJSRS – Staatscourant nr. 25/1997, zoals gewijzigd).

14. Kan deze organisatie of instantie de alimentatie geheel of gedeeltelijk betalen in plaats van de onderhoudsplichtige?

Het Fonds betaalt telkens vóór de vijftiende van de lopende maand aan de wettelijke vertegenwoordiger van het kind een bedrag ter vervanging van de alimentatie. Een kind heeft recht op dergelijke vervangingsbetalingen wanneer er alimentatie is toegekend bij een eindvonnis, een tussenvonnis of in een met het centrum voor sociale dienstverlening gesloten overeenkomst en wanneer de alimentatieplichtige niet betaalt, mits het kind onderdaan is van de Republiek Slovenië en aldaar zijn vaste verblijfplaats heeft. Dit geldt ook voor buitenlandse kinderen die nog geen 18 jaar zijn en die een vaste verblijfplaats in Slovenië hebben, mits een bilaterale internationale overeenkomst of een wederkerigheidsregeling daarin voorziet. Een kind heeft recht op dergelijke vervangingsbetalingen indien de tenuitvoerleggingsprocedures op basis van de tenuitvoerleggings‑ en garantieregeling zonder resultaat zijn gebleven of reeds meer dan drie maanden aan de gang zijn. Het recht op vervangingsbetalingen gaat in op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin het verzoek is ingediend.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

De vervangingsbetaling bedraagt:

 • voor kinderen tot 6 jaar: 14 167 SIT;
 • voor kinderen tussen 6 en 14 jaar: 15 583 SIT;
 • voor kinderen van meer dan 14 jaar: 18 416 SIT.

Wanneer de alimentatie lager is dan de bovengenoemde bedragen, wordt de vervangingsbetaling beperkt tot het alimentatiebedrag dat in het eindvonnis, het tussenvonnis of de overeenkomst is vastgelegd. Indien alimentatie wordt betaald, wordt de vervangingsbetaling dienovereenkomstig verminderd.

15. Kan de verzoeker aanspraak maken op hulp van een organisatie of bestuurlijke instantie?

In het kader van de regeling inzake kosteloze rechtsbijstand kan de verzoeker hulp krijgen, en met name juridisch advies, procesvertegenwoordiging en andere in de wet vastgestelde juridische diensten. Wanneer een kind de toegekende alimentatie niet ontvangt, kan zijn wettelijke vertegenwoordiger het Publieke Garantie- en alimentatiefonds van de Republiek Slovenië verzoeken om vervangingsbetalingen.

16. Zo ja, wat zijn de namen en adressen van deze organisaties of bestuurlijke instanties?

Er kan om kosteloze rechtsbijstand worden verzocht bij de gespecialiseerde rechtsbijstandsafdelingen van de regionale rechtbanken. Verzoeken bij het Publieke Garantie‑ en alimentatiefonds van de Republiek Slovenië moeten worden toegezonden aan:

  Jamstveni sklad Republike Slovenije

  Kotnikova ulica 28

  1000 Ljubljana

17. In welke vorm bieden deze organisaties of bestuurlijke instanties hulp?

Kosteloze rechtsbijstand omvat juridisch advies, procesvertegenwoordiging en andere in de wet vastgestelde juridische diensten. Het Publieke Garantie- en alimentatiefonds van de Republiek Slovenië verricht vervangingsbetalingen en vordert de betaalde bedragen vervolgens terug van de alimentatieplichtige.

18. Kan de aanvrager zich rechtstreeks wenden tot een organisatie of bestuurlijke instantie?

Ja.

19. Zo ja, wat zijn de namen en adressen van deze organisaties of bestuurlijke instanties?

U kunt rechtstreeks contact opnemen met het Publieke Garantie‑ en alimentatiefonds van de Republiek Slovenië op het volgende adres:

Jamstveni sklad Republike Slovenije

Kotnikova ulica 28

1000 Ljubljana

Tel: +386 1 472 09 90

Fax: + 386 1 472 09 91

of indien de persoon die alimentatie vordert een buitenlander is, via een autoriteit in zijn/haar land van herkomst, overeenkomstig het VN‑Verdrag inzake het verhaal in het buitenland van uitkeringen tot onderhoud.

20. In welke vorm bieden deze organisaties of bestuurlijke instanties hulp?

Zie vraag 17.

« Alimentatievorderingen - Algemene informatie | Slovenië - Algemene informatie »

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 23-04-2007

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk