Europos Komisija > ETIT > Ieškiniai dėl išlaikymo > Slovėnija

Naujausia redakcija: 30-08-2006
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Ieškiniai dėl išlaikymo - Slovėnija

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Šiuo metu rengiamas atnaujintas turinys, kuris bus pateiktas Europos e. teisingumo portale.


 

TURINIO LENTELE

1. Ką pagal Slovėnijos teisę reiškia sąvokos „išlaikymas“ ir „išlaikymo pareiga“? 1.
2. Iki kokio amžiaus vaikas turi teisę į išlaikymo išmokas? 2.
3. Kokiais atvejais taikytina Slovėnijos teisė? 3.
4. Jeigu ši teisė netaikoma, kokią teisę taikys Slovėnijos teismai? 4.
5. Ar norintis gauti išlaikymą pareiškėjas turėtų kreiptis į konkrečią organizaciją, vyriausybės departamentą ar teismą? 5.
5.A. Kaip turėčiau kreiptis dėl išlaikymo į organizaciją, vyriausybės departamentą ar teismą? 5.A.
6. Ar galima pateikti prašymą giminaičio, artimo asmens ar nepilnamečio vaiko vardu? 6.
7. Kokiam teismui tenka jurisdikcija? 7.
8. Ar prašymo teikėjui būtina naudotis tarpininko paslaugomis, norint perduoti bylą nagrinėti teismui? 8.
9. Ar, norėdamas perduoti bylą teismui, prašymo teikėjas turi mokėti mokestį? Jeigu taip, kokią sumą jam reikėtų mokėti? Jeigu ieškovo finansinių išteklių tam nepakanka, ar jis (arba ji) gali gauti teisinę pagalbą teismo išlaidoms apmokėti? 9.
10. Kokį išlaikymą gali skirti teismas? Gavus teisę į išmoką, kaip ji bus apskaičiuojama? Ar teismo sprendimą galima iš naujo svarstyti, kad būtų atsižvelgta į pragyvenimo išlaidų ar šeimos aplinkybių pokyčius? 10.
11. Kaip ir kam bus mokamas išlaikymas? 11.
12. Jeigu išlaikymą skolingas asmuo nemoka savo noru, kokių veiksmų galima imtis, kad jis (arba ji) būtų priversti mokėti? 12.
13. Ar yra kokia nors organizacija arba vyriausybės departamentas, galintis padėti išsiieškoti išlaikymą? 13.
14. Ar šios organizacijos arba vyriausybės departamentai gali pakeisti skolininką ir mokėti išlaikymą arba jo dalį vietoj jo? 14.
15. Ar pareiškėjas gali gauti organizacijos arba vyriausybės departamento pagalbos? 15.
16. Jeigu taip, kaip galima susisiekti su šia organizacija arba vyriausybės departamentu? 16.
17. Kokios pagalbos pareiškėjas gali gauti iš šios organizacijos arba vyriausybės departamento? 17.
18. Ar pareiškėjas gali pateikti prašymą tiesiogiai organizacijai arba vyriausybės departamentui? 18.
19. Jeigu taip, kaip galima susisiekti su šia organizacija arba vyriausybės departamentu? 19.
20. Kokios pagalbos pareiškėjas gali gauti iš šios organizacijos arba vyriausybės departamento? 20.

 

1. Ką pagal Slovėnijos teisę reiškia sąvokos „išlaikymas“ ir „išlaikymo pareiga“?

Išlaikymas, reiškiantis teisingų ir etiškų santykių tarp artimų šeimos narių siekinį, yra viena iš svarbiausių šeimos teisės sąvokų.

„Išlaikymo pareiga“ arba išmoka – tai šeimos teisės sąvoka, pagrįsta vienu iš jos svarbiausių principų: šeimos solidarumu ir šeimos narių savitarpio pagalba. Išlaikymo išmokos paprastai mokamos savo noru, dažniausiai dėl šeimos narių asmeninių santykių. Tačiau jas taip galima išieškoti per teismą.

Slovėnijoje terminas „išlaikymas“ (preživnina) apima (buvusių) sutuoktinių, vaikų ir tėvų aprūpinimą (preživljanje). Be bendrosios reikšmės, „išlaikymas“ ir „parama“ taip pat reiškia teismo vaikams paskirtą išmoką. Taigi šis terminas apima viską, ką asmuo teisiškai įpareigotas skirti jo (arba jos) vaikų ar sutuoktinio pragyvenimo reikmėms. Terminą taip pat galima vartoti kalbant apie tėvų išlaikymą, jeigu tėvai neturi pakankamai lėšų išlaikyti patys save ir todėl ši prievolės tenka jų vaikams. Be to, šis terminas gali reikšti išlaikymui skirtą pinigų sumą.

Kas turi mokėti išlaikymo išmoką kitam asmeniui?

 1. tėvai privalo išlaikyti vaikus (Santuokos ir šeimos santykių įstatymo 103 ir 123 straipsniai (Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih – ZZZDR) – tai taip pat taikoma ir įtėviams;
 2. vaikai privalo išlaikyti tėvus (ZZZDR 124 straipsnis) –  tai taip pat taikoma ir įvaikiams;
 3. sutuoktinis arba nesusituokęs partneris privalo išlaikyti savo sutuoktinio arba nesusituokusio partnerio vaiką, jeigu šis yra nepilnametis ir gyvena su juo arba ja,  išskyrus tuos atveju, kai jo arba jos sutuoktinis ar partneris, arba vaiko tėvas ar motina gali išlaikyti vaiką (ZZZDR 127 straipsnis);
 4. ne dėl savo kaltės pragyvenimo lėšų neturintis ir nedirbantis sutuoktinis turi teisę būti išlaikomas kito sutuoktinio tiek, kiek leidžia pastarojo galimybės (ZZZDR 50 ir 81 straipsniai);
 5. priklausomas sutuoktinis gali reikalauti išlaikymo, vykstant santuokos nutraukimo procesui, ir taip pat pateikdamas specialų prašymą per vienerius metus nuo galutinio teisinio ištuokos įsigaliojimo (ZZZDR 81a straipsnis).

2. Iki kokio amžiaus vaikas turi teisę į išlaikymo išmokas?

Tėvai privalo išlaikyti savo vaiką iki pilnametystės, jeigu jis (arba ji) reguliariai lanko mokymo įstaigą. Tačiau jeigu vaikas reguliariai lanko  mokymo įstaigą pagal specialią studijų programą („izredni studij“), tėvai taip pat privalo išlaikyti jį (arba ją) sulaukus pilnametystės, daugiausia iki tol, kol jam (arba jai) sukaks dvidešimt šešeri metai.

viršųviršų

3. Kokiais atvejais taikytina Slovėnijos teisė?

Tėvų ir vaikų santykiai nagrinėjami pagal tos šalies, kurios piliečiai jie yra, teisę.

Jeigu tėvai ir vaikai yra skirtingų šalių piliečiai, taikytina šalies, kurioje jie nuolatos gyvena, teisė. Jeigu tėvai ir vaikai yra skirtingų šalių piliečiai ir nuolatos negyvena toje pačioje šalyje, taikytina tos šalies, kurios pilietis yra vaikas, teisė (Tarptautinės privatinės teisės ir proceso įstatymo 42 straipsnis (Zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku – ZMZPP).

4. Jeigu ši teisė netaikoma, kokią teisę taikys Slovėnijos teismai?

Žr. atsakymą į 3 klausimą.

5. Ar norintis gauti išlaikymą pareiškėjas turėtų kreiptis į konkrečią organizaciją, vyriausybės departamentą ar teismą?

Jeigu tėvai kartu negyvena  ar ketina gyventi atskirai, jie susitaria dėl savų vaikų išlaikymo. Tačiau jei tėvai tarpusavyje nesusitaria, Socialinės apsaugos tarnyba (Center za socialno delo) padeda jiems susitarti. Jeigu tėvai, net ir Socialinės apsaugos tarnybos padedami,  vis tiek nesusitaria dėl savų vaikų išlaikymo,  šį klausimą sprendžia teismas pagal vieno arba abiejų tėvų prašymą.

5.A. Kaip turėčiau kreiptis dėl išlaikymo į organizaciją, vyriausybės departamentą ar teismą?

Ne vėliau kaip per 15 dienų nuo tos dienos, kai bus gautas siūlomas susitarimas dėl santuokos nutraukimo arba prašymas kelti ištuokos bylą, specialistas pakvies porą konsultacijų į Socialinės apsaugos tarnybą. Šiame susitikime specialistas ypač stengsis, kad pora susitartų dėl tarpusavio santykių abiejų sutuoktinių vaikų atžvilgiu.  Susitikimo rezultatus ar pasiektus susitarimus specialistas įrašys į susitikimo protokolą, kurį po susitikimo paprašys poros pasirašyti. Remdamasis susitikimo protokolu, specialistas parengs ataskaitą, kurią Socialinės apsaugos tarnyba išsiųs teismui, turinčiam jurisdikciją nagrinėti šį klausimą.

viršųviršų

6. Ar galima pateikti prašymą giminaičio, artimo asmens ar nepilnamečio vaiko vardu?

Prašymą vaiko vardu gali pateikti vaiko teisinis atstovas.

7. Kokiam teismui tenka jurisdikcija?

Jurisdikcija tenka vietos teismui (Civilinio proceso įstatymo – ZPP –  32 straipsnis), kuriam priklauso vietos jurisdikcija atsakovo atžvilgiu, t.y. teismui, kurio teritorijoje atsakovas laikinai arba nuolatos gyvena (ZPP 47 straipsnis). Tačiau ginčuose dėl teisėto išlaikymo, kai ieškovas pats tiesiogiai kreipiasi dėl savo išlaikymo (ZPP 50  straipsnis), jurisdikcija tenka ne tik bendrosios vietos jurisdikcijos teismui, bet ir teismui, kurio teritorijoje laikinai ar nuolatos gyvena ieškovas.

8. Ar prašymo teikėjui būtina naudotis tarpininko paslaugomis, norint perduoti bylą nagrinėti teismui?

Taip, visų pirma prašymo teikėjas turi kreiptis į Socialinės apsaugos tarnybą. Jeigu ten nepavyksta susitarti, jis (arba ji) gali prašyti teismo nuspręsti dėl vaiko išlaikymo. Kartu su vieno iš tėvų prašymu teismui būtina pateikti Socialinės apsaugos tarnybos patvirtinimą, kad jos padedami tėvai bandė susitarti dėl vaiko išlaikymo.

9. Ar, norėdamas perduoti bylą teismui, prašymo teikėjas turi mokėti mokestį? Jeigu taip, kokią sumą jam reikėtų mokėti? Jeigu ieškovo finansinių išteklių tam nepakanka, ar jis (arba ji) gali gauti teisinę pagalbą teismo išlaidoms apmokėti?

Norėdami pateikti prašymą dėl išlaikymo mokėjimo, jūs turite sumokėti 250 taškų teismo mokestį; tai sudaro apie 4750,00 SIT (Slovėnijos tolarų). Finansinių sunkumų patirianti šalis gali kreiptis dėl nemokamos teisinės pagalbos arba atleidimo nuo teismo išlaidų ir proceso išlaidų mokėjimo. Nemokamą teisinę pagalbą reglamentuoja Nemokamos teisinės pagalbos įstatymas (Zakon o brezplačni pravni pomoči – ZBPP), kuriame nustatomos šios pagalbos teikimo sąlygos ir jos apimtis (teisė gauti lėšas apmokėti visas teisinės pagalbos išlaidas arba jų dalį ir atleidimas nuo proceso išlaidų mokėjimo). Taip pat galima paties proceso metu pateikti prašymą atleisti nuo proceso išlaidų mokėjimo; tam tikros sąlygos nustatytos ZPP 168 ir 169 straipsniuose.

viršųviršų

10. Kokį išlaikymą gali skirti teismas? Gavus teisę į išmoką, kaip ji bus apskaičiuojama? Ar teismo sprendimą galima iš naujo svarstyti, kad būtų atsižvelgta į pragyvenimo išlaidų ar šeimos aplinkybių pokyčius?

Išlaikymas nustatomas kaip kas mėnesį avansu mokoma suma. Jo galima reikalauti nuo prašymo pateikimo dienos. Suma nustatoma tinkamai atsižvelgus į ieškovo poreikius ir skolininko  išgales  bei gebėjimą gauti pajamų. Apskaičiuodamas vaikų išlaikymą, teismas privalo remtis vaiko interesais, ir nustatyti  sumą, atitinkančią pakankamą vaiko fizinį ir protinį išsivystymą. Išlaikymas turi apimti vaiko pragyvenimo minimumą, konkrečiai išlaidas gyvenamajai vietai, maistui, drabužiams, avalynei, priežiūrai ir saugai, mokymuisi, ugdymui, poilsiui, pramogoms ir kitoms ypatingoms reikmėms. Ieškovo arba skolininko prašymu teismas vykdomuoju raštu  gali padidinti, sumažinti ar anuliuoti išlaikymo sumą,  pasikeitus ieškovo poreikiams arba skolininko gebėjimams, kurių pagrindu buvo nustatyta išlaikymo suma (ZZZDR 129, 129a, 131c ir 132 straipsniai).

11. Kaip ir kam bus mokamas išlaikymas?

Išlaikymas mokamas kiekvieną mėnesį iki nustatytos šio mėnesio dienos tam iš tėvų, kuriam suteikta vaiko globos teisė. Jeigu vėluojama mokėti, taip pat reikia mokėti įstatymuose nustatytas palūkanas už uždelstas dienas.

12. Jeigu išlaikymą skolingas asmuo nemoka savo noru, kokių veiksmų galima imtis, kad jis (arba ji) būtų priversti mokėti?

Civilinių bylų teismo sprendimų vykdymo skyriui reikia pateikti pasiūlymą vykdyti teismo sprendimą pagal Įstatymą dėl sprendimų civilinėse bylose vykdymo ir reikalavimų užtikrinimo (Zakon o izvršbi in zavarovanju).

viršųviršų

13. Ar yra kokia nors organizacija arba vyriausybės departamentas, galintis padėti išsiieškoti išlaikymą?

Taip, tai Slovėnijos Respublikos viešasis garantijų ir išlaikymo fondas (Javni jamstveni in preživninski sklad Republike Slovenije). (Įstatymas dėl Slovėnijos Respublikos viešojo garantijų ir išlaikymo fondo – ZJSRS –  Oficialusis leidinys Nr. 25/1997, su daliniais pakeitimais.)

14. Ar šios organizacijos arba vyriausybės departamentai gali pakeisti skolininką ir mokėti išlaikymą arba jo dalį vietoj jo?

Fondas iki kiekvieno mėnesio 15 dienos išmoka vaiko teisiniam atstovui tam tikrą sumą vietoj išlaikymo. Vaikui suteikiama teisė į sumas, mokamas vietoj išlaikymo, jeigu jam buvo suteikta teisė į išlaikymą pagal galutinį teismo nutarimą, laikiną teismo nutartį arba susitarimą su Socialinės apsaugos tarnyba, skolininkui nemokant paskirto išlaikymo, jei vaikui nėra 18 metų ir jis yra Slovėnijos Respublikos pilietis bei nuolatinis gyventojas, arba jei jis yra nuolatos Slovėnijoje gyvenantis užsienietis, kuriam taikomi tam tikri dvišaliai susitarimai ar abipusis susitarimas. Vaikui suteikiama teisė į vietoj išlaikymo mokamas sumas, nepavykus įgyvendinti teismo sprendimo vykdymo procedūros, atliekamos pagal reikalavimų vykdymą ir užtikrinimą reglamentuojančias taisykles, arba jei ši procedūra užtruko daugiau nei tris mėnesius. Teisė suteikiama nuo kito mėnesio, skaičiuojant nuo  po prašymo pateikimo mėnesio, pirmosios dienos.

Nustatytos tokios vietoj išlaikymo mokamos sumos:

viršųviršų

 • vaikams iki 6 metų: 14 167 SIT,
 • vaikams nuo 6 iki 14 metų: 15 583 SIT,
 • vyresniems nei 14 metų vaikams: 18 416 SIT.

Jeigu pirmiau nurodyta suma viršija mokėtiną išlaikymą, vietoj išlaikymo mokama suma yra tokia pati, kaip galutiniame teismo nutarime, laikinoje teismo nutartyje ar susitarime nustatytas išlaikymas. Jeigu mokamas koks nors išlaikymas, vietoj jo suteikiama suma atitinkamai sumažinama.

15. Ar pareiškėjas gali gauti organizacijos arba vyriausybės departamento pagalbos?

Pagal nemokamos teisinės pagalbos sistemą jums gali būti suteikta pagalba, susidedanti iš teisinių patarimų, teisinio atstovavimo ir kitų įstatymuose nustatytų teisės paslaugų. Jeigu vaikas negauna išlaikymo, jo teisinis atstovas gali kreiptis į   Slovėnijos Respublikos viešąjį garantijų ir išlaikymo fondą, ir reikalauti pripažinti vaiko teisę į mokėjimus, atliekamus iš šio fondo vietoj skolininko.

16. Jeigu taip, kaip galima susisiekti su šia organizacija arba vyriausybės departamentu?

Nemokamą teisinę pagalbą galima gauti  specializuotuose apylinkės teismų nemokamos teisinės pagalbos skyriuose. Prašymus Slovėnijos Respublikos viešajam garantijų ir išlaikymo fondui reikėtų siųsti šiuo adresu:

  Jamstveni sklad Republike Slovenije

  Kotnikova ulica 28

  1000 Ljubljana

17. Kokios pagalbos pareiškėjas gali gauti iš šios organizacijos arba vyriausybės departamento?

Nemokama teisinė pagalba susideda iš teisinių patarimų, teisinio atstovavimo ir kitų įstatymuose nustatytų teisės paslaugų. Slovėnijos Respublikos viešasis garantijų ir išlaikymo fondas atlieka mokėjimus vietoj skolininko ir paskui reikalauja iš išlaikymo skolininko grąžinti išmokėtą sumą.

18. Ar pareiškėjas gali pateikti prašymą tiesiogiai organizacijai arba vyriausybės departamentui?

Taip. 

19. Jeigu taip, kaip galima susisiekti su šia organizacija arba vyriausybės departamentu?

Jūs galite tiesiogiai kreiptis į Slovėnijos Respublikos viešąjį garantijų ir išlaikymo fondą šiuo adresu:

  Jamstveni sklad Republike Slovenije

  Kotnikova ulica 28

  1000 Ljubljana

  Tel.: +386 1 472 09 90

  Faksas: + 386 1 472 09 91

arba, jeigu išlaikymo prašantis asmuo yra užsienietis, padedant jo (arba jos) buveinės valstybės tarpininkaujančiai institucijai, kaip nustatyta JT konvencijoje dėl išlaikymo išieškojimo užsienyje.

20. Kokios pagalbos pareiškėjas gali gauti iš šios organizacijos arba vyriausybės departamento?

Žr. atsakymą į 17 punktą.

« Ieškiniai dėl išlaikymo - Bendro pobūdžio informacija | Slovėnija - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 30-08-2006

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė