Europa-Kommissionen > ERN > Underholdsbidrag > Slovenien

Seneste opdatering : 30-08-2006
Printervenlig version Føj til favoritter

Underholdsbidrag - Slovenien

EJN logo

Denne side er ikke længere aktiv. Vi er ved at opdatere siden, som vil blive flyttet til den europæiske e-justice-portal.


 

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Hvad betyder underholdsbidrag – ’underhold’ og ’underholdspligt’ efter slovensk lovgivning? 1.
2. Op til hvilken alder har et barn ret til underholdsbidrag? 2.
3. I hvilke tilfælde finder slovensk ret anvendelse? 3.
4. Hvilken lovgivning skal domstolen anvende, hvis slovensk ret ikke kan gøres gældende? 4.
5. Bør ansøgeren henvende sig til en særlig organisation, regeringsmyndighed eller en domstol? 5.
5.A. Hvordan anmoder man om underholdsbidrag ved en særlig organisation, regeringsmyndighed eller domstol? 5.A.
6. I hvis navn kan ansøgningen indgives (slægtning, nærtstående eller mindreårigt barn)? 6.
7. Hvilken domstol har kompetence på dette område? 7.
8. Skal ansøgeren først følge en bestemt fremgangsmåde, før han/hun kan henvende sig til domstolen? 8.
9. Skal ansøgeren betale retsgebyrer? Hvis ja, hvor stort er beløbet, og kan ansøgeren modtage retshjælp til dækning af omkostningerne, hvis hans/hendes økonomiske midler er utilstrækkelige? 9.
10. Hvilken form for underholdsbidrag bevilger domstolen normalt? Hvor stort er beløbet? Kan domstolen ændre sin afgørelse, hvis der sker ændringer i leveomkostningerne eller i familieforholdene? 10.
11. Hvordan og til hvem udbetales underholdsbidraget? 11.
12. Hvilken fremgangsmåde skal følges, hvis den bidragspligtige ikke betaler frivilligt? 12.
13. Er der nogen organisation eller regeringsinstitution, som kan hjælpe med at inddrive underholdsbidraget? 13.
14. Kan de træde i stedet for den bidragspligtige og betale en del eller hele underholdsbidraget? 14.
15. Kan ansøgeren få hjælp fra en organisation eller regeringsinstitution? 15.
16. Hvis ja, hvor kan ansøgeren kontakte dem? 16.
17. Hvilken form for hjælp kan ansøgeren få fra en sådan organisation? 17.
18. Kan ansøgeren henvende sig direkte til en sådan organisation? 18.
19. Hvis ja, hvordan kan ansøgerne kontakte den? 19.
20. Hvilken form for hjælp kan ansøgeren få fra en sådan organisation? 20.

 

1. Hvad betyder underholdsbidrag – ’underhold’ og ’underholdspligt’ efter slovensk lovgivning?

Underholdsbidrag, som hviler på kravet om korrekte og etiske relationer til nærtstående, er en af familierettens vigtigste institutioner.

Underholdspligt eller underholdsbidrag er en familieretlig institution, som bygger på en af familierettens grundlæggende principper, nemlig princippet om gensidig bistand mellem familiemedlemmer eller princippet om familiesolidaritet. Underholdsbidrag betales oftest frivilligt, især på grund af den personlige tilknytning mellem familiemedlemmer, men kan også tvangsinddrives gennem domstolen.

I Slovenien dækker udtrykket ’underholdsbidrag’ (preživnina) underhold af (tidligere) ægtefæller, børn og forældre. Underholdsbidrag dækker både støtte og forsørgelse, men også det underholdsbidrag, domstolen fastsætter til forsørgelse af børn (børnebidrag). Begrebet dækker altså alt det, som en person har lovpligt til at afsætte til sine børns og ægtefælles forsørgelse. Begrebet kan også dække forsørgelse af forældre, som børnene har pligt til at forsørge, hvis forældrene ikke har tilstrækkelige midler til at forsørge sig selv. Begrebet dækker også det beløb, underholdsbidraget omfatter.

Hvem skal betale underholdsbidrag til andre?

 1. forældre til børn (artikel 103 og 123 i ægteskabs- og familieloven – Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, ZZZDR), det samme gælder adoptivforældre
 2. børn til forældre (artikel 124 i ZZZDR), det samme gælder adoptivbørn
 3. en ægtefælle eller samlever har pligt til at forsørge et mindreårigt barn af vedkommendes ægtefælle eller samlever, hvis barnet bor hos dem og ikke kan forsørges af nogen af sine forældre (artikel 127 i ZZZDR)
 4. en ægtefælle, som ikke har midler til at forsørge sig selv, og som ufrivilligt er arbejdsløs, har ret til at blive forsørget af den anden ægtefælle, hvis denne er i stand dertil (artikel 50 og 81 i ZZZDR)
 5. en uforsørget ægtefælle kan anmode om underholdsbidrag i forbindelse med en skilsmisseproces, men også ved at indgive en særlig ansøgning inden for et år efter retsgyldig opløsning af ægteskabet (artikel 81a i ZZZDR).

2. Op til hvilken alder har et barn ret til underholdsbidrag?

Forældre har pligt til at forsørge deres børn, indtil de er myndige. Hvis børnene følger regelmæssig skoleundervisning eller regelmæssig undervisning af særlig art (izredni študij), har forældrene imidlertid pligt til at forsørge dem, efter at de har nået myndighedsalderen, dog højst indtil de fylder seksogtyve år.

TopTop

3. I hvilke tilfælde finder slovensk ret anvendelse?

Forholdet mellem forældre og børn hører under lovgivningen i det land, hvor de er statsborgere.

Hvis forældrene og børnene er statsborgere i forskellige lande, anvendes lovgivningen i det land, hvor de alle har fast bopæl. Hvis forældrene og børnene er statsborgere i forskellige lande og ikke har fast bopæl i samme land, anvendes lovgivningen i det land, hvor barnet er statsborger (artikel 42 i loven om international privatret og privatretlige procedurer – Zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku, ZMZPP).

4. Hvilken lovgivning skal domstolen anvende, hvis slovensk ret ikke kan gøres gældende?

Se under punkt 3.

5. Bør ansøgeren henvende sig til en særlig organisation, regeringsmyndighed eller en domstol?

Hvis forældrene ikke lever sammen eller ikke længere kommer til at leve sammen, aftaler de, hvordan deres fælles børn skal forsørges. Hvis de ikke kan nå til enighed, får de bistand hertil på centret for sociale anliggender (center za socialno delo). Kan forældrene heller ikke med bistand fra centret for sociale anliggender nå til enighed om forsørgelsen af deres fælles børn, træffer domstolen afgørelse efter anmodning fra den ene eller begge forældre.

5.A. Hvordan anmoder man om underholdsbidrag ved en særlig organisation, regeringsmyndighed eller domstol?

En sagsbehandler ved centret for sociale anliggender indbyder parret til rådgivningssamtale senest 15 dage efter modtagelsen af forslaget om skilsmisseaftale eller af skilsmissebegæringen. Under rådgivningen sørger sagsbehandleren navnlig for, at parret regulerer deres indbyrdes forhold, hvad deres fælles børn angår. Sagsbehandleren fører protokol over de resultater og aftaler, der nås frem til under rådgivningen. Protokollen underskrives af parret efter rådgivningsmødets afslutning. Sagsbehandleren udarbejder en rapport på grundlag af protokollen, som centret for sociale anliggender sender til den kompetente domstol.

TopTop

6. I hvis navn kan ansøgningen indgives (slægtning, nærtstående eller mindreårigt barn)?

Barnets juridiske repræsentant indgiver ansøgningen i barnets navn.

7. Hvilken domstol har kompetence på dette område?

Den stedlige domstol (artikel 32 i ZPP), under hvis generelle jurisdiktion sagsøgte hører, dvs. domstolen, på hvis område sagsøgte har fast eller midlertidig bopæl (artikel 47 i ZPP). I sager om lovpligtigt underholdsbidrag, hvor det er sagsøger, der ansøger om underholdsbidrag, ligger kompetencen imidlertid ikke kun hos den stedligt kompetente domstol, men også hos den domstol, på hvis område sagsøger har fast eller midlertidig bopæl (artikel 50 i ZPP).

8. Skal ansøgeren først følge en bestemt fremgangsmåde, før han/hun kan henvende sig til domstolen?

Ja. Ansøgeren skal først henvende sig til centret for sociale anliggender. Er det ikke muligt at nå til enighed dér, kan han/hun anmode domstolen om at træffe afgørelse om underholdsbidrag for barnet. Ansøgninger, der indgives til domstolen af en af forældrene, skal være ledsaget af en erklæring fra centret for sociale anliggender, hvoraf det fremgår, at forældrene med centrets hjælp har søgt at nå til enighed om børnebidraget.

9. Skal ansøgeren betale retsgebyrer? Hvis ja, hvor stort er beløbet, og kan ansøgeren modtage retshjælp til dækning af omkostningerne, hvis hans/hendes økonomiske midler er utilstrækkelige?

Ved indgivelse af ansøgning om betaling af underholdsbidrag skal der betales et retsgebyr på 250 points, dvs. 4 750,00 SIT. Har parten økonomiske vanskeligheder, kan han/hun anmode om retshjælp eller dispensation for betaling af retsgebyrer og sagsomkostninger. Retshjælp hører under loven om retshjælp (Zakon o brezplačni pravni pomoči - ZBPP), som opstiller vilkårene for bevilling af retshjælp og omfanget heraf (ret til at få alle eller en del af omkostningerne ved retshjælp betalt og blive fritaget fra sagsomkostningerne). Det er imidlertid også muligt at anmode om dispensation for betaling af retsgebyrer og sagsomkostninger under selve processen, jf. betingelserne i artikel 168 og 169 i ZPP.

TopTop

10. Hvilken form for underholdsbidrag bevilger domstolen normalt? Hvor stort er beløbet? Kan domstolen ændre sin afgørelse, hvis der sker ændringer i leveomkostningerne eller i familieforholdene?

Underholdsbidraget fastsættes som et månedligt beløb, der betales forud, og kan kræves udbetalt fra tidspunktet for indgivelse af ansøgningen. Underholdsbidraget fastsættes under hensyntagen til den bidragsberettigedes behov og den bidragspligtiges materielle midler og indtjeningsmuligheder. Ved fastsættelsen af børnebidragets størrelse skal domstolen tage hensyn til barnets tarv, så bidraget er tilstrækkeligt til at sikre barnets fysiske og psykiske udvikling. Underholdsbidraget skal dække barnets leveomkostninger, navnlig udgifter til bolig, mad, klæder, fodtøj, omsorg, undervisning og uddannelse, fritidsaktiviteter, fornøjelser og andre personlige fornødenheder. Efter anmodning fra den bidragsberettigede eller den bidragspligtige kan domstolen ved tvangsfuldbyrdelsespåbud hæve, sænke eller annullere det fastlagte underholdsbidrag, hvis der sker ændringer i den bidragsberettigedes behov eller den bidragspligtiges muligheder i forhold til grundlaget for fastsættelsen af underholdsbidraget (artikel 129,129a, 131c og 132 i ZZZDR).

11. Hvordan og til hvem udbetales underholdsbidraget?

Underholdsbidraget betales til den af forældrene, der har barnet i sin varetægt. Bidraget betales inden for en nærmere fastsat dato i den løbende måned. Ved forsinket indbetaling betales de lovpligtige morarenter.

12. Hvilken fremgangsmåde skal følges, hvis den bidragspligtige ikke betaler frivilligt?

Forslag om tvangsfuldbyrdelse skal indgives til civilrettens inddrivelsesafdeling i overensstemmelse med loven om tvangsfuldbyrdelse og sikring af krav (Zakonom o izvršbi in zavarovanju).

TopTop

13. Er der nogen organisation eller regeringsinstitution, som kan hjælpe med at inddrive underholdsbidraget?

Ja. Sloveniens offentlige garanti- og underholdsfond (Javni jamstveni in preživninski sklad Republike Slovenije). (Zakon o Javnem jamstvenem in preživninskem skladu Republike Slovenije - ZJSRS -  Statstidende nr. 25/1997, som ændret).

14. Kan de træde i stedet for den bidragspligtige og betale en del eller hele underholdsbidraget?

Fonden betaler bidragsbeløbet til barnets juridiske repræsentant senest den 15. i den løbende måned. Et barn har ret til kompensationsbetaling, hvis det har fået tilkendt underholdsbidrag i kraft af en endelig retsafgørelse, et foreløbigt retsmiddel eller ved en aftale indgået i forbindelse med rådgivning i centret for sociale anliggender, og den bidragspligtige ikke betaler. Barnet skal dog være under 18 år og skal enten være slovensk statsborger med fast bopæl i Slovenien eller udlænding med fast bopæl i Slovenien og omfattet af en international aftale eller bestemmelser om gensidighed. Et barn har ret til kompensationsbetaling, hvis tvangsfuldbyrdelsesproceduren efter bestemmelserne om tvangsfuldbyrdelse og sikring af krav har været resultatløs eller har varet over tre måneder. Barnet har ret til kompensationsbetaling fra den første dag i den måned, der følger efter indgivelsen af ansøgningen.

Kompensationsbeløbet andrager:

 • for børn op til 6 år: 14 167 SIT
 • for børn fra 6 til 14 år: 15 583 SIT
 • for børn over 14 år: 18 416 SIT.

Hvis underholdsbidraget er lavere end ovennævnte beløb, er kompensationsbeløbet lig med bidragsbeløbet som fastsat ved en retsafgørelse, ved et foreløbigt retsmiddel eller efter aftale.  Hvis der udbetales underholdsbidrag, nedsættes kompensationsbeløbet tilsvarende.

TopTop

15. Kan ansøgeren få hjælp fra en organisation eller regeringsinstitution?

Efter reglerne om retshjælp kan der bevilges hjælp til juridisk rådgivning, juridisk repræsentation og andre lovfæstede juridiske ydelser. Hvis den bidragsberettigede ikke kan inddrive underholdsbidraget, kan barnets juridiske repræsentant indgive ansøgning om ret til kompensationsbetaling fra Sloveniens offentlige garanti- og underholdsfond.

16. Hvis ja, hvor kan ansøgeren kontakte dem?

Retshjælp kan fås ved henvendelse til retshjælpskontorerne ved de lokale domstole, mens ansøgninger til Sloveniens offentlige garanti‑ og underholdsfond sendes til:

  Jamstveni sklad Republike Slovenije

  Kotnikova ulica 28

  1000 Ljubljana

17. Hvilken form for hjælp kan ansøgeren få fra en sådan organisation?

Retshjælp omfatter juridisk rådgivning, juridisk repræsentation og andre lovfæstede juridiske ydelser. Den offentlige garanti- og underholdsfond udbetaler kompensationsbeløb og indkræver siden beløbene hos den bidragspligtige.

18. Kan ansøgeren henvende sig direkte til en sådan organisation?

Ja.

19. Hvis ja, hvordan kan ansøgerne kontakte den?

Direkte på følgende adresse:

  Jamstveni sklad Republike Slovenije

  Kotnikova ulica 28

  1000 Ljubljana

  tlf: +386 1 472 09 90

  fax: +386 1 472 09 91

Udenlandske borgere kan henvende til de pågældende formidlingsorganer i deres hjemlande, som fastsat i FN-konventionen om inddrivelse af underholdsbidrag i udlandet.

20. Hvilken form for hjælp kan ansøgeren få fra en sådan organisation?

Se punkt 17

« Underholdsbidrag - Generelle oplysninger | Slovenien - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 30-08-2006

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige