Komisja Europejska > EJN > Roszczenia alimentacyjne > Szkocja

Ostatnia aktualizacja: 03-11-2009
Wersja do druku Dodaj do ulubionych

Roszczenia alimentacyjne - Szkocja

EJN logo

Strona jest nieaktualna. Trwa przygotowywanie zaktualizowanej wersji, która będzie dostępna w europejskim portalu e-Sprawiedliwość.


 

1. Co oznaczają pojęcia „alimenty” i „obowiązek alimentacyjny” zgodnie z prawem Szkocji?

Obecnie w Szkocji istnieją dwa systemy przyznawania alimentów: Ustawa o alimentach na dziecko z 1991 r. (Child Support Act 1991) w zasadzie uzyskała pierwszeństwo przed ustawą o prawem rodzinnym Szkocji z 1985 r. (Family Law (Scotland) Act 1985) i przeniosła kwestię alimentów na dziecko z obszaru objętego prawem prywatnym i jurysdykcją sądów do sfery państwowej.

Niemniej jednak Ustawa o alimentach na dziecko ma zasadniczo zastosowanie wtedy, gdy osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem, rodzic niezamieszkujący z dzieckiem i dziecko stale zamieszkują w UE. Ustawa nie dotyczy przypadków, gdy rodzic niezamieszkujący z dzieckiem pracuje za granicą dla niektórych organów, np. służby cywilnej UK lub sił zbrojnych. Tam, gdzie nie ma zastosowania ustawa z 1991 r., obowiązuje ustawa o prawie rodzinnym z 1985 r.

Zgodnie z ustawą o alimentach na dziecko z 1991 r. jedynie „dziecko kwalifikujące się” (takie, którego co najmniej jeden z rodziców nie zamieszkuje z nim) jest uprawnione do korzystania z alimentów na mocy decyzji Agencji Alimentacyjnej (Child Support Agency). Rodzic lub inna uprawniona osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem, która pragnie ubiegać się o alimenty od rodzica niezamieszkującego z nim, składa wniosek do urzędnika zajmującego się sprawami alimentacyjnymi (Child Support Officer).

Zgodnie z ustawą o prawie rodzinnym Szkocji z 1985 r. obowiązek alimentacyjny ma tylko i wyłącznie:

 • mąż w stosunku do swojej żony
 • żona w stosunku do swojego męża
 • ojciec lub matka w stosunku do swojego dziecka

Osoba w stosunku do dziecka, które zostało przez nią przysposobione i zaadoptowane jako własne (za wyjątkiem dziecka oddanego tej osobie w opiekę przez władzę lokalną lub inną władzę państwową lub organizację działającą na zasadzie wolontariatu).

 

SPIS TRESCI

1. Co oznaczają pojęcia „alimenty” i „obowiązek alimentacyjny” zgodnie z prawem Szkocji? 1.
2. Do jakiego wieku dziecku przysługują należności alimentacyjne? 2.
3. W jakich przypadkach stosuje się prawo Szkocji? 3.
4. Jeśli to prawo nie ma zastosowania, jakie prawo zastosują sądy Szkocji? 4.
Jeśli zarówno osoba, która wnosi o alimenty, jak i dłużnik zamieszkują w Szkocji: Jeśli zarówno osoba, która wnosi o alimenty, jak i dłużnik zamieszkują w Szkocji:
5. Czy aby otrzymać alimenty wnioskodawca powinien złożyć wniosek do konkretnej organizacji, jednostki rządowej (centralnej lub lokalnej), czy do sądu? 5.
5.a) W jaki sposób mam ubiegać się o alimenty od tej organizacji lub jednostki rządowej (centralnej lub lokalnej) i jakie obowiązują przy tym procedury? 5.a)
6. Czy można złożyć wniosek w imieniu osoby spokrewnionej, bliskiego krewnego lub niepełnoletniego dziecka? 6.
7. Jeśli wnioskodawca planuje wnieść sprawę do sądu, skąd ma wiedzieć, który sąd jest właściwy? 7.
8. Czy wnioskodawca musi wnieść sprawę do sądu przez pośrednika (np. prawnika, konkretną organizację lub jednostkę rządową (centralną lub lokalną), itp.)? Jeśli nie, jakie stosuje się procedury? 8.
9. Czy wnioskodawca musi zapłacić koszty sądowe, aby wnieść sprawę do sądu? Jeśli tak, w jakiej wysokości? Czy, jeśli środki finansowe, jakimi dysponuje strona powodowa są niewystarczające, może ona otrzymać pomoc prawną na pokrycie kosztów postępowania? 9.
10. Jakiego rodzaju alimenty może przyznać sąd? W przypadku przyznania należności alimentacyjnych, w jaki sposób zostanie oceniona ich wysokość? Czy sąd może zmienić decyzję uwzględniając zmiany w kosztach utrzymania lub warunkach życia rodziny? 10.
11. W jaki sposób i komu zostaną wypłacone alimenty? 11.
12. Jeśli dłużnik (osoba zobowiązana do płacenia alimentów) nie płaci dobrowolnie, jakie działania można podjąć, aby zmusić go do zapłaty? 12.
13. Czy istnieje organizacja lub jednostka rządowa (centralna lub lokalna), która może mi pomóc w wyegzekwowaniu alimentów? 13.
14. Czy ta organizacja lub jednostka może zastąpić dłużnika i sama płacić alimenty lub ich część zamiast niego? 14.
Jeśli wnioskodawca przebywa wSzkocji, a dłużnik (osoba zobowiązana do płacenia alimentów) zamieszkuje winnym kraju: Jeśli wnioskodawca przebywa wSzkocji, a dłużnik (osoba zobowiązana do płacenia alimentów) zamieszkuje winnym kraju:
15. Czy wnioskodawca może otrzymać pomoc organizacji lub jednostki rządowej (centralnej lub lokalnej) w Szkocji? 15.
16. Jeśli tak, jak można skontaktować się z tą organizacją lub jednostką rządową (centralną lub lokalną)? 16.
17. Jakiego rodzaju pomoc wnioskodawca może otrzymać od tej organizacji lub jednostki rządowej (centralnej lub lokalnej)? 17.
Jeśli wnioskodawca przebywa w innym kraju, a dłużnik (osoba zobowiązana do płacenia alimentów) zamieszkuje w Szkocji: Jeśli wnioskodawca przebywa w innym kraju, a dłużnik (osoba zobowiązana do płacenia alimentów) zamieszkuje w Szkocji:
18. Czy wnioskodawca może skierować wniosek bezpośrednio do organizacji lub jednostki rządowej (centralnej lub lokalnej) w Szkocji? 18.
19. Jeśli tak, jak można skontaktować się z tą organizacją lub jednostką rządową (centralną lub lokalną)? 19.
20. Jakiego rodzaju pomoc wnioskodawca może otrzymać od tej organizacji lub jednostki rządowej (centralnej lub lokalnej)? 20.
back

Do góryDo góry

2. Do jakiego wieku dziecku przysługują należności alimentacyjne?

Zgodnie z ustawą o alimentach na dziecko z 1991 r. dziecko musi:

 • Być w wieku poniżej 16 lat
 • Pobierać naukę w pełnym wymiarze czasu, która nie jest nauką na wyższym poziomie i być w wieku poniżej 19 lat
 • Być w wieku poniżej 18 lat i być zdolne do pracy lub praktyki, podczas gdy rodzic nadal wnosi roszczenia alimentacyjne w stosunku do tego dziecka.

Zgodnie z ustawą o prawie rodzinnym Szkocji z 1985 r. mianem dziecka zasadniczo okresla się osobę, która nie ukończyła 18 lat, ale to pojęcie może także obejmować osobę w wieku od 18 do 25 lat, która „w sposób racjonalnie uzasadniony i prawidłowy pobiera naukę w placówce edukacyjnej lub odbywa szkolenie zawodowe lub przygotowujące do podjęcia zatrudnienia”.

3. W jakich przypadkach stosuje się prawo Szkocji?

Ogólnie rzecz biorąc, jesli sądy w Szkocji stwierdzą, że są sądami własciwymi, zastosują prawo szkockie. Agencja Alimentacyjna nie stosuje prawa zagranicznego.

4. Jeśli to prawo nie ma zastosowania, jakie prawo zastosują sądy Szkocji?

Jesli zostanie uznane, że daną sprawę reguluje stosowne prawo zagraniczne, które nie jest prawem szkockim, wówczas muszą zostać przedstawione odpowiednie dowody na to, że to prawo jest prawem własciwym. W niektórych nadzwyczajnych okolicznosciach, strony mogą powoływać się w sprawie na prawo zagraniczne w odniesieniu do pewnych mało istotnych kwestii. W takiej sytuacji sąd szkocki może wziąć to pod uwagę.

Jeśli zarówno osoba, która wnosi o alimenty, jak i dłużnik zamieszkują w Szkocji:

5. Czy aby otrzymać alimenty wnioskodawca powinien złożyć wniosek do konkretnej organizacji, jednostki rządowej (centralnej lub lokalnej), czy do sądu?

Jak stwierdzono powyżej w odpowiedzi na pytanie 1, obecnie w Szkocji funkcjonują dwa systemy.

back

Do góryDo góry

Zgodnie z ustawą z 1991 r., decyzje w sprawie alimentów podejmuje Agencja Alimentacyjna (Child Support Agency), a zatem są to decyzje administracyjne.

Jesli sprawa miesci się w zakresie ustawy z 1985 r., wnioskodawca może wszcząć postępowanie w lokalnym sądzie szeryfa (Sheriff Court) lub Naczelnym Sądzie Cywilnym Szkocji (Court of Session).

Jesli roszczenia o alimenty wnosi współmałżonek, wówczas zasadniczo stosuje się ustawę z 1985 r. W przypadku alimentów na dziecko, które ma rodzica niezamieszkującego wspólnie z nim, a wszystkie strony przebywają w Zjednoczonym Królestwie, stosuje się ustawę z 1991 r. z niektórymi wyjątkami. Wyjątki te okresla artykuł 8 ustawy - obejmują one przypadki, gdy dziecko jest niepełnosprawne lub nieobecny rodzic ma nadzwyczaj wysoki dochód, itp.

5.a) W jaki sposób mam ubiegać się o alimenty od tej organizacji lub jednostki rządowej (centralnej lub lokalnej) i jakie obowiązują przy tym procedury?

Wnioskodawca moze skladac wnioski do:

Child Support Agency,
PO Box 55,
Brierley Hill,
West Midlands DY5 1YL,
Tel:

08457 133 133 (dla dzwoniacych ze Zjednoczonego Królestwa)
lub +44 151 227 2274 (dla dzwoniacych spoza Zjednoczonego Królestwa).

Agencja publikuje informacje na swojej witrynie English.

6. Czy można złożyć wniosek w imieniu osoby spokrewnionej, bliskiego krewnego lub niepełnoletniego dziecka?

Patrz: odpowiedź na pytanie 1.

back

Do góryDo góry

7. Jeśli wnioskodawca planuje wnieść sprawę do sądu, skąd ma wiedzieć, który sąd jest właściwy?

Własciwy jest sąd w miejscu zamieszkania jednej ze stron. W przypadku lokalnych sądów szeryfa w Szkocji, zobacz: witryna Sądy szkockie English. Strona z adresami sądów ma indeks geograficzny, który łączy miejscowosci w Szkocji z odpowiednimi sądami lokalnymi.

8. Czy wnioskodawca musi wnieść sprawę do sądu przez pośrednika (np. prawnika, konkretną organizację lub jednostkę rządową (centralną lub lokalną), itp.)? Jeśli nie, jakie stosuje się procedury?

Jesli osoba ubiegająca się o alimenty chce wniesć sprawę do sądu, zaleca się skorzystanie z usług radcy prawnego specjalizującego się w prawie rodzinnym.

Wnioski na mocy ustawy z 1991 r. zwykle składane są do bezposrednio do Agencji Alimentacyjnej.

9. Czy wnioskodawca musi zapłacić koszty sądowe, aby wnieść sprawę do sądu? Jeśli tak, w jakiej wysokości? Czy, jeśli środki finansowe, jakimi dysponuje strona powodowa są niewystarczające, może ona otrzymać pomoc prawną na pokrycie kosztów postępowania?

Jesli wnioskodawca korzysta z usług radcy prawnego, musi zapłacić za jego usługi. Koszty, oczywiscie, są różne. Powód może ubiegać się o pomoc i doradztwo lub pomoc prawną podając szczegółowe informacje o posiadanych zasobach, tj. dochodzie netto i rozporządzalnym kapitale. Typowe koszty i wydatki, jakie wiążą się z wnioskiem o alimenty na dziecko, to:

back

Do góryDo góry

 • Standardowe koszty sądowe.
 • Bezzwrotne koszty sądowe.
 • Koszty egzekucyjne.

Jesli stosuje się ustawę z 1991 r., nie wchodzą w grę żadne inne koszty.

10. Jakiego rodzaju alimenty może przyznać sąd? W przypadku przyznania należności alimentacyjnych, w jaki sposób zostanie oceniona ich wysokość? Czy sąd może zmienić decyzję uwzględniając zmiany w kosztach utrzymania lub warunkach życia rodziny?

Zgodnie z ustawą o prawie rodzinnym Szkocji z 1985 r., alimenty to wsparcie, które jest racjonalnie uzasadnione sytuacją, uwzględniając potrzeby i zasoby obu stron, ich zdolnosć do zarobkowania oraz, zasadniczo, wszystkie okolicznosci sprawy. Należy wziąć pod uwagę zarówno obecne, jak i przyszłe przewidywalne potrzeby i zasoby, a rozpatrzenie zdolnosci do zarobkowania jednoznacznie upoważnia sąd do uwzględnienia nie tylko obecnego dochodu i możliwosci związanych z obecnym zatrudnieniem, ale także, bardziej ogólnie, potencjalnego dochodu, który strona jest w stanie osiągnąć. Sąd nie bierze pod uwagę stylu życia strony, chyba że pominięcie tej kwestii było by ewidentnie niesprawiedliwe. Zgodnie z ustawą z 1985 r., swiadczenia alimentacyjne na rzecz dzieci lub współmałżonka nie podlegają automatycznemu przeszacowywaniu. Na wniosek złożony przez lub w imieniu jednej ze stron postępowania alimentacyjnego orzeczenie wydane w tym postępowaniu może zostać zmienione lub uchylone postanowieniem sądu, jesli od dnia wydania orzeczenia nastąpiła istotna zmiana sytuacji. Przepisy ustawy z 1985 r. mają zastosowanie do wszystkich wniosków i postanowień dotyczących zmiany lub uchylenia orzeczeń, tak samo jak do postępowań alimentacyjnych i orzeczeń w nich wydanych. A zatem, takie same czynniki należy uwzględnić ustalając wysokosć alimentów, a sąd ma takie same kompetencje, włącznie z prawem do antydatowania, tj. opatrzenia zmiany lub uchylenia datą złożenia wniosku lub, przy podaniu szczególnej przyczyny, datą wczesniejszą. Wyrażenie „istotna zmiana sytuacji” oznacza zmianę przewidywalnych okolicznosci, na których podstawie wydano pierwotne orzeczenie. Nie obejmuje ono jednak przypadku, gdy sąd wydał pierwotne orzeczenie na podstawie niepełnych lub nieprawdziwych informacji: w takich przypadkach przyjmuje się, iż nie nastąpiła zmiana sytuacji.

back

Do góryDo góry

Zgodnie z ustawą z 1991 r. alimenty przyznawane są zgodnie z okresloną formułą, która została uproszczona Ustawą o alimentach na dziecko, rentach, emeryturach i zabezpieczeniu społecznym z 2000 r. (Child Support, Pensions and Social Security Act 2000), obowiązującą od kwietnia 2002 r.

Ustawa z 1991 r. przewiduje możliwosć okresowych rewizji. Są one prowadzone tak, jakby złożono nowy wniosek o oszacowanie wysokosci alimentów. Przepisy przewidują, że oszacowaną wysokosć należy poddać rewizji po 52 tygodniach jej obowiązywania (w przypadku wymiaru, który wszedł w życie 18 kwietnia 1994 r. lub wczesniej) lub po 104 tygodniach (w przypadku wymiaru, który wszedł w życie po 18 kwietnia 1994 r.).

Ponadto istnieje możliwosć rewizji na wniosek jednej ze stron, jesli nastąpiła zmiana sytuacji. To obejmuje np. wzrost wynagrodzeń lub swiadczeń; ale aby nastąpiło przeszacowanie, zmiana musi miescić się w granicach jednego z kilkunastu progów finansowych pomiędzy 1 GBP a 10 GBP. Celem tego jest uniknięcie ciągłych drobnych rewizji z błahych powodów.

Rewizji można dokonać także na wniosek urzędnika zajmującego się sprawami alimentów na dziecko (CSO). Jest tak w przypadku, gdy CSO jest przekonany, że obowiązująca wysokosć alimentów jest nieprawidłowa, ponieważ została ustalona z pominięciem istotnych faktów, jest oparta na błędzie co do istotnego faktu lub niezgodna z prawem: w takich sytuacjach urzędnik dokonuje nowego oszacowania, tak jakby strona, której to dotyczy, złożyła wniosek. Ponadto CSO ma prawo dokonać oszacowania, tak jakby wniesiono wniosek o rewizję na podstawie zmiany sytuacji lub kwestionujący odmowę przeprowadzenia rewizji lub oszacowania, jesli jest przekonany, że wniosek o taką rewizję byłby uzasadniony.

back

Do góryDo góry

11. W jaki sposób i komu zostaną wypłacone alimenty?

Zgodnie z ustawą o prawie rodzinnym Szkocji z 1985 r., uiszczanie i egzekwowanie alimentów na dziecko i współmałżonka, w przypadku gdy płatnik płaci dobrowolnie, zwykle odbywa się w drodze przelewów bankowych i płatnosci czekiem. Na mocy ustawy o alimentach na dziecko z 1991 r., Agencja Alimentacyjna w ramach swoich kompetencji swiadczy niedrogie usługi w zakresie egzekucji alimentów, dzięki czemu odciąża rodziców sprawujących opiekę nad dzieckiem od tego obowiązku. Ustawa z 1991 r. wprowadziła jednolitą opłatę dla tych, którzy wolą skorzystać z jej usług, co ma zastosowanie także w przypadku, gdy rodzice sprawujący opiekę nad dzieckiem nie mają takiej możliwosci jako beneficjenci swiadczeń państwowych. Opłatę egzekucyjną uiszcza rodzic nie zamieszkały w dzieckiem.

12. Jeśli dłużnik (osoba zobowiązana do płacenia alimentów) nie płaci dobrowolnie, jakie działania można podjąć, aby zmusić go do zapłaty?

Jesli dłużnik nie płaci dobrowolnie, zgodnie z ustawą z 1985 r. beneficjent może skorzystać z procedur egzekwowania wykonania orzeczenia alimentacyjnego (diligence). Najczęsciej spotykane procedury diligence (termin używany w Szkocji na opisanie wykonania postanowienia sądu cywilnego) reguluje ustawa o dłużnikach (Szkocja) z 1987 r. (Debtors (Scotland) Act 1987). Sprawę zajęć majątku reguluje ustawa Debt Arrangement and Attachment (Scotland) Act z 2002 r.

Artykuł 19 ustawy o prawie rodzinnym Szkocji z 1985 r. przewiduje, że w postępowaniu o alimenty sąd ma prawo, przy podaniu przyczyny, wydać w stosunku do dłużnika nakaz pozbawiający go prawa zawierania transakcji dotyczących gruntu lub budynków (warrant for inhibition) lub nakaz zajęcia lub „zamrożenia” majątku ruchomego będącego w posiadaniu osób trzecich (warrant for arrestment) (który blokuje srodki, takie jak pieniądze na kontach bankowych) do czasu rozstrzygnięcia postępowania. Jesli sąd uzna to za stosowne, ogranicza taki nakaz do konkretnego majątku lub srodków nieprzekraczających okreslonej wartosci. A zatem, srodki należące do płatnika, będące w posiadaniu osób trzecich, np. banku lub towarzystwa budowlanego, mogą być na mocy tego nakazu zajęte. Wówczas będzie potrzebne dalsze postępowanie w celu zwolnienia tych srodków i przekazania ich wierzycielowi, ale musi ono być oparte na wezwaniu do zapłaty należnosci.

back

Do góryDo góry

Z chwilą, gdy wierzyciel alimentacyjny jest w posiadaniu wezwania do zapłaty należnosci, dobra dłużnika alimentacyjnego mogą zostać zajęte w drodze konfiskaty i sprzedaży. Jednakże niektóre dobra są z tego wyłączone (np. odzież, narzędzia do wykonywania zawodu, podstawowe meble domowe, zabawki dziecięce, itp.). Jesli zamiarem jest zajęcie dóbr w miejscu zamieszkania dłużnika, można tego dokonać jedynie na podstawie upoważnienia wydanego na podstawie odrębnej procedury sądowej.

Jesli chodzi o bieżące alimenty przyznane na podstawie orzeczenia sądu, można doręczyć pracodawcy polecenie zajęcia wynagrodzenia z tytułu alimentów na mocy art. 51-56 ustawy o dłużnikach (Szkocja) z 1987 r. pod warunkiem, że dłużnik został poinformowany o wydaniu orzeczenia na co najmniej 4 tygodnie przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego i zalega co najmniej z 1 ratą. Polecenie to zobowiązuje pracodawcę dłużnika do codziennego potrącania ustalonej ustawowo kwoty z wynagrodzenia dłużnika i płacenia jej wierzycielowi. Jeżeli dłużnik zmieni pracę, wówczas należy doręczyć nowemu pracodawcy nowe polecenie.

Jeżeli płatnik jest bezrobotny i otrzymuje swiadczenia z tytułu zabezpieczenia społecznego, zasadniczo nie jest możliwe dochodzenie zaspokojenia należnych roszczeń alimentacyjnych z jakiejkolwiek częsci tych swiadczeń.

Procedury egzekwowania wykonania orzeczeń prowadzą niezależni, płatni urzędnicy sądowi zwani Messengers-at-Arms i urzędnikami szeryfa. Urzędnicy ci muszą otrzymać zapłatę za swoją pracę bez względu na to, czy postępowanie wykonawcze przyniesie oczekiwany efekt. Jesli powód spełnia kryteria kwalifikujące do pomocy prawnej, koszty te pokrywa Szkocka Rada ds. Pomocy Prawnej (Scottish Legal Aid Board). Jednakże powód, który nie otrzymuje pomocy prawnej, jest zobowiązany uiscić te koszty samemu.

back

Do góryDo góry

W ostatecznosci, jeżeli płatnik odmawia płacenia alimentów należnych na podstawie orzeczenia sądu, beneficjent może wszcząć postępowanie o pozbawienie płatnika wolnosci w postępowaniu cywilnym. To wyjscie stosuje się wyłącznie w przypadku, gdy płatnik posiada zdolnosć płatniczą, ale umyslnie odmawia płacenia. Nie jest to postępowanie wykonawcze i nie jest ono przyznawane automatycznie, może ono być wszczęte wyłącznie wedle uznania szeryfa.

Agencja Alimentacyjna (CSA), utworzona ustawą z 1991 r., ma szereg możliwosci wykonywania decyzji w sprawie oszacowania wysokosci alimentów. To obejmuje nakaz potrącenia odpowiedniej kwoty wynagrodzenia. W tym przypadku, Sekretarz Stanu (Secretary of State) posiada wyłączne kompetencje do wydania takiego nakazu. Może on zostać wydany w celu zabezpieczenia płatnosci zaległosci z tytułu alimentów na dziecko, jak również przyszłych kwot lub z obu powodów. Pracodawcy dłużnika należy doręczyć polecenie potrącania odpowiednich kwot z wynagrodzenia dłużnika od daty okreslonej w poleceniu.

Jeżeli dłużnik nie zapłaci jednej lub większej liczby płatnosci a CSA ma wrażenie, że wydanie przeciw niemu polecenia o potrącaniu alimentów z wynagrodzenia jest niewłasciwe lub takie polecenie zostało wydane, lecz okazało się nieskuteczne jako srodek zabezpieczenia dokonywania płatnosci w ustalonej wysokosci, wówczas CSA może zwrócić się do szeryfa z wnioskiem o wydanie wobec dłużnika tzw. liability order (nakaz pociągnięcia do odpowiedzialnosci). Nakaz ten upoważnia do zajęcia i sprzedaży, zakazu transakcji i „zamrożenia” srodków.

Wreszcie, gdy wydano liability order, CSA uważana jest za wierzyciela dla celów art. 4 Ustawy o pozbawieniu wolnosci w postępowaniu cywilnym (Szkocja) z 1882 r. i może żądać pozbawienia dłużnika wolnosci za niewywiązywanie się z obowiązku płacenia należnosci alimentacyjnych nałożonego orzeczeniem sądu. Innym srodkiem odstraszającym, jaki sąd może nałożyć, jest zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

back

Do góryDo góry

Podsumowując, dostępne w Szkocji metody wykonywania decyzji o alimentach na dziecko i współmałżonka to:

 • Zajęcie dochodów
 • „Zamrożenie” srodków na kontach bankowych i z innych źródeł
 • Zakaz zawierania transakcji dotyczących gruntu i budynków
 • Zajęcie i sprzedaż materialnych dóbr ruchomych
 • Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych (wyłącznie ustawa z 1991 r.)
 • Pozbawienie wolnosci.

13. Czy istnieje organizacja lub jednostka rządowa (centralna lub lokalna), która może mi pomóc w wyegzekwowaniu alimentów?

Stowarzyszenie Prawnicze Szkocji (Law Society of Scotland), tel.: 00 44 131 226 7411, może podać nazwiska radców prawnych, którzy udzielają porad i pomocy w sprawach związanych z alimentami na dzieci. Z Agencją Alimentacyjną (Child Support Agency) można się kontaktować pod numerem telefonu 08457 133 133 (dla dzwoniących w ramach Zjednoczonego Królestwa) lub +44 151 227 2274 (dla dzwoniących spoza Zjednoczonego Królestwa). Informacji może udzielić także lokalne Biuro Porad Obywatelskich (Citizens Advice Bureau). Szczegółowe informacje: Citizens Advice Scotland English (Porady Obywatelskie - Szkocja).

14. Czy ta organizacja lub jednostka może zastąpić dłużnika i sama płacić alimenty lub ich część zamiast niego?

Nie, to zasadniczo nie zdarza się w Szkocji.

Jeśli wnioskodawca przebywa wSzkocji, a dłużnik (osoba zobowiązana do płacenia alimentów) zamieszkuje winnym kraju:

15. Czy wnioskodawca może otrzymać pomoc organizacji lub jednostki rządowej (centralnej lub lokalnej) w Szkocji?

Wnioskodawca może skontaktować się ze Szkockim Departamentem Sprawiedliwosci (Scottish Executive Justice Department), który działa jako jednostka centralna na mocy różnych wzajemnych porozumień międzynarodowych dotyczących alimentów.

back

Do góryDo góry

16. Jeśli tak, jak można skontaktować się z tą organizacją lub jednostką rządową (centralną lub lokalną)?

Z jednostka centralna mozna skontaktowac sie piszac na adres:

The Scottish Executive,
Civil Justice and International Division,
St Andrew's House,
Regent Road,
Edinburgh, EH1 3DG.
Tel: 00 44 131 244 2417/4827
Faks: 00 44 131 244 4848 lub
email:

alan.finlayson@scotland.gsi.gov.uk or
martin.mcpheely@scotland.gsi.gov.uk

17. Jakiego rodzaju pomoc wnioskodawca może otrzymać od tej organizacji lub jednostki rządowej (centralnej lub lokalnej)?

Od jednostki centralnej wnioskodawca może otrzymać ogólne wskazówki, ale nie poradę prawną. Jednostka centralna może dostarczyć broszury informacyjne i udzielić ogólnych informacji o funkcjonowaniu porozumień alimentacyjnych i porozumień z poszczególnymi krajami. Po otrzymaniu wniosku, jednostka centralna załatwi jego tłumaczenie i wysle wniosek za granicę w celu podjęcia postępowania. Następnie jednostka centralna będzie sledzić tryb rozpatrywania wniosku przez zagraniczną jednostkę centralną.

Jeśli wnioskodawca przebywa w innym kraju, a dłużnik (osoba zobowiązana do płacenia alimentów) zamieszkuje w Szkocji:

18. Czy wnioskodawca może skierować wniosek bezpośrednio do organizacji lub jednostki rządowej (centralnej lub lokalnej) w Szkocji?

Zasadniczo wnioskodawca z innego kraju powinien najpierw skontaktować się z wyznaczoną jednostką centralną w jego kraju w celu ustalenia, czy obecnie między tymi krajami istnieje wzajemne porozumienie. Jesli nie ma takiego porozumienia, wówczas jedynym wyjsciem dla wnioskodawcy jest wszczęcie postępowania w Szkocji. W tej sytuacji wnioskodawca powinien skontaktować się z Law Society of Scotland, tel: 00 44 131 226 7411, które może podać nazwiska radców prawnych udzielających porad i pomocy w sprawach związanych z alimentami na dzieci.

19. Jeśli tak, jak można skontaktować się z tą organizacją lub jednostką rządową (centralną lub lokalną)?

Patrz: odpowiedź na Pytanie 18.

20. Jakiego rodzaju pomoc wnioskodawca może otrzymać od tej organizacji lub jednostki rządowej (centralnej lub lokalnej)?

Jesli istnieje wzajemne porozumienie, z chwilą wysłania wniosku do Szkocji, szkocka jednostka centralna działa jako punkt kontaktowy dla wnioskodawcy, radców prawnych i organów zagranicznych. Jednostka centralna dla Szkocji załatwi także rejestrację wyroku lub orzeczenia sądu oraz wyznaczenie radcy prawnego w imieniu wnioskodawcy, w zależnosci od wymogów dotyczących pomocy prawnej.

Dalsze informacje

 • Child Support Agency English (Agencja Alimentacyjna)
 • Scottish Executive Justice Department English (Szkocki Departament Sprawiedliwosci)

« Roszczenia alimentacyjne - Informacje ogólne | Wielka Brytania - Informacje ogólne »

back

Do góryDo góry

Ostatnia aktualizacja: 03-11-2009

 
 • Prawo wspólnotowe
 • Prawo międzynarodowe

 • Belgia
 • Bułgaria
 • Czechy
 • Dania
 • Niemcy
 • Estonia
 • Irlandia
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Francja
 • Włochy
 • Cypr
 • Łotwa
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Węgry
 • Malta
 • Niderlandy
 • Austria
 • Polska
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Słowenia
 • Słowacja
 • Finlandia
 • Szwecja
 • Wielka Brytania