Europese Commissie > EJN > Alimentatievorderingen > Roemenië

Laatste aanpassing: 20-02-2008
Printversie Voeg toe aan favorieten

Alimentatievorderingen - Roemenië

EJN logo

Deze pagina is vervallen. De pagina wordt bijgewerkt en verplaatst naar het Europees e-justitieportaal.


 

INHOUDSOPGAVE

1. Wat betekenen de begrippen “levensonderhoud” en “onderhoudsplicht” in het Roemeens recht? 1.
2. Tot welke leeftijd heeft een kind aanspraak op levensonderhoud? 2.
3. In welke gevallen is het Roemeens recht van toepassing? 3.
4. Welk recht passen de Roemeense gerechten toe wanneer het Roemeens recht niet van toepassing is? 4.
5. Moet de onderhoudsgerechtigde zich wenden tot een bepaalde organisatie, een bestuurlijke instantie of tot een gerecht om alimentatie aan te vragen? 5.
5.A. Hoe vraag ik daar alimentatie aan en welke procedure is van toepassing? 5.A.
6. Kan een verzoek worden gedaan namens een familielid, een goede bekende of een minderjarige? 6.
7. Hoe weet een onderhoudsgerechtigde die naar de rechter wil stappen, welk gerecht bevoegd is? 7.
8. Heeft de verzoeker een vertegenwoordiger (advocaat, bepaalde organisatie, overheidsinstelling of anderszins) nodig om de zaak aanhangig te maken? Zo nee, welke procedures dienen dan te worden gevolgd? 8.
9. Zijn er voor de verzoeker kosten verbonden aan de gerechtelijke procedure? Zo ja, hoeveel bedragen deze ongeveer? Kunnen verzoekers met onvoldoende financiële middelen verzoeken om rechtsbijstand? 9.
10. Welke soort alimentatie kan door het gerecht worden toegekend? Als alimentatie wordt toegekend, hoe wordt de hoogte ervan dan bepaald? Kan een beslissing van een gerecht worden herzien als de kosten van levensonderhoud of de familieomstandigheden wijzigen? 10.
11. Hoe en aan wie wordt de alimentatie betaald? 11.
12. Hoe kan een alimentatieplichtige die niet vrijwillig betaalt, tot betaling worden gedwongen? 12.
13. Helpen organisaties of bestuurlijke instanties bij de invordering van alimentatie? 13.
14. Kan deze organisatie of instantie de alimentatie geheel of gedeeltelijk betalen in plaats van de onderhoudsplichtige? 14.
15. Kan de verzoeker steun krijgen van een orgaan of instelling van de Roemeense overheid? 15.
16. Zo ja, hoe kan ik contact opnemen met deze organisatie of bestuurlijke instantie? 16.
17. In welke vorm bieden deze organisaties of bestuurlijke instanties hulp? 17.
18. Kan de verzoeker zich rechtstreeks tot een orgaan of instelling van de Roemeense overheid wenden? 18.
19. Zo ja, hoe kan ik contact opnemen met deze organisatie of bestuurlijke instantie? 19.
20. In welke vorm bieden deze organisaties of bestuurlijke instanties hulp? 20.

 

1. Wat betekenen de begrippen “levensonderhoud” en “onderhoudsplicht” in het Roemeens recht?

Wie is onderhoudsplichtig:

 • ouders tegenover hun kinderen?
 • kinderen tegenover hun ouders?
 • gescheiden echtgenoten onderling?
 • anderen?

In welke gevallen?

Als iemand een wettelijke onderhoudsplicht heeft, betekent dit dat hij wettelijk verplicht is iemand anders te voorzien van de voor diens levensonderhoud noodzakelijke middelen, met inbegrip van de middelen om te voorzien in diens geestelijke behoeften. In het geval van een onderhoudsplichtige ouder tegenover minderjarige kinderen geldt de onderhoudsplicht ook voor de opvoeding, onderwijs en beroepsopleiding. De onderhoudsplicht bestaat tussen echtgenoten, ouders en kinderen, adoptieouders en adoptiekinderen, grootouders en kleinkinderen, overgrootouders en achterkleinkinderen, broers en zusters, evenals tussen andere nader bij wet genoemde personen. De volgorde waarin alimentatie moet worden betaald is als volgt:

 • ouders voor minderjarige kinderen (via hun wettelijke vertegenwoordiger);
 • echtgenoten;
 • ex-echtgenoten;
 • een echtgenoot die heeft bijgedragen in het onderhoud van een kind van de andere echtgenoot;
 • een kind dat wordt opgevoed door iemand anders dan de ouders zonder uitvoering van de nodige adoptieformaliteiten;
 • de erfgenaam van iemand die onderhoudsplichtig was tegenover een minderjarige of die, zonder enige wettelijke verplichting, in het onderhoud van die minderjarige heeft voorzien.

2. Tot welke leeftijd heeft een kind aanspraak op levensonderhoud?

Een kind heeft aanspraak op levensonderhoud tot het de meerderjarige leeftijd bereikt, terwijl een kind dat meerderjarig is geworden en nog onderwijs volgt, recht heeft op levensonderhoud door zijn ouders tot het 25 jaar, of indien het een vervolgopleiding van meer dan vijf jaar volgt, 26 jaar is. De wet bepaalt dat het recht op levensonderhoud van een kind dat meerderjarig is geworden en nog onderwijs volgt, moet worden bekrachtigd bij rechterlijke beslissing, terwijl de onderhoudsplicht van de ouders tegenover een kind dat meerderjarig is geworden ophoudt te bestaan wanneer het kind zijn onderwijs of beroepsopleiding heeft voltooid, maar uiterlijk wanneer het kind de leeftijd van 25 jaar bereikt.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

3. In welke gevallen is het Roemeens recht van toepassing?

In het geval van een onderhoudsplicht tussen ouders en kinderen, zijn kinderen uit het huwelijk onderworpen aan Roemeens recht als het huwelijk wordt beheerst door Roemeens recht en:

 • de ouders Roemeens staatsburger zijn;
 • de ouders een verschillend burgerschap hebben, doch een gezamenlijk woonadres in Roemenië;
 • de ouders niet hetzelfde burgerschap en woonadres hebben, maar wel een gezamenlijke verblijfplaats in Roemenië (gehad) hebben of hun nauwste banden met Roemenië onderhouden;
 • (bij beëindiging/ontbinding van het huwelijk vóór de geboorte van het kind) Roemeens recht de gevolgen van het huwelijk beheerst op het moment van ontbinding/beëindiging.

Roemeens recht is van toepassing op buiten het huwelijk geboren kinderen die bij hun geboorte Roemeens burger waren.

Voor de onderhoudsplicht tussen adoptieouder en adoptiekind geldt Roemeens recht als de adoptieouder Roemeens staatsburger is. Als een echtgenoot het kind van de andere echtgenoot adopteert, geldt Roemeens recht in de volgende gevallen:

 • beide partijen zijn Roemeens staatsburger;
 • de partijen hebben een verschillend burgerschap, doch een gezamenlijk woonadres in Roemenië;
 • de partijen hebben niet hetzelfde burgerschap en woonadres, maar wel een gezamenlijke verblijfplaats in Roemenië (gehad) of ze onderhouden hun nauwste banden met Roemenië.

In het geval van een onderhoudsplicht tussen de echtgenoten geldt Roemeens recht in de volgende gevallen:

 • beide echtgenoten zijn Roemeens staatsburger;
 • de echtgenoten hebben een verschillend burgerschap, doch een gezamenlijk woonadres in Roemenië;
 • beide partijen hebben niet hetzelfde burgerschap en woonadres, maar wel een gezamenlijke verblijfplaats in Roemenië (gehad) of ze onderhouden hun nauwste banden met Roemenië.

In het geval van een onderhoudsplicht tussen ex-echtgenoten geldt Roemeens recht in de volgende gevallen:

Bovenkant paginaBovenkant pagina

 • beide echtgenoten zijn Roemeens staatsburger;
 • de echtgenoten hebben een verschillend burgerschap, doch een gezamenlijk woonadres in Roemenië;
 • de partijen hebben niet hetzelfde burgerschap en woonadres, maar wel een gezamenlijke verblijfplaats in Roemenië (gehad) of ze onderhouden hun nauwste banden met Roemenië;
 • het buitenlands recht staat echtscheiding niet toe of alleen op strikte voorwaarden en een van de echtgenoten is Roemeens staatsburger op het moment van de echtscheidingsaanvraag.

Voor een onderhoudsplicht tussen grootouders en kleinkinderen, overgrootouders en achterkleinkinderen, broers en zusters enz. - hierna: “alimentatiegerechtigde” en “alimentatieplichtige” - geldt Roemeens recht in de volgende gevallen:

 • de alimentatiegerechtigde is Roemeens staatsburger,
 • (alleen voor latere bijdragen) de alimentatiegerechtigde is buitenlands staatsburger geweest en heeft zijn buitenlandse staatsburgerschap ingeruild voor Roemeens staatsburgerschap.

Het geschil tussen de partijen wordt behandeld door de rechtbank die zij zijn overeengekomen, evenals eventuele geschillen die tussen hen ontstaan met betrekking tot die overeenkomst.

4. Welk recht passen de Roemeense gerechten toe wanneer het Roemeens recht niet van toepassing is?

Indien zowel de aanvrager van alimentatie als de alimentatieplichtige zich in Roemenië bevindt:

 1. Als Roemeens recht niet van toepassing, kan de Roemeense rechter het buitenlands recht toepassen. [Het buitenlandse recht is echter altijd van toepassing omdat het Roemeens recht dat bepaalt (lex fori).] Roemeense rechters zijn standaard verplicht vast te stellen welk recht van toepassing is op geschillen in het kader van rechtsbetrekkingen met een buitenlandse entiteit, omdat in een beperkt aantal specifieke gevallen buitenlands recht van toepassing is. Gelet op de dwingende aard van de verwijzingsregel zijn de rechters derhalve standaard verplicht om het toepasselijk buitenlands recht vast te stellen. Van haar kant kan de belanghebbende partij verzoeken om toepassing van het recht dat zij toepasselijk acht, met dien verstande dat de dagvaarding de feitelijke en juridische gronden van het verzoek moet vermelden. Als de belanghebbende partij niet verzoekt om toepassing van het volgens haar toepasselijk recht - aangenomen dat dit buitenlands recht is -, beslist de rechter standaard dat Roemeens recht van toepassing is. Bij het oplossen van de algemene problemen laten de rechterlijke instanties die het buitenlands recht toepassen, zich leiden door hun eigen regels (lex fori).
 2. Indien zowel de partij die alimentatie eist als de alimentatieplichtige zich in Roemenië bevindt (in de zin dat zij er een gemeenschappelijk woonadres c.q. gemeenschappelijke verblijfplaats hebben of hebben gehad of hun nauwste banden met Roemenië hebben), is Roemeens recht altijd van toepassing, behalve in de volgende gevallen:
  • een onderhoudsplicht van een ouder tegenover een kind buiten het huwelijk wordt beheerst door het buitenlandse recht als het kind bij zijn geboorte buitenlands staatsburger was;
  • een onderhoudsplicht tussen adoptieouder en adoptiekind als de adoptieouder buitenlands staatsburger is;
  • een onderhoudsplicht tussen grootouders en kleinkinderen, overgrootouders en achterkleinkinderen, broers en zusters enz. - hierna: “alimentatiegerechtigde” en “alimentatieplichtige” - als de alimentatiegerechtigde buitenlands staatsburger is of, met het oog op latere bijdragen, Roemeens staatsburger is geweest maar van staatsburgerschap is veranderd.

5. Moet de onderhoudsgerechtigde zich wenden tot een bepaalde organisatie, een bestuurlijke instantie of tot een gerecht om alimentatie aan te vragen?

5.A. Hoe vraag ik daar alimentatie aan en welke procedure is van toepassing?

De aanvraag moet worden gericht aan de rechtbank die bevoegd is in de woonplaats van de verweerder/alimentatieplichtige. Het exploot van dagvaarding voor de alimentatie kan ofwel afzonderlijk worden ingediend, ofwel samen met zaken betreffende echtscheiding, afstamming, voogdij over opvoeding en onderwijs, of vaststelling van de woonplaats, van minderjarige kinderen. In het kader van een echtscheidingsprocedure wordt een verzoek in het algemeen gedaan middels een exploot van dagvaarding of een tegenvordering voor uitspraak over diverse accessoire eisen, zoals de vaststelling van de bijdrage van elk van de ouders in de kosten van de opvoeding, onderwijs en beroepsopleiding van het kind. Op verzoek van de belanghebbende echtgenoot doet de autoriteit tevens uitspraak over de alimentatiekwestie. Voor de duur van de echtscheidingsprocedure kan de autoriteit middels een voorziening tijdelijke maatregelen opleggen met betrekking tot de voogdij over minderjarige kinderen, de alimentatieplicht, levensonderhoud van het kind en gebruik van de woning. De maatregelen zijn slechts van toepassing tot het moment waarop de ontbindingsprocedure is voltooid.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

De procedure in eerste aanleg bestaat uit diverse fasen. In de schriftelijke fase wordt het exploot van dagvaarding ingediend, verzet aangetekend of de tegeneis ingesteld; worden eventuele bewarende maatregelen, zoals conservatoir of executoriaal beslag opgelegd; en worden de partijen opgeroepen en de processtukken aan hen toegezonden. In de mondelinge fase vindt de terechtzitting plaats, waarin partijen procedurele excepties kunnen opwerpen en bewijs kunnen indienen. Hierna volgt de overwegingsfase, die wordt afgesloten met de rechterlijke beslissing.

6. Kan een verzoek worden gedaan namens een familielid, een goede bekende of een minderjarige?

Wanneer een alimentatieverzoek wordt gedaan in het kader van een echtscheidingsprocedure, dient de verzoeker de echtscheidingsaanvraag persoonlijk in bij de voorzitter van de rechtbank. Een op een overeenkomst tussen de partijen gebaseerde echtscheidingsaanvraag wordt ondertekend door beide echtgenoten, maar kan persoonlijk slechts door één van hen worden ingediend bij de voorzitter van de rechtbank. Een afzonderlijk verzoek om vaststelling, verhoging of verlaging van de alimentatie kan worden ingediend door de wettelijke voogd van de minderjarige (de ouder aan wie de voogdij is toegewezen). Een aanvraag betreffende een meerderjarig kind wordt door dat kind persoonlijk ingediend.

7. Hoe weet een onderhoudsgerechtigde die naar de rechter wil stappen, welk gerecht bevoegd is?

Welk gerecht bevoegd is, kan worden bepaald aan de hand van de Roemeense justitiële atlas op de website van het ministerie van justitie.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

8. Heeft de verzoeker een vertegenwoordiger (advocaat, bepaalde organisatie, overheidsinstelling of anderszins) nodig om de zaak aanhangig te maken? Zo nee, welke procedures dienen dan te worden gevolgd?

Nee.

9. Zijn er voor de verzoeker kosten verbonden aan de gerechtelijke procedure? Zo ja, hoeveel bedragen deze ongeveer? Kunnen verzoekers met onvoldoende financiële middelen verzoeken om rechtsbijstand?

Nee, alimentatieaanvragen zijn niet aan zegelrecht onderworpen.

Ja. Rechtsbijstand ter dekking van de proceskosten (honorarium van de advocaat) wordt toegekend als is voldaan aan de wettelijke voorwaarden (burgerlijk wetboek).

10. Welke soort alimentatie kan door het gerecht worden toegekend? Als alimentatie wordt toegekend, hoe wordt de hoogte ervan dan bepaald? Kan een beslissing van een gerecht worden herzien als de kosten van levensonderhoud of de familieomstandigheden wijzigen?

Artikel 94 van het Familiewetboek bepaalt als volgt:

Art. 94 Alimentatie wordt toegekend overeenkomstig de behoeften van de verzoeker en de middelen van de alimentatieplichtige.

De rechter kan de verplichte alimentatie verhogen of verlagen of beslissen tot stopzetting, naargelang veranderingen in de middelen van de alimentatieplichtige of de behoeften van de alimentatiegerechtigde.

Bij betaling door een ouder of adoptieouder wordt de alimentatie gesteld op een kwart van het inkomen voor één kind, een derde voor twee kinderen en de helft voor drie of meer kinderen.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Ja. Bij de rechtbank kan een verzoek worden ingediend om een verhoging van het alimentatiebedrag in het licht van veranderingen in de kosten van levensonderhoud en bepaalde familieomstandigheden.

11. Hoe en aan wie wordt de alimentatie betaald?

Artikel 93 van het Familiewetboek:

Art. 93. – De alimentatie wordt in natura of contant voldaan.

De rechtbank beslist over de wijze van uitvoering in het licht van de bijzondere omstandigheden.

Zie voor in aanmerking komende personen het antwoord op vraag 1.

12. Hoe kan een alimentatieplichtige die niet vrijwillig betaalt, tot betaling worden gedwongen?

Een manier om betaling af te dwingen is het executoriaal beslag.

Kosten van verzending, bankkosten en kosten in verband met andere wijzen van overdracht komen ten laste van de alimentatieplichtige door ze op te tellen bij de kosten van de beslaglegging.

13. Helpen organisaties of bestuurlijke instanties bij de invordering van alimentatie?

Nee.

14. Kan deze organisatie of instantie de alimentatie geheel of gedeeltelijk betalen in plaats van de onderhoudsplichtige?

Als de aanvrager zich in Roemenië bevindt en de ontvanger van de alimentatie zijn verblijfplaats heeft in een ander land:

Nee.

15. Kan de verzoeker steun krijgen van een orgaan of instelling van de Roemeense overheid?

Als de verzoeker niet in Roemenië woont maar in een andere staat die partij is bij het Verdrag van New York van 1956, kan hij zich richten tot de orde van advocaten van Boekarest.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Als de verzoeker niet in Roemenië woont en ook niet in een andere staat die partij is bij het Verdrag van New York van 1956, maar in een van de staten waarmee Roemenië een internationale overeenkomst voor rechtshulp met bepalingen inzake de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken is aangegaan (bijv. Albanië, Noord-Korea, Egypte, Macedonië, Moldavië, Mongolië, Rusland, Servië en Syrië), anders dan een lidstaat van de Europese Unie, kan het buitenlandse verzoek om erkenning en tenuitvoerlegging worden ingediend bij de Roemeense rechter in de woonplaats van de verweerder.

16. Zo ja, hoe kan ik contact opnemen met deze organisatie of bestuurlijke instantie?

Bucharest Bar Association, str. Dr. Râureanu nr. 3, Sector 5, Bucureşti, 050047, Roemenië.

Romanian Ministry of Justice, str. Apolodor nr. 17, Sector 5, Bucureşti, 050047, Roemenië.

17. In welke vorm bieden deze organisaties of bestuurlijke instanties hulp?

Als de verzoeker zich in een ander land bevindt, en de alimentatieplichtige in Roemenië:

Conform de artikelen 2 en 6 van het Verdrag van New York van 1956 inzake het verhaal in het buitenland van uitkeringen tot onderhoud is de orde van advocaten van Boekarest aangewezen als de intermediaire autoriteit voor de verrekening van alimentatieaanvragen in gevallen waarin de alimentatieplichtige zich in Roemenië bevindt, en de verzoeker in een andere staat die partij is bij het Verdrag.

18. Kan de verzoeker zich rechtstreeks tot een orgaan of instelling van de Roemeense overheid wenden?

De verzoeker moet zijn verzoek ofwel richten aan de centrale verzendende autoriteit van de staat of aangewezen op grond van het Verdrag van New York inzake het verhaal in het buitenland van uitkeringen tot onderhoud, ofwel rechtstreeks overhandigen, d.w.z. persoonlijk of via zijn wettelijke vertegenwoordiger.

19. Zo ja, hoe kan ik contact opnemen met deze organisatie of bestuurlijke instantie?

Zie het antwoord op vraag 18.

20. In welke vorm bieden deze organisaties of bestuurlijke instanties hulp?

Zie het antwoord op vraag 18.

Nadere inlichtingen

Ministerul Justiţiei, www.just.ro română, internationale justitiële samenwerking.

De Orde van advocaten van Boekarest, http://www.baroul-bucuresti.ro/index_ro.asp română.

« Alimentatievorderingen - Algemene informatie | Roemenië - Algemene informatie »

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 20-02-2008

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk