Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Αξιώσεις διατροφής > Ρουμανία

Τελευταία ενημέρωση: 04-12-2007
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Αξιώσεις διατροφής - Ρουμανία

EJN logo

Η σελίδα αυτή δεν χρησιμοποιείται πλέον. Αυτή τη στιγμή επικαιροποιείται και θα είναι διαθέσιμη στην ευρωπαϊκή πύλη "e-Justice".


 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. Τι καλύπτουν οι έννοιες «διατροφή» και «υποχρέωση διατροφής» σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ρουμανίας; 1.
2. Μέχρι ποια ηλικία δικαιούται ένα τέκνο το επίδομα διατροφής; 2.
3. Σε ποιες περιπτώσεις είναι εφαρμοστέο το ρουμανικό δίκαιο; 3.
4. Σε περίπτωση που δεν είναι εφαρμοστέο το ρουμανικό δίκαιο, ποιο δίκαιο θα εφαρμόσουν τα δικαστήρια στη Ρουμανία; 4.
5. Ο δικαιούχος διατροφής πρέπει να απευθυνθεί σε κάποιο ειδικό οργανισμό, διοικητική αρχή (κεντρική ή τοπική) ή σε δικαστήριο προκειμένου να διεκδικήσει διατροφή; 5.
5.Α. Πώς μπορώ να καταθέσω αίτηση διατροφής στον εν λόγω οργανισμό ή τη διοικητική αρχή (κεντρική ή τοπική), και ποια διαδικασία εφαρμόζεται; 5.Α.
6. Μπορεί να κατατεθεί η αίτηση εξ ονόματος συγγενή, οικείου προσώπου ή ανήλικου; 6.
7. Εάν ο δικαιούχος διατροφής προτίθεται να προσφύγει στο δικαστήριο, πώς θα γνωρίζει ποιο είναι το αρμόδιο δικαστήριο; 7.
8. Υποχρεούται ο αιτών να χρησιμοποιήσει ενδιάμεσο για την προσφυγή του στη δικαιοσύνη (π.χ. δικηγόρο, συγκεκριμένο οργανισμό ή διοικητική αρχή (κεντρική ή τοπική) κλπ.); Εάν όχι, ποια διαδικασία ακολουθείται; 8.
9. Υποχρεούται ο αιτών να καταβάλει κάποιο τέλος για την προσφυγή στη δικαιοσύνη; Εάν ναι, σε τι ποσό είναι πιθανό να ανέρχεται; Εάν ο αιτών δεν διαθέτει επαρκή οικονομικά μέσα, μπορεί να τύχει νομικής συνδρομής για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας; 9.
10. Τι είδους διατροφή είναι πιθανό να επιδικάσει το δικαστήριο; Εάν επιδικασθεί διατροφή σε χρήμα, πώς θα καθορισθεί το ύψος της; Μπορεί να αναπροσαρμοσθεί το ύψος της διατροφής προκειμένου να ληφθούν υπόψη τα έξοδα διαβίωσης ή οικογενειακές περιστάσεις; 10.
11. Πώς και σε ποιον καταβάλλεται η διατροφή; 11.
12. Εάν ο υπόχρεος της διατροφής δεν την καταβάλλει οικειοθελώς, τι μέτρα μπορούν να ληφθούν για να αναγκασθεί στην καταβολή της; 12.
13. Υπάρχει οργανισμός ή διοικητική αρχή (κεντρική ή τοπική) που μπορεί να συνδράμει στην είσπραξη της διατροφής; 13.
14. Μπορεί να υποκαταστήσει τον υπόχρεο και να καταβάλει αντ’ αυτού το σύνολο ή μέρος της διατροφής; 14.
15. Μπορεί ο αιτών να τύχει της συνδρομής οργανισμού ή διοικητικής αρχής (κεντρικής ή τοπικής) στη Ρουμανία; 15.
16. Εάν ναι, πώς μπορώ να έλθω σε επαφή με τον οργανισμό ή τη διοικητική αρχή (κεντρική ή τοπική); 16.
17. Τι είδους συνδρομή μπορεί να λάβει ο αιτών από τον εν λόγω οργανισμό ή τη διοικητική αρχή (κεντρική ή τοπική); 17.
18. Μπορεί ο αιτών να απευθυνθεί άμεσα σε οργανισμό ή διοικητική αρχή (κεντρική ή τοπική) στη Ρουμανία; 18.
19. Εάν ναι, πώς μπορώ να έλθω σε επαφή με τον οργανισμό ή τη διοικητική αρχή (κεντρική ή τοπική); 19.
20. Τι είδους συνδρομή μπορεί να λάβει ο αιτών από τον εν λόγω οργανισμό ή τη διοικητική αρχή (κεντρική ή τοπική); 20.

 

1. Τι καλύπτουν οι έννοιες «διατροφή» και «υποχρέωση διατροφής» σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ρουμανίας;

Ποια πρόσωπα οφείλουν να καταβάλλουν «επίδομα διατροφής» σε άλλα πρόσωπα:

 • οι γονείς στα τέκνα τους;
 • τα τέκνα στους γονείς τους;
 • ο/η διαζευγμένος σύζυγος στον/στην πρώην σύζυγό του/της;
 • άλλα πρόσωπα;

Σε ποιες περιπτώσεις;

Η νομική υποχρέωση διατροφής είναι η νομική απαίτηση που επιβάλλεται σε ένα πρόσωπο να παρέχει σε ένα άλλο πρόσωπο τα αναγκαία μέσα για τη συντήρησή του, συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων μέσων για την ικανοποίηση των πνευματικών αναγκών του και, όταν ένας γονέας έχει υποχρέωση συντήρησης ανήλικων τέκνων, συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων μέσων για την ανατροφή, την εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτισή τους. Υποχρέωση διατροφής υφίσταται μεταξύ συζύγων, γονέων και τέκνων, θετών γονέων και θετών τέκνων, παππούδων και εγγονών, προπαππούδων και δισέγγονων, αδελφών, καθώς και μεταξύ άλλων προσώπων που ορίζονται ρητά από τον νόμο. Η σειρά βάσει της οποίας υφίσταται η υποχρέωση καταβολής διατροφής είναι η εξής:

 • γονείς για ανήλικα τέκνα (μέσω νόμιμου αντιπροσώπου)·
 • σύζυγοι·
 • πρώην σύζυγοι·
 • σύζυγος που συνεισέφερε στη συντήρηση του τέκνου του άλλου συζύγου·
 • τέκνο που ανατράφηκε από πρόσωπο άλλο εκτός των γονέων του, χωρίς την ολοκλήρωση των αναγκαίων διατυπώσεων υιοθεσίας·
 • ο κληρονόμος προσώπου που είχε υποχρέωση συντήρησης ανηλίκου ή που, χωρίς να υποχρεούται από τον νόμο, συντηρούσε τον εν λόγω ανήλικο.

2. Μέχρι ποια ηλικία δικαιούται ένα τέκνο το επίδομα διατροφής;

Τα τέκνα δικαιούνται επίδομα διατροφής έως την ενηλικίωσή τους, ενώ τα τέκνα που ενηλικιώνονται αλλά των οποίων η εκπαίδευση είναι ακόμη σε εξέλιξη δικαιούνται επίδομα διατροφής από τους γονείς τους έως την ηλικία των 25 ετών ή (εάν παρακολουθούν μαθήματα ανώτατης εκπαίδευσης διάρκειας άνω των 5 ετών) έως την ηλικία των 26 ετών. Ο νόμος προβλέπει ότι το δικαίωμα διατροφής ενός τέκνου που ενηλικιώνεται και εξακολουθεί να σπουδάζει πρέπει να επιβεβαιώνεται με δικαστική απόφαση, ενώ η γονική υποχρέωση συντήρησης ενός τέκνου που ενηλικιώθηκε λήγει με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης ή της επαγγελματικής κατάρτισης του τέκνου και το αργότερο όταν το τέκνο γίνει 25 ετών.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

3. Σε ποιες περιπτώσεις είναι εφαρμοστέο το ρουμανικό δίκαιο;

Σε περίπτωση υποχρέωσης διατροφής μεταξύ γονέων και τέκνων, τα τέκνα από τον γάμο υπάγονται στο ρουμανικό δίκαιο εφόσον ο γάμος διέπεται από το ρουμανικό δίκαιο, και συγκεκριμένα εφόσον:

 • οι γονείς είναι ρουμάνοι πολίτες·
 • οι γονείς έχουν διαφορετικές ιθαγένειες, αλλά έχουν κοινή κατοικία στη Ρουμανία·
 • οι γονείς έχουν διαφορετικές ιθαγένειες και διαφορετικές κατοικίες, αλλά έχουν ή είχαν κοινή κατοικία στη Ρουμανία ή διατηρούν στενότερους δεσμούς με τη Ρουμανία·
 • (εάν ο γάμος των γονέων έληξε/λύθηκε πριν από τη γέννηση του τέκνου) το ρουμανικό δίκαιο διέπει τις συνέπειες του γάμου κατά τον χρόνο λήξης/λύσης του.

Τέκνα εκτός γάμου τα οποία κατά τον χρόνο γέννησής τους είχαν τη ρουμανική ιθαγένεια υπάγονται στο ρουμανικό δίκαιο.

Στην περίπτωση υποχρέωσης διατροφής μεταξύ θετού γονέα και θετού τέκνου, το ρουμανικό δίκαιο εφαρμόζεται εάν ο θετός γονέας είναι ρουμάνος πολίτης. Όταν ένας σύζυγος υιοθετεί το τέκνο του άλλου συζύγου, το ρουμανικό δίκαιο εφαρμόζεται εφόσον:

 • αμφότερα τα μέρη είναι ρουμάνοι πολίτες·
 • τα μέρη έχουν διαφορετικές ιθαγένειες αλλά κοινή κατοικία στη Ρουμανία·
 • τα μέρη έχουν διαφορετικές ιθαγένειες και κατοικίες αλλά έχουν ή είχαν κοινή κατοικία στη Ρουμανία ή διατηρούν στενότερους δεσμούς με τη Ρουμανία.

Στην περίπτωση υποχρέωσης διατροφής μεταξύ συζύγων, το ρουμανικό δίκαιο εφαρμόζεται εφόσον:

 • αμφότεροι οι σύζυγοι είναι ρουμάνοι πολίτες·
 • οι σύζυγοι έχουν διαφορετικές ιθαγένειες αλλά κοινή κατοικία στη Ρουμανία·
 • οι σύζυγοι έχουν διαφορετικές ιθαγένειες και κατοικίες αλλά έχουν ή είχαν κοινή κατοικία στη Ρουμανία ή διατηρούν στενότερους δεσμούς με τη Ρουμανία.

Στην περίπτωση υποχρέωσης διατροφής μεταξύ πρώην συζύγων, το ρουμανικό δίκαιο εφαρμόζεται εφόσον:

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

 • αμφότεροι οι σύζυγοι είναι ρουμάνοι πολίτες·
 • οι σύζυγοι έχουν διαφορετικές ιθαγένειες αλλά κοινή κατοικία στη Ρουμανία·
 • οι σύζυγοι έχουν διαφορετικές ιθαγένειες και κατοικίες αλλά έχουν ή είχαν κοινή κατοικία στη Ρουμανία ή διατηρούν στενότερους δεσμούς με τη Ρουμανία·
 • το αλλοδαπό δίκαιο δεν επιτρέπει το διαζύγιο, ή το επιτρέπει μόνον υπό αυστηρούς όρους, και ένας εκ των συζύγων είναι ρουμάνος πολίτης κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης διαζυγίου.

Στην περίπτωση υποχρέωσης διατροφής μεταξύ παππούδων και εγγονών, προπαππούδων και δισέγγονων, αδερφών κλπ., που θα αναφέρονται στη συνέχεια ως δικαιούχοι και υπόχρεοι, το ρουμανικό δίκαιο εφαρμόζεται εφόσον:

 • ο δικαιούχος είναι ρουμάνος πολίτης·
 • (μόνον για επόμενες εισφορές), εάν ο δικαιούχος υπήρξε αλλοδαπός πολίτης και άλλαξε την αλλοδαπή ιθαγένειά του με τη ρουμανική.

Τυχόν διαφορά μεταξύ των μερών εξετάζεται από το δικαστήριο που τα μέρη ορίζουν στη συμφωνία τους, όπως και κάθε άλλη διαφορά που ανακύπτει μεταξύ τους σχετικά με την εν λόγω συμφωνία.

4. Σε περίπτωση που δεν είναι εφαρμοστέο το ρουμανικό δίκαιο, ποιο δίκαιο θα εφαρμόσουν τα δικαστήρια στη Ρουμανία;

Εάν τόσο ο δικαιούχος όσο και ο υπόχρεος της διατροφής είναι ρουμάνοι πολίτες:

 1. Εάν δεν εφαρμόζεται το ρουμανικό δίκαιο, το ρουμανικό δικαστήριο μπορεί να εφαρμόσει το αλλοδαπό δίκαιο. [Όμως, εφαρμόζεται πάντοτε το αλλοδαπό δίκαιο επειδή αυτό προβλέπει το ρουμανικό δίκαιο (lex fori)]. Τα ρουμανικά δικαστήρια έχουν υποχρέωση να καθορίσουν το εφαρμοστέο δίκαιο σε περίπτωση διαφορών που ανακύπτουν από έννομες σχέσεις με μια αλλοδαπή οντότητα καθώς σε μερικές περιπτώσεις ισχύει το αλλοδαπό δίκαιο. Κατά συνέπεια, λόγω της υποχρεωτικής φύσης του κανόνα περί σύγκρουσης νόμων, τα δικαστήρια έχουν την υποχρέωση να καθορίσουν το αλλοδαπό εφαρμοστέο δίκαιο. Ταυτόχρονα, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει να εφαρμοσθεί το δίκαιο που θεωρεί εφαρμοστέο, παρότι το εισαγωγικό δικόγραφο της δίκης πρέπει να αναφέρει τα πραγματικά περιστατικά και τη νομική βάση του αιτήματος. Εάν ο ενδιαφερόμενος δεν ζητήσει την εφαρμογή του εφαρμοστέου δικαίου, το οποίο τεκμαίρεται ότι είναι το αλλοδαπό δίκαιο, το δικαστήριο αποφασίζει να εφαρμόσει το εν λόγω δίκαιο. Για την επίλυση των γενικών προβλημάτων, οι δικαιοδοτικές αρχές που εφαρμόζουν το αλλοδαπό δίκαιο ακολουθούν τους κανόνες του εγχώριου δικαίου (lex fori).
 2. Εάν τόσο ο δικαιούχος όσο και ο υπόχρεος του επιδόματος βρίσκονται στη Ρουμανία (υπό την έννοια ότι έχουν ή είχαν κοινή κατοικία/διαμονή στη Ρουμανία ή διατηρούν στενότερους δεσμούς με τη Ρουμανία), το ρουμανικό δίκαιο εφαρμόζεται πάντοτε, εξαιρουμένων των ακόλουθων περιπτώσεων:
  • υποχρέωση διατροφής μεταξύ γονέα και τέκνου σε σχέση με τέκνο εκτός γάμου θα υπάγεται στο αλλοδαπό δίκαιο, εάν κατά τον χρόνο γέννησής του το τέκνο είχε αλλοδαπή ιθαγένεια·
  • υποχρέωση διατροφής μεταξύ θετού γονέα και θετού τέκνου, εάν ο θετός γονέας έχει αλλοδαπή ιθαγένεια·
  • υποχρέωση διατροφής μεταξύ παππούδων και εγγονών, προπαππούδων και δισέγγονων, αδερφών κλπ., που θα αναφέρονται στο παρόν ως δικαιούχοι και υπόχρεοι, εάν ο δικαιούχος είναι αλλοδαπός πολίτης ή, για τους σκοπούς επόμενων εισφορών, εάν υπήρξε ρουμάνος πολίτης αλλά άλλαξε ιθαγένεια.

5. Ο δικαιούχος διατροφής πρέπει να απευθυνθεί σε κάποιο ειδικό οργανισμό, διοικητική αρχή (κεντρική ή τοπική) ή σε δικαστήριο προκειμένου να διεκδικήσει διατροφή;

5.Α. Πώς μπορώ να καταθέσω αίτηση διατροφής στον εν λόγω οργανισμό ή τη διοικητική αρχή (κεντρική ή τοπική), και ποια διαδικασία εφαρμόζεται;

Ο αιτών πρέπει να υποβάλει την αξίωσή του στο αρμόδιο δικαστήριο του τόπου κατοικίας του εναγόμενου/υποχρέου. Το εισαγωγικό δικόγραφο της δίκης σχετικά με το επίδομα διατροφής μπορεί να κατατεθεί χωριστά ή μαζί με την αγωγή διαζυγίου, την αγωγή πατρότητας, την αγωγή επιμέλειας για την ανατροφή και εκπαίδευση ή για τον καθορισμό του τόπου κατοικίας ανήλικων τέκνων. Στο πλαίσιο της διαδικασίας διαζυγίου, υποβάλλεται συνήθως αίτηση είτε μέσω εισαγωγικού δικογράφου είτε μέσω ανταγωγής για την κρίση διάφορων πρόσθετων αιτημάτων, όπως ο καθορισμός της εισφοράς κάθε γονέα στα έξοδα ανατροφής, εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης του τέκνου. Κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερόμενου συζύγου, η δικαιοδοτική αρχή αποφασίζει επίσης για το θέμα του επιδόματος διατροφής. Ενόσω διαρκεί η διαδικασία διαζυγίου, η δικαιοδοτική αρχή δύναται, μέσω ασφαλιστικών μέτρων, να επιβάλει προσωρινά μέτρα σχετικά με την επιμέλεια ανήλικων τέκνων, την υποχρέωση διατροφής, το επίδομα τέκνων και τον τόπο κατοικίας. Τα ληφθέντα μέτρα ισχύουν μόνον μέχρι την ολοκλήρωση της βασικής διαδικασίας λύσης του γάμου.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Η διαδικασία σε πρώτο βαθμό περιλαμβάνει διάφορα στάδια. Το γραπτό στάδιο περιλαμβάνει την κατάθεση του εισαγωγικού δικογράφου της δίκης, την αντίκρουση ή την ανταγωγή· είναι δυνατό να ληφθούν ασφαλιστικά μέτρα, όπως μεσεγγύηση ή κατάσχεση· οι διάδικοι κλητεύονται και τους κοινοποιούνται τα διαδικαστικά έγγραφα. Το προφορικό στάδιο περιλαμβάνει την επ’ ακροατηρίου διαδικασία, κατά τη διάρκεια της οποίας μπορούν να ασκηθούν διαδικαστικές ενστάσεις και να κατατεθούν αποδείξεις. Ακολουθεί το στάδιο της σύσκεψης, μετά το οποίο το δικαστήριο ανακοινώνει την απόφασή του.

6. Μπορεί να κατατεθεί η αίτηση εξ ονόματος συγγενή, οικείου προσώπου ή ανήλικου;

Όταν υποβάλλεται αίτηση για επίδομα διατροφής στο πλαίσιο διαδικασίας διαζυγίου, η αίτηση διαζυγίου υποβάλλεται προσωπικά από τον αιτούντα στον πρόεδρο του δικαστηρίου. Όταν η αίτηση διαζυγίου υποβάλλεται με τη συναίνεση αμφοτέρων των μερών, υπογράφεται από αμφότερους τους συζύγους, αλλά μπορεί να υποβληθεί στον πρόεδρο του δικαστηρίου προσωπικά από έναν μόνον εκ των συζύγων. Όταν υποβάλλεται χωριστή αίτηση για τον καθορισμό, την αύξηση ή τη μείωση του επιδόματος διατροφής, αυτή μπορεί να κατατεθεί από τον νόμιμο κηδεμόνα του ανηλίκου (τον γονέα στον οποίο έχει ανατεθεί η επιμέλεια του ανηλίκου). Αίτηση που αφορά ενήλικο τέκνο κατατίθεται από το εν λόγω τέκνο προσωπικά.

7. Εάν ο δικαιούχος διατροφής προτίθεται να προσφύγει στο δικαστήριο, πώς θα γνωρίζει ποιο είναι το αρμόδιο δικαστήριο;

Το αρμόδιο δικαστήριο μπορεί να καθορισθεί διά παραπομπής στον ρουμανικό δικαστικό άτλαντα, ο οποίος είναι διαθέσιμος στον δικτυακό τόπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

8. Υποχρεούται ο αιτών να χρησιμοποιήσει ενδιάμεσο για την προσφυγή του στη δικαιοσύνη (π.χ. δικηγόρο, συγκεκριμένο οργανισμό ή διοικητική αρχή (κεντρική ή τοπική) κλπ.); Εάν όχι, ποια διαδικασία ακολουθείται;

Όχι.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

9. Υποχρεούται ο αιτών να καταβάλει κάποιο τέλος για την προσφυγή στη δικαιοσύνη; Εάν ναι, σε τι ποσό είναι πιθανό να ανέρχεται; Εάν ο αιτών δεν διαθέτει επαρκή οικονομικά μέσα, μπορεί να τύχει νομικής συνδρομής για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας;

Όχι. Οι αιτήσεις διατροφής απαλλάσσονται τέλους χαρτοσήμου.

Ναι. Νομική συνδρομή για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας (δικηγορική αμοιβή) παρέχεται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο νόμος (Αστικός Κώδικας).

10. Τι είδους διατροφή είναι πιθανό να επιδικάσει το δικαστήριο; Εάν επιδικασθεί διατροφή σε χρήμα, πώς θα καθορισθεί το ύψος της; Μπορεί να αναπροσαρμοσθεί το ύψος της διατροφής προκειμένου να ληφθούν υπόψη τα έξοδα διαβίωσης ή οικογενειακές περιστάσεις;

Σύμφωνα με το άρθρο 94 του Οικογενειακού Κώδικα:

Άρθρο 94 Διατροφή χορηγείται ανάλογα με τις ανάγκες του αιτούντος και με τα μέσα του υποχρέου.

Το δικαστήριο μπορεί να μειώσει ή να αυξήσει την υποχρέωση διατροφής ή να αποφασίσει τη διακοπή της ανάλογα με τις μεταβολές στα μέσα του υποχρέου της διατροφής ή στις ανάγκες του δικαιούχου της διατροφής.

Όταν η διατροφή καταβάλλεται από γονέα ή θετό γονέα, ορίζεται σε ένα τέταρτο των εισοδημάτων για ένα τέκνο, σε ένα τρίτο των εισοδημάτων για δύο τέκνα και σε ένα δεύτερο των εισοδημάτων για τρία ή περισσότερα τέκνα.

Ναι. Είναι δυνατό να υποβληθεί αίτηση στο δικαστήριο για αύξηση του ποσού της διατροφής που καταβάλλει ο υπόχρεος υπό το πρίσμα των μεταβολών στα έξοδα συντήρησης και ορισμένων οικογενειακών περιστάσεων.

11. Πώς και σε ποιον καταβάλλεται η διατροφή;

Σύμφωνα με το άρθρο 93 του Οικογενειακού Κώδικα:

Άρθρο 93. – Η διατροφή καταβάλλεται σε είδος ή σε χρήμα.

Το δικαστήριο αποφασίζει τον τρόπο και τα μέσα εκτέλεσης υπό το πρίσμα των συγκεκριμένων περιστάσεων.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Όσον αφορά τους δικαιούχους, βλέπε απάντηση στην ερώτηση αριθ. 1.

12. Εάν ο υπόχρεος της διατροφής δεν την καταβάλλει οικειοθελώς, τι μέτρα μπορούν να ληφθούν για να αναγκασθεί στην καταβολή της;

Ένας τρόπος εξαναγκασμού του υποχρέου στην καταβολή της διατροφής είναι η κατάσχεση.

Ταχυδρομικά έξοδα, τραπεζικά έξοδα και έξοδα που προκύπτουν σε σχέση με άλλες μεθόδους μεταβίβασης των χρημάτων βαρύνουν τον υπόχρεο μέσω εξομοίωσής τους με τα έξοδα της αναγκαστικής εκτέλεσης.

13. Υπάρχει οργανισμός ή διοικητική αρχή (κεντρική ή τοπική) που μπορεί να συνδράμει στην είσπραξη της διατροφής;

Όχι.

14. Μπορεί να υποκαταστήσει τον υπόχρεο και να καταβάλει αντ’ αυτού το σύνολο ή μέρος της διατροφής;

Εάν ο αιτών είναι στη Ρουμανία και ο δικαιούχος της διατροφής έχει την κατοικία του σε άλλη χώρα:

Όχι.

15. Μπορεί ο αιτών να τύχει της συνδρομής οργανισμού ή διοικητικής αρχής (κεντρικής ή τοπικής) στη Ρουμανία;

Εάν ο αιτών δεν έχει την κατοικία του στη Ρουμανία αλλά σε άλλο συμβαλλόμενο κράτος της Σύμβασης της Νέας Υόρκης του 1956, μπορεί να υποβάλει το αίτημά του στον Δικηγορικό Σύλλογο του Βουκουρεστίου.

Εάν ο αιτών δεν έχει την κατοικία του στη Ρουμανία ούτε σε οποιοδήποτε συμβαλλόμενο κράτος της Σύμβασης της Νέας Υόρκης του 1956, αλλά σε κράτος με το οποίο η Ρουμανία έχει συνάψει συμφωνία διεθνούς δικαστικής συνδρομής η οποία περιέχει διατάξεις σχετικά με την αναγνώριση και την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (π.χ.: Αλβανία, Βόρεια Κορέα, Αίγυπτος, πΓΔΜ, Μολδαβία, Μογγολία, Ρωσία, Σερβία και Συρία), εκτός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αλλοδαπή αίτηση αναγνώρισης και εκτέλεσης μπορεί να αποσταλεί στο ρουμανικό δικαστήριο του τόπου κατοικίας του εναγόμενου.

16. Εάν ναι, πώς μπορώ να έλθω σε επαφή με τον οργανισμό ή τη διοικητική αρχή (κεντρική ή τοπική);

Δικηγορικός Σύλλογος Βουκουρεστίου, str. Dr. Râureanu nr. 3, Sector 5, Bucureşti, 050047.

Υπουργείο Δικαιοσύνης Ρουμανίας, str. Apolodor nr. 17, Sector 5, Bucureşti, cod 050741.

17. Τι είδους συνδρομή μπορεί να λάβει ο αιτών από τον εν λόγω οργανισμό ή τη διοικητική αρχή (κεντρική ή τοπική);

Εάν ο αιτών βρίσκεται σε άλλη χώρα και ο υπόχρεος της διατροφής βρίσκεται στη Ρουμανία:

Βάσει των άρθρων 2 και 6 της Σύμβασης της Νέας Υόρκης του 1956 περί διεκδικήσεως διατροφής εν τη αλλοδαπή, για τις περιπτώσεις όπου ο υπόχρεος βρίσκεται στη Ρουμανία και ο αιτών βρίσκεται σε άλλο συμβαλλόμενο κράτος της Σύμβασης, ο Δικηγορικός Σύλλογος Βουκουρεστίου έχει ορισθεί ως ενδιάμεση αρχή για τον διακανονισμό αιτήσεων επιδομάτων διατροφής.

18. Μπορεί ο αιτών να απευθυνθεί άμεσα σε οργανισμό ή διοικητική αρχή (κεντρική ή τοπική) στη Ρουμανία;

Ο αιτών πρέπει να υποβάλει την αξίωσή του είτε στην κεντρική αρχή διαβίβασης του κράτους ή στην ενδιάμεση αρχή που έχει ορισθεί βάσει της Σύμβασης της Νέας Υόρκης περί διεκδικήσεως διατροφής εν τη αλλοδαπή, είτε άμεσα, δηλαδή προσωπικά ή μέσω του νομίμου αντιπροσώπου του.

19. Εάν ναι, πώς μπορώ να έλθω σε επαφή με τον οργανισμό ή τη διοικητική αρχή (κεντρική ή τοπική);

Βλέπε απάντηση στην ερώτηση αριθ. 18.

20. Τι είδους συνδρομή μπορεί να λάβει ο αιτών από τον εν λόγω οργανισμό ή τη διοικητική αρχή (κεντρική ή τοπική);

Βλέπε απάντηση στην ερώτηση αριθ. 18.

Πρόσθετες πληροφορίες

Υπουργείο Δικαιοσύνης, www.just.ro română, Διεθνής δικαστική συνεργασία.

Δικηγορικός Σύλλογος Βουκουρεστίου, http://www.baroul-bucuresti.ro/index_ro.asp română.

« Αξιώσεις διατροφής - Γενικές Πληροφορίες | Ρουμανία - Γενικές Πληροφορίες »

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 04-12-2007

 
 • Κοινοτικό δίκαιο
 • Διεθνές δίκαιο

 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Τσεχία
 • Δανία
 • Γερµανία
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Κύπρος
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεµβούργο
 • Ουγγαρία
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Αυστρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Σλοβακία
 • Φινλανδία
 • Σουηδία
 • Ηνωµένο Βασίλειο