Európska komisia > EJS > Nárok na výživné > Portugalsko

Posledná úprava: 28-02-2007
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Nárok na výživné - Portugalsko

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. V súčasnosti pripravujeme jej aktualizáciu a nová stránka bude uverejnená na Európskom portáli elektronickej justície.


 

OBSAH

1. Čo chápe portugalské právo pod pojmom „výživné” a „vyživovacia povinnosť”? Kto musí vyplatiť „náklady na výživné” inej osobe? 1.
2. Do akého veku má dieťa nárok na príspevok na výživné? 2.
3. Na aké prípady sa uplatňuje portugalské právo? 3.
4. Aké právo uplatňujú portugalské súdy, ak sa na prípad nevzťahuje portugalské právo? 4.
5. Mal by žiadateľ výživného podať svoju žiadosť na špecifickú organizáciu, vládnu inštitúciu (ústrednú alebo miestu) alebo súd? 5.
6. Môže byť žiadosť podaná na kompetentný orgán v mene jedného z rodičov, blízkeho príbuzného alebo neplnoletého dieťaťa? 6.
7. Ako bude vedieť žiadateľ výživného, na ktorý súd sa má v prípade podania návrhu obrátiť? 7.
8. Je potrebné pri podávaní návrhu na súd, aby žiadateľ podal svoju žiadosť prostredníctvom nejakého sprostredkovateľa (napríklad právnika, špecifickej organizácie alebo vládnej inštitúcie (centrálnej alebo miestnej) a tak ďalej)? 8.
9. Musí žiadateľ pri podávaní návrhu na súd platiť nejaké poplatky? V prípade, že musí platiť nejaké poplatky, tak v akej výške? Môže získať žiadateľ v prípade platobnej neschopnosti bezplatnú právnu pomoc na pokrytie trov konania? 9.
10. Aký príspevok na výživné súd pravdepodobne prizná? Ak bude výživné priznané, ako bude stanovené? Môže byť rozhodnutie súdu revidované, aby sa prihliadlo na zmeny životných nákladov alebo rodinných pomerov? 10.
11. Akým spôsobom a komu bude vyplatené výživné? 11.
12. Aké existujú donucovacie prostriedky v prípade, že dlžník výživného nezaplatí dobrovoľne? 12.
13. Existuje organizácia alebo vládna inštitúcia (ústredná alebo miestna), ktorá mi môže pomôcť vymôcť výživné? 13.
14. Môže takáto inštitúcia nahradiť dlžníka a zaplatiť výživné úplne alebo čiastočne namiesto neho v prípade, že žalobca je v Portugalsku a dlžník výživného má bydlisko v inej krajine? 14.
15. Môže dostať žalobca pomoc od nejakej organizácie alebo vládnej inštitúcie (ústrednej alebo miestnej) v Portugalsku? 15.
16. Ak áno, ako môže kontaktovať žalobca takéto organizácie alebo vládne inštitúcie (ústredné alebo miestne)? 16.
17. Aký druh pomoci môže žalobca očakávať od takýchto organizácií alebo vládnych inštitúcií (ústredných alebo miestnych)? 17.
18. Môže žalobca adresovať svoju žiadosť priamo na nejakú organizáciu alebo vládnu inštitúciu (ústrednú alebo miestnu) v Portugalsku? 18.
19. Ak áno, ako môže kontaktovať takúto organizáciu alebo vládnu inštitúciu (ústrednú alebo miestnu)? 19.
20. Aký druh pomoci môže dostať žalobca z týchto organizácií alebo vládnych inštitúcií (ústredných alebo miestnych)? 20.

 

1. Čo chápe portugalské právo pod pojmom „výživné” a „vyživovacia povinnosť”? Kto musí vyplatiť „náklady na výživné” inej osobe?

V zmysle portugalského práva sa chápe pod pojmom „výživné“ všetko, čo je nevyhnutné na obživu, bývanie a oblečenie nejakej osoby. V prípade neplnoletého dieťaťa zahŕňa výživné takisto jej vzdelanie a školenie.

Nasledujúce osoby sú povinné platiť výživné, a to v uvedenom poradí:

 1. manžel/manželka alebo bývalý manžel/manželka;
 2. potomkovia;
 3. predkovia;
 4. súrodenci;
 5. strýkovia a tety v čase vyživovania neplnoletej osoby;
 6. nevlastný otec a nevlastná matka vo vzťahu k neplnoletým nevlastným deťom, ktoré sú alebo boli v čase smrti manžela/manželky v opatere druhej strany. Na ľudí uvedených v pododsekoch b) a c) sa povinnosť vzťahuje podľa pravidla postupnosti. V prípade, že niektorá z osôb nemôže platiť výživné alebo nemôže splniť svoj záväzok, bremeno prechádza na nasledujúceho človeka, na ktorého sa vzťahuje povinnosť.

Rodičia sa musia vždy postarať o svoje deti, pokiaľ ich deti nežijú zo svojich vlastných prostriedkov.

Rodičia nie sú povinní podporovať deti a znášať náklady na ich bezpečnosť, zdravie a vzdelanie v prípade, že si ich deti tieto náklady hradia z prostriedkov vlastnej práce alebo iného príjmu.

V prípade, že dieťa dovŕšilo vek dospelosti alebo už nemusí mať rodičovskú kontrolu a neukončilo dovtedy odborné vzdelanie, vyživovacia povinnosť zostáva na rodičoch, ak je to od nich odôvodnené požadovať, na čas obvykle nevyhnutný na ukončenie vzdelania.

HoreHore

Ďalšie informácie sú uvedené na stránke „Rodičovské povinnosti“.

Počas platného manželstva sú obidvaja manželia povinní vyživovať sa navzájom.

Táto povinnosť môže pretrvávať po rozvode, súdnej rozluke alebo prehlásení manželstva za neplatné.

Ďalšie informácie sú uvedené v téme „Rozvod - Portugalsko“ na tejto internetovej stránke.

V prípade úmrtia jedného z manželov má vdova alebo vdovec právo byť vyživovaná z pozostalosti zosnulého. V takomto prípade sú dedičia alebo osoby, ktorým bol majetok odkázaný, povinní platiť vyživovací príspevok úmerne zodpovedajúcej hodnote. Právo na výživné zaniká v prípade, že sa vyživovaná osoba znovu vydala/oženila, alebo si nezasluhuje takúto podporu vzhľadom na jeho/jej morálne správanie.

Pokiaľ ide o bežné manželstvá, portugalské právo oprávňuje požiadať o vyživovacie príspevky z pozostalosti zosnulého každého, kto žil s nevydatou/neženatou osobou alebo osobou po súdnej rozluke v čase jej/jeho smrti viac ako dva roky v podmienkach porovnateľných s manželským zväzkom. Právo požiadať o vyživovací príspevok z pozostalosti zosnulého má takáto osoba v prípade, že tento nemôže získať prostredníctvom pravidla postupnej povinnosti vyplácania príspevku manželom/manželkou alebo bývalým manželom/manželkou, potomkov, predkov a bratov a sestier. Toto právo zaniká, pokiaľ sa neuplatní do dvoch rokov odo dňa úmrtia osoby, ktorej sa týka pozostalosť.

Osvojenci alebo ich potomkovia sú povinní platiť príspevok adoptívnemu rodičovi pri absencii manžela/manželky, potomkov alebo predkov, ktorí majú plniť túto povinnosť.

HoreHore

Povinnosti vyživovania môžu tiež vyplývať z právnych aktov.

2. Do akého veku má dieťa nárok na príspevok na výživné?

Je všeobecným pravidlom, že dieťa môže dostávať výživné až do svojej dospelosti, ktorú dosiahne dovŕšením 18. roku života. V prípade, že dieťa dovŕšilo vek dospelosti, alebo už nemusí mať rodičovskú kontrolu a neukončilo dovtedy odborné vzdelanie, vyživovacia povinnosť zostáva na rodičoch, ak je to od nich primerané požadovať, na čas obvykle nevyhnutný na ukončenie vzdelania.

Povinnosť takisto končí, ak má dieťa menej ako 18 rokov a je schopné vlastného zabezpečenia, pretože má vlastnú prácu alebo iný príjem. Neplnoletá osoba staršia ako 16 rokov môže legálne vykonávať platenú prácu alebo svoje povolanie.

3. Na aké prípady sa uplatňuje portugalské právo?

Spravidla sa portugalské právo uplatňuje na občanov Portugalska a osoby s bydliskom v Portugalsku.

Rodinné vzťahy sa riadia právom, ktoré sa vzťahuje na príslušných jednotlivcov, to znamená podľa ich štátnej príslušnosti.

Vzťahy medzi manželmi sa riadia bežným vnútroštátnym právom. V prípade, že manželia nemajú rovnakú štátnu príslušnosť, uplatňuje sa právo podľa ich spoločného bydliska alebo právo krajiny, s ktorou je najužšie spojený ich rodinný život.

Vzťahy medzi rodičmi a deťmi sa riadia vnútroštátnymi právnymi predpismi rodičov alebo právnymi predpismi príslušnými pre ich spoločné obvyklé bydlisko. Pokiaľ rodičia žijú v rôznych krajinách, rozhodným právom je právo vzťahujúce sa na dieťa. Ak je určené príbuzenstvo iba voči jednému rodičovi, uplatňuje sa právo vzťahujúce sa na tohto rodiča. Ak zomrie jeden z rodičov, uplatňuje sa právo vzťahujúce sa na žijúceho rodiča.

HoreHore

4. Aké právo uplatňujú portugalské súdy, ak sa na prípad nevzťahuje portugalské právo?

Odpoveď k predchádzajúcej otázke platí aj pre túto otázku.

Ustanovenie o kolízii právnych noriem so systémom cudzieho práva umožňuje použiť vnútroštátne právo tohto právneho systému iba v prípade, že neexistuje opačné ustanovenie (spätný odkaz).

Pridelená jurisdikcia právneho systému sa týka len zákonov, ktoré svojím obsahom a funkciou vytvárajú pravidlá pre príslušnú inštitúciu.

Pokiaľ sa však medzinárodné právo súkromné cudzieho práva, na ktoré sa odvolávajú portugalské ustanovenia o kolízii právnych predpisov, odvoláva na iný právny systém, pričom sa tento systém považuje za príslušný pre riešenie prípadu, musí sa použiť vnútroštátne právo tohto právneho systému. Toto neplatí v prípade, ak sa právny systém, na ktorý sa odkazuje v portugalských ustanoveniach o kolízii právnych predpisov, vzťahuje na osobu, ktorá obvykle žije v Portugalsku alebo krajine, ktorej ustanovenia o kolízii právnych predpisov považujú za príslušné vnútroštátne právo krajiny štátnej príslušnosti tejto osoby. V tejto súvislosti uvedenému pravidlu podliehajú iba prípady týkajúce sa majetkových vzťahov medzi manželmi, rodičovských oprávnení, vzťahov medzi osvojiteľom a osvojencom a pozostalosti, a to pokiaľ systém vnútroštátneho práva uvedený v ustanoveniach o kolízii právnych predpisov odkazuje na právny systém podľa miesta nehnuteľného majetku, a pokiaľ sa tento právny systém považuje za príslušný. V prípade, že medzinárodné právo súkromné právneho systému určeného ustanoveniami o kolízii právnych predpisov odkazuje na portugalské vnútroštátne právo, potom sa uplatňujú portugalské vnútroštátne právne predpisy.

HoreHore

V prípade, že ide o otázku osobného postavenia, portugalské právo sa uplatňuje len vtedy, ak má dotyčná osoba obvyklé bydlisko v Portugalsku alebo ak právny systém krajiny berie do úvahy portugalské právo vzhľadom na rovnakú jurisdikciu.

Odvolanie sa na právo tretej krajiny alebo portugalské právo zaniká v prípade, že takáto aplikácia vedie k neplatnosti alebo neúčinnosti právneho úkonu, ktorý by inak mohol byť platný alebo účinný podľa pravidla, v zmysle ktorého len odkaz vychádzajúci z ustanovení o kolízii právnych predpisov so systémom cudzieho práva umožňuje v prípade neexistencie opačného ustanovenia použiť vnútroštátne právne predpisy tohto právneho systému alebo protiprávnosť stavu, ktorý by bol inak legálny. Odvolanie sa na právo tretej krajiny alebo portugalské právo takisto zaniká, ak systém cudzieho práva určili zainteresované osoby v prípadoch, kde je takého určenie povolené.

Ak v dôsledku štátnej príslušnosti osoby má jurisdikciu právny systém krajiny, v ktorej sa uplatňujú odlišné lokálne právne systémy, určuje sa použiteľný systém pre daný prípad podľa vnútroštátnych právnych predpisov tejto krajiny. V prípade, že neexistujú špecifické pravidlá, uplatňuje sa medzinárodné právo súkromné tej istej krajiny a, ak toto nie je postačujúce, bude sa uplatňovať právny systém v mieste obvyklého bydliska príslušnej osoby.

Pokiaľ príslušný právny systém predstavuje územne jednotný právny poriadok, avšak na rôzne kategórie osôb sa uplatňujú odlišné právne systémy, musia sa vždy dodržiavať ustanovenia tohto právneho systému o kolízii právnych noriem.

HoreHore

Ustanovenia o konflikte právnych noriem sú irelevantné, ak boli de facto alebo de jure vytvorené okolnosti s úmyslom podvodu, aby sa tak vyhlo uplatneniu práva, ktoré by za iných okolností  malo jurisdikciu.

Ustanovenia cudzieho právneho systému uvedené v  ustanoveniach o kolízii právnych predpisov sa neuplatňujú v prípade, ak by takéto uplatňovanie porušovalo základné princípy medzinárodného verejného poriadku Portugalska. V takomto prípade platia najvhodnejšie pravidlá cudzieho práva, ktorý má jurisdikciu alebo obdobné pravidlá portugalského vnútroštátneho práva.

Cudzie právo sa interpretuje v rámci systému, do ktorého patrí a v súlade s pravidlami interpretácie, ktoré sú v ňom stanovené. V prípade, že nie je možné zistiť obsah uplatňovaného cudzieho práva, urobí sa odkaz na právny predpis, ktorý má obdobnú príslušnosť. Ten istý postup sa musí prijať vždy, keď nie je možné určiť de facto alebo de jure prvky, od ktorých závisí určenie rozhodného práva.

5. Mal by žiadateľ výživného podať svoju žiadosť na špecifickú organizáciu, vládnu inštitúciu (ústrednú alebo miestu) alebo súd?

Žiadateľ môže na získanie vyživovacieho príspevku využiť súdnu cestu a uplatniť svoje práva na príslušnom súde, alebo zmluvnú cestu a uzatvoriť právny úkon (zmluvu). Pokiaľ ide o povinnosť vyživovania na základe právnych úkonov, ustanovenia k tejto povinnosti posudzujú členovia súdu a sú uplatňované s potrebnými úpravami, pokiaľ nie sú v rozpore s uvedeným zámerom alebo proti osobitným ustanoveniam zákona.

HoreHore

Ak osoba, ktorá má platiť výživné, toto výživné dobrovoľne neplatí, veriteľ musí podať žalobu za účelom uplatnenia svojho práva.

Pokiaľ ide o vyživovací príspevok pre deti, ktoré už dovŕšili vek dospelosti alebo ktoré už nepodliehajú rodičovskému dozoru, žiadosť môže byť predložená súdu alebo matrike príslušnej žiadateľovmu bydlisku (v tomto prípade je intervencia matrikára obmedzená pre situácie, v ktorých žalovaný neodporuje a obidve strany sa dohodnú).

6. Môže byť žiadosť podaná na kompetentný orgán v mene jedného z rodičov, blízkeho príbuzného alebo neplnoletého dieťaťa?

V prípade, že vyživovacie príspevky sú určené pre neplnoleté dieťa, môže prokuratúra podať žalobu na príslušný súd, pokiaľ sa mu prípad predloží. Potrebu zhodnotiť alebo pozmeniť výživné môže prokurátorovi oznámiť akákoľvek osoba. Prokuratúra má kancelárie na všetkých súdoch a prokurátori môžu poskytnúť právne informácie každému, kto o takéto informácie požiada.

O určenie  výživného pre neplnoleté dieťa alebo jeho zmenu môže požiadať okrem prokuratúry aj právny zástupca dieťaťa, jeho poručník alebo riaditeľ vzdelávacieho alebo opatrovateľského zariadenia, ktorému bolo dieťa zverené.

7. Ako bude vedieť žiadateľ výživného, na ktorý súd sa má v prípade podania návrhu obrátiť?

V Portugalsku sú súdy pre konanie o rodine príslušnými súdmi pre stanovenie výživného pre neplnoleté deti, ktoré po dosiahnutí plnoletosti alebo nepodliehajúce rodičovskému dozoru, nedokončili svoje odborné vzdelanie. Tieto súdy majú takisto jurisdikciu na vymáhanie výživného. Územia, ktoré miestne neprislúchajú týmto súdom, sa spravujú jurisdikciou okresných súdov.

HoreHore

Podľa miestnej príslušnosti rozhoduje o týchto konaniach súd príslušný podľa bydliska neplnoletého dieťaťa v čase začatia konania. V prípade, že je bydlisko neznáme, právomoc má súd príslušný pre miesto bydliska držiteľa rodičovského oprávnenia. V prípade, že držitelia rodičovského oprávnenia majú odlišné bydlisko, je príslušným súd osoby, ktorej bola zverená starostlivosť o neplnoleté dieťa alebo v prípade spoločného opatrovníctva osoba, s ktorou neplnoleté dieťa žije. V prípade, že sa konania vzťahujú na dve alebo viac neplnoletých detí tých istých rodičov s bydliskom v odlišných krajoch, rozhoduje súd príslušný pre bydlisko väčšieho počtu neplnoletých. Pri rovnosti všetkých ostatných okolností je príslušný súd, na ktorý bola podaná žiadosť o výživné na prvej inštancii. Za predpokladu, že konania začali a neplnoleté dieťa nežije v Portugalsku, príslušným je súd podľa miesta bydliska žalobcu alebo žalovaného. V prípade, že aj žalovaný žije v cudzine a portugalský súd má medzinárodnú príslušnosť, prípad prerokuje súd v Lisabone.

Konania na určenie a vymáhanie výživného medzi manželmi a bývalými manželmi sa takisto prejednávajú na súdoch pre rodinné konania a oblasti, ktoré nepodliehajú týmto súdom, sú prejednávané na okresných súdoch.

Pokiaľ ide o iné žiadosti týkajúce sa vyživovacieho príspevku, príslušné sú okresné súdy.

8. Je potrebné pri podávaní návrhu na súd, aby žiadateľ podal svoju žiadosť prostredníctvom nejakého sprostredkovateľa (napríklad právnika, špecifickej organizácie alebo vládnej inštitúcie (centrálnej alebo miestnej) a tak ďalej)?

Pokiaľ ide o konania týkajúce sa stanovenia vyživovacieho príspevku pre neplnoleté dieťa, nie je potrebné vyhľadať právnika, pretože o zásah súdu je možné požiadať priamo.

HoreHore

Žiadateľ môže so svojimi vlastnými prostriedkami predložiť žiadosť, ktorá stručne uvádza skutočnosti vedúce k nutnosti stanoviť výživné alebo zmeniť skôr stanovené výživné a všetky okolnosti, ktoré je potrebné vziať do úvahy pri stanovení výšky príspevku. Ide o jednoduchú žiadosť, ktorá nemusí mať formu žaloby, v ktorej sú uvedené strany, popísané skutočnosti a predložené dôkazy (najmä zoznam svedkov).

Žiadosť musí obsahovať matrikou vydané osvedčenie, ktoré dokazuje stupeň pokrvného príbuzenstva medzi žiadateľom a žalovaným.

V prípade žiadosti o zmenu výživného, ktoré bolo už predtým určené, musí byť takisto priložený doklad posledného rozhodnutia o určení príspevku .

V prípade, že žiadateľ nemôže predložiť tieto doklady z dôvodu nedostatku prostriedkov, môže ich od kompetentných orgánov vyžiadať sám súd.

Ak už raz bola súdu žiadosť predložená, sudca zariadi do pätnástich dní pojednávanie. Na stretnutí je prítomný žiadateľ, žalovaný a opatrovatelia neplnoletého dieťaťa.

V prípade, že žiadateľ a žalovaný sa dohodnú, sudca vynesie rozhodnutie schvaľujúce body dohody, ktoré sú v súlade s platným právom.

V prípade, že sa stretnutie nebude môcť uskutočniť (napríklad z dôvodu neprítomnosti žalovaného) alebo nebola dosiahnutá žiadna dohoda, sudca nariadi, že žalovaný bude informovaný o nutnosti predložiť písomnú odpoveď (žalobnú odpoveď).

V prípade, že žalovaný predloží písomnú odpoveď, pojednávanie bude pokračovať a na konci sudca vynesie rozhodnutie.

HoreHore

V prípade, že žalovaný nepredloží písomnú odpoveď, sudca urobí opatrenia potrebné na posúdenie prostriedkov žalovaného a potrieb žiadateľa a vynesie rozhodnutie.

Pokiaľ ide o ostatné konania, nutnosť obrátiť sa na právnika závisí na výške finančných prostriedkov, ktoré sa prípadu týkajú. Zastupovanie právnikom je nutné, ak čiastka presahuje 3 740,98 EUR.

V prípade, že zastupovanie právnikom nie je povinné, žiadateľ môže predložiť na súd žiadosť (čo je považované za počiatočnú žiadosť), ktorá uvádza súd konania, sporové strany s uvedením ich mien, miest trvalého bydliska alebo pracoviska a, ak je to možné, aj povolania a miesta výkonu práce, určí formu konania, vysvetlí okolnosti a právne dôvody na začatie konania a stanoví finančnú čiastku, o ktorú v prípade ide. Na konci žiadosti môžu byť označení svedkovia a ostatné požadované dôkazy. V počiatočnej žiadosti musí byť priložený doklad o zaplatení počiatočných súdnych poplatkov alebo o poskytnutí bezplatnej právnej pomoci vo forme celkového alebo čiastočného oslobodenia od poplatkov.

Pri tomto druhu konania má druhá strana vždy právo vyjadriť námietky. Počas pojednávania sa stanovia fakty, ktoré je potrebné posúdiť a uskutoční sa vyšetrovanie, v ktorom sú predložené dôkazy, ktoré je potrebné dodať a takisto predložiť odporcovi. Počas tohto konania sa uskutoční súdne pojednávanie, po ktorom je vynesené záverečné rozhodnutie.

9. Musí žiadateľ pri podávaní návrhu na súd platiť nejaké poplatky? V prípade, že musí platiť nejaké poplatky, tak v akej výške? Môže získať žiadateľ v prípade platobnej neschopnosti bezplatnú právnu pomoc na pokrytie trov konania?

Na vznesenie žaloby je potrebné zaplatiť počiatočný súdny poplatok, ktorý zodpovedá preddavku konečných nákladov.

HoreHore

Na konci súdneho procesu bude pripravené vyúčtovanie o nákladoch, ktoré zahŕňa súdny poplatok a náklady na konanie pozostávajúce najmä z:

 1. náhrad výdavkov, okrem výdavkov vzťahujúcich sa na písomnosti;
 2. platieb v prospech úradov vydávajúcich osvedčenia, ktoré súd nezískal na vlastnú žiadosť, doklady, posudky, plány, ostatné informácie alebo dôkazy a služby, ktoré požaduje súd, najmä v súvislosti s použitím telekonferencie;
 3. náhrad nákladov vzniknutých osobám náhodne zainteresovaných do súdneho konania;
 4. cestovných nákladov a príspevkov na služobné výdavky;
 5. refundácie poštovného, telefonických hovorov, telegramov, faxov, komunikácie telematickými prostriedkami;
 6. refundácie nákupu magnetických médií, ktoré sú potrebné na zaznamenanie dôkazu;
 7. refundácie nákladov úspešnej strany a nákladov na ich zákonné zastúpenie.

Na určenie čiastky nákladov, ktorú je potrebné zaplatiť, je potrebné poznať čiastku zahrnutú do konania. Na základe tejto čiastky budú počiatočná platba a súdny poplatok na konci konania posúdené podľa osobitnej tabuľky.

V tejto súvislosti je potrebné upozorniť, že konanie pre konečné výživné majú hodnotu päťnásobnej ročnej splátky požadovanej v žiadosti, to znamená čiastku získanú vynásobením požadovanej mesačnej dávky šesťdesiatimi.

Neplnoleté deti, ktoré zastupuje zákonný žalobca, sú od náhrady nákladov oslobodené.

V prípade, že žiadateľ nemá prostriedky na zaplatenie konania, môže získať bezplatnú právnu pomoc. Systém portugalskej bezplatnej právnej pomoci sa uplatňuje na všetkých súdoch a pri akomkoľvek type konania u žiadateľa príspevku, u ktorého sa predpokladá nedostatok finančných zdrojov.

HoreHore

Ďalšie informácie nájdete na stránke „Právna pomoc – Portugalsko".

10. Aký príspevok na výživné súd pravdepodobne prizná? Ak bude výživné priznané, ako bude stanovené? Môže byť rozhodnutie súdu revidované, aby sa prihliadlo na zmeny životných nákladov alebo rodinných pomerov?

Do konečného určenia výživného môže súd priznať na základe vlastného dôkladného uváženia predbežné výživné na žiadosť osoby, ktorej má byť výživné vyplácané, alebo z iniciatívy súdu, pokiaľ ide o neplnoletú osobu. Toto výživné, ktoré nebude nikdy nahradené, bude poskytované počas prebiehajúceho konania do tej doby, než sa čiastka výživného určí s konečnou platnosťou.

Pravidlom je, že výživné musí byť stanovené ako mesačné platby, s výnimkou prípadov, ak existuje opačná dohoda alebo právne ustanovenie, alebo existujú dôvody na mimoriadne opatrenia. Ak však dlžník vyživovacieho príspevku preukáže, že nie je schopný platiť formou renty, ale len vo forme poskytnutia svojho domu a firmy, táto možnosť môže byť nariadená.

Výživné bude úmerné prostriedkom dlžníka a potrebám poberateľa príspevku. Pri stanovené výživného sa posudzujú tiež možnosti dlžníka živiť samého seba. Pri určení výšky príspevku v prospech manželov musí súd vziať do úvahy vek a zdravotný stav manželov, ich odbornú kvalifikáciu a možnosti zamestnať sa, čas pravdepodobne potrebný na výchovu spoločných detí, ich zárobky a príjem a všeobecne všetky okolnosti ovplyvňujúce potreby manželov, ktorí dostávajú príspevok a možnosti dlžníka príspevku.

HoreHore

Ak po určení výživného súdom alebo súdom schválenou dohodou medzi zainteresovanými stranami zmenia okolnosti, na základe ktorých bolo výživné určené, príspevok môže byť znížený alebo zvýšený, alebo môže byť povinnosť platiť výživné prenesená na iné osoby. O zmenu skôr stanovenej výšky výživného môže požiadať dlžník (ak sa napríklad jeho finančné prostriedky znížia) alebo veriteľ (ak napríklad nedostal príjem, s ktorým počítal v období určenia výživného, ak sa jeho rodinné okolnosti zmenili alebo ak nastala zmena v životných nákladoch).

11. Akým spôsobom a komu bude vyplatené výživné?

Príspevok bude vyplatený za stanovených podmienok osobe určenej v súdnom rozhodnutí alebo v súdom schválenej dohode.

Ako sa uvádza vyššie, výživné musí byť určené na mesačnej báze, pokiaľ neexistuje iná dohoda alebo právne ustanovenie, alebo dôvody pre výnimočné opatrenia.

Ak však dlžník preukáže, že nemôže výživné platiť ako príspevok,, ale len vo forme poskytnutia svojho domu a firmy, môže mu byť nariadená takáto forma. Spravidla, ak je príjemcom svojprávna dospelá osoba, príspevok jej bude vyplatený priamo. Ak pôjde o nesvojprávnu dospelú osobu, príspevok bude vyplatený osobe s právnou povinnosťou vykonávať finančné práva v mene tejto osoby (opatrovník, poručník alebo súdny správca majetku); dokonca môže príspevok dostať inštitúcia.

V prípade, že je príjemca neplnoletá osoba, príspevok bude vyplatený rodičovi, ktorý má dieťa zverené do starostlivosti, ostatným predkom (ak je to uplatniteľné) alebo riaditeľovi inštitúcie, ktorej bolo dieťa zverené.

HoreHore

Zákon fixne nestanovuje spôsoby platby a strany sa môžu dohodnúť na spôsobe platby.

V prípade, že neexistuje žiadna dohoda, súd rozhodne o najpraktickejšom a najmenej nákladnom spôsobe pre platiteľa ako aj pre prijímateľa príspevku.

Obvykle musí byť mesačný príspevok vyplatený na začiatku mesiaca, na ktorý sa vzťahuje, a môže byť zaplatený tak, ako prijímateľ navrhol a tiež ako je zákonné. Najbežnejším spôsobom je bankový prevod alebo vklad na účet otvorený v banke, ale môže to byť takisto zaslanie poštovej poukážky alebo šeku alebo dokonca osobné doručenie hotovosti.

12. Aké existujú donucovacie prostriedky v prípade, že dlžník výživného nezaplatí dobrovoľne?

Právo na výživné je veľmi pevne a dôsledne podporené v systéme právnej ochrany.

Dostupné prostriedky nepretržite zabezpečujú, že sa prípad dostane na súd.

Toto právo je chránené prostredníctvom trestného aj občianskeho práva.

Na trestnej úrovni sa možnosti trestu odňatia slobody alebo pokuty vystavuje každá osoba, ktorá je právne viazaná a schopná platiť výživné a ktorá túto povinnosť neplní, čím môže brániť uspokojovaniu základných potrieb príjemcu výživného bez pomoci tretích strán. Proces trestného konania vyžaduje podanie žaloby. Ak je potom táto povinnosť splnená, súd nemusí trvať na záväzku alebo môže zrušiť celkovú alebo čiastočnú dobu trestu.

Z občianskoprávneho pohľadu v prípade príspevku na neplnoleté deti, keď je osoba povinná zo zákona zaplatiť výživné a neurobí tak do desiatich dní odo dňa splatnosti, môže dôjsť k nasledovnému:

HoreHore

 1. V prípade, že ide o štátneho úradníka, príslušná suma mu bude strhnutá z platu na žiadosť súdu a zaslaná kompetentnému orgánu.
 2. V prípade, že ide o zamestnanca alebo pracovníka, čiastka bude strhnutá z výplaty. Príslušný zamestnávateľ bude o tom upovedomený a bude tejto veci oprávneným depozitárom.

V prípade, že ide o osobu, ktorá dostáva výnosy, dôchodky, dotácie, provízie, percentuálne podiely, poplatky, odstupné, podiely na príjmoch alebo podobný príjem, takýto príjem bude znížený pri ich vyplatení. Za týmto účelom budú podané potrebné žiadosti alebo oznámenia a informované orgány budú určené oprávnenými depozitármi. Strhnuté sumy budú takisto zahŕňať čiastky výživného, u ktorých hrozí, že stanú dlžnými. Tieto čiastky budú zaplatené priamo veriteľovi. Inou možnosťou je vzniesť návrh na špeciálne konanie na vymáhanie výživného.

Takéto vymáhanie zahŕňa predovšetkým:

 1. Právo navrhnúť majetok, ktorý bude zablokovaný (majetok, ktorý bude predaný na získanie dlžnej čiastky) a patriť výhradne žalobcovi (osobe podávajúcej žiadosť na vymáhanie), ktorý si uplatní toto právo v počiatočnej žiadosti.
 2. Osoba, proti ktorej sa začalo vymáhacie konanie, je predvolaná až po vykonaní zablokovania.
 3. Odvolania (proti výkonu rozhodnutia) nemôžu za žiadnych okolností prerušovať vymáhanie.
 4. Žalobca môže žiadať o priznanie (priznáva súd) podielu čiastky, platu alebo dôchodku druhej strany alebo o zastavenie príjmu (rozhodnutie súdu o príjme) druhej strany v záujme zaplatenia dlžného výživného, pričom toto priznanie alebo prisľúbenie je nezávislé na zablokovaní..

V prípade, že navrhovateľ žiada priznanie čiastok alebo dôchodkov, súd nariadi, aby orgán zodpovedný za platenie týchto čiastok alebo dôchodkov alebo za spracovanie príslušných mzdových listín bol informovaný o tom, že má priznanú časť platiť priamo žiadateľovi. Ak žiadateľ žiada o prisľúbenie príjmu, uvedie majetok, o ktorý má ísť, a sudca nariadi, aby bol majetok považovaný za postačujúci na úhradu výživného zablokovaný. Druhá strana môže byť za týmto účelom vypočutá.

HoreHore

V prípade, že prísľub bol vykonaný, ale ukáže sa, že príjmový prísľub je nedostatočný, žalobca smie určiť iný majetok.

Na druhej strane, ak sa ukáže, že príjem je nadmerný, navrhovateľ je povinný zaplatiť druhej strane prevyšujúcu časť po jej obdržaní. Druhá strana smie tiež požiadať o obmedzenie zablokovania časti majetku alebo možnosť jeho prevodu na iný majetok. V závislosti od okolností je tiež vyššie uvedené platné, ak sa suma vyživovacieho príspevku zmenila počas procesu vymáhania.

Keď prišlo k predaju majetku za účelom platby dlžného výživného, nemalo by sa nariadiť vrátenie rozdielu z výkonu rozhodnutia o platbe výživného platiteľovi výživného, pokiaľ nie je zaručená platba dlžného výživného do výšky, ktorú považuje sudca z hľadiska spravodlivosti za primeranú, s výnimkou prípadov, kedy je poskytnutá zábezpeka alebo iná vhodná záruka.

13. Existuje organizácia alebo vládna inštitúcia (ústredná alebo miestna), ktorá mi môže pomôcť vymôcť výživné?

Ak dlžník nemôže zaplatiť výživné pre neplnoletú osobu z dôvodu úplnej finančnej neschopnosti (napríklad z dôvodu nezamestnanosti, choroby, fyzickej neschopnosti alebo drogovej závislosti), platby na  úhradu vyživovacieho príspevku môžu byť zabezpečené, pokiaľ splní dlžník podmienky potrebné na prevzatie svojej povinnosti prostredníctvom Fundo de Garantia dos Alimentos Devidos a Menores [Garančný fond na vyživovacie príspevky pre maloletých], ktorý spravuje Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social  [Inštitút finančného riadenia sociálnej ochrany]. Tento fond vyplatí príspevky na príkaz príslušného súdu, a to prostredníctvom regionálnych centier sociálnej ochrany v mieste bydliska maloletého dieťaťa.

HoreHore

Na získanie náhrady výživného v cudzine je možné v zmysle príslušného Medzinárodného dohovoru dostať pomoc z Direcção-Geral da Administração da Justiça (Administratívnej sekcie spravodlivosti), ktorá je postupujúcim orgánom a sprostredkovateľskou inštitúciou.

Úmyslom dohovoru je pomôcť veriteľovi na území jednej zo zmluvných strán získať vyživovacie príspevky za predpokladu ich oprávnenia vo vzťahu k druhej osobe (dlžníkovi) podľa jurisdikcie druhej zmluvnej strany.

Portugalsko takisto uzatvorilo s Francúzskom dohovor o právnej spolupráci na ochranu maloletých, pre ktorú je ústredným orgánom v Portugalsku Instituto de Reinserção Social [Inštitút sociálnej reintegrácie]. Cieľom tohto dohovoru je ochrana maloletých, ktorí sú štátnymi príslušníkmi jednej z týchto krajín.

14. Môže takáto inštitúcia nahradiť dlžníka a zaplatiť výživné úplne alebo čiastočne namiesto neho v prípade, že žalobca je v Portugalsku a dlžník výživného má bydlisko v inej krajine?

Fundo de Garantia dos Alimentos Devidos a Menores [Garančný fond pre vyživovacie príspevky pre maloletých] zabezpečuje platbu výživného príspevku, ktorý bol priznaný maloletému s bydliskom v Portugalsku v prípade, že dlžník nemôže zaplatiť sumu alebo keď nie je možné vymôcť platbu a neplnoleté dieťa nemá čistý príjem vyšší ako je minimálna mzda v krajine a nedostáva v tejto súvislosti ani žiadne finančné príspevky od inej osoby, ktorá má maloletého v starostlivosti.

HoreHore

Iné určené organizácie majú dôležitú úlohou v procese získania vyživovacieho príspevku, ale nemajú právomoc nahradiť dlžníka.

15. Môže dostať žalobca pomoc od nejakej organizácie alebo vládnej inštitúcie (ústrednej alebo miestnej) v Portugalsku?

Odpovede na predchádzajúce dve otázky platia aj v tomto prípade.

16. Ak áno, ako môže kontaktovať žalobca takéto organizácie alebo vládne inštitúcie (ústredné alebo miestne)?

V zmysle dohovoru o preplatení vyživovacieho príspevku v cudzine, postupujúcim orgánom a sprostredkovateľskou inštitúciou v Portugalsku je:

Direcção-Geral da Administração da Justiça,

Av. 5 de Outubro, n.º 125,

P - 1069-044 Lisbon,

Telefón: +351 21 790 36 00,

Fax: + 351 21 790 36 98/9,

E-mail: correio@dgsj.pt.

Podľa dohody uzatvorenej medzi vládou Portugalska a vládou Francúzska je stanoveným ústredným orgánom:

Instituto de Reinserção Social,

Av. Almirante Reis, n.º 101,

P - 1150-013 Lisbon,

Telefón: + 351 21 317 61 00,

Fax: + 351 21 317 61 71

E-mail:  irs@irsocial.mj.pt.

17. Aký druh pomoci môže žalobca očakávať od takýchto organizácií alebo vládnych inštitúcií (ústredných alebo miestnych)?

V prípade, že veriteľ vyživovacieho príspevku je na území zmluvnej strany dohovoru o preplatení vyživovacieho príspevku v cudzine a dlžník príspevku podlieha jurisdikcii druhej zmluvnej strany, veriteľ smie za účelom získania príspevku od dlžníka poslať žiadosť postupujúcemu orgánu krajiny, v ktorej sa nachádza dlžník.

HoreHore

V prípade, že sa teda veriteľ nachádza v jednej zo zmluvných krajín a dlžník výživného sa nachádza v Portugalsku, tak všetky náležité kroky na zabezpečenie získania výživného v mene veriteľa prijíma administratívna sekcia spravodlivosti, ako sprostredkujúca inštitúcia konajúca v rámci právomoci udelenej veriteľom. Administratívna sekcia spravodlivosti môže vyjednávať a v prípade potreby podať žalobu o výživné a pokračovať v konaní, môže takisto zabezpečiť výkon rozhodnutia, príkazu alebo iného právneho aktu.

Podľa dohovoru o právnej spolupráci pri ochrane maloletých uzatvoreného medzi Portugalskom a Francúzskom, Instituto de Reinserção Social (ako ústredný orgán Portugalska) môže požiadať príslušné justičné orgány o čo najrýchlejší zásah prostredníctvom verejného žalobcu na príslušnom súde a o prehlásenie vykonateľnosti rozhodnutia o povinnosti zaplatiť výživné.

V súlade s ustanoveniami ich vnútroštátneho práva ústredné orgány postúpia žiadosti o výkon rozhodnutí prehlásených za vykonateľné, pričom sa príslušné orgány požiadajú, aby za týmto účelom zasiahli.

18. Môže žalobca adresovať svoju žiadosť priamo na nejakú organizáciu alebo vládnu inštitúciu (ústrednú alebo miestnu) v Portugalsku?

Áno. Žalobca nepotrebuje pre stanovené účely žiadneho sprostredkovateľa .

19. Ak áno, ako môže kontaktovať takúto organizáciu alebo vládnu inštitúciu (ústrednú alebo miestnu)?

Pozri odpoveď na otázku č. 16.

20. Aký druh pomoci môže dostať žalobca z týchto organizácií alebo vládnych inštitúcií (ústredných alebo miestnych)?

Pozri odpoveď na otázku č. 17.

Bližšie informácie

Ďalšie informácie možno získať z nasledovných internetových stránok:

 • Najvyšší súd English - français - português;
 • Ústavný súd português;
 • Ministerstvo spravodlivosti English - português;
 • Odvolací súd v Lisabone português;
 • Odvolací súd v Coimbre português;
 • Odvolací súd v Évore English - français - português;
 • Odvolací súd v Oportu português;
 • Úrad generálneho obhajcu português;
 • Sociálna ochrana English - português;
 • Instituto de Reinserção Social English - português [Inštitút sociálne reintegrácie];
 • Sekcia spravodlivosti português (poskytujúca inter alia kontaktné údaje pre súdy a informácie o ich územnom súdnom práve a prístup k internetovej stránke úradníkom spravodlivosti);
 • Úrad pre právnu politiku a plánovanie ministerstva spravodlivosti English - português Ministrstva za pravosodje;
 • Odbor pre verejné registre a notársku profesiu português;
 • Združenie prokurátorov (verejných žalobcov)) português;
 • Advokátska komora português;
 • Online databáza právnych predpisov português (obsahuje právne predpisy a akty vydané v sérii I Úradného vestníka od 1.1.1970; umožňuje bezplatný prístup k právnym predpisom vydaným v sérii I od 1.1.2000).

« Nárok na výživné - Všeobecné informácie | Portugalsko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 28-02-2007

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo