Komisja Europejska > EJN > Roszczenia alimentacyjne > Polska

Ostatnia aktualizacja: 30-11-2006
Wersja do druku Dodaj do ulubionych

Roszczenia alimentacyjne - Polska

EJN logo

Strona jest nieaktualna. Trwa przygotowywanie zaktualizowanej wersji, która będzie dostępna w europejskim portalu e-Sprawiedliwość.


 

SPIS TRESCI

1. Co oznacza pojęcie „alimenty” oraz „roszczenie alimentacyjne” w prawie polskim? Kto jest uprawniony do alimentów? 1.
2. Do jakiego wieku dziecko ma prawo do alimentów? 2.
3. W jakich okolicznościach właściwe będzie prawo polskie? 3.
4. Jeśli sąd nie stosuje prawa polskiego, to jakie prawo będzie właściwe (jeśli zarówno dłużnik alimentacyjny oraz wierzyciel przebywa w Polsce)? 4.
5. W jaki sposób mogę złożyć wniosek o alimenty w sądzie, organie administracyjnym lub innej organizacji? 5.
6. Czy wniosek o alimenty można złożyć w imieniu krewnego, bliskiego znajomego lub małoletniego? 6.
7. Skąd wierzyciel może dowiedzieć się, który sąd jest właściwy by rozpatrzyć jego sprawę? 7.
8. Czy powód musi być reprezentowany przed sądem przez fachowego pełnomocnika bądź składać pozew za pośrednictwem właściwego organu? 8.
9. Czy powód ponosi koszty procesowe? Jeśli tak, to jaka jest szacunkowo ich wysokość? Jakie możliwości uzyskania pomocy finansowej ma powód, który nie posiada wystarczających środków? 9.
10. W jaki sposób kalkulowana jest wysokość alimentów w postępowaniu sądowym? Jak zmiana kosztów i sytuacji rodzinnej wpływa na wysokość świadczenia? 10.
11. Kto i w jaki sposób wypłaca świadczenia alimentacyjne? 11.
12. Jeśli dłużnik nie płaci dobrowolnie, to jakie działania można podjąć, żeby zmusić go do zapłaty? 12.
13. Czy istnieje jakiś organ lub organizacja, które pomagają przy dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych? 13.
14. Czy któryś z tych organów może wypłacić w całości lub w części świadczenie alimentacyjne zamiast dłużnika? 14.
15. Czy wierzyciel może korzystać z pomocy lokalnych bądź centralnych organów lub innych organizacji w Polsce, jeśli ma miejsce zamieszkania w Polsce, a dłużnik mieszka za granicą? 15.
16. Jeśli tak, to w jaki sposób można skontaktować się z właściwym organem (proszę podać dokładną nazwę i adres)? 16.
17. W jakiej formie następuje pomoc ze strony takiego organu lub organizacji? 17.
18. Czy wierzyciel może się zwrócić się bezpośrednio do takiego organu lub takiej organizacji działającej w Polsce, jeśli ma on miejsce zamieszkania za granicą, a dłużnik mieszka w Polsce? 18.
19. Jeśli tak, to w jaki sposób może się skontaktować z właściwym organem (proszę podać dokładna nazwę i adres)? 19.
20. W jakiej formie następuje pomoc ze strony takiej organizacji lub administracyjnego? 20.

 

1. Co oznacza pojęcie „alimenty” oraz „roszczenie alimentacyjne” w prawie polskim? Kto jest uprawniony do alimentów?

Obowiązek alimentacyjny to zgodnie z treścią art. 128 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego obowiązek dostarczania środków utrzymania (do których należą min. ubrania, pożywienie, mieszkanie, opał, leki), a w miarę potrzeby także środków wychowania (do których należy min. dbałość o rozwój fizyczny i umysłowy oraz stworzenie możliwości zdobycia wykształcenia i zapewnienie dostępu do dóbr kultury), który obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo.

Alimenty są to świadczenia w gotówce lub naturze, a w stosunku do dzieci także osobiste starania o wychowanie oraz praca we wspólnym gospodarstwie domowym spełnianie w ramach realizacji obowiązku alienacyjnego.

Roszczenie o alimenty to przysługujące uprawnionemu prawo do żądania od osoby zobowiązanej wykonania ciążącego na niej obowiązku alimentacyjnego.

Generalną zasadą jest, że obowiązek alimentacyjny wynika z różnorodnych powiązań rodzinnych. Ze względu na rodzaj powiązań rodzinnych prawo polskie wyróżnia następujące wypadki obowiązku alimentacyjnego:

 1. obowiązek alimentacyjny między krewnymi oraz jego szczególna forma w postaci obowiązku rodziców względem dziecka – W przypadku krewnych do alimentów uprawniony jest tylko ten, kto znajduje się w niedostatku. Rodzice obowiązani są natomiast do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Dzieci powyżej 18 roku życia, tracą prawo do alimentów, o ile nie wykażą uzasadnionej ich dotychczasowymi wynikami w nauce chęci kontynuacji edukacji. Ponadto rodzice nie są obowiązani dostarczać środków utrzymania dziecku, które ukończywszy 18 lat i będąc przygotowane do wykonywania zawodu podejmuje naukę, ale zaniedbuje się w studiach, nie robi należytych postępów, nie otrzymuje zaliczeń i nie zdaje w przepisanym terminie egzaminów przez co nie kończy studiów w przewidzianym ich programem czasie.
 2. obowiązek wynikający z przysposobienia - jeżeli skutki przysposobienia polegają wyłącznie na powstaniu stosunku między przysposabiającym a przysposobionym, obowiązek alimentacyjny względem przysposobionego obciąża przysposabiającego przed wstępnymi i rodzeństwem przysposobionego, a obowiązek alimentacyjny względem wstępnych i rodzeństwa obciąża przysposobionego dopiero w ostatniej kolejności. W innym przypadku do przysposobionego mają zastosowanie zasady opisane w punkcie 1.
 3. obowiązek między powinowatymi (macocha, ojczym, pasierbowie) - uprawniony do świadczeń alimentacyjnych jest tylko ten, kto znajduje się w niedostatku, o ile nałożenie obowiązku alimentacyjnego będzie w danej sytuacji odpowiadało zasadom współżycia społecznego. W świetle polskiego ustawodawstwa oraz orzecznictwa niedostatek oznacza niemożność zaspokojenia usprawiedliwionych potrzeb związanych z utrzymaniem własnymi środkami i siłami,
 4. obowiązek między małżonkami w czasie trwania małżeństwa – zgodnie z art. 27 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego członkowie rodziny mogą domagać się realizacji ich prawa do „równej stopy życiowej” wszystkich członków rodziny,
 5. obowiązek między małżonkami po ustaniu małżeństwajeżeli tylko jeden z małżonków został uznany winnym rozpadu małżeństwa , a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, może on żądać zaspokajania swoich usprawiedliwionych potrzeb, chociażby nie znajdował się w niedostatku. W pozostałych przypadkach małżonek pozostający w niedostatku może żądać od swojego byłego współmałżonka dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym jego usprawiedliwionym potrzebom oraz możliwościom zarobkowym majątkowym byłego małżonka. Obowiązek dostarczania środków utrzymania małżonkowi rozwiedzionemu wygasa w razie zawarcia przez tego małżonka nowego małżeństwa. Jednakże gdy zobowiązanym jest małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, obowiązek ten wygasa także z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu, chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd, na żądanie uprawnionego, przedłuży wymieniony termin pięcioletni.
 6. obowiązek ojca dziecka urodzonego poza małżeństwem względem jego matki - ojciec nie będący mężem matki obowiązany jest przyczynić się w rozmiarze odpowiadającym okolicznościom do pokrycia wydatków związanych z ciążą i porodem oraz kosztów trzymiesięcznego utrzymania matki w okresie porodu. Z ważnych powodów matka może żądać udziału ojca w kosztach swego utrzymania przez czas dłuższy niż trzy miesiące.

2. Do jakiego wieku dziecko ma prawo do alimentów?

Przesłanką obowiązku alimentacyjnego rodziców na rzecz dziecka jest jego niezdolność do samodzielnego utrzymania się. Więcej informacji podano w odpowiedzi do punktu 1.1.

Do góryDo góry

3. W jakich okolicznościach właściwe będzie prawo polskie?

Kwestię prawa właściwego regulują w Polsce: ustawa z dnia 12 listopada 1965 r. Prawo prywatne międzynarodowe, Konwencja o prawie właściwym dla zobowiązań alimentacyjnych sporządzona w Hadze dnia 2 października 1973 r. oraz umowy dwustronne z Austrią, Bułgarią, Białorusią, Kubą, czechami, Słowacją, Estonią, Francją, Węgrami, Litwą, Łotwą, Północną Koreą, Rumunią, Rosją, Ukrainą oraz Wietnamem. (informacje o umowach dostępne są na stronie internetowej polskiego Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl)

O ile Konwencja lub uregulowania umów dwustronnych nie stanowią inaczej roszczenia alimentacyjne między krewnymi lub powinowatymi podlegają prawu ojczystemu osoby uprawnionej do alimentacji. Prawo polskie będzie więc miało zastosowanie w tych przypadkach, kiedy uprawnionym będzie obywatel polski.

4. Jeśli sąd nie stosuje prawa polskiego, to jakie prawo będzie właściwe (jeśli zarówno dłużnik alimentacyjny oraz wierzyciel przebywa w Polsce)?

Miejsce zamieszkania lub stałego pobytu stron nie wpływa na wybór prawa właściwego. Łącznikiem jest tu jedynie obywatelstwo uprawnionego. W pozostałym zakresie patrz odpowiedź do punktu 3.

5. W jaki sposób mogę złożyć wniosek o alimenty w sądzie, organie administracyjnym lub innej organizacji?

Jeśli zaś chodzi o realizację tego prawa to możliwe jest:

Do góryDo góry

 1. dobrowolne wykonywanie obowiązku alimentacyjnego,

 2. strony obowiązku alimentacyjnego mogą zawrzeć umowę dotyczącą tego obowiązku,

 3. jeśli zobowiązany nie wykonuje ciążącego na nim obowiązku możliwe jest wystąpienie do sądu z roszczeniem o zasądzenie świadczeń alimentacyjnych.

6. Czy wniosek o alimenty można złożyć w imieniu krewnego, bliskiego znajomego lub małoletniego?

Pozew o zasądzenie alimentów mogą złożyć w imieniu uprawnionego:

 • pełnomocnik, którym poza adwokatem mogą być rodzice, małżonek, rodzeństwo, wstępni lub osoby pozostające z uprawnionym w stosunku przysposobienia,

 • przedstawiciel organu jednostki samorządu terytorialnego właściwego w zakresie pomocy społecznej [w świetle ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. z 2004 r., Nr 64, poz. 593) przedstawicielami tymi są: kierownik gminnego ośrodka pomocy społecznej oraz kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie],

 • przedstawiciel organizacji społecznej, która ma na celu udzielanie pomocy rodzinie [wykaz takich organizacji określił w rozporządzeniu z dnia 10 listopada 2000 r. Minister Sprawiedliwości (Dz.U.z 2000 r., Nr 100, poz.1080)].

 • prokurator, jeśli przemawia za tym względy ochrony praworządności oraz interesu społecznego.

W imieniu małoletnich uprawnionych działają ich przedstawiciele ustawowi.

Nie jest możliwe, aby w imieniu uprawnionego działał jego bliski znajomy, jeśli nie jest on jednym z podmiotów wymienionych powyżej.

Do góryDo góry

7. Skąd wierzyciel może dowiedzieć się, który sąd jest właściwy by rozpatrzyć jego sprawę?

Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego sądem właściwym rzeczowo w sprawach o alimenty jest sąd rejonowy. Właściwość miejscową określa się natomiast według miejsca zamieszkania osoby uprawnionej do alimentów lub miejsca zamieszkania pozwanego.

Informacje o tym, który sąd będzie właściwy w konkretnej sprawie można uzyskać zarówno w kancelariach adwokackich oraz u podmiotów, o których mowa w punkcie 15, oraz w Atlasie sądowniczym zamieszczonym na stronie Komisji Europejskiej

8. Czy powód musi być reprezentowany przed sądem przez fachowego pełnomocnika bądź składać pozew za pośrednictwem właściwego organu?

W sprawach o alimenty nie istnieje przymus adwokacki. Strona może wybrać, czy będzie działał sama, czy też poprzez fachowego pełnomocnika.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości przyznania stronie uprawnionej do świadczeń alimentacyjnych adwokata z urzędu znajdują się w punkcie 9.

9. Czy powód ponosi koszty procesowe? Jeśli tak, to jaka jest szacunkowo ich wysokość? Jakie możliwości uzyskania pomocy finansowej ma powód, który nie posiada wystarczających środków?

Prawo polskie przewiduje zwolnienie z obowiązku ponoszenia kosztów sądowych strony dochodzącej roszczeń alimentacyjnych. Zwolnienie to jest całkowite, co oznacza że osoba, której zostało przyznane nie ponosi żądnych kosztów sądowych, obejmuje ono także postępowanie odwoławcze oraz egzekucyjne.

Do góryDo góry

Ponadto strona korzystająca ze zwolnienia od kosztów sądowych może ubiegać się o przyznanie pomocy prawnej w postaci adwokata z urzędu. W przypadku uwzględnienia wniosku wynagrodzenie adwokata pokrywane jest przez przeciwnika strony, dla której adwokata ustanowiono, kiedy zaś osoba ta przegrywa proces, wówczas koszty adwokackie ponosi Skarb Państwa.

Uprawnienia obywateli Państw Członkowskich w powyższym zakresie uregulowane są w Ustawie o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych, prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Informacje na temat wspominanej ustawy zawarte są w informacji Polski na temat pomocy prawnej (Legal aid).

10. W jaki sposób kalkulowana jest wysokość alimentów w postępowaniu sądowym? Jak zmiana kosztów i sytuacji rodzinnej wpływa na wysokość świadczenia?

Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy do zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego oraz usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego. Potrzeby uprawnionego obejmują wszystko to, co jest niezbędne do jego utrzymania, nie tylko w sensie potrzeb materialnych, ale i niematerialnych (kulturalnych, duchowych), zaś potrzeby małoletnich obejmują także koszty wychowania. Jeśli zaś chodzi o możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego to bierze się pod uwagę nie dochód przez niego faktycznie uzyskiwany, lecz możliwy dla niego do osiągnięcia, jeśli wykorzystałby on w pełni swoje możliwości zarobkowe.

W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Zmiany tej może żądać każda ze stron stosunku alimentacyjnego. W zależności od okoliczności faktycznych można domagać się uchylenia obowiązku alimentacyjnego, podwyższenia alimentów lub ich obniżenia. Przesłankami modyfikacji wysokości świadczenia są natomiast zwiększenie lub zmniejszenie się potrzeb uprawnionego oraz zwiększenie lub zmniejszenie się możliwości zarobkowych zobowiązanego.

Do góryDo góry

11. Kto i w jaki sposób wypłaca świadczenia alimentacyjne?

Zobowiązanym do zapłaty jest dłużnik wymieniony w tytule wykonawczym. Zasadą jest więc, że świadczenie alimentacyjne obciążą jedynie osobę zobowiązaną do alimentów. Jeżeli zobowiązany nie płacić alimentów dobrowolnie osoba uprawniona może złożyć wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego do organu egzekucyjnego, którym jest komornik. Egzekucja może tez być wszczęta z urzędu na żądanie sądu pierwszej instancji, który wydal orzeczenie ustalające wysokość alimentów. Osoba uprawniona może też złożyć w zakładzie pracy dłużnika lub w organie wypłacającym świadczenia rentowe lub emerytalne tytuł wykonawczy i na tej podstawie żądać potrącenia należności alimentacyjnych z wypłacanych dłużnikowi świadczeń – takie żądanie jest wiążące dla płatnika.

12. Jeśli dłużnik nie płaci dobrowolnie, to jakie działania można podjąć, żeby zmusić go do zapłaty?

Jeżeli zobowiązany nie wywiązuje się dobrowolnie z ciążącego na nim obowiązku alimentacyjnego możliwa jest egzekucja przymusowa – patrz odpowiedź do punktu 11.

Ponadto wspomnienia wymaga fakt, iż w świetle przepisów Kodeksu karnego niealimentacja jest czynem karalnym zagrożonym karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

13. Czy istnieje jakiś organ lub organizacja, które pomagają przy dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych?

Jak wspomniano w odpowiedzi do punktu 6 pozew o zasądzenie alimentów mogą złożyć w imieniu uprawnionego min. określone organizacje społeczne, przedstawiciele organów jednostek samorządu terytorialnego właściwych w zakresie pomocy społecznej, a w niektórych przypadkach także prokurator. Podmioty te mogą również wspierać stronę powodową poprzez udział w toczącym się już postępowaniu o zasądzenie świadczeń alimentacyjnych. Ich rola polega wtedy na wspieraniu podejmowanych w postępowaniu przed sądem działań osoby uprawnionej.

Do góryDo góry

14. Czy któryś z tych organów może wypłacić w całości lub w części świadczenie alimentacyjne zamiast dłużnika?

Nie, żaden z wymienionych powyżej organów nie może spełnić świadczenia w miejsce dłużnika.

Jednakże nadmienić należy, iż od 1 września 2005 r. obowiązywać będzie ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej. W sytuacji, kiedy wyegzekwowanie zasądzonych przez sąd świadczeń alimentacyjny będzie niemożliwe ustawa ta przewiduje możliwość przyznawania przez urzędy gminy oraz gminne ośrodkom pomocy społecznej prawa do tzw. zaliczki alimentacyjnej.

O zaliczkę ubiegać mogą się jedynie osoby wskazane w ustawie. Zaliczka alimentacyjna wypłacana jest przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania uprawnionego i nie może przekroczyć wysokości zasądzonych alimentów oraz kwot określonych w ustawie. Przysługuje ona w wysokości zasądzonego, lecz nie wypłaconego świadczenia alimentacyjnego.

Jeśli jednak uprawniony do zaliczki alimentacyjnej przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (np. ośrodek pomocy społecznej, placówka opiekuńczo-wychowawcza, zakład poprawczy lub areszt śledczy), rodzinie zastępczej, zawarł związek małżeński lub ma dziecko i jest uprawniony do zasiłku rodzinnego zaliczka nie będzie jej przyznana.

Ustawa ta ma zastosowanie tylko w tych przypadkach, kiedy osoba uprawniona ma miejsce zamieszkania w Polsce.

15. Czy wierzyciel może korzystać z pomocy lokalnych bądź centralnych organów lub innych organizacji w Polsce, jeśli ma miejsce zamieszkania w Polsce, a dłużnik mieszka za granicą?

Jeśli dłużnik ma miejsce zamieszkania za granicą, natomiast osoba uprawniona mieszka w Polsce Sąd Okręgowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej udzieli jej pomocy w przygotowaniu wniosku o alimenty. Pomoc ta polega na udzielaniu osobom uprawnionym do świadczeń alimentacyjnych wszelkich potrzebnych informacji, pomocy w skompletować wymaganych dokumentów oraz sprawdzeniu wniosku pod względem formalnym.

Do góryDo góry

16. Jeśli tak, to w jaki sposób można skontaktować się z właściwym organem (proszę podać dokładną nazwę i adres)?

Nazwa sądu

Adres

Nr kier.

Telefony

Faks

Centrala

Prezes

Sąd Okręgowy

w Białymstoku

ul. M.C.Skłodowskiej 1

15-950 Białystok

085

742-04-41

745-91-00

745-92-00

745-92-17

742-46-40

Sąd Okręgowy

w Bielsku-Białej

ul. Cieszyńska 10

43-300 Bielsko-Biała

033

499-04-99

499-03-16

499-03-18

812-39-15

Sąd Okręgowy

w Bydgoszczy

ul. Wały Jagiellońskie 2

85-128 Bydgoszcz

052

325-31-00

325-31-04

321-31-01

Sąd Okręgowy

w Częstochowie

ul. Dąbrowskiego 23/35

42-200 Częstochowa

034

324-50-15

324-16-80

324-16-80

Sąd Okręgowy

w Elblągu

Pl. Konstytucji 1

82-300 Elbląg

055

611-22-00

611-22-07

611-22-15

611-22-17

Sąd Okręgowy

w Gliwicach

ul. Kościuszki 15

44-100 Gliwice

032

338-02-00

338-01-01

338-01-02

Sąd Okręgowy

w Gdańsku

ul. Nowe Ogrody 30/34

80-958 Gdańsk

058

321-31-99

321-31-00

321-31-01

321-31-04

Sąd Okręgowy

w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Mieszka I 33

66-400 Gorzów Wielkopolski

095

722-42-80

do 85

720-28-07

720-28-07

Sąd Okręgowy

w Jeleniej Górze

ul. Wojska Polskiego 56

58-500 Jelenia Góra

075

641-51-00

752-24-34

641-51-51

752-51-13

Sąd Okręgowy

w Kaliszu

Al. Wolności 13

62-800 Kalisz

062

765-77-00

765-77-64

757-37-04

765-78-50

757-49-36

Sąd Okręgowy

w Katowicach

ul. Andrzeja 16/18

40-957 Katowice

032

251-14-21

251-40-91

251-69-83

251-67-28

251-69-83

Sąd Okręgowy

w Kielcach

ul. Seminaryjska 12

25-372 Kielce

041

340-23-00

344-59-45

344-49-23

Sąd Okręgowy

w Koninie

ul. Energetyka 5

62-510 Konin

063

242-30-22

242-38-16

242-65-69

Sąd Okręgowy

w Koszalinie

ul. Waryńskiego 7

75-541 Koszalin

094

-

342-50-71

342-88-04

Sąd Okręgowy

w Krakowie

ul. Przy Rondzie 7

31-547 Kraków

012

619-50-00

619-58-00

619-58-22

619-57-77

Sąd Okręgowy

w Krośnie

ul. Sienkiewicza 12

38-400 Krosno

013

436-84-78

436-85-49

432-05-70

Sąd Okręgowy

w Legnicy

ul. Złotoryjska 40

59-220 Legnica

076

722-59-00

722-59-11

722-59-12

Sąd Okręgowy

w Lublinie

ul. Krakowskie Przedmieście 43

20-076 Lublin

081

535-91-00

do 10

532-08-40

532-99-95

Sąd Okręgowy

w Łomży

ul. Dworna 16

18-400 Łomża

086

216-62-81

216-38-07

216-67-53

Sąd Okręgowy

w Łodzi

Pl. Dąbrowskiego 5

90-921 Łódź

042

677-89-00

677-89-99

677-89-91

Sąd Okręgowy

w Nowym Sączu

ul. Pijarska 3

33-300 Nowy Sącz

018

443-89-00

443-89-22

443-81-14

Sąd Okręgowy

w Olsztynie

ul. Dąbrowszczaków 44

10-001 Olsztyn

089

523-02-30

523-01-85

527-30-48

527-76-95

Sąd Okręgowy

w Opolu

siedziba tymczasowa

ul. Prószkowska 67

45-758 Opole

077

457-22-64

457-28-33

402-48-35

Sąd Okręgowy

w Ostrołęce

ul. Kościuszki 19

07-400 Ostrołęka

029

764-29-22

764-29-40

764-37-22

764-32-88

Sąd Okręgowy

w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 5

97-300 Piotrków Trybunalski

044

-

647-21-94

649-64-14

647-89-19

Sąd Okręgowy

w Płocku

Pl. Narutowicza 4/6

09-404 Płock 6

024

262-52-44

268-85-84

268-85-79

262-25-26

262-25-26

Sąd Okręgowy

w Poznaniu

ul. Marcinkowskiego 32

60-967 Poznań

061

856-60-00

852-33-06

852-93-85

Sąd Okręgowy

w Radomiu

ul. Marszałka

J. Piłsudskiego 10

26-600 Radom

048

368-02-00

368-03-00

368-03-01

368-03-03

Sąd Okręgowy

w Rzeszowie

Pl. Śreniawitów 3

35-959 Rzeszów

017

875-62-00

875-62-36

862-72-65

Sąd Okręgowy

w Siedlcach

ul. Sądowa 2

08-110 Siedlce

025

632-52-35

do 39

632-62-11

632-61-98

Sąd Okręgowy

w Sieradzu

Al. Zwycięstwa 1

98-200 Sieradz

043

827-13-20

827-12-87

827-10-14

Sąd Okręgowy

w Słupsku

ul. Zamenhofa 7

76-200 Słupsk

059

842-20-41

do 44

842-83-25

842-83-01

Sąd Okręgowy

w Suwałkach

ul. L.Waryńskiego 45

16-400 Suwałki

087

563-13-30

563-13-01

563-13-03

Sąd Okręgowy

w Szczecinie

ul. Kaszubska 42

70-952 Szczecin

091

448-00-02

448-96-36

448-99-15

Sąd Okręgowy

w Świdnicy

Pl. Grunwaldzki 14

58-100 Świdnica

074

851-83-00

851-82-46

851-82-70

Sąd Okręgowy

w Tarnobrzegu

ul. Sienkiewicza 27

39-400 Tarnobrzeg

015

823-48-80 do 81

823-49-20

823-05-51

Sąd Okręgowy

w Tarnowi

ul. J. Dąbrowskiego 27

33-100 Tarnów

014

632-74-00

632-75-00

621-16-38

621-34-74

Sąd Okręgowy

w Toruniu

ul. Piekary 51

87-100 Toruń

056

610-56-00

610-56-04

655-57-06

Sąd Okręgowy

w Warszawie

Al. Solidarności 127

00-951 Warszawa

022

620-03-71

620-13-57

620-13-57

Sąd Okręgowy

we Włocławku

ul. Wojska Polskiego 22

87-800 Włocławek

054

411-62-00

411-62-05

411-62-05

Sąd Okręgowy

we Wrocławiu

ul. Sądowa 1

50-950 Wrocław

071

370-42-00

370-42-01

343-64-75

344-49-59

Sąd Okręgowy

w Zamościu

ul. Akademicka 1

22-400 Zamość

084

-

638-48-13

639-33-59

Sąd Okręgowy

w Zielonej Górze

Pl. Słowiański 1

65-958 Zielona Góra

068

-

322-01-40

322-01-41

17. W jakiej formie następuje pomoc ze strony takiego organu lub organizacji?

Jeśli sąd polski jest organem przesyłającym na podstawie Konwencji Nowojorskiej z 1956 r. lub umowy dwustronnej, udziela on osobie uprawnionej do świadczenia alimentacyjnego wszelkich potrzebnych informacji, pomaga mu skompletować wymagane dokumenty, bada jego wniosek pod względem formalnym oraz przesyła wniosek za granicę.

Do góryDo góry

18. Czy wierzyciel może się zwrócić się bezpośrednio do takiego organu lub takiej organizacji działającej w Polsce, jeśli ma on miejsce zamieszkania za granicą, a dłużnik mieszka w Polsce?

W sytuacji, kiedy doszło do zasądzenia świadczenia alimentacyjnego, a sprawa należy do zakresu zastosowania Konwencję Nowojorskiej wierzyciel zamieszkały za granicą może skorzystać z trybu przewidzianego przez tę Konwencję i zwrócić się do właściwego organu przesyłającego państwa, w którym ma miejsce on zamieszkania.

Jeśli zaś mieszka on w państwie, z którym Polskę łączy umowa dwustronna to pomoc taka udzielana jest w zakresie przewidzianym przez tę umowę. Z reguły umowy dwustronne przewidują wystąpienie bezpośrednio do sądu polskiego albo za pośrednictwem sądu państwa, które wydało orzeczenie. W drugim wypadku przekazanie wniosku następuje za pośrednictwem organów centralnych, którymi najczęściej są Ministerstwa Sprawiedliwości.

19. Jeśli tak, to w jaki sposób może się skontaktować z właściwym organem (proszę podać dokładna nazwę i adres)?

W przypadku spraw należących do zakresu zastosowania Konwencji Nowojorskiej właściwe organy przesyłające państw obcych wskazane są w oświadczeniach tych państwa złożonych do Konwencji, które dostępne są w Internecie.

20. W jakiej formie następuje pomoc ze strony takiej organizacji lub administracyjnego?

W przypadku spraw należących do zakresu zastosowania Konwencji Nowojorskiej organy przesyłające państw obcych wskazane w oświadczeniach do Konwencji udzielają osobie uprawnionej wszelkich informacji, pomagają jej skompletować wymagane dokumenty oraz badają jej wniosek pod względem formalnym oraz przesyła wniosek za granicę.

« Roszczenia alimentacyjne - Informacje ogólne | Polska - Informacje ogólne »

Do góryDo góry

Ostatnia aktualizacja: 30-11-2006

 
 • Prawo wspólnotowe
 • Prawo międzynarodowe

 • Belgia
 • Bułgaria
 • Czechy
 • Dania
 • Niemcy
 • Estonia
 • Irlandia
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Francja
 • Włochy
 • Cypr
 • Łotwa
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Węgry
 • Malta
 • Niderlandy
 • Austria
 • Polska
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Słowenia
 • Słowacja
 • Finlandia
 • Szwecja
 • Wielka Brytania