Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Αξιώσεις διατροφής > Πολωνία

Τελευταία ενημέρωση: 21-02-2007
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Αξιώσεις διατροφής - Πολωνία

EJN logo

Η σελίδα αυτή δεν χρησιμοποιείται πλέον. Αυτή τη στιγμή επικαιροποιείται και θα είναι διαθέσιμη στην ευρωπαϊκή πύλη "e-Justice".


 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. Τι σημαίνουν οι έννοιες «διατροφή» και «υποχρέωση διατροφής» σύμφωνα με το πολωνικό δίκαιο; Ποιος δικαιούται διατροφής; 1.
2. Μέχρι ποια ηλικία το τέκνο δικαιούται διατροφής; 2.
3. Σε ποιες περιπτώσεις είναι εφαρμοστέο το πολωνικό δίκαιο; 3.
4. Σε περίπτωση που δεν είναι εφαρμοστέο το πολωνικό δίκαιο, ποιο δίκαιο θα εφαρμόσουν τα δικαστήρια στην Πολωνία (εάν τόσο το μέρος που εγείρει την αξίωση όσο και ο υπόχρεος διατροφής είναι κάτοικοι Πολωνίας); 4.
5. Ο δικαιούχος διατροφής πρέπει να απευθυνθεί σε κάποιον ειδικό οργανισμό, στη διοίκηση ή στη δικαιοσύνη, προκειμένου να διεκδικήσει διατροφή; 5.
6. Μπορεί να εγερθεί αξίωση διατροφής εξ ονόματος συγγενούς εξ αίματος, φιλικού προσώπου ή ανηλίκου; 6.
7. Αν ο δικαιούχος διατροφής προτίθεται να προσφύγει στη δικαιοσύνη, ποιο είναι το αρμόδιο δικαστήριο; 7.
8. Πρέπει ο δικαιούχος να διορίσει κάποιον ενδιάμεσο προκειμένου να προσφύγει στη δικαιοσύνη (δικηγόρο, ειδικό οργανισμό, κάτι άλλο….); 8.
9. Η διαδικασία ενώπιον των δικαστηρίων είναι επί πληρωμή; Σε καταφατική περίπτωση, ποίο θα μπορούσε να είναι το συνολικό ποσό των εξόδων; Εάν οι οικονομικές δυνατότητες του δικαιούχου είναι ανεπαρκείς, θα μπορούσε να κάνει χρήση της νομικής συνδρομής (του ευεργετήματος της πενίας); 9.
10. Αν η επιδικασθείσα με δικαστική απόφαση διατροφή είναι χρηματικό ποσό, πώς μπορεί αυτό να αξιολογηθεί; Πώς θα μπορούσε αυτό να αναπροσαρμοσθεί σύμφωνα με τις εξελίξεις του κόστους ζωής ή τις αλλαγές των συνθηκών; 10.
11. Πώς και σε ποιόν καταβάλλεται η διατροφή; 11.
12. Εάν ο υπόχρεος διατροφής δεν καταβάλλει οικειοθελώς την διατροφή, τι μέσα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε προκειμένου να τον αναγκάσουμε να πληρώσει; 12.
13. Ενας οργανισμός ή η διοίκηση μπορούν να βοηθήσουν στην διεκδίκηση διατροφής; 13.
14. Μπορούν να υποκαταστήσουν τον υπόχρεο και να καταβάλουν τη διατροφή ή μέρος αυτής; 14.
15. Ο δικαιούχος μπορεί να τύχει βοηθείας από κάποιον οργανισμό ή τη διοίκηση στην Πολωνία εάν ο ίδιος κατοικεί μεν στην Πολωνία αλλά ο υπόχρεος διατροφής κατοικεί σε άλλη χώρα; 15.
16. Σε καταφατική περίπτωση, ποιο είναι το όνομα και η διεύθυνση αυτού του οργανισμού ή της διοίκησης και πως μπορεί κάποιος να απευθυνθεί εκεί; 16.
17. Τι είδους βοήθεια παρέχει ο οργανισμός ή η διοίκηση στον δικαιούχο; 17.
18. Μπορεί ο δικαιούχος να απευθυνθεί απευθείας στο συγκεκριμένο οργανισμό ή τη διοίκηση στην Πολωνία εάν ο ίδιος βρίσκεται σε άλλη χώρα και ο οφειλέτης βρίσκεται στην Πολωνία; 18.
19. Ο δικαιούχος μπορεί απευθείας να απευθυνθεί σε έναν οργανισμό ή στη διοίκηση στην Πολωνία; 19.
20. Τι είδους βοήθεια παρέχει ο συγκεκριμένος οργανισμός ή η διοίκηση στον δικαιούχο; 20.

 

1. Τι σημαίνουν οι έννοιες «διατροφή» και «υποχρέωση διατροφής» σύμφωνα με το πολωνικό δίκαιο; Ποιος δικαιούται διατροφής;

Σύμφωνα με το άρθρο 128 του πολωνικού οικογενειακού κώδικα, η υποχρέωση διατροφής ορίζεται ως υποχρέωση παροχής μέσων συντήρησης (συμπεριλαμβανομένης της ένδυσης, της τροφής, της κατοικίας, της θέρμανσης και της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης), καθώς και, εάν χρειάζεται, ανατροφής (συμπεριλαμβανομένης της φροντίδας για τη σωματική και διανοητική ανάπτυξη και της δημιουργίας δυνατοτήτων για εκπαίδευση και για πρόσβαση στα πολιτιστικά αγαθά) - υποχρέωση την οποία φέρουν οι ανιόντες συγγενείς εξ αίματος και τα αδέλφια.

Η διατροφή ορίζεται ως παροχή σε χρήμα ή σε είδος, ενώ στην περίπτωση των τέκνων ο όρος καλύπτει επίσης την προσωπική προσπάθεια για την ανατροφή τους καθώς και το έργο που πραγματοποιείται στο κοινό νοικοκυριό στο πλαίσιο της υποχρέωσης διατροφής.

Η αξίωση διατροφής αναφέρεται στο δικαίωμα ενός ατόμου να απαιτήσει από άτομο που φέρει υποχρέωση διατροφής να ανταποκριθεί στην υποχρέωση αυτή.

Κατά γενικό κανόνα, η υποχρέωση διατροφής γεννάται από διάφορους οικογενειακούς δεσμούς. Ανάλογα με το είδος των εν λόγω δεσμών, το πολωνικό δίκαιο διακρίνει τις ακόλουθες περιπτώσεις υποχρέωσης διατροφής:

 1. υποχρέωση διατροφής μεταξύ συγγενών εξ αίματος και η ειδική περίπτωση της υποχρέωσης διατροφής τέκνου – στην περίπτωση των συγγενών εξ αίματος, δικαιούται διατροφής μόνον εκείνος που αντιμετωπίζει δυσκολίες εξασφάλισης των προς το ζην. Ωστόσο, οι γονείς υποχρεούνται να καταβάλλουν επίδομα διατροφής στα τέκνα που δεν βρίσκονται ακόμα σε θέση να εξασφαλίζουν μόνα τους τα προς το ζην, εκτός εάν τα έσοδα από την περιουσία των τέκνων αρκούν για την κάλυψη των δαπανών για τη συντήρηση και την ανατροφή τους. Τα τέκνα άνω του 18ου έτους ηλικίας, απολλύουν το δικαίωμα διατροφής εφόσον δεν αποδείξουν βάσει των μέχρι τούδε αποτελεσμάτων τους την επιθυμία τους να συνεχίσουν τις σπουδές τους. Εξάλλου, οι γονείς δεν υποχρεούνται να εξασφαλίζουν μέσα συντήρησης για τα τέκνα τα οποία συμπλήρωσαν το 18ο έτος της ηλικίας τους και, παρόλο που έχουν προετοιμαστεί για την άσκηση επαγγέλματος, συνεχίζουν τις σπουδές τους και στη συνέχεια τις παραμελούν, δεν επιτυγχάνουν την αναμενόμενη πρόοδο ούτε ικανοποιητικούς βαθμούς και δεν δίνουν τις προβλεπόμενες εξετάσεις μη ολοκληρώνοντας, ως εκ τούτου, τις σπουδές τους εντός της περιόδου που προβλέπεται στο εκπαιδευτικό τους πρόγραμμα.
 2. υποχρέωση που γεννάται από υιοθεσία - εάν η υιοθεσία έχει ως αποκλειστική συνέπεια τη δημιουργία σχέσης μεταξύ του υιοθετούντος και του υιοθετουμένου, η υποχρέωση διατροφής έναντι του υιοθετουμένου υπερισχύει των υποχρεώσεων που φέρει ο υιοθετών έναντι των απευθείας ανιόντων συγγενών και των αδελφών, ενώ οι υποχρεώσεις έναντι των απευθείας ανιόντων συγγενών και των αδελφών έπονται κάθε άλλης υποχρέωσης του υιοθετουμένου. Σε άλλες περιπτώσεις, ισχύουν για τον υιοθετούμενο οι αρχές που περιγράφονται στο σημείο 1.
 3. υποχρέωση διατροφής μεταξύ συγγενών εξ αγχιστείας (μητριάς, πατριού, προγονού, προγονής) - δικαίωμα επιδόματος διατροφής έχουν μόνο τα άτομα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες εξασφάλισης των προς το ζην, εφόσον η επιβολή υποχρέωσης διατροφής ανταποκρίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση στα κρατούντα κοινωνικά θέσμια. Στο πλαίσιο της πολωνικής νομοθεσίας και νομολογίας, ο όρος «δυσκολία εξασφάλισης των προς το ζην» αναφέρεται στην αδυναμία ενός ατόμου να ικανοποιεί τις εύλογες ανάγκες του με τα δικά του μέσα και τις προσπάθειες,
 4. υποχρέωση μεταξύ συζύγων κατά τη διάρκεια της έγγαμης σχέσης – σύμφωνα με το άρθρο 27 του οικογενειακού κώδικα, τα μέλη της οικογένειας μπορούν να απαιτήσουν το δικαίωμα του «ίσου βιοτικού επιπέδου» όλων των μελών της οικογένειας,
 5. υποχρέωση μεταξύ συζύγων μετά τη λύση της έγγαμης σχέσηςεάν μόνον ένας από τους συζύγους κρίθηκε υπεύθυνος για τη λύση της έγγαμης σχέσης, το δε διαζύγιο επιδεινώνει την οικονομική κατάσταση του άλλου συζύγου, αυτός/-ή μπορεί να απαιτήσει την ικανοποίηση των εύλογων αναγκών του/της, ακόμα και εάν δεν αντιμετωπίζει δυσκολίες εξασφάλισης των προς το ζην. Σε διαφορετική περίπτωση, ο/η σύζυγος που αντιμετωπίζει δυσκολίες εξασφάλισης των προς το ζην μπορεί να απαιτήσει από τον/την πρώην σύζυγο την παροχή μέσων συντήρησης για την αντιμετώπιση των εύλογων αναγκών του/της ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες του/της πρώην συζύγου. Η υποχρέωση διατροφής πρώην συζύγου παύει να ισχύει εφόσον αυτός/-ή συνάψει νέο γάμο. Ωστόσο, εάν τη σχετική ευθύνη φέρει διαζευχθείς/-είσα σύζυγος που δεν έχει χαρακτηριστεί υπεύθυνος/-η για τη λύση της έγγαμης σχέσης, η ευθύνη αυτή παύει να ισχύει επίσης κατά την πάροδο πενταετίας από την έκδοση του διαζυγίου, εκτός εάν, λόγω εξαιρετικών περιστάσεων, και κατόπιν αίτησης του/της δικαιούχου, δικαστήριο κρίνει ότι η εν λόγω περίοδος μπορεί να παραταθεί.
 6. υποχρέωση πατέρα έναντι μητέρας εξώγαμου τέκνου - ο πατέρας ο οποίος δεν είναι σύζυγος της μητέρας υποχρεούται να συμβάλει, αναλόγως των δυνατοτήτων του, στις δαπάνες της εγκυμοσύνης και της λοχείας καθώς και στη συντήρηση της μητέρας για περίοδο τριών μηνών κατά τη διάρκεια της λοχείας. Εάν συντρέχουν ικανοί λόγοι, η μητέρα μπορεί να απαιτήσει από τον πατέρα να συμβάλει στις δαπάνες συντήρησης της για περίοδο άνω των τριών μηνών.

2. Μέχρι ποια ηλικία το τέκνο δικαιούται διατροφής;

Κριτήριο για την υποχρέωση διατροφής των γονέων έναντι του τέκνου είναι η ικανότητα ή η αδυναμία αυτοσυντήρησής του. Για περισσότερες πληροφορίες βλ. σημείο 1.1.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

3. Σε ποιες περιπτώσεις είναι εφαρμοστέο το πολωνικό δίκαιο;

Στην Πολωνία το ζήτημα του εφαρμοστέου δικαίου ρυθμίζεται με: τον νόμο της 12ης Νοεμβρίου 1965, το διεθνές ιδιωτικό δίκαιο, τη σύμβαση της Χάγης σχετικά με το εφαρμοστέο δίκαιο στις υποχρεώσεις διατροφής, της 2ας Οκτωβρίου 1973, καθώς και τις διμερείς συμφωνίες που έχουν συναφθεί με την Αυστρία, τη Βουλγαρία, τη Λευκορωσία, την Κούβα, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Σλοβακία, την Εσθονία, τη Γαλλία, την Ουγγαρία, τη Λιθουανία, τη Λετονία, τη Βόρεια Κορέα, τη Ρουμανία, τη Ρωσία, την Ουκρανία και το Βιετνάμ (πληροφορίες σχετικά με τις εν λόγω συμφωνίες είναι διαθέσιμες στον ιστοχώρο του πολωνικού Υπουργείου Δικαιοσύνης: www.ms.gov.pl polski).

Εφόσον η σύμβαση της Χάγης ή οι διατάξεις των διμερών συμφωνιών δεν προβλέπουν διαφορετικά, οι αξιώσεις διατροφής μεταξύ συγγενών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας υπόκεινται στο δίκαιο της χώρας του δικαιούχου της διατροφής. Το πολωνικό δίκαιο εφαρμόζεται, κατά συνέπεια, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο δικαιούχος είναι Πολωνός υπήκοος.

4. Σε περίπτωση που δεν είναι εφαρμοστέο το πολωνικό δίκαιο, ποιο δίκαιο θα εφαρμόσουν τα δικαστήρια στην Πολωνία (εάν τόσο το μέρος που εγείρει την αξίωση όσο και ο υπόχρεος διατροφής είναι κάτοικοι Πολωνίας);

Ο τόπος διαμονής ή κατοικίας των μερών δεν επηρεάζει την επιλογή που εφαρμοστέου δικαίου. Το μόνο κριτήριο είναι η υπηκοότητα του δικαιούχου διατροφής. Για περισσότερες πληροφορίες βλ. σημείο 3.

5. Ο δικαιούχος διατροφής πρέπει να απευθυνθεί σε κάποιον ειδικό οργανισμό, στη διοίκηση ή στη δικαιοσύνη, προκειμένου να διεκδικήσει διατροφή;

Η άσκηση αυτού του δικαιώματος είναι δυνατή με τους ακόλουθους τρόπους:

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

 1. εκούσια εκπλήρωση της υποχρέωσης διατροφής,
 2. σύναψη συμφωνίας μεταξύ των μερών για τη ρύθμιση της υποχρέωσης αυτής,
 3. εάν ο υπόχρεος της διατροφής δεν ανταποκρίνεται την υποχρέωση αυτή, είναι δυνατή η προσφυγή στη δικαιοσύνη για την έκδοση απόφασης για χορήγηση διατροφής.

6. Μπορεί να εγερθεί αξίωση διατροφής εξ ονόματος συγγενούς εξ αίματος, φιλικού προσώπου ή ανηλίκου;

Αξίωση διατροφής εξ ονόματος δικαιούχου μπορεί να εγερθεί:

 • από αντίκλητο, ο οποίος, εκτός από δικηγόρο, μπορεί να είναι οι γονείς, ο/η σύζυγος, οι αδελφοί, οι ανιόντες ή πρόσωπα που έχουν σχέσεις υιοθεσίας με τον δικαιούχο,
 • από αντιπρόσωπο οργάνου τοπικής αυτοδιοίκησης αρμόδιο για ζητήματα κοινωνικής αρωγής [σύμφωνα με τον νόμο περί κοινωνικής αρωγής της 12ης Μαρτίου 2004 (ΦΕΚ 2004, αριθ. 64, καταχώριση 593) τέτοιοι αντιπρόσωποι μπορεί να είναι ο διευθυντής δημοτικού κέντρου κοινωνικής αρωγής ή ο διευθυντής νομαρχιακού κέντρου οικογενειακής αρωγής]·
 • από αντιπρόσωπο μη κερδοσκοπικής οργάνωσης, έργο της οποίας είναι η παροχή κοινωνικής αρωγής σε οικογένειες [κατάλογος των οργανώσεων αυτών περιλαμβάνεται στο διάταγμα του Υπουργείου Δικαιοσύνης της 10ης Νοεμβρίου 2000 (ΦΕΚ 2000, αριθ. 100, καταχώριση 1080)].
 • από εισαγγελέα, οποίος ενεργεί υπέρ του κράτους δικαίου και του δημοσίου συμφέροντος.

Εξ ονόματος ανήλικων δικαιούχων ενεργούν οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους.

Δεν επιτρέπεται η εκπροσώπηση δικαιούχου από φιλικό του πρόσωπο εφόσον αυτό δεν περιλαμβάνεται στις προαναφερόμενες περιπτώσεις.

7. Αν ο δικαιούχος διατροφής προτίθεται να προσφύγει στη δικαιοσύνη, ποιο είναι το αρμόδιο δικαστήριο;

Σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα πολιτικής δικονομίας, καθ' ύλη αρμόδιο δικαστήριο για περιπτώσεις διατροφής είναι το πρωτοδικείο. Η δικαιοδοσία του δικαστηρίου προσδιορίζεται λαμβανομένου υπόψη του τόπου κατοικίας του δικαιούχου της διατροφής ή του εναγομένου.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Ο ενδιαφερόμενος μπορεί επίσης να πληροφορηθεί ποιο δικαστήριο είναι αρμόδιο για τη συγκεκριμένη περίπτωση απευθυνόμενος στα δικηγορικά γραφεία ή στα άτομα που αναφέρονται στο σημείο 15. Μπορεί επίσης να ανατρέξει στον Ευρωπαϊκό Δικαστικό Άτλαντα για αστικές υποθέσεις στην ιστοσελίδα της Επιτροπής: http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_el.htm.

8. Πρέπει ο δικαιούχος να διορίσει κάποιον ενδιάμεσο προκειμένου να προσφύγει στη δικαιοσύνη (δικηγόρο, ειδικό οργανισμό, κάτι άλλο….);

Σε περιπτώσεις διατροφής δεν ισχύει υποχρέωση εκπροσώπησης από δικηγόρο. Ο ενάγων μπορεί να επιλέξει να εκπροσωπήσει ο ίδιος τον εαυτό του ή να απευθυνθεί σε επαγγελματία δικηγόρο.

Για λεπτομέρειες όσον αφορά τη δυνατότητα διορισμού δικηγόρου αυτεπαγγέλτως για την εκπροσώπηση του ενάγοντος, βλ. σημείο 9.

9. Η διαδικασία ενώπιον των δικαστηρίων είναι επί πληρωμή; Σε καταφατική περίπτωση, ποίο θα μπορούσε να είναι το συνολικό ποσό των εξόδων; Εάν οι οικονομικές δυνατότητες του δικαιούχου είναι ανεπαρκείς, θα μπορούσε να κάνει χρήση της νομικής συνδρομής (του ευεργετήματος της πενίας);

Η πολωνική νομοθεσία προβλέπει την απαλλαγή του αιτούντος διατροφή από την υποχρέωση καταβολής των δικαστικών εξόδων. Η απαλλαγή αυτή είναι πλήρης, δηλ. ο ενδιαφερόμενος δεν υποχρεούται να καταβάλει δικαστικά έξοδα ούτε επιβαρύνεται με το κόστος ενδεχόμενης προσφυγής ή με το κόστος για την εκτέλεση μιας απόφασης.

Εξάλλου, η πλευρά που τυγχάνει απαλλαγής των δικαστικών εξόδων δύναται να αιτηθεί το ευεργέτημα πενίας και να ζητήσει τον διορισμό συνηγόρου αυτεπαγγέλτως. Εφόσον η αίτησή της γίνει δεκτή, η αμοιβή του δικηγόρου βαρύνει τον αντίδικο του πελάτη του δικηγόρου, ενώ σε περίπτωση που ο ενάγων δεν δικαιωθεί, η αμοιβή του δικηγόρου καταβάλλεται από το δημόσιο.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τα δικαιώματα των υπηκόων των κρατών μελών σε τέτοιες περιπτώσεις ρυθμίζονται με τον νόμο περί νομικής συνδρομής σε αστικές υποθέσεις οι οποίες εξετάζονται στα κράτη μέλη της ΕΕ. Πληροφορίες σχετικά με τον εν λόγω νόμο περιλαμβάνονται στις πληροφορίες που έχει υποβάλει η Πολωνία σχετικά με τη νομική συνδρομή (Legal aid).

10. Αν η επιδικασθείσα με δικαστική απόφαση διατροφή είναι χρηματικό ποσό, πώς μπορεί αυτό να αξιολογηθεί; Πώς θα μπορούσε αυτό να αναπροσαρμοσθεί σύμφωνα με τις εξελίξεις του κόστους ζωής ή τις αλλαγές των συνθηκών;

Το ύψος του επιδόματος διατροφής εξαρτάται από το εισόδημα και την περιουσία του υπόχρεου διατροφής καθώς και από τις εύλογες ανάγκες του δικαιούχου. Οι ανάγκες του δικαιούχου περιλαμβάνουν οτιδήποτε είναι απαραίτητο για τη συντήρησή του, όχι μόνον από υλικής άποψης, αλλά και από κάθε άλλη (πολιτιστική, πνευματική) άποψη. Οι ανάγκες των ανηλίκων περιλαμβάνουν και το κόστος της ανατροφής τους. Κριτήριο για την τροποποίηση του ύψους του επιδόματος διατροφής είναι η αύξηση ή η μείωση των αναγκών του δικαιούχου καθώς και η αύξηση ή η μείωση των εισοδημάτων του υπόχρεου διατροφής.

Σε περίπτωση μεταβολής των περιστάσεων, μπορούν να μεταβληθούν αντιστοίχως οι απαιτήσεις ή να τροποποιηθεί η συμφωνία που ρυθμίζει τα της διατροφής. Τέτοιες τροποποιήσεις μπορεί να ζητήσει οιοδήποτε των μερών σε μια σχέση διατροφής. Αναλόγως των περιστάσεων, μπορούν να ζητήσουν την κατάργηση, την αύξηση ή τη μείωση της διατροφής.

11. Πώς και σε ποιόν καταβάλλεται η διατροφή;

Το επίδομα διατροφής καταβάλλεται από το άτομο που αναφέρεται ως υπόχρεος διατροφής στον εκτελεστό τίτλο. Αυτό σημαίνει ότι ακολουθείται η αρχή σύμφωνα με την οποία το κόστος του επιδόματος διατροφής βαρύνει αποκλειστικά τον υπόχρεο διατροφής. Σε περίπτωση που αυτός δεν δεχθεί να καταβάλει το επίδομα, ο δικαιούχος μπορεί να αιτηθεί την αναγκαστική εκτέλεση της απόφασης από την αρμόδια αρχή. Η αναγκαστική εκτέλεση μπορεί επίσης να διενεργηθεί αυτεπαγγέλτως με αίτημα του πρωτοδικείου που εξέδωσε την απόφαση με την οποία προσδιορίστηκε το ύψος του επιδόματος. Ο δικαιούχος διατροφής μπορεί επίσης να προσκομίσει τον εκτελεστό τίτλο στον τόπο εργασίας του υπόχρεου διατροφής ή στην υπηρεσία που καταβάλλει τη σύνταξη του υπόχρεου και να ζητήσει την παρακράτηση της διατροφής από το ποσόν που του καταβάλλεται – η αίτηση αυτή είναι δεσμευτική για τον οργανισμό πληρωμής.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

12. Εάν ο υπόχρεος διατροφής δεν καταβάλλει οικειοθελώς την διατροφή, τι μέσα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε προκειμένου να τον αναγκάσουμε να πληρώσει;

Εάν ο υπόχρεος διατροφής δεν ανταποκριθεί εκουσίως στη σχετική υποχρέωση που του έχει επιβληθεί, είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί η αναγκαστική εκτέλεση – βλ. απάντηση στο σημείο 11.

Επιπλέον, υπογραμμίζεται ότι ο ποινικός κώδικας χαρακτηρίζει την μη καταβολή επιδόματος διατροφής ως αδίκημα που τιμωρείται με πρόστιμο, περιορισμό της ελευθερίας ή έως διετή φυλάκιση.

13. Ενας οργανισμός ή η διοίκηση μπορούν να βοηθήσουν στην διεκδίκηση διατροφής;

Όπως αναφέρεται στο σημείο 6, αξίωση διατροφής μπορούν να εγείρουν εξ ονόματος του δικαιούχου, μεταξύ άλλων, συγκεκριμένες μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, αντιπρόσωποι οργάνων της τοπικής αυτοδιοίκησης αρμόδιοι για ζητήματα κοινωνικής αρωγής και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ο εισαγγελέας. Οι φορείς αυτοί μπορούν επίσης να υποστηρίξουν τον ενάγοντα συμμετέχοντας σε ήδη κινηθείσα διαδικασία επιδίκασης διατροφής. Στην περίπτωση αυτή, μπορούν να παράσχουν υποστήριξη στον δικαιούχο κατά την εκδίκαση της υπόθεσης.

14. Μπορούν να υποκαταστήσουν τον υπόχρεο και να καταβάλουν τη διατροφή ή μέρος αυτής;

Όχι, κανένας από τους προαναφερόμενους φορείς δεν μπορεί να καταβάλει τη διατροφή αντί του υπόχρεου της διατροφής.

Σημειωθείτο, ωστόσο, ότι από την 1η Σεπτεμβρίου 2005 τέθηκε σε ισχύ ο νόμος της 22ας Απριλίου 2005 περί δικαστικών διαδικασιών κατά υπόχρεων διατροφής και προκαταβολής διατροφής. Ο νόμος αυτός προβλέπει ότι, σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης δικαστικής απόφασης σχετικά με υπόθεση διατροφής, η δημοτική/κοινοτική αρχή και το δημοτικό/κοινοτικό κέντρο κοινωνικής πρόνοιας έχουν τη δυνατότητα χορήγησης του δικαιώματος της λεγόμενης «προκαταβολής διατροφής».

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Αίτηση για χορήγηση προκαταβολής διατροφής μπορούν να υποβάλουν μόνον τα άτομα που προσδιορίζονται στον εν λόγω νόμο. Η προκαταβολή διατροφής καταβάλλεται από τον δήμαρχο ή τον κοινοτάρχη, ανάλογα με τον τόπο κατοικίας του δικαιούχου της διατροφής, και δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που επιδίκασε το δικαστήριο ή τα ποσά που προβλέπει ο νόμος της 22ας Απριλίου 2005. Οι ενάγοντες δικαιούνται προκαταβολών ίσων με την επιδικασθείσα αλλά μη καταβληθείσα διατροφή.

Ωστόσο, εάν ο δικαιούχος της προκαταβολής διατροφής διαμένει σε ίδρυμα που παρέχει φροντίδα ολόκληρο το εικοσιτετράωρο (π.χ. σε κέντρο κοινωνικής πρόνοιας, οικοτροφείο, σωφρονιστικό ίδρυμα ή κρατητήριο) ή σε θετή οικογένεια ή εάν έχει συνάψει γαμήλια σχέση ή έχει τέκνο και δικαιούται οικογενειακού επιδόματος, δεν λαμβάνει την προκαταβολή.

Ο νόμος της 22ας Απριλίου 2005 έχει εφαρμογή μόνο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο δικαιούχος είναι κάτοικος Πολωνίας.

15. Ο δικαιούχος μπορεί να τύχει βοηθείας από κάποιον οργανισμό ή τη διοίκηση στην Πολωνία εάν ο ίδιος κατοικεί μεν στην Πολωνία αλλά ο υπόχρεος διατροφής κατοικεί σε άλλη χώρα;

Εάν ο υπόχρεος διατροφής είναι κάτοικος εξωτερικού, ο δε δικαιούχος της διατροφής είναι κάτοικος Πολωνίας, το πρωτοδικείο (Sąd Okręgowy) που είναι αρμόδιο λαμβανομένου υπόψη του τόπου κατοικίας του δικαιούχου της διατροφής βοηθά τον δικαιούχο να συντάξει αίτηση για χορήγηση διατροφής παρέχοντας σε αυτόν κάθε αναγκαία πληροφορία και βοήθεια για τη συμπλήρωση των απαιτούμενων εγγράφων και για την υποβολή της αίτησης με τον δέοντα τρόπο.

16. Σε καταφατική περίπτωση, ποιο είναι το όνομα και η διεύθυνση αυτού του οργανισμού ή της διοίκησης και πως μπορεί κάποιος να απευθυνθεί εκεί;

Ονομασία του δικαστηρίου

Διεύθυνση

Κωδικός περιοχής

Tηλ.

Φαξ

Τηλεφωνικό κέντρο

Πρόεδρος

Sąd Okręgowy (Πρωτοδικείο)

Białystok

ul. M.C.Skłodowskiej 1

15-950 Białystok

085

742-04-41

745-91-00

745-92-00

745-92-17

742-46-40

Sąd Okręgowy (Πρωτοδικείο)

Bielsko-Biała

ul. Cieszyńska 10

43-300 Bielsko-Biała

033

499-04-99

499-03-16

499-03-18

812-39-15

Sąd Okręgowy (Πρωτοδικείο)

Bydgoszcz

ul. Wały Jagiellońskie 2

85-128 Bydgoszcz

052

325-31-00

325-31-04

321-31-01

Sąd Okręgowy (Πρωτοδικείο)

Częstochowa

ul. Dąbrowskiego 23/35

42-200 Częstochowa

034

324-50-15

324-16-80

324-16-80

Sąd Okręgowy (Πρωτοδικείο)

Elbląg

Pl. Konstytucji 1

82-300 Elbląg

055

611-22-00

611-22-07

611-22-15

611-22-17

Sąd Okręgowy (Πρωτοδικείο)

Gliwice

ul. Kościuszki 15

44-100 Gliwice

032

338-02-00

338-01-01

338-01-02

Sąd Okręgowy (Πρωτοδικείο)

Gdańsk

ul. Nowe Ogrody 30/34

80-958 Gdańsk

058

321-31-99

321-31-00

321-31-01

321-31-04

Sąd Okręgowy (Πρωτοδικείο)

Gorzów Wielkopolski

ul. Mieszka I 33

66-400 Gorzów Wielkopolski

095

722-42-80

έως 85

720-28-07

720-28-07

Sąd Okręgowy (Πρωτοδικείο)

Jelenia Góra

ul. Wojska Polskiego 56

58-500 Jelenia Góra

075

641-51-00

752-24-34

641-51-51

752-51-13

Sąd Okręgowy (Πρωτοδικείο)

Kalisz

Al. Wolności 13

62-800 Kalisz

062

765-77-00

765-77-64

757-37-04

765-78-50

757-49-36

Sąd Okręgowy (Πρωτοδικείο)

Katowice

ul. Andrzeja 16/18

40-957 Katowice

032

251-14-21

251-40-91

251-69-83

251-67-28

251-69-83

Sąd Okręgowy (Πρωτοδικείο)

Kielce

ul. Seminaryjska 12

25-372 Kielce

041

340-23-00

344-59-45

344-49-23

Sąd Okręgowy (Πρωτοδικείο)

Konin

ul. Energetyka 5

62-510 Konin

063

242-30-22

242-38-16

242-65-69

Sąd Okręgowy (Πρωτοδικείο)

Koszalin

ul. Waryńskiego 7

75-541 Koszalin

094

-

342-50-71

342-88-04

Sąd Okręgowy (Πρωτοδικείο)

Kraków

ul. Przy Rondzie 7

31-547 Kraków

012

619-50-00

619-58-00

619-58-22

619-57-77

Sąd Okręgowy (Πρωτοδικείο)

Krosno

ul. Sienkiewicza 12

38-400 Krosno

013

436-84-78

436-85-49

432-05-70

Sąd Okręgowy (Πρωτοδικείο)

Legnica

ul. Złotoryjska 40

59-220 Legnica

076

722-59-00

722-59-11

722-59-12

Sąd Okręgowy (Πρωτοδικείο)

Lublin

ul. Krakowskie Przedmieście 43

20-076 Lublin

081

535-91-00

έως 10

532-08-40

532-99-95

Sąd Okręgowy (Πρωτοδικείο)

Łomża

ul. Dworna 16

18-400 Łomża

086

216-62-81

216-38-07

216-67-53

Sąd Okręgowy (Πρωτοδικείο)

Łódź

Pl. Dąbrowskiego 5

90-921 Łódź

042

677-89-00

677-89-99

677-89-91

Sąd Okręgowy (Πρωτοδικείο)

Nowy Sącz

ul. Pijarska 3

33-300 Nowy Sącz

018

443-89-00

443-89-22

443-81-14

Sąd Okręgowy (Πρωτοδικείο)

Olsztyn

ul. Dąbrowszczaków 44

10-001 Olsztyn

089

523-02-30

523-01-85

527-30-48

527-76-95

Sąd Okręgowy (Πρωτοδικείο)

Opole

siedziba tymczasowa

ul. Prószkowska 67

45-758 Opole

077

457-22-64

457-28-33

402-48-35

Sąd Okręgowy (Πρωτοδικείο)

Ostrołęka

ul. Kościuszki 19

07-400 Ostrołęka

029

764-29-22

764-29-40

764-37-22

764-32-88

Sąd Okręgowy (Πρωτοδικείο)

Piotrków Trybunalski

ul. J. Słowackiego 5

97-300 Piotrków Trybunalski

044

-

647-21-94

649-64-14

647-89-19

Sąd Okręgowy (Πρωτοδικείο)

Płock

Pl. Narutowicza 4/6

09-404 Płock 6

024

262-52-44

268-85-84

268-85-79

262-25-26

262-25-26

Sąd Okręgowy (Πρωτοδικείο)

Poznań

ul. Marcinkowskiego 32

60-967 Poznań

061

856-60-00

852-33-06

852-93-85

Sąd Okręgowy (Πρωτοδικείο)

Radom

ul. Marszałka

J. Piłsudskiego 10

26-600 Radom

048

368-02-00

368-03-00

368-03-01

368-03-03

Sąd Okręgowy (Πρωτοδικείο)

Rzeszów

Pl. Śreniawitów 3

35-959 Rzeszów

017

875-62-00

875-62-36

862-72-65

Sąd Okręgowy (Πρωτοδικείο)

Siedlce

ul. Sądowa 2

08-110 Siedlce

025

632-52-35

do 39

632-62-11

632-61-98

Sąd Okręgowy (Πρωτοδικείο)

Sieradz

Al. Zwycięstwa 1

98-200 Sieradz

043

827-13-20

827-12-87

827-10-14

Sąd Okręgowy (Πρωτοδικείο)

Słupsk

ul. Zamenhofa 7

76-200 Słupsk

059

842-20-41

έως 44

842-83-25

842-83-01

Sąd Okręgowy (Πρωτοδικείο)

Suwałki

ul. L.Waryńskiego 45

16-400 Suwałki

087

563-13-30

563-13-01

563-13-03

Sąd Okręgowy (Πρωτοδικείο)

Szczecin

ul. Kaszubska 42

70-952 Szczecin

091

448-00-02

448-96-36

448-99-15

Sąd Okręgowy (Πρωτοδικείο)

Świdnica

Pl. Grunwaldzki 14

58-100 Świdnica

074

851-83-00

851-82-46

851-82-70

Sąd Okręgowy (Πρωτοδικείο)

Tarnobrzeg

ul. Sienkiewicza 27

39-400 Tarnobrzeg

015

823-48-80 έως 81

823-49-20

823-05-51

Sąd Okręgowy (Πρωτοδικείο)

Tarnów

ul. J. Dąbrowskiego 27

33-100 Tarnów

014

632-74-00

632-75-00

621-16-38

621-34-74

Sąd Okręgowy (Πρωτοδικείο)

Toruń

ul. Piekary 51

87-100 Toruń

056

610-56-00

610-56-04

655-57-06

Sąd Okręgowy (Πρωτοδικείο)

Warsaw

Al. Solidarności 127

00-951 Warszawa

022

620-03-71

620-13-57

620-13-57

Sąd Okręgowy (Πρωτοδικείο)

Włocławek

ul. Wojska Polskiego 22

87-800 Włocławek

054

411-62-00

411-62-05

411-62-05

Sąd Okręgowy (Πρωτοδικείο)

Wrocław

ul. Sądowa 1

50-950 Wrocław

071

370-42-00

370-42-01

343-64-75

344-49-59

Sąd Okręgowy (Πρωτοδικείο)

Zamość

ul. Akademicka 1

22-400 Zamość

084

-

638-48-13

639-33-59

Sąd Okręgowy (Πρωτοδικείο)

Zielona Góra

Pl. Słowiański 1

65-958 Zielona Góra

068

-

322-01-40

322-01-41

17. Τι είδους βοήθεια παρέχει ο οργανισμός ή η διοίκηση στον δικαιούχο;

Εάν το πολωνικό δικαστήριο αποτελεί όργανο διαβίβασης κατά την έννοια της σύμβασης της Νέας Υόρκης του 1956 ή όπως ορίζουν οι διμερείς συμφωνίες, παρέχει στον δικαιούχο διατροφής κάθε αναγκαία πληροφορία, τον βοηθά να συμπληρώσει τα απαραίτητα έγγραφα, ελέγχει εάν η αίτηση έχει συμπληρωθεί δεόντως και διαβιβάζει την αίτηση στο εξωτερικό.

18. Μπορεί ο δικαιούχος να απευθυνθεί απευθείας στο συγκεκριμένο οργανισμό ή τη διοίκηση στην Πολωνία εάν ο ίδιος βρίσκεται σε άλλη χώρα και ο οφειλέτης βρίσκεται στην Πολωνία;

Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες επιδικάστηκε η καταβολή επιδόματος διατροφής και η υπόθεση εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της σύμβασης της Νέας Υόρκης, ο δικαιούχος που κατοικεί στο εξωτερικό δύναται να κάνει χρήση της διαδικασίας που προβλέπεται στην εν λόγω σύμβαση απευθυνόμενος στο αρμόδιο όργανο διαβίβασης του κράτους στο οποίο κατοικεί.

Ωστόσο, εάν κατοικεί σε κράτος με το οποίο η Πολωνία έχει συνάψει διμερή συμφωνία, δικαιούται βοήθειας σύμφωνα με τις διατάξεις της εν λόγω συμφωνίας. Κατά κανόνα, οι διμερείς συμφωνίες προβλέπουν είτε την άμεση προσφυγή σε πολωνικό δικαστήριο είτε την προσφυγή με τη μεσολάβηση δικαστηρίου του κράτους έκδοσης της σχετικής απόφασης. Στη δεύτερη αυτή περίπτωση, η αίτηση διαβιβάζεται μέσω των κεντρικών κρατικών υπηρεσιών (συνήθως του Υπουργείου Δικαιοσύνης).

19. Ο δικαιούχος μπορεί απευθείας να απευθυνθεί σε έναν οργανισμό ή στη διοίκηση στην Πολωνία;

Εάν πρόκειται για υπόθεση που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της σύμβασης της Νέας Υόρκης, οι αρμόδιες υπηρεσίες διαβίβασης των κρατών του εξωτερικού αναφέρονται στις δηλώσεις που έχουν υποβάλει τα κράτη αυτά στο παράρτημα της σύμβασης και οι οποίες είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο.

20. Τι είδους βοήθεια παρέχει ο συγκεκριμένος οργανισμός ή η διοίκηση στον δικαιούχο;

Εάν πρόκειται για υπόθεση που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της σύμβασης της Νέας Υόρκης, οι αρμόδιες υπηρεσίες διαβίβασης των κρατών του εξωτερικού που αναφέρονται στο παράρτημα της σύμβασης παρέχουν στον δικαιούχο διατροφής κάθε αναγκαία πληροφορία, τον βοηθούν να συμπληρώσει τα απαραίτητα έγγραφα, ελέγχουν εάν η αίτηση έχει συμπληρωθεί δεόντως και διαβιβάζουν την αίτηση στο εξωτερικό.

« Αξιώσεις διατροφής - Γενικές Πληροφορίες | Πολωνία - Γενικές Πληροφορίες »

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 21-02-2007

 
 • Κοινοτικό δίκαιο
 • Διεθνές δίκαιο

 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Τσεχία
 • Δανία
 • Γερµανία
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Κύπρος
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεµβούργο
 • Ουγγαρία
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Αυστρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Σλοβακία
 • Φινλανδία
 • Σουηδία
 • Ηνωµένο Βασίλειο