Komisja Europejska > EJN > Roszczenia alimentacyjne > Irlandia Północna

Ostatnia aktualizacja: 04-04-2006
Wersja do druku Dodaj do ulubionych

Roszczenia alimentacyjne - Irlandia Północna

EJN logo

Strona jest nieaktualna. Trwa przygotowywanie zaktualizowanej wersji, która będzie dostępna w europejskim portalu e-Sprawiedliwość.


 

1. Co oznaczają pojęcia „alimenty” i „obowiązek alimentacyjny” zgodnie z prawem Irlandii Północnej?

W Zjednoczonym Królestwie od kwietnia 1993 r. właściwość do decydowania o alimentach na dzieci została w dużym zakresie przeniesiona z sądów do agencji rządowej (Agencja Alimentacyjna - Child Support Agency), która rozstrzyga sprawy alimentacyjne w drodze procedury administracyjnej a nie procesu sądowego. Aktem prawnym obejmującym kwestię alimentów na utrzymanie dziecka w Irlandii Północnej jest zarządzenie w sprawie alimentów na dziecko (Irlandia Północna) z 1991 r. (Child Support (Northern Ireland) Order 1991), zmienione ustawą o alimentach na dziecko, rentach i emeryturach i zabezpieczeniu społecznym (Irlandia Północna) z 2000 r. (Child Support, Pensions and Social Security Act (Northern Ireland) 2000).

Alimenty na dziecko płacą rodzice, którzy żyją w separacji od dzieci. Rodziców takich określa się mianem rodziców niezamieszkujących z dziećmi. Alimenty są płacone na rzecz dziecka jego rodzicowi lub opiekunowi. Agencja Alimentacyjna może wyliczyć wysokość alimentów i ustalić tygodniową należną kwotę. Agencja ściąga należności alimentacyjne i przekazuje je rodzicowi lub opiekunowi, a w stosownym przypadkach wszczyna postępowanie wykonawcze.

Rodzic sprawujący opiekę nad dzieckiem może dochodzić alimentów na dziecko od rodzica niezamieszkującego z dzieckiem. W przypadku, gdy dziecko mieszka z osobą, która nie jest jego rodzicem (np. z dziadkami), osoba ta może dochodzić alimentów od rodziców niezamieszkujących z dzieckiem. Rodzic niezamieszkujący z dzieckiem także ma prawo ubiegać się o alimenty.

 

SPIS TRESCI

1. Co oznaczają pojęcia „alimenty” i „obowiązek alimentacyjny” zgodnie z prawem Irlandii Północnej? 1.
2. Do jakiego wieku dziecku przysługują należności alimentacyjne? 2.
3. W jakich przypadkach stosuje się prawo Irlandii Północnej? 3.
4. Jeśli to prawo nie ma zastosowania, jakie prawo zastosują sądy Irlandii Północnej? 4.
Jeśli zarówno osoba, która wnosi o alimenty, jak i dłużnik zamieszkują w Irlandii Północnej: Jeśli zarówno osoba, która wnosi o alimenty, jak i dłużnik zamieszkują w Irlandii Północnej:
5. Czy aby otrzymać alimenty wnioskodawca powinien złożyć wniosek do konkretnej organizacji, jednostki rządowej (centralnej lub lokalnej), czy do sądu? 5.
5.a) W jaki sposób mam ubiegać się o alimenty od tej organizacji lub jednostki rządowej (centralnej lub lokalnej) i jakie obowiązują przy tym procedury? 5.a)
6. Czy można złożyć wniosek w imieniu osoby spokrewnionej, bliskiego krewnego lub niepełnoletniego dziecka? 6.
7. Jeśli wnioskodawca planuje wnieść sprawę do sądu, skąd ma wiedzieć, który sąd jest właściwy? 7.
8. Czy wnioskodawca musi wnieść sprawę do sądu przez pośrednika (np. prawnika, konkretną organizację lub jednostkę rządową (centralną lub lokalną), itp.)? Jeśli nie, jakie stosuje się procedury? 8.
9. Czy wnioskodawca musi zapłacić koszty sądowe, aby wnieść sprawę do sądu? Jeśli tak, w jakiej wysokości? Czy, jeśli środki finansowe, jakimi dysponuje strona powodowa są niewystarczające, może ona otrzymać pomoc prawną na pokrycie kosztów postępowania? 9.
10. Jakiego rodzaju alimenty może przyznać sąd? W przypadku przyznania należności alimentacyjnych, w jaki sposób zostanie oceniona ich wysokość? Czy sąd może zmienić decyzję uwzględniając zmiany w kosztach utrzymania lub warunkach życia rodziny? 10.
11. W jaki sposób i komu zostaną wypłacone alimenty? 11.
12. Jeśli dłużnik (osoba zobowiązana do płacenia alimentów) nie płaci dobrowolnie, jakie działania można podjąć, aby zmusić go do zapłaty? 12.
13. Czy istnieje organizacja lub jednostka rządowa (centralna lub lokalna), która może mi pomóc w wyegzekwowaniu alimentów? 13.
14. Czy ta organizacja lub jednostka może zastąpić dłużnika i sama płacić alimenty lub ich część zamiast niego? 14.
Jeśli wnioskodawca przebywa w Irlandii Północnej, a dłużnik (osoba zobowiązana do płacenia alimentów) zamieszkuje w innym kraju: Jeśli wnioskodawca przebywa w Irlandii Północnej, a dłużnik (osoba zobowiązana do płacenia alimentów) zamieszkuje w innym kraju:
15. Czy wnioskodawca może otrzymać pomoc organizacji lub jednostki rządowej (centralnej lub lokalnej) w Irlandii Północnej? 15.
16. Jeśli tak, jak można skontaktować się z tą organizacją lub jednostką rządową (centralną lub lokalną)? 16.
17. Jakiego rodzaju pomoc wnioskodawca może otrzymać od tej organizacji lub jednostki rządowej (centralnej lub lokalnej)? 17.
Jeśli wnioskodawca przebywa winnym kraju, a dłużnik (osoba zobowiązana do płacenia alimentów) zamieszkujeW Irlandii Północnej: Jeśli wnioskodawca przebywa winnym kraju, a dłużnik (osoba zobowiązana do płacenia alimentów) zamieszkujeW Irlandii Północnej:
18. Czy wnioskodawca może skierować wniosek bezpośrednio do organizacji lub jednostki rządowej (centralnej lub lokalnej) w Irlandii Północnej? 18.
19. Jeśli tak, jak można skontaktować się z tą organizacją lub jednostką rządową (centralną lub lokalną)? 19.
20. Jakiego rodzaju pomoc wnioskodawca może otrzymać od tej organizacji lub jednostki rządowej (centralnej lub lokalnej)? 20.
back

Do góryDo góry

Rodzic sprawujący opiekę nad dzieckiem, który wnosi roszczenie o świadczenia z tytułu zabezpieczenia społecznego uzależnione od dochodu (Wsparcie dochodu i zasiłek dla poszukujących pracy - Income Support and income-based Jobseeker’s Allowance) jest automatycznie traktowany jako osoba ubiegająca się o alimenty, chyba że zrezygnuje. Jeśli zrezygnuje, jego zasiłek może zostać zmniejszony.

W przypadku, gdy rodzic sprawujący opiekę nad dzieckiem nie jest na zasiłku, Agencja Alimentacyjna może nie zaakceptować wniosku, jeśli poczyniono obowiązujące ustalenia odnośnie alimentów. Obejmuje to niektóre orzeczenia sądu dotyczące okresowych świadczeń alimentacyjnych, wydane przed 3 marca 2003 r., orzeczenia sądu wydane w tym dniu lub później, które obowiązują już od ponad roku lub pisemne porozumienia w sprawie alimentów zawarte przed 5 kwietnia 1993 r.

Ponadto na mocy zarządzenia o postępowaniu krajowym (Irlandia Północna) z 1980 r. (Domestic Proceedings (Northern Ireland) Order 1980), współmałżonek może złożyć wniosek do sądu o wydanie orzeczenia dotyczącego zabezpieczenia finansowego, jeżeli drugi współmałżonek:

 • nie zapewnił wnioskodawcy wystarczających środków utrzymania;
 • nie zapewnił wystarczających środków utrzymania ich wspólnemu dziecku;
 • dopuścił się zdrady małżeńskiej;
 • zachowywał się w taki sposób, że wnioskodawca nie może oczekiwać normalnego współżycia z nim; lub,
 • opuścił wnioskodawcę

Na mocy zarządzenia w sprawach małżeńskich (Irlandia Północna) z 1978 r. (Matrimonial Causes (Northern Ireland) Order 1978), współmałżonek może ubiegać się o zabezpieczenie finansowe w toku postępowania w sprawie rozwodu lub separacji sądowej. Sąd może nakazać dokonywanie płatności okresowych, wnioskodawcy lub na rzecz dziecka. Sąd może alternatywnie nakazać płatności ryczałtowe. W niektórych przypadkach możliwe jest także przyznanie alimentów w trakcie oczekiwania na proces.

back

Do góryDo góry

2. Do jakiego wieku dziecku przysługują należności alimentacyjne?

Alimenty przysługują dziecku w wieku poniżej 16 lat lub dziecku, które nie ukończyło 19 lat i pobiera naukę w trybie dziennym, która nie jest nauką na wyższym poziomie (nadal uczęszcza do szkoły lub równorzędnej placówki edukacyjnej).

Zgodnie z zarządzeniem z 1980 r. sąd nie wyda orzeczenia o zabezpieczeniu finansowym na korzyść dziecka, które ukończyło 18 lat. Jednakże w niektórych przypadkach, można przyznać zabezpieczenie, jeśli występują „szczególne okoliczności” lub dziecko pobiera naukę w placówce edukacyjnej lub odbywa praktykę zawodową bez względu na to, czy ma lub będzie miało zatrudnienie przynoszące dochód.

Na mocy zarządzenia w sprawach małżeńskich (Irlandia Północna) z 1978 r., alimenty przysługują dziecku do ukończenia 16 lat (lub 18, jeśli dziecko pobiera naukę w trybie dziennym). Sąd może przedłużyć okres płatności alimentów, jeśli dziecko kontynuuje naukę po ukończeniu 18 lat lub istnieją szczególne okoliczności wymagające dalszego płacenia alimentów.

3. W jakich przypadkach stosuje się prawo Irlandii Północnej?

Zarządzenie w sprawie alimentów na dziecko (Irlandia Północna) z 1991 r. ma zastosowanie do wszystkich rodzin, w których rodzice zamieszkują osobno. Agencja Alimentacyjna jest organem właściwym do wyliczenia wysokości alimentów w przypadku, gdy rodzic sprawujący opiekę nad dzieckiem, rodzic niezamieszkujący z dzieckiem i dziecko mają stałe miejsce zamieszkania w Zjednoczonym Królestwie. Agencja ta sprawuje jurysdykcję, jeżeli rodzic niezamieszkujący z dzieckiem nie zamieszkuje na stałe w Zjednoczonym Królestwie, ale pracuje u pracodawcy, który jest zatrudniony na warunkach obowiązujących w Zjednoczonym Królestwie.

back

Do góryDo góry

Agencja Alimentacyjna może nie zaakceptować wniosku, jeśli poczyniono obowiązujące ustalenia odnośnie alimentów. Obejmuje to niektóre orzeczenia sądu dotyczące okresowych świadczeń alimentacyjnych, wydane przed 3 marca 2003 r., orzeczenia sądu wydane w tym dniu lub później, które obowiązują już od ponad roku lub pisemne porozumienia w sprawie alimentów zawarte przed 5 kwietnia 1993 r.  

Niemniej jednak obowiązujące ustalenia nie uniemożliwiają rodzicowi sprawującemu opiekę nad dzieckiem, który pobiera świadczenia z tytułu zabezpieczenia społecznego, otrzymywania alimentów na utrzymanie dziecka (patrz: pytanie 1). W takich przypadkach, jeżeli zostanie wyliczona wysokość alimentów, wszelkie obowiązujące ustalenia zostają anulowane.

Na zasadach ogólnych, jeśli sądy Irlandii Północnej stwierdzą, że są sądami właściwymi, zastosują prawo Irlandii Północnej.

4. Jeśli to prawo nie ma zastosowania, jakie prawo zastosują sądy Irlandii Północnej?

Jeśli zostanie uznane, że daną sprawę reguluje stosowne prawo zagraniczne, które nie jest prawem Irlandii Północnej, wówczas muszą zostać przedstawione odpowiednie dowody na to, że to prawo jest prawem właściwym. W nadzwyczajnych okolicznościach strony mogą powoływać się w sprawie na prawo zagraniczne w odniesieniu do pewnych mało istotnych kwestii. W takiej sytuacji sąd Irlandii Północnej może wziąć to pod uwagę.

Jeśli zarówno osoba, która wnosi o alimenty, jak i dłużnik zamieszkują w Irlandii Północnej:

5. Czy aby otrzymać alimenty wnioskodawca powinien złożyć wniosek do konkretnej organizacji, jednostki rządowej (centralnej lub lokalnej), czy do sądu?

Jak stwierdzono w odpowiedzi na Pytanie 1, obecnie istnieje kilka systemów. W sprawie alimentów na utrzymanie dziecka wnioskodawca powinien się zwrócić do Agencji Alimentacyjnej. Jeżeli sprawa mieści się w zakresie zarządzenia z 1980 r., wnioskodawca może wszcząć postępowanie w lokalnym sądzie magistrackim (Magistrate’s Court).

back

Do góryDo góry

Postępowania w sprawie o rozwód lub separację sądową można wszczynać w Sądzie Najwyższym (High Court) lub sądzie okręgowym (County Court).

5.a) W jaki sposób mam ubiegać się o alimenty od tej organizacji lub jednostki rządowej (centralnej lub lokalnej) i jakie obowiązują przy tym procedury?

Aby ubiegać się o alimenty na utrzymanie dziecka można zadzwonić do krajowej „gorącej linii” Agencji Alimentacyjnej (Child Support National Helpline) na numer 08457 133 133 (dla dzwoniących w ramach Zjednoczonego Królestwa) lub + 44 151 227 2274 (dla dzwoniących spoza Zjednoczonego Królestwa). Linie działają w godz. 8.00 – 20.00 od poniedziałku do piątku oraz w godz. 8.30 – 17.00 w sobotę. Wniosek o alimenty na dziecko można złożyć telefonicznie lub poprosić o formularz wniosku. Należy przedstawić informacje na temat dziecka, dla którego potrzebne są alimenty, obowiązujące ustalenia dotyczące alimentów oraz szczegółowe uzgodnienia odnośnie podziału opieki nad dzieckiem. Następnie agencja skontaktuje się z drugim z rodziców, aby zebrać informacje niezbędne dla wyliczenia wysokości alimentów.

Osoba ubiegająca się o otrzymanie alimentów w wyniku wniosku złożonego na podstawie zarządzenia o postępowaniu krajowym (Irlandia Północna) z 1980 r. (Domestic Proceedings (Northern Ireland) Order 1980), lub zarządzenia w sprawach małżeńskich (Irlandia Północna) z 1978 r. (Matrimonial Causes (Northern Ireland) Order 1978), powinna skonsultować się z radcą prawnym w sprawie tego wniosku. Dane kontaktowe radców prawnych specjalizujących się w prawie rodzinnym można otrzymać od Stowarzyszenia Prawniczego Irlandii Północnej (Law Society of Northern Ireland, Law Society House, 98 Victoria Street, Belfast).

back

Do góryDo góry

6. Czy można złożyć wniosek w imieniu osoby spokrewnionej, bliskiego krewnego lub niepełnoletniego dziecka?

W przypadku alimentów na dziecko, wniosek w imieniu rodzica lub opiekuna dziecka może złożyć przyjaciel, krewny lub radca prawny. Rodzic lub opiekun musi upoważnić tę osobę do złożenia wniosku, chyba że osoba ta posiada już takie upoważnienie, np. pełnomocnictwo. W Irlandii Północnej nie można składać wniosku w imieniu dziecka, gdyż dzieci nie mogą wnioskować o alimenty na dziecko z mocy własnego prawa.

7. Jeśli wnioskodawca planuje wnieść sprawę do sądu, skąd ma wiedzieć, który sąd jest właściwy?

Właściwym sądem jest sąd w miejscu zamieszkania jednej ze stron. Odnośnie Irlandii Północnej, patrz: Sądownictwo Irlandii Północnej English. Strona zawierająca adresy sądów w dziale „O nas” zawiera listę różnych sądów w Irlandii Północnej.

8. Czy wnioskodawca musi wnieść sprawę do sądu przez pośrednika (np. prawnika, konkretną organizację lub jednostkę rządową (centralną lub lokalną), itp.)? Jeśli nie, jakie stosuje się procedury?

Jeżeli wnioskodawca chce wnieść sprawę do sądu, zaleca się skorzystanie z usług radcy prawnego doświadczonego w prawie rodzinnym.

9. Czy wnioskodawca musi zapłacić koszty sądowe, aby wnieść sprawę do sądu? Jeśli tak, w jakiej wysokości? Czy, jeśli środki finansowe, jakimi dysponuje strona powodowa są niewystarczające, może ona otrzymać pomoc prawną na pokrycie kosztów postępowania?

Wyliczenie wysokości alimentów na dziecko, ściągnięcie alimentów, przekazanie ich rodzicowi lub opiekunowi dziecka oraz wyegzekwowanie spełnienia obowiązku alimentacyjnego to usługi świadczone bezpłatnie przez Agencję Alimentacyjną.

back

Do góryDo góry

Jeśli wnioskodawca angażuje radcę prawnego, musi zapłacić za jego usługi. Koszty, oczywiście, są różne. Powód może ubiegać się o pomoc i doradztwo lub pomoc prawną podając szczegółowe informacje o posiadanych zasobach, tj. dochodzie netto i rozporządzalnym kapitale. Typowe koszty i wydatki, jakie wiążą się z wnioskiem o alimenty na dziecko, to:

 • Standardowe koszty sądowe.
 • Bezzwrotne koszty sądowe.
 • Koszty egzekucyjne.

10. Jakiego rodzaju alimenty może przyznać sąd? W przypadku przyznania należności alimentacyjnych, w jaki sposób zostanie oceniona ich wysokość? Czy sąd może zmienić decyzję uwzględniając zmiany w kosztach utrzymania lub warunkach życia rodziny?

Jeżeli tygodniowy dochód rodzica niezamieszkującego z dzieckiem wynosi 200 GBP lub więcej, wysokość alimentów oblicza się jako odsetek dochodu netto tego rodzica. Na jedno dziecko przysługuje 15%, na dwoje 20 % zaś na troje lub więcej 25 %. Jeżeli tygodniowy dochód rodzica niezamieszkującego z dzieckiem wynosi od 100 do 200 GBP, stosuje się zmniejszoną stawkę. Jeżeli tygodniowy dochód rodzica niezamieszkującego z dzieckiem wynosi 100 GBP lub mniej lub rodzic pobiera świadczenia z tytułu zabezpieczenia społecznego, stosuje się jednolitą stawkę 5 GBP.

Jeżeli rodzic niezamieszkujący z dzieckiem ma dzieci, które zamieszkują z nim w jego obecnej rodzinie, kwota tygodniowego dochodu netto przyjmowanego do wyliczenia wysokości należnych alimentów zostanie zmniejszona.

Wyliczoną wysokość alimentów można zmniejszyć także w przypadku, gdy rodzic niezamieszkujący z dzieckiem sprawuje całonocną opiekę nad dzieckiem przynajmniej jedną noc w tygodniu.

back

Do góryDo góry

Nie uwzględnia się dochodu rodzica sprawującego opiekę nad dzieckiem.

Na mocy zarządzenia z 1980 r. sąd może nakazać pozwanemu dokonywanie płatności okresowych przez czas określony lub płatności ryczałtowych na rzecz współmałżonka, wspólnego dziecka lub innej strony na dobro dziecka.

Sąd ma także prawo zmienić lub uchylić nakaz płatności okresowych i wydać nakaz płatności ryczałtowych. Może także zawiesić wykonywanie jakiegokolwiek z postanowień nakazu płatności okresowych i wznowić wykonywanie postanowienia, które wcześniej zawiesił.

Na mocy zarządzenia w sprawach małżeńskich (Irlandia Północna) z 1978 r. sąd może nakazać płatności okresowe lub płatności ryczałtowe. Sąd uwzględni szereg czynników określonych w ustawodawstwie, w tym dochód i zdolność do zarobkowania, potrzeby finansowe oraz udział w zapewnieniu dobrobytu rodzinie. Sąd ma prawo zmienić wysokość płatności alimentacyjnych, zwolnić z obowiązku płacenia lub zawiesić ten obowiązek lub wznowić wykonywanie postanowienia, które wcześniej zawiesił.

11. W jaki sposób i komu zostaną wypłacone alimenty?

Agencja Alimentacyjna świadczy usługi w zakresie wyliczania wysokości alimentów i ich ściągania. Zwykle ściąga ona alimenty na dziecko, jeśli opiekun otrzymuje wsparcie dochodu (Income Support) lub zasiłek dla poszukujących pracy uzależniony od dochodu (income-based Jobseeker’s Allowance) lub jeśli jeden z rodziców zwróci się do Agencji o takie usługi. Jeżeli rodzic niezamieszkujący z dzieckiem zalega z płatnościami, Agencja Alimentacyjna usiłuje zapewnić, aby spłacił on wszelkie swoje zaległości. Alimenty na dziecko to regularny dochód, który pomaga w pokryciu kosztów wychowania dzieci.

back

Do góryDo góry

Jeżeli rodzina otrzymuje wsparcie dochodu (Income Support) (włącznie z gwarancją minimalnego dochodu - Minimum Income Guarantee) lub zasiłek dla poszukujących pracy uzależniony od dochodu, jej sytuacja finansowa poprawi się o 10 GBP tygodniowo dzięki płatnościom z tytułu alimentów na dziecko.

Na mocy zarządzenia z 1980 r. sąd może nakazać, aby płatności były przekazywane bezpośrednio przez dłużnika wierzycielowi lub komornikowi (zwykle jest to urzędnik rozpatrujący sprawy o drobne przestępstwa).

12. Jeśli dłużnik (osoba zobowiązana do płacenia alimentów) nie płaci dobrowolnie, jakie działania można podjąć, aby zmusić go do zapłaty?

Większość rodziców niezamieszkujących z dzieckiem chce uczestniczyć w ich utrzymaniu. Jednakże jeśli rodzic niezamieszkujący z dzieckiem nie płaci alimentów, Agencja Alimentacyjna podejmie niezbędne działania w celu wyegzekwowania należności. Agencja Alimentacyjna ma do dyspozycji szereg uprawnień. Obejmują one pobranie pieniędzy bezpośrednio z wynagrodzenia (nakaz potrącenia części wynagrodzenia) oraz wszczęcie postępowania sądowego (postępowanie wykonawcze). W ostateczności sąd może zostać poproszony o odebranie prawa jazdy rodzicowi niezamieszkującemu z dzieckiem, a nawet pozbawienie go wolności.

Jeżeli rodzic niezamieszkujący z dzieckiem nie płaci we właściwym terminie, Agencja Alimentacyjna może nałożyć karę w wysokości do 25 % tygodniowych alimentów. Kara ta naliczana jest za każdy tydzień niepłacenia lub zwłoki w płaceniu alimentów przez rodzica niezamieszkującego z dzieckiem. Pieniądze te nie są płacone rodzicowi/opiekunowi jako alimenty, lecz zatrzymywane przez państwo jako zwrot dodatkowych kosztów administracyjnych poniesionych przez Agencję z tytułu egzekwowania płatności.

back

Do góryDo góry

Na mocy zarządzenia z 1980 r. i zarządzenia w sprawach małżeńskich (Irlandia Północna) z 1978 r., strona może zwrócić się do sądu z wnioskiem o wyegzekwowanie wszelkich zaległych płatności.

13. Czy istnieje organizacja lub jednostka rządowa (centralna lub lokalna), która może mi pomóc w wyegzekwowaniu alimentów?

Patrz: pytanie 11. Agencja Alimentacyjna może ściągać i egzekwować alimenty na dziecko, jeżeli rodzic/opiekun otrzymuje wsparcie dochodu lub zasiłek dla poszukujących pracy uzależniony od dochodu lub jeśli jedno z rodziców zwróci się z wnioskiem o takie usługi.

Stowarzyszenie Prawnicze Irlandii Północnej (tel.: +44 28 9023 1614) może podać nazwiska radców prawnych, którzy udzielają porad i pomocy w sprawach związanych z alimentami na dzieci.

14. Czy ta organizacja lub jednostka może zastąpić dłużnika i sama płacić alimenty lub ich część zamiast niego?

W przypadku alimentów na dziecko, Agencja Alimentacyjna może wyłącznie przekazywać pieniądze, które otrzymała, w stosownych przypadkach. Agencja nie jest w stanie płacić alimentów ani ich części sama ani zamiast rodzica niezamieszkującego z dzieckiem.

Jeżeli rodzic lub opiekun dziecka otrzymuje wsparcie dochodu (włącznie z gwarancją minimalnego dochodu - Minimum Income Guarantee) lub zasiłek dla poszukujących pracy uzależniony od dochodu, otrzyma zabezpieczenie z tytułu alimentów na dziecko wraz ze swoim zasiłkiem. W takich przypadkach rodzic lub opiekun otrzyma do 10 GBP z alimentów wpłaconych przez rodzica niezamieszkującego z dzieckiem. Resztę zatrzyma państwo.

back

Do góryDo góry

Jeśli wnioskodawca przebywa w Irlandii Północnej, a dłużnik (osoba zobowiązana do płacenia alimentów) zamieszkuje w innym kraju:

15. Czy wnioskodawca może otrzymać pomoc organizacji lub jednostki rządowej (centralnej lub lokalnej) w Irlandii Północnej?

W przypadku alimentów na dziecko Agencja Alimentacyjna może wyliczyć wysokość alimentów wyłącznie w przypadku, gdy rodzic niezamieszkujący z dzieckiem przebywa w innej części Zjednoczonego Królestwa (tj. w Anglii, Walii lub Szkocji) lub pracuje poza Zjednoczonym Królestwem dla pracodawcy, który jest zatrudniony na warunkach obowiązujących w Zjednoczonym Królestwie.

We wszystkich innych przypadkach wnioskodawca może kontaktować się ze służbami sądowymi Irlandii Północnej (Northern Ireland Court Service), które działają jako jednostka centralna na mocy licznych wzajemnych porozumień międzynarodowych dotyczących alimentów.

16. Jeśli tak, jak można skontaktować się z tą organizacją lub jednostką rządową (centralną lub lokalną)?

Wnioskodawca może zadzwonić do krajowej „gorącej linii” Agencji Alimentacyjnej (Child Support National Helpline) na numer 08457 133 133 (dla dzwoniących w ramach Zjednoczonego Królestwa) lub + 44 151 227 2274 (dla dzwoniących spoza Zjednoczonego Królestwa). Linie działają w godz. 8.00 – 20.00 od poniedziałku do piątku oraz w godz. 8.30 – 17.00 w sobotę.

Z jednostką centralną można skontaktować się pisząc na adres:

back

Do góryDo góry

Northern Ireland Court Service,
Windsor House,
Bedford Street,
Belfast BT12 7LT
Tel.: + 44 28 9032 8594
Faks: + 44 28 9041 2390 lub e-mail informationcentre@courtsni.gov.uk

17. Jakiego rodzaju pomoc wnioskodawca może otrzymać od tej organizacji lub jednostki rządowej (centralnej lub lokalnej)?

Jeżeli rodzic sprawujący opiekę nad dzieckiem i dziecko mieszkają w Zjednoczonym Królestwie, ale rodzic niezamieszkujący z dzieckiem tam nie mieszka, Agencja Alimentacyjna ma prawo wyliczyć wysokość alimentów, jeżeli rodzic niezamieszkujący z dzieckiem pracuje dla pracodawcy, który jest zatrudniony na warunkach obowiązujących w Zjednoczonym Królestwie.

Od jednostki centralnej wnioskodawca może otrzymać ogólne wskazówki, ale nie poradę prawną. Jednostka centralna może dostarczyć broszury informacyjne i udzielić ogólnych informacji o funkcjonowaniu porozumień alimentacyjnych i porozumień z poszczególnymi krajami. Po otrzymaniu wniosku, jednostka centralna załatwi jego tłumaczenie i wyśle wniosek za granicę w celu wszczęcia postępowania. Następnie jednostka centralna będzie śledzić tryb rozpatrywania wniosku przez zagraniczną jednostkę centralną.

Jeśli wnioskodawca przebywa winnym kraju, a dłużnik (osoba zobowiązana do płacenia alimentów) zamieszkujeW Irlandii Północnej:

18. Czy wnioskodawca może skierować wniosek bezpośrednio do organizacji lub jednostki rządowej (centralnej lub lokalnej) w Irlandii Północnej?

W takich sytuacjach do kompetencji Agencji Alimentacyjnej będzie należeć wyłącznie wyliczenie wysokości alimentów, jeśli wnioskodawca i dziecko zamieszkują w innych częściach Zjednoczonego Królestwa (tj. w Anglii, Walii lub Szkocji). Jeżeli wnioskodawca przebywa poza Zjednoczonym Królestwem, wyliczanie wysokości alimentów nie należy do jej kompetencji.

back

Do góryDo góry

Zasadniczo wnioskodawca z innego kraju powinien najpierw skontaktować się z wyznaczoną jednostką centralną w jego kraju w celu ustalenia, czy obecnie między tymi krajami istnieje wzajemne porozumienie. Jeśli nie ma takiego porozumienia, wówczas jedynym wyjściem dla wnioskodawcy jest wszczęcie postępowania w Irlandii Północnej. W tej sytuacji wnioskodawca powinien skontaktować się ze Stowarzyszeniem Prawniczym Irlandii Północnej (Law Society of Northern Ireland) (tel.: +44 28 9023 1614), które może podać nazwiska radców prawnych udzielających porad i pomocy w sprawach związanych z alimentami na rzecz dzieci.

19. Jeśli tak, jak można skontaktować się z tą organizacją lub jednostką rządową (centralną lub lokalną)?

Wnioskodawca może zadzwonić do krajowej „gorącej linii” Agencji Alimentacyjnej (Child Support National Helpline) pod numer 08457 133 133 (dla dzwoniących w ramach Zjednoczonego Królestwa) lub + 44 151 227 2274 (dla dzwoniących spoza Zjednoczonego Królestwa). Linie działają w godz. 8.00 – 20.00 od poniedziałku do piątku oraz w godz. 8.30 – 17.00 w sobotę.

20. Jakiego rodzaju pomoc wnioskodawca może otrzymać od tej organizacji lub jednostki rządowej (centralnej lub lokalnej)?

Agencja Alimentacyjna może być w stanie wyliczyć wysokość alimentów. Patrz: wcześniejsze odpowiedzi dotyczące sytuacji, gdy Agencja Alimentacyjna nie może zaakceptować wniosku.

Jeśli istnieje wzajemne porozumienie, z chwilą wysłania wniosku do Irlandii Północnej, jednostka centralna Irlandii Północnej działa jako punkt kontaktowy dla wnioskodawcy, radców prawnych i organów zagranicznych. Jednostka centralna dla Irlandii Północnej załatwi także rejestrację wyroku lub orzeczenia sądu oraz wyznaczenie radcy prawnego w imieniu wnioskodawcy, w zależności od wymogów dotyczących pomocy prawnej.

Dalsze informacje

 • Child Support Agency English (Agencja Alimentacyjna)
 • Northern Ireland Court Service English (Sądownictwo Irlandii Północnej)

« Roszczenia alimentacyjne - Informacje ogólne | Wielka Brytania - Informacje ogólne »

back

Do góryDo góry

Ostatnia aktualizacja: 04-04-2006

 
 • Prawo wspólnotowe
 • Prawo międzynarodowe

 • Belgia
 • Bułgaria
 • Czechy
 • Dania
 • Niemcy
 • Estonia
 • Irlandia
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Francja
 • Włochy
 • Cypr
 • Łotwa
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Węgry
 • Malta
 • Niderlandy
 • Austria
 • Polska
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Słowenia
 • Słowacja
 • Finlandia
 • Szwecja
 • Wielka Brytania