Euroopan komissio > EOV > Elatusvaateet > Alankomaat

Uusin päivitys: 06-08-2007
Tulostettava versio Lisää sivu kirjanmerkkeihin

Elatusvaateet - Alankomaat

EJN logo

Tämä sivu on vanhentunut. Päivityksen jälkeen sivu on saatavilla Euroopan oikeusportaalissa.


 

SISÄLLYSLUETTELO

1. Mitä käsitteet ”elatusapu” ja ”elatusvelvollisuus” sisältävät Alankomaiden lain mukaan? 1.
2. Mihin ikävuoteen asti lapsi voi saada elatusapua? 2.
3. Minkälaisissa tapauksissa Alankomaiden lakia voi soveltaa? 3.
4. Jos Alankomaiden lakia ei voi soveltaa, mitä lakia Alankomaiden tuomioistuimet soveltavat? 4.
5. Pitääkö hakijan kääntyä määrätyn organisaation, viranomaisen (keskus- tai paikallisviranomaisen) tai tuomioistuimen puoleen saadakseen elatusapua? 5.
5.A. Miten elatusapua haetaan tältä organisaatiolta tai viranomaiselta (keskus- tai paikallisviranomaiselta) ja mitä menettelyjä sovelletaan? 5.A.
6. Voiko elatusapua hakea sukulaisen, läheisen tai alaikäisen lapsen puolesta? 6.
7. Jos hakija aikoo panna asian vireille tuomioistuimessa, mistä hän tietää mikä tuomioistuin on toimivaltainen? 7.
8. Pitääkö hakijan toimia välittäjän (asianajajan, määrätyn organisaation tai viranomaisen; keskus- tai paikallisviranomaisen) kautta voidakseen panna asian vireille tuomioistuimessa? 8.
9. Onko oikeuskäsittely maksullinen? Jos on, paljonko se maksaa? Jos hakijan varat ovat riittämättömät, voiko hän saada oikeusapua käsittelyn kustannusten kattamiseksi? 9.
10. Minkä tyyppistä elatusapua tuomioistuin voi myöntää? Jos on kyse määräajoin maksettavasta elatusavusta, miten se lasketaan? Voiko tuomioistuimen päätöstä tarkistaa elinkustannusten tai perheen olosuhteiden muuttuessa? 10.
11. Miten ja kenelle elatusapu maksetaan? 11.
12. Jos elatusvelvollinen ei maksa vapaaehtoisesti, mitä keinoja voi käyttää hänen pakottamiseksi? 12.
13. Onko olemassa järjestö tai viranomainen (keskus- tai paikallisviranomainen), joka voi auttaa minua elatusavun perimisessä? 13.
14. Voivatko nämä maksaa elatusavun kokonaan tai osittain elatusvelvollisen sijasta? 14.
15. Voiko hakija saada apua Alankomaissa olevalta järjestöltä tai viranomaiselta (keskus- tai paikallisviranomaiselta)? 15.
16. Jos voi, miltä järjestöltä tai viranomaiselta (keskus- tai paikallisviranomaiselta) ja miten siihen otetaan yhteyttä? 16.
17. Minkälaista apua järjestö tai viranomainen (keskus- tai paikallisviranomainen) voi tarjota hakijalle? 17.
18. Voiko hakija kääntyä suoraan jonkin Alankomaissa olevan järjestön tai viranomaisen (keskus- tai paikallisviranomaisen) puoleen? 18.

 

1. Mitä käsitteet ”elatusapu” ja ”elatusvelvollisuus” sisältävät Alankomaiden lain mukaan?

Elatusapu tarkoittaa velvoitetta osallistua elatusapuun oikeutetun henkilön elinkustannuksiin. Elatusvelvollisuus syntyy sukulaisuussuhteesta ja avioliittoon perustuvasta sukulaisuudesta sekä (aiemmasta) avioliitosta. Rekisteröityihin parisuhteisiin sovelletaan samankaltaisia määräyksiä.

Kenen on maksettava elatusapua toiselle henkilölle?
- vanhempien elatusapu lapsilleen

Kaikkien vanhempien on vastattava lastensa elatuksesta. Tämä pätee myös aikuisiässä oleviin lapsiin. Elatusvelvollisuus on voimassa 21-vuotiaaksi asti riippumatta siitä, mikä on lapsen elatuksen tarve.

Kysymyksessä 2 annetaan tietoa vanhempien velvollisuuksista lapsiaan kohtaan.

- lasten elatusapu vanhemmilleen

Lasten on vastattava vanhempiensa elatuksesta.

Elatusvelvollisuus on voimassa vain, jos vanhemmilla on tarvetta elatukseen.

- eronneen puolison elatusapu toiselle puolisolle (tai puretun rekisteröidyn parisuhteen osapuolen elatusapu toiselle osapuolelle)

Avioliiton aikainen puolisoiden välinen elatusvelvollisuus jatkuu avioliiton purkamisen jälkeen. Tuomioistuin voi avioeropäätöksen tai myöhemmän päätöksen yhteydessä määrätä pyynnöstä toisen eronneen puolison maksamaan elatusapua toiselle puolisolle, jolla ei ole riittäviä tuloja elinkustannustensa kattamiseen (eikä hän oletettavasti pysty hankkimaan tällaisia tuloja). Elatusapua vahvistaessaan tuomari ottaa huomioon elatusvelvollisen eronnen puolison tarpeet ja elatukseen oikeutetun eronneen puolison varat. Myös muilla kuin taloudellisilla seikoilla, kuten avioliiton tai avoliiton kestolla, voi olla merkitystä. Jos tuomioistuin ei erikseen määritä elatusvelvollisuuden kestoa, elatusvelvollisuus päättyy 12 vuoden kuluttua. Tuomioistuin voi pidentää ajanjaksoa elatusapua hakevan eronneen puolison pyynnöstä silloin, kun elatusapua hakeva puoliso on taloudellisesti erityisen vaikeassa asemassa. Lyhyen lapsettoman avioliiton jälkeen elatusvelvollisuus ei voi periaatteessa jatkua avioliiton kestoa pitempään.

Sivun alkuunSivun alkuun

Edellä todettu koskee myös rekisteröidyn parisuhteen purkaneita osapuolia.

Eronneet aviopuolisot voivat sopia toistensa elatuksesta keskenään tuomioistuimen ulkopuolella. Ehdot kirjataan yleensä avioerosopimukseen. Käytännössä tuomioistuin vahvistaa avioerosopimuksen avioeropäätöksessään. Tällainen vahvistus lisää oikeusvarmuutta elatusapuun oikeutetun kannalta.

Muita tapauksia
Aviopuolisot/rekisteröidyn parisuhteen osapuolet

Aviopuolisoiden ja rekisteröidyn parisuhteen osapuolten on osallistuttava kotitalouden kustannuksiin, lukuun ottamatta poikkeustilanteita. He voivat sopia muunlaisista järjestelyistä avioehdossa tai kumppanien välisessä sopimuksessa.

Lapsen luonnollinen isä tai äidin elinkumppani

Lapsen luonnollisella isällä on velvollisuus huolehtia (tunnustamattoman) lapsensa elatuksesta niin kauan kuin lapsella ei ole laillista sukulaisuussuhdetta tähän mieheen tai muuhun mieheen (eli niin kauan kuin laillista isää ei ole).

Sama velvollisuus koskee äidin elinkumppania, joka on antanut suostumuksensa toimeen, jolla lapsi on voitu saattaa alulle.

Yhteishuoltajuus

Lapsen huoltajalla, joka ei ole lapsen vanhempi mutta jolla on yhteishuoltajuus lapsen vanhemman kanssa, on elatusvelvollisuus lapseen nähden (1:253w BW). Elatusvelvollisuus on voimassa lapsen 21. syntymäpäivään asti, jolloin yhteishuoltajuus päättyy.

Missä tapauksissa elatusvelvollisuus on voimassa?

Elatusavun maksuvelvollisuus on yleensä voimassa vain silloin, kun elatusapuun oikeutettu on elatusavun tarpeessa. Tarveharkinnan perusteena käytetään henkilön riittämättömiä tuloja itsensä elättämiseen ja sitä, ettei hänen voida katsoa kohtuudella pystyvän hankkimaan itselleen riittäviä tuloja.

Sivun alkuunSivun alkuun

Poikkeuksena tähän sääntöön on vanhempien ja luonnollisten isien elatusvelvollisuus alaikäisiä ja nuoria (alle 21-vuotiaita) lapsiaan kohtaan. Näissä tapauksissa elatusvelvollisuus on voimassa, vaikka elatusapuun oikeutettu ei olisi elatusavun tarpeessa.

2. Mihin ikävuoteen asti lapsi voi saada elatusapua?

Alle 18-vuotiaiden (alaikäisten) lasten tapauksessa vanhempien on maksettava lasten huolenpidosta ja kasvatuksesta aiheutuvat kulut. Tämä tarkoittaa elinkustannuksia ja muita lapsen kasvatukseen, kuten koulutukseen ja harrastuksiin, liittyviä kuluja. Vanhempien on vastattava käytössään olevien varojen rajoissa lasten huolenpidosta ja kasvatuksesta aiheutuvista kuluista. Velvollisuus on voimassa, vaikka lapsella olisi omia varoja ja/tai tuloja.

Nuorten aikuisten eli 18-, 19- ja 20-vuotiaiden lasten tapauksessa vanhempien on vastattava elin- ja koulutuskustannuksista. Niillä tarkoitetaan samaa kuin lapsuusajan huolenpidosta ja kasvatuksesta aiheutuvia kuluja. Elatusvelvollisuus ei ole sidoksissa elatusapuun oikeutetun henkilön elatuksen tarpeeseen.

Laajennettua elatusvelvollisuutta sovelletaan nuoriin aikuisiin myös silloin, kun heillä on omia työtuloja tai varoja tai kun he ovat naimisissa. Lapsen omat tulot kuitenkin määräävät, minkä suuruista elatusapua hänen katsotaan tarvitsevan.

Vanhemmilla on 21-vuotiaiden ja sitä vanhempien lastensa suhteen elatusvelvollisuus ainoastaan silloin, kun lapsi on elatusavun tarpeessa eikä pysty itse vastaamaan elatuksestaan. Lapsi voi olla esimerkiksi fyysisesti tai psyykkisesti vammautunut.

Sivun alkuunSivun alkuun

3. Minkälaisissa tapauksissa Alankomaiden lakia voi soveltaa?

Elatusvelvollisuuteen sovellettava laki määräytyy Alankomaiden yksityisoikeuden mukaisesti vuonna 1973 tehdyn elatusapua koskevan Haagin yleissopimuksen ohjeellisten sääntöjen (sovellettava laki) perusteella (Trb. 1974, 86). Lisätietoa yleissopimuksesta on saatavilla seuraavalla sivustolla: kansainvälistä yksityisoikeutta käsittelevä Haagin konferenssi English - français.

Yleissopimuksen mukaan Alankomaiden tuomioistuin soveltaa Alankomaiden lakia,

 • jos sekä elatusvelvollinen että elatusapuun oikeutettu ovat Alankomaiden kansalaisia ja elatusvelvollisen asuinpaikka sijaitsee Alankomaissa
 • jos elatusapuun oikeutetun asuinpaikka sijaitsee Alankomaissa
 • jos elatusapuun oikeutetulla ei Alankomaiden ulkopuolisen asuinmaansa lain mukaan ole oikeutta elatusapuun ja jos sekä elatusvelvollinen että elatusapuun oikeutettu ovat Alankomaiden kansalaisia
 • jos elatusapuun oikeutetun henkilön Alankomaiden ulkopuolisen asuinmaan lain mukaan tai elatusvelvollisen ja elatusapuun oikeutetun, jotka eivät ole Alankomaiden kansalaisia, yhteisen lain mukaan elatusapuun oikeutettu ei voi saada elatusapua
 • jos eronneiden puolisoiden elatuksen tapauksessa avioeroon sovelletaan Alankomaiden lakia.

4. Jos Alankomaiden lakia ei voi soveltaa, mitä lakia Alankomaiden tuomioistuimet soveltavat?

Tällöin Alankomaiden tuomioistuin soveltaa periaatteessa elatusapuun oikeutetun henkilön vakinaisen asuinvaltion lakia. Jos kyseisessä laissa ei säädetä elatusavusta, Alankomaiden tuomioistuin soveltaa elatusapuun oikeutetulle ja elatusvelvolliselle yhteistä kansallista lakia.

Sivun alkuunSivun alkuun

Avioeron tapauksessa avioeroon sovellettua lakia sovelletaan myös elatusvelvollisuuteen.

5. Pitääkö hakijan kääntyä määrätyn organisaation, viranomaisen (keskus- tai paikallisviranomaisen) tai tuomioistuimen puoleen saadakseen elatusapua?

Elatusvelvollisen maksaman summan voivat määrittää osapuolet itse, tai se vahvistetaan sopimuksessa tai tuomioistuimen päätöksessä. Avioeroprosessin yhteydessä tuomioistuinta pyydetään usein päättämään eronneen puolison elatusavusta tai lapsen elatuksesta.

5.A. Miten elatusapua haetaan tältä organisaatiolta tai viranomaiselta (keskus- tai paikallisviranomaiselta) ja mitä menettelyjä sovelletaan?

Jos elatus on vahvistettava tuomioistuimen päätöksellä, sovelletaan seuraavaa:

Elatusavun vahvistamista, muuttamista tai lopettamista koskevat oikeustoimet käynnistetään hakemuksella, jonka lakimies laatii. Hän edustaa elatusapuun oikeutettua henkilöä tuomioistuimen käsittelyssä. Hakemuksessa on mainittava elatusapuun oikeutetun suku- ja etunimi, syntymäaika ja osoite sekä elatusvelvollisen suku- ja etunimi, syntymäaika ja osoite. Lisäksi hakemuksessa on esitettävä perusteet elatusavun vahvistamiselle, muuttamiselle tai lopettamiselle. Hakemus toimitetaan tuomioistuimen kirjaamoon, ja sitä täydentäviä todisteita toimitetaan tarvittaessa. Elatusasioissa tällaisia asiakirjoja ovat etenkin taloudellista tilannetta kuvaavat selvitykset, kuten veroviranomaisille toimitetut tulotiedot, palkkakuitit sekä tarvetta ja varoja kuvaavat laskelmat. Lakimies lähettää hakemuksen toimivaltaisen tuomioistuimen kirjaamoon. Sen jälkeen kirjaamo toimittaa (yleensä) kopion hakemuksesta sekä olennaisista liiteasiakirjoista asianosaiselle, eli elatusasioiden tapauksessa elatusvelvolliselle, joka kutsutaan tuomioistuimen kuultavaksi.

Sivun alkuunSivun alkuun

6. Voiko elatusapua hakea sukulaisen, läheisen tai alaikäisen lapsen puolesta?

Ei voi. Elatusapuun oikeutetun henkilön lakimiehen on jätettävä hakemus. Elatusapuun oikeutetut henkilöt eivät voi jättää hakemusta suoraan.

Alaikäistä lasta edustaa hänen laillinen edustajansa (yleensä vanhempi).

7. Jos hakija aikoo panna asian vireille tuomioistuimessa, mistä hän tietää mikä tuomioistuin on toimivaltainen?

Tällöin on erotettava toisistaan kansainvälinen toimivalta (onko Alankomaiden tuomioistuin toimivaltainen?) ja sisäinen toimivalta (millä Alankomaiden tuomioistuimella on toimivalta?).

Alankomaiden tuomioistuimen kansainväliseen toimivaltaan sovelletaan Euroopan unionissa nk. Bryssel I -asetusta. Se sisältää säännöksiä tuomioistuinten toimivallasta elatusvaateiden tapauksessa.

Asetuksen 2 artiklan mukaisesti Alankomaissa asuva elatusapuun oikeutettu (kantaja) nostaa kanteen elatusvelvollista (vastaaja) vastaan Alankomaiden tuomioistuimessa.

Lisäksi asetuksessa on elatusvelvollisuutta koskeva vaihtoehtoinen sääntö. Sen 5 artiklan 2 kohdan mukaan silloin, kun henkilön kotipaikka on jäsenvaltiossa, häntä vastaan voidaan nostaa kanne toisessa jäsenvaltiossa

 • elatusapua koskevassa asiassa sen paikkakunnan tuomioistuimessa, missä elatusapuun oikeutetun kotipaikka tai asuinpaikka on
 • tai, jos asia liittyy esimerkiksi avioeroa käsittelevän tuomioistuimen tuomarin tai tuomarin, joka päättää asian käsittelyn siirtämisestä toiseen tuomioistuimeen, oikeudellista asemaa koskevaan asiaan, siinä tuomioistuimessa, joka oman lakinsa mukaan on toimivaltainen tuossa asiassa, jollei toimivalta perustu ainoastaan toisen asianosaisen kansalaisuuteen.

Edellä oleva a kohta tarkoittaa sitä, että Alankomaissa asuva elatusapuun oikeutettu henkilö voi nostaa Ranskassa asuvaa elatusvelvollista vastaan kanteen esimerkiksi Alankomaiden tuomioistuimessa, jolla on 5 artiklan 2 kohdan mukainen kansainvälinen toimivalta. Kantajan kotipaikan tuomioistuin on toimivaltainen käsittelemään asiaa.

Sivun alkuunSivun alkuun

Euroopan unionin ulkopuoliseen Alankomaiden tuomioistuimen kansainväliseen toimivaltaan sovelletaan seuraavia periaatteita. Jos vastaaja (elatusapuun oikeutettu tai elatusvelvollinen) asuu Euroopan unionin ulkopuolella, edellä mainittua Bryssel I -asetusta ei sovelleta, vaan Alankomaiden tuomioistuimen toimivalta määräytyy siviiliprosessilain mukaan. Sen jälkeen avioeroa käsittelevälle Alankomaiden tuomioistuimelle annetaan valtuudet panna täytäntöön avioeroa tai siihen liittyviä määräyksiä, kuten elatusapua tai avioparin yhteisessä kodissa asumista koskevia väliaikaisia järjestelyjä. Alankomaiden tuomioistuin on lisäksi toimivaltainen päättämään erillisestä elatusapuhakemuksesta, jos elatusapuun oikeutettu tai yksi tai useampi hakemuksessa mainittu osapuoli asuu Alankomaissa tai jos asia muutoin liittyy riittävässä määrin Alankomaiden toimivaltaan tai jos osapuolet ovat valinneet Alankomaiden tuomioistuimen käsittelemään asiaa tai jos osapuoli saapuu oikeuden eteen eikä esitä toimivaltaväitettä.

Alankomaiden sisäiseen toimivaltaan sovellettavan säännön mukaan elatusasioita käsittelevä oikeusaste (alioikeus, muutoksenhakutuomioistuin, Alankomaiden korkein oikeus) on alioikeus. Siviiliprosessilaissa määritetään, mikä alioikeus on toimivaltainen. Joko hakijan (tai yhden heistä) tai hakemuksessa mainitun yhden asianosaisen kotipaikan alioikeus, tai jos jollakin näistä osapuolista ei ole kotipaikkaa, jonkin heistä asuinpaikan alioikeus, on toimivaltainen käsittelemään asiaa.

8. Pitääkö hakijan toimia välittäjän (asianajajan, määrätyn organisaation tai viranomaisen; keskus- tai paikallisviranomaisen) kautta voidakseen panna asian vireille tuomioistuimessa?

Hakemuksen elatusavun vahvistamiseksi, muuttamiseksi tai lopettamiseksi tekee lakimies, joka edustaa hakijaa oikeudenkäynnissä. Lakimiesten nimiä ja osoitteita on saatavilla Alankomaiden lakimiesliitosta English - Nederlands (hollanninkielinen).

Sivun alkuunSivun alkuun

Lisäksi perheoikeusasioihin ja avioerojen sovitteluun erikoistuneen lakimiesliiton jäsenet ovat perehtyneet muun muassa avioero- ja elatusasioihin sekä sovitteluun ja siihen liittyviin kysymyksiin avioerotilanteissa.

Liiton (VFAS-Advocate) sivusto on saatavilla hollanniksi Nederlands ja englanniksi English.

9. Onko oikeuskäsittely maksullinen? Jos on, paljonko se maksaa? Jos hakijan varat ovat riittämättömät, voiko hän saada oikeusapua käsittelyn kustannusten kattamiseksi?

Oikeudenkäynneissä on osallistuttava oikeudenkäyntikuluihin maksamalla rekisteröintimaksu. Sen lisäksi maksettaviksi tulevat lakimiehen ja haastemiehen palkkiot.

Jos asianosainen ei kykene maksamaan (kaikkia) lakimiehen kuluja, hänet voidaan tietyin edellytyksin hyväksyä oikeusavun saajaksi (ks. myös oikeusapua käsittelevä verkkosivu). Tällöin on kyse asiasta, johon on myönnetty oikeusapua. Osa kustannuksista katetaan julkisista varoista, ja asianosainen maksaa henkilökohtaisen osuuden. Kyseinen osuus määräytyy asianosaisen tulojen ja varojen mukaan. Oikeusapulautakunta myöntää oikeusavun. Asianosaisen on toimitettava oikeusapua koskeva hakemus sen tuomiopiirin (muutoksenhakutuomioistuimen tuomiopiirin) lautakunnalle, jossa lakimiehen toimisto sijaitsee. Käytännössä hakemuksen tekee usein lakimies, jos häneen on otettu yhteyttä ennen oikeusavun hakemista.

Sivun alkuunSivun alkuun

Lisäksi on toimitettava varattomuustodistus (jonka saa asuinkunnan viranomaiselta). Todistus on lähetettävä hakemuksen mukana oikeusapulautakunnalle, joka tutkii, täyttyvätkö vaatimukset oikeusavun saamiseksi. Jos näin on, annetaan todiste oikeudesta oikeusapuun. Tällöin myös tuomioistuimen rekisteröintimaksu on alhaisempi.

Myös kansainvälisiin riitoihin, joissa kantaja asuu Alankomaiden ulkopuolella, on mahdollista saada oikeusapua. Tästä säädetään direktiivissä rajat ylittävästä oikeusavusta. Oikeusapua on mahdollista hakea oikeusavusta annetun lain 23 a – 23 k §:n nojalla Haagin oikeusapulautakunnan kautta täyttämällä lain liitteenä olevan vakiolomakkeen, joka on sama kaikissa jäsenvaltioissa.

Oikeusapulautakunta Nederlands voi tarvittaessa avustaa lakimiehen valinnassa. Lautakunnan osoite annetaan vastauksessa kysymykseen 16.

10. Minkä tyyppistä elatusapua tuomioistuin voi myöntää? Jos on kyse määräajoin maksettavasta elatusavusta, miten se lasketaan? Voiko tuomioistuimen päätöstä tarkistaa elinkustannusten tai perheen olosuhteiden muuttuessa?

Päätöksessään tuomioistuin ottaa huomioon elatusapuun oikeutetun tai elatusavun saajan tarpeet sekä henkilön, jolta elatusavun maksamista vaaditaan, tai elatusavun maksajan varat (taloudelliset resurssit).

Sivun alkuunSivun alkuun

Tarpeet ja varat ovat suhteellisia käsitteitä. Tuomioistuimella on tietynasteinen vapaus ottaa päätöksessään huomioon kunkin yksittäistapauksen olosuhteet.

Oikeuslaitos on laatinut ohjeita eli nk. Trema-standardeja (ks. De Rechspraak English Nederlands, hollanninkielinen). Ne eivät kuitenkaan ole tuomioistuimia sitovia.

Tuomioistuimen päätöksen kannalta tärkeällä sijalla ovat seuraavat tulot ja menot:

 • työtulot
 • sivutyötulot
 • opintotuet
 • sosiaalietuudet
 • eläke
 • (ali)vuokratulot
 • korko- ja muut omaisuustulot
 • osallistuminen toisen yhteisen kotitalouden kustannuksiin
 • mahdollisuudet tulojen kasvattamiseen (ansiokyky)
 • selvitys varallisuudesta
 • maksettavat vuokrat
 • lainanlyhennykset ja korot sekä kiinteät kulut; myös lyhentämätön lainaosuus on ilmoitettava
 • vakuutusmenot
 • välttämättömistä säännöllisistä matkoista johtuvat kulut
 • taloudelliset velvoitteet muita kohtaan
 • elatusapuun oikeutetulle ja/tai hänen perheenjäsenilleen koituvat erityissairaanhoidon kulut
 • tulonhankinnan kulut
 • selvitys veloista.
Lakisääteinen indeksikorotus

Oikeusministeriö vahvistaa vuosittain prosenttiosuuden, jolla tuomioistuimen määräämää elatusapua tai sopimuksessa vahvistettua summaa korotetaan lakisääteisesti. Prosenttiosuuden laskennassa ministeriö ottaa huomioon yritysten ja valtionhallinnon sekä muiden sektorien palkkakehityksen. Korotusprosentti julkaistaan Alankomaiden hallituksen tiedotteessa (Staatscourant).

Sivun alkuunSivun alkuun

Automaattiseen elatusavun mukauttamiseen sovelletaan useita poikkeuksia. Asianosaiset ja tuomioistuin voivat sulkea pois mahdollisuuden lakisääteiseen indeksikorotukseen tai vahvistaa vaihtoehtoisen indeksointimenetelmän.

11. Miten ja kenelle elatusapu maksetaan?

Entiselle puolisolle maksettava elatusapu suoritetaan suoraan elatusapuun oikeutetulle.

Tuomioistuimen vahvistama elatusapu alaikäisille lapsille maksetaan suoraan vanhemmalle (tai huoltajalle), joka huolehtii lapsesta.

12. Jos elatusvelvollinen ei maksa vapaaehtoisesti, mitä keinoja voi käyttää hänen pakottamiseksi?

Jos tuomioistuin on määrittänyt elatusvelvollisuuden eikä elatusvelvollinen suorita puolisolle kuuluvaa elatusapua, määräys voidaan yleensä panna täytäntöön haastemiehen välityksellä. Jos tuomioistuimen ratkaisua ei ole, asia on saatettava tuomioistuimen käsiteltäväksi. Tätä varten on otettava yhteys lakimieheen. Lapsen elatusmaksujen perinnän tapauksessa voidaan useimmiten tehdä valitus Goudassa sijaitsevalle valtakunnalliselle elatusapumaksujen perintätoimistolle (LBIO). Ks. seuraava kysymys 13.

13. Onko olemassa järjestö tai viranomainen (keskus- tai paikallisviranomainen), joka voi auttaa minua elatusavun perimisessä?

Lapsen elatusavun tapauksessa apua saa Goudassa sijaitsevalta valtakunnalliselta elatusapumaksujen perintätoimistolta (LBIO).

LBIO voi hoitaa perinnän riippumatta siitä, onko elatusavun maksajalla maksurästejä. LBIO:lla on oltava elatusapuun oikeutetun tai elatusvelvollisen lupa perintään. LBIO voi tarvittaessa hoitaa perinnän pakkotäytäntöönpanon kautta. Se voi esimerkiksi periä elatusmaksuja elatusvelvollisen palkasta, sosiaalietuuksista tai kiinteästä tai irtaimesta omaisuudesta.

Sivun alkuunSivun alkuun

LBIO:n palvelut eivät ole maksuttomia. Maksurästien tapauksessa elatusavun maksajan on suoritettava LBIO:lle perinnästä aiheutuvat kulut. LBIO määrittää perinnästä aiheutuvat lisäkulut, jotka ovat 10 prosenttia perittävästä määrästä. Elatusvelvolliselta peritään myös oikeudenkäynnistä ja täytäntöönpanosta aiheutuvat kulut.

LBIO vastaa ainoastaan lapsen elatusavun perinnästä. Se ei käsittele entisten puolisoiden (tai rekisteröityneessä parisuhteessa olleiden) elatusmaksuja. Tämä ei kuitenkaan koske LBIO:n suorittamia yleissopimukseen liittyviä tehtäviä (ks. vastaukset kysymykseen 17).

Lomake, jolla annetaan valtuudet lapsen elatusavun perintään, on ladattavissa LBIO:n Nederlands verkkosivustosta (hollanniksi).

Sivustossa on runsaasti tietoa LBIO:n tehtävistä ja menettelyistä, puhelinneuvonnan aikatauluista ja muista asioista.

14. Voivatko nämä maksaa elatusavun kokonaan tai osittain elatusvelvollisen sijasta?

Eivät.

15. Voiko hakija saada apua Alankomaissa olevalta järjestöltä tai viranomaiselta (keskus- tai paikallisviranomaiselta)?

Kyllä, kun on kyse lapsen elatusavusta, ks. kysymys 13.

Kyllä, kun on kyse oikeusavusta, ks. kysymys 8.

16. Jos voi, miltä järjestöltä tai viranomaiselta (keskus- tai paikallisviranomaiselta) ja miten siihen otetaan yhteyttä?

Lapsen elatusapu:

Sivun alkuunSivun alkuun

Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO Nederlands)

Postbus 800

2800 AV GOUDA

Puhelin: +31 182 572 020

Faksi: +31182.537 179

Oikeusapu:

de Raad voor de rechtsbijstand Nederlands,

Postbus 450,

2501 CL Den Haag.

Puhelin: +31 703 701 414

17. Minkälaista apua järjestö tai viranomainen (keskus- tai paikallisviranomainen) voi tarjota hakijalle?

Ks. vastaus kysymykseen 13.

LBIO toimii myös elatusmaksujen kansainvälisen perinnän alalla. Toiminnan perustana on kaksi yleissopimusta, joiden sopimuspuolena Alankomaat on:

Alankomaat on sopimuspuolena New Yorkissa 20. kesäkuuta 1956 allekirjoitetussa elatusavun perimisestä ulkomailla tehdyssä YK:n yleissopimuksessa English - français. Siinä määrätään vastavuoroisesta oikeudellisesta avustamisesta, jonka tarkoituksena on helpottaa elatusavun perintää kansainvälisissä tapauksissa. Yleissopimuksessa vahvistetaan lähettävien ja vastaanottavien organisaatioiden järjestelmä, jonka avulla elatusapuun oikeutetut voivat helpommin panna täytäntöön elatusvaateita. LBIO on lähettävä ja vastaanottava organisaatio Alankomaissa.

Alankomaissa asuva henkilö, jolla on ongelmia ulkomailla (New Yorkin yleissopimuksen sopimuspuolena olevassa maassa) asuvan elatusapuvelvollisen elatusavun perinnässä, voi vedota New Yorkin yleissopimukseen, joka koskee sekä lapsen että puolison elatusapua.

Lisäksi LBIO perii elatusmaksuja ulkomailla (New Yorkin yleissopimuksen sopimuspuolena olevassa maassa) asuvien elatusapuun oikeutettujen pyynnöstä elatusvelvollisilta, jotka asuvat Alankomaissa. Jos toisessa jäsenvaltiossa asuva elatusapuun oikeutettu vaatii elatusapua Alankomaissa asuvalta elatusvelvolliselta, hän voi käyttää yleissopimuksen mukaista järjestelmää. Hänen on tällöin otettava yhteys Alankomaiden vastaanottavaan organisaatioon (LBIO), joka ryhtyy tarvittaviin toimiin elatusavun perimiseksi.

LBIO:n palvelujen saamiseksi on jätettävä elatusavun perintää ulkomailla koskeva hakulomake. Sen voi ladata LBIO:n Nederlands verkkosivustosta (hollanniksi).

Oikeusavusta annetaan tietoa vastauksessa kysymykseen 9.

18. Voiko hakija kääntyä suoraan jonkin Alankomaissa olevan järjestön tai viranomaisen (keskus- tai paikallisviranomaisen) puoleen?

Ks. kysymykset 13 ja 17.

« Elatusvaateet - Yleistä | Alankomaat - Yleistä »

Sivun alkuunSivun alkuun

Uusin päivitys: 06-08-2007

 
 • Yhteisön oikeus
 • Kansainvälinen oikeus

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Tšekki
 • Tanska
 • Saksa
 • Viro
 • Irlanti
 • Kreikka
 • Espanja
 • Ranska
 • Italia
 • Kypros
 • Latvia
 • Liettua
 • Luxemburg
 • Unkari
 • Malta
 • Alankomaat
 • Itävalta
 • Puola
 • Portugali
 • Romania
 • Slovenia
 • Slovakia
 • Suomi
 • Ruotsi
 • Yhdistynyt kuningaskunta