Europeiska Kommissionen > ERN > Underhållsskyldighet > Malta

Senaste uppdatering: 02-08-2006
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Underhållsskyldighet - Malta

EJN logo

Sidan är inaktuell. Vi håller på att uppdatera informationen och kommer att flytta den till den europeiska juridikportalen.


 

1. Vad omfattar begreppen ”underhåll” och ”underhållsskyldighet” enligt maltesisk lag?

Enligt maltesisk lag omfattar begreppet ”underhåll” mat, kläder, hälso- och sjukvård samt bostad. I fråga om barn omfattar begreppet också utbildning. Underhållets storlek är beroende av såväl den underhållsberättigades som den underhållsskyldiges tillgångar.

Begreppet ”underhållsskyldighet” används i lagen för att fastställa vilka personer som ska betala underhåll. Följande kan vara underhållsskyldiga:

 1. Makar ska materiellt stödja varandra och är skyldiga att försörja varandra och bidra till familjens behov i förhållande till sina tillgångar och sina förutsättningar att ägna sig åt arbete i eller utanför hemmet beroende på familjens behov. En makes rättigheter har dessutom företräde framför de rättigheter som föräldrar eller andra släktingar i uppstigande led har. Barn och makar har samma rätt till underhåll. En make får inte begära underhåll av barn eller släktingar i uppstigande led om den andra maken kan betala underhåll. Skyldigheten för en make att försörja den andra maken upphör om den make som begär underhåll har lämnat det gemensamma hemmet utan att kunna uppge något godtagbart skäl för detta och vägrar att återvända.
 2. Makar är skyldiga att försörja barn som de fått inom äktenskapet. Föräldrar är även skyldiga att försörja, uppfostra och utbilda sina barn.
 3. Barn är skyldiga att vid behov försörja sina föräldrar eller andra släktingar i uppstigande led.
 4. Hel- och halvsyskon är underhållsskyldiga om det inte finns någon annan underhållsskyldig.

2. Upp till vilken ålder kan ett barn få underhållsbidrag?

Ett barn kan få underhållsbidrag om det är under 18 år.

Till börjanTill början

3. I vilka fall är maltesisk lag tillämplig?

Maltesisk lag ska tillämpas på

 • maltesiska medborgare, förutsatt att de inte har hemvist i något annat land,
 • alla som har hemvist eller vistas i Malta.

4. Om maltesisk lag inte är tillämplig, vilken lag tillämpar de maltesiska domstolarna?

Normalt tillämpas lagen i hemvistlandet.

Om både den som ansöker om underhåll och den underhållsskyldige bor i Malta:

5. Ska sökanden vända sig till ett särskilt organ, en central eller lokal myndighet eller domstol för att få underhåll?

Sökande ska vända sig till civildomstolens (Civil Court) familjeavdelning (Family Section). Se även ”Äktenskapsskillnad – Malta”, svaren 5 och 11 vad beträffar separationsförfaranden. Sökanden ska upplysa domstolen om de faktiska omständigheterna i fallet och yrka att domstolen ska förplikta maken eller släktingen i upp- eller nedstigande led att betala underhåll.

Hur ansöker man om underhåll från organet eller myndigheten och hur går handläggningen till?

Se svaret på fråga 4.

6. Kan en ansökan göras för en släktings, en närståendes eller ett underårigt barns räkning?

Ja. I fråga om barn ska ansökan göras av den förälder som har vårdnaden (föräldraansvaret) eller, i förekommande fall, av en förmyndare eller förvaltare. I fråga om omyndigförklarade personer eller personer som saknar rättslig handlingsförmåga i vissa avseenden (se svaret på fråga 11) ska förvaltaren ansöka för sökandens räkning. Om sökanden inte befinner sig i Malta får ett ombud ansöka om underhåll för sökandens räkning. Detta är emellertid inte tillåtet om sökanden befinner sig i Malta.

Till börjanTill början

7. Om sökanden tänker ta ärendet till domstol, hur vet han eller hon vilken domstol som är behörig?

Se svaret på fråga 3.

8. Måste sökanden gå via en mellanhand för att inleda en domstolsprocess (t.ex. en advokat, ett särskilt organ eller en central eller lokal myndighet)? Om inte, hur går man tillväga?

Om inte sökanden har rätt till kostnadsfri rättshjälp ska ansökan upprättas och undertecknas av en jurist. Se svaret på fråga 9.

9. Måste sökanden betala avgifter för att inleda en process? Om ja, hur mycket? Om sökandens ekonomiska tillgångar är otillräckliga, kan man få rättshjälp för att täcka rättegångskostnaderna?

En ansökningsavgift på cirka 78 MTL tas ut för att utfärda en stämningsansökan. Vad beträffar krav på underhåll i samband med separationsförfaranden, se ”Äktenskapsskillnad – Malta”, svaren på frågorna 5 och 11. Om sökandens ekonomiska tillgångar är otillräckliga kan han eller hon begära att få bli företrädd av en rättshjälpsadvokat (Advocates of Legal Aid) (se ”Rättshjälp – Malta”), vars tjänster är kostnadsfria.

10. Vilken typ av underhåll kan domstolen bevilja? Om underhållsbidrag beviljas, hur fastställs det? Kan domstolens beslut ändras för att ta hänsyn till ändrade levnadskostnader eller familjeförhållanden?

Underhåll beviljas vanligtvis i form av månatliga betalningar eller i form av en klumpsumma, beroende på den underhållsberättigades omedelbara behov. Underhållsbidragets storlek är beroende av såväl den underhållsberättigades (värdet på lös och fast egendom och avkastning på medel som förvaltas av förvaltare) som den underhållsskyldiges tillgångar. Vid bedömningen av om den person som kräver underhåll kan försörja sig själv ska hans eller hennes möjlighet att förvärvsarbeta beaktas. Vid beräkningen av den underhållsskyldiges tillgångar ska hans eller hennes förvärvsinkomster, pension, inkomster från lös eller fast egendom och inkomster från medel som förvaltas av förvaltare beaktas.

Till börjanTill början

Domstolens avgörande kan omprövas om en särskild ansökan om detta inges till domstolen. Ansökan ska innehålla en redogörelse för de ändrade förhållandena och ett yrkande om att höja eller sänka underhållsbidraget.

11. Hur och till vem betalas underhållet ut?

Underhållet ska betalas ut till den person som har angivits i domstolens avgörande. När det rör sig om ett barn ska underhållet betalas ut till den förälder som har vårdnaden eller, i förekommande fall, till en förmyndare eller förvaltare. I fråga om omyndigförklarade personer (när en förvaltare genom en ansökan till den rättsvårdande avdelningen (Voluntary Jurisdiction) vid civildomstolen har förordnats för någon som är fullständigt oförmögen att bevaka sina intressen) eller personer som saknar rättslig handlingsförmåga i vissa avseenden (när en förvaltare har förordnats för någon som är oförmögen att bevaka sina intressen i vissa avseenden, t.ex. ingå avtal på grund av sin slösaktighet) betalas underhållet ut till den förvaltare som domstolen har förordnat.

12. Om den underhållsskyldige inte betalar frivilligt, vilka åtgärder kan vidtas för att tvinga honom eller henne att betala?

Polisen kan efter en anmälan av den underhållsberättigade inleda ett straffrättsligt förfarande gentemot den underhållsskyldige.

Dessutom kan en civilrättslig talan (oberoende av det straffrättsliga förfarandet) väckas mot den underhållsskyldige, med yrkande på att den domstol som fastställde underhållsskyldigheten ska förplikta den underhållsskyldige att betala det upplupna underhållsbidraget i form av en klumpsumma. När domen har vunnit laga kraft kan sökanden ansöka om ett kvarstadsliknande förfarande (genom ett domstolsbeslut fråntas den underhållsskyldige besittningsrätten till ett belopp som motsvarar underhållsbidraget) eller utmätning (genom ett domstolsbeslut övertas förvaltningen av den underhållsskyldiges tillgångar till ett belopp som motsvarar underhållsbidraget av den exekutiva myndigheten som sedan säljer dem på offentlig auktion) för att kräva in underhållsbidraget från den underhållsskyldige.

Till börjanTill början

13. Finns det något organ eller någon central eller lokal myndighet som kan hjälpa mig att driva in underhållet?

 1. Agency Appogg – Legal Services hjälper offer för våld i hemmet genom kostnadsfri juridisk rådgivning och
 2. anlitar privata jurister eller
 3. rättshjälpens advokater, vars tjänster är kostnadsfria, om sökanden uppfyller villkoren i svaret på fråga 9.

14. Kan organet eller myndigheten träda i den underhållsskyldiges ställe och själv betala hela eller en del av underhållet?

Nej, men om det rör sig om en person som är maltesisk medborgare och som har hemvist i Malta eller om en utlänning som lagligt uppehåller sig i Malta och personen inför direktören för socialtjänsten kan visa att han eller hon lider nöd, får direktören hjälpa personen med socialt bistånd som betalas ut som ersättning för underhållsbidraget. Socialtjänsten har emellertid rätt att kräva tillbaka det belopp som betalades ut som socialt bistånd genom att vidta åtgärder gentemot den underhållsskyldige.

Om sökanden bor i Malta och den underhållsskyldige är bosatt i ett annat land:

15. Kan sökanden få hjälp av ett organ eller en central eller lokal myndighet i Malta?

Se svaret på fråga 13.

16. Om ja, hur kan organet eller myndigheten kontaktas?

 1. Agenzija Appogg – 36, St Luke’s Road, G’Mangia – Tfn (356) 23885000
 2. Department of Social Security – 38, Ordinance Street, Valletta – Tfn (356) 25903200
 3. Advocates for Legal Aid – Law Courts, Valletta – Tfn (356) 21223281

17. Vilken typ av hjälp kan sökanden få från organet eller myndigheten?

Se svaret på fråga 13.

Om sökanden bor i ett annat land och den underhållsskyldige bor i Malta:

18. Kan sökanden lämna in en ansökan direkt till ett organ eller en central eller lokal myndighet i Malta?

Alla ansökningar ska inges till en domstol.

19. Om ja, hur kan organet eller myndigheten kontaktas?

Ej tillämpligt.

20. Vilken typ av hjälp kan sökanden få från organet eller myndigheten?

Se svaret på fråga 13.

Ytterligare information

 • Justitieministeriets hemsida English - Malti

« Underhållsskyldighet - Allmän information | Malta - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 02-08-2006

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Vad omfattar begreppen ”underhåll” och ”underhållsskyldighet” enligt maltesisk lag? 1.
2. Upp till vilken ålder kan ett barn få underhållsbidrag? 2.
3. I vilka fall är maltesisk lag tillämplig? 3.
4. Om maltesisk lag inte är tillämplig, vilken lag tillämpar de maltesiska domstolarna? 4.
Om både den som ansöker om underhåll och den underhållsskyldige bor i Malta: Om både den som ansöker om underhåll och den underhållsskyldige bor i Malta:
5. Ska sökanden vända sig till ett särskilt organ, en central eller lokal myndighet eller domstol för att få underhåll? 5.
Hur ansöker man om underhåll från organet eller myndigheten och hur går handläggningen till? Hur ansöker man om underhåll från organet eller myndigheten och hur går handläggningen till?
6. Kan en ansökan göras för en släktings, en närståendes eller ett underårigt barns räkning? 6.
7. Om sökanden tänker ta ärendet till domstol, hur vet han eller hon vilken domstol som är behörig? 7.
8. Måste sökanden gå via en mellanhand för att inleda en domstolsprocess (t.ex. en advokat, ett särskilt organ eller en central eller lokal myndighet)? Om inte, hur går man tillväga? 8.
9. Måste sökanden betala avgifter för att inleda en process? Om ja, hur mycket? Om sökandens ekonomiska tillgångar är otillräckliga, kan man få rättshjälp för att täcka rättegångskostnaderna? 9.
10. Vilken typ av underhåll kan domstolen bevilja? Om underhållsbidrag beviljas, hur fastställs det? Kan domstolens beslut ändras för att ta hänsyn till ändrade levnadskostnader eller familjeförhållanden? 10.
11. Hur och till vem betalas underhållet ut? 11.
12. Om den underhållsskyldige inte betalar frivilligt, vilka åtgärder kan vidtas för att tvinga honom eller henne att betala? 12.
13. Finns det något organ eller någon central eller lokal myndighet som kan hjälpa mig att driva in underhållet? 13.
14. Kan organet eller myndigheten träda i den underhållsskyldiges ställe och själv betala hela eller en del av underhållet? 14.
Om sökanden bor i Malta och den underhållsskyldige är bosatt i ett annat land: Om sökanden bor i Malta och den underhållsskyldige är bosatt i ett annat land:
15. Kan sökanden få hjälp av ett organ eller en central eller lokal myndighet i Malta? 15.
16. Om ja, hur kan organet eller myndigheten kontaktas? 16.
17. Vilken typ av hjälp kan sökanden få från organet eller myndigheten? 17.
Om sökanden bor i ett annat land och den underhållsskyldige bor i Malta: Om sökanden bor i ett annat land och den underhållsskyldige bor i Malta:
18. Kan sökanden lämna in en ansökan direkt till ett organ eller en central eller lokal myndighet i Malta? 18.
19. Om ja, hur kan organet eller myndigheten kontaktas? 19.
20. Vilken typ av hjälp kan sökanden få från organet eller myndigheten? 20.
 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket