Evropska komisija > EPM > Zahtevki za vzdrževanje > Malta

Zadnja sprememba: 02-08-2006
Natisni Dodaj med priljubljene

Zahtevki za vzdrževanje - Malta

EJN logo

Ta stran je zastarela. Trenutno jo posodabljamo in bo na voljo na evropskem portalu e-pravosodje.


 

1. Kaj po pravu Malte pomenita izraza „preživnina“ in „preživninska obveznost“?

Po pravu Malte izraz „preživnina“ vključuje hrano, oblačila, skrb za zdravje in nastanitev. V primeru otrok vključuje tudi zdravstvene stroške in stroške za izobraževanje. Preživnina je odvisna od sredstev osebe, ki jo zahteva, in sredstev osebe, ki jo zagotovi.

V zvezi s „preživninskimi obveznostmi“ zakon določa več ljudi, ki morajo plačevati preživnino:

 1. Zakonca morata drug drugega materialno podpirati in preživljati ter prispevati za potrebe družine, pri čemer vsak prispeva sorazmerno s svojimi sredstvi in zmožnostjo za delo doma ali zunaj doma glede na potrebe družine. Zakonec ima tudi prednost pred starši ali drugimi predniki. Če preživnino zahtevajo otroci in zakonec, je njihov položaj enakopraven. Zakonec ne more zahtevati preživnine od otrok ali drugih prednikov, če jo lahko dobi od drugega zakonca. Vseeno obveznost zakonca preživljati drugega zakonca preneha, če zakonec, ki zahteva preživnino, zapusti dom zakoncev brez dobrega razloga in se noče vrniti domov.
 2. Zakonca morata preživljati zakonske otroke. Razen tega jih morajo starši preživljati, vzgajati in izobraževati.
 3. Otroci morajo preživljati svoje starše ali druge prednike, če potrebujejo pomoč.
 4. Za zagotavljanje preživnine so odgovorni bratje in sestre ter polbratje in polsestre, če ni druge osebe, ki bi lahko zagotovila preživnino.

2. Do katere starosti je otrok upravičen do preživnine?

Do 18. leta.

Na vrh straniNa vrh strani

3. V katerih primerih se uporablja pravo Malte?

Pravo Malte se uporablja za:

 • državljane Malte, če nimajo stalnega prebivališča v drugi državi;
 • katero koli osebo, ki ima stalno ali začasno prebivališče na Malti ali je navzoča na njej.

4. Če ni mogoče uporabiti prava Malte, katero pravo bo uporabilo sodišče Malte?

Na splošno bo uporabilo pravo stalnega prebivališča.

Če sta vlagatelj in preživninski zavezanec na Malti:

5. Ali mora vlagatelj zahtevek za preživnino nasloviti na posebno organizacijo, državni organ (osrednji ali lokalni) ali sodišče?

Vlagatelj mora zahtevek nasloviti na oddelek za družinske zadeve pri civilnem sodišču. Za postopke prenehanja življenjske skupnosti glejte temo „Razveza zakonske zveze – Malta“, odgovora 5 in 11. Vlagatelj mora obvestiti sodišče o dejstvih svoje zadeve in od sodišča zahteva, da zakoncu ali predniku ali potomcu naloži plačilo preživnine.

Kako se ta zahtevek vloži pri tej organizaciji ali državnem organu (osrednjem ali lokalnem) in kakšen postopek se pri tem uporablja?

Glejte odgovor 4 zgoraj.

6. Ali se lahko zahtevek vloži v imenu sorodnika, bližnje osebe ali mladoletnega otroka?

Da. V primeru otroka mora postopek začeti eden od staršev ali starši, ki imajo starševsko odgovornost, ali varuh ali skrbnik (če je določen). V primeru osebe, ki je pod skrbstvom ali ji je odvzeta poslovna sposobnost (glejte razlago v odgovoru 11), tožbo v imenu vlagatelja vloži skrbnik. Če osebe ni na Malti, lahko tožbo pri sodišču vloži zastopnik v imenu osebe. Če je vlagatelj na Malti, to ni dovoljeno.

Na vrh straniNa vrh strani

7. Kako naj vlagatelj izve, katero sodišče je pristojno za vložitev tožbe?

Glejte odgovor 3 zgoraj.

8. Ali mora vlagatelj vložiti tožbo pri sodišču prek posrednika (npr. odvetnika, posebne organizacije ali državnega organa (osrednjega ali lokalnega) itd.)? Če ne, kakšen postopek se uporablja?

Da, vlogo mora sestaviti in podpisati oseba, ki dela na področju pravosodja, razen če vlagatelj izpolnjuje pogoje za brezplačno pravno pomoč. Glejte vprašanje 9 spodaj.

9. Ali mora vlagatelj plačati takso, če želi vložiti tožbo pri sodišču? Če da, kolikšna je? Ali lahko tožnik dobi pravno pomoč za kritje stroškov postopka, če so njegova finančna sredstva nezadostna?

Za vložitev poziva na obravnavo je treba plačati sodne stroške za začetek postopka v višini približno 78,00 MTL. V primeru zahtevka za preživnino pred koncem postopka prenehanja življenjske skupnosti glejte temo „Razveza zakonske zveze – Malta“, odgovora na vprašanji 5 in 11. Če ima tožnik nezadostna finančna sredstva, lahko zahteva, da ga zastopa odvetnik pravne pomoči, katerega pomoč je brezplačna (glejte temo „Pravna pomoč – Malta“).

10. Kakšno preživnino ponavadi določi sodišče? Če se dodeli preživnina, na podlagi česa je določena? Ali lahko sodišče odločitev spremeni, če se spremenijo življenjski stroški ali družinske okoliščine?

Preživnina je običajno dodeljena v mesečnih obrokih ali pavšalnem znesku glede na nujne potrebe osebe, ki jo zahteva. Preživnina je odvisna od sredstev osebe, ki jo zahteva (upošteva se vrednost premičnin ali nepremičnin in vse pravice do uporabe sklada), in sredstev osebe, ki jo zagotovi. Ko sodišče ugotavlja, ali se lahko oseba, ki zahteva preživnino, dejansko sama preživlja, upošteva njeno zmožnost opravljanja kakršnega koli poklica, umetnosti ali obrti. Pri izračunu sredstev osebe, ki mora plačevati preživnino, se upoštevajo njeni dohodki iz katerega koli poklica, umetnosti ali obrti, plača ali pokojnina in prihodki iz premičnin/nepremičnin ter vsi dohodki iz sklada.

Na vrh straniNa vrh strani

Sodišče lahko odločitev pregleda ali popravi, če prejme poseben zahtevek, ki vsebuje opis nenadnih okoliščin zadeve in zahtevek za povišanje ali zmanjšanje zneska preživnine, odvisno od tega, kdo vloži zahtevek.

11. Kako in komu se plača preživnina?

Preživnina se plača osebi, ki je določena v sodni odločbi. V primeru otroka se plača tistemu od staršev/staršem, ki imajo starševsko odgovornost, ali varuhu in/ali skrbniku (če je določen). V primeru osebe pod skrbstvom (če je določen skrbnik, ki skrbi za interese osebe, v celoti nesposobne skrbeti za svoje zadeve, na podlagi zahtevka, vloženega pri civilnem sodišču, pristojnem za obravnavo spora na podlagi sporazumnega predloga strank) ali osebe, ki ji odvzeta poslovna sposobnost (če je določen skrbnik, ki skrbi za interese osebe, nesposobne skrbeti za nekatere zadeve, npr. v zvezi s pogodbami, ker oseba ne zna razumno upravljati s svojimi sredstvi), se preživnina plača skrbniku, ki ga določi sodišče.

12. Kakšen postopek je treba sprožiti, če preživninski zavezanec ne plača prostovoljno?

Policija lahko zoper zavezanca sproži kazenski postopek, potem ko prejme prijavo s strani osebe, ki bi morala prejeti preživnino.

Razen tega je mogoče zoper zavezanca začeti civilni postopek (neodvisno od kazenskega postopka), s katerim se od sodišča, ki je izdalo nalog ali odločbo, zahteva, da zavezancu naloži plačilo skupnega zneska dolgovane preživnine v pavšalnem znesku. Ko sodna odločba postane dokončna in pravnomočna, lahko tožnik vloži nalog za zavezančevega dolžnika (po nalogu sodišča se zamrzne premoženje zavezanca v vrednosti do zneska, določenega v sodni odločbi) ali nalog za rubež (po nalogu sodišča sodni uradnik zarubi premoženje zavezanca, ki se proda s sodno prodajo, v vrednosti do zneska, določenega v sodni odločbi) za izterjavo skupnega zneska preživnine od zavezanca.

Na vrh straniNa vrh strani

13. Ali obstaja organizacija ali državni organ (osrednji ali lokalni), ki lahko pomaga pri izterjavi preživnine?

 1. Agencija Appogg – pravna služba pomaga žrtvam nasilja v družini tako, da jim omogoči brezplačen obisk pravnega svetovanja, in
 2. uporabiti je mogoče storitve zasebnika, ki dela na področju pravosodja, ali;
 3. uporabiti je mogoče odvetnike službe pravne pomoči, ki je brezplačna, če vlagatelj izpolnjuje pogoje iz odgovora 9.

14. Ali lahko ta organizacija ali organ namesto preživninskega zavezanca plača preživnino v celoti ali delno?

Ne; če pa je oseba državljan Malte in prebiva na Malti ali če je tuj državljan, ki zakonito prebiva na Malti, ter zadovoljivo dokaže vodji socialne službe, da je v stiski, lahko vodja po lastni presoji odloči, da oseba prejme socialno pomoč, ki se plača kot dodatek preživnini. Vseeno ima služba pravico, da izterja znesek, plačan kot socialna pomoč, tako da zoper osebo, ki bi morala vlagatelju plačati preživnino, sproži postopek.

Če je vlagatelj na Malti in ima preživninski zavezanec prebivališče v drugi državi:

15. Ali lahko na Malti vlagatelju pomaga organizacija ali državni organ (osrednji ali lokalni)?

Glejte odgovor 13.

16. Če da, kako lahko s to organizacijo ali državnim organom (osrednjim ali lokalnim) stopi v stik?

 1. Agencija Appogg: Agenzija Appogg – 36, St Luke’s Road, G’Mangia – Tel.: 00356 23 88 50 00
 2. Oddelek za socialno varnost: Department of Social Security – 38, Ordinance Street, Valletta – Tel.: 00356 25 90 32 00
 3. Odvetniki za pravno pomoč: Advocates for Legal Aid – Law Courts, Valletta – Tel.: 00356 21 22 32 81

17. Kako lahko ta organizacija ali državni organ (osrednji ali lokalni) pomaga vlagatelju?

Glejte odgovor 13 zgoraj.

Če je vlagatelj v drugi državi in preživninski zavezanec na Malti:

18. Ali se vlagatelj lahko na organizacijo ali državni organ (osrednji ali lokalni) na Malti obrne neposredno?

Vse zahtevke je treba najprej predložiti sodišču.

19. Če da, kako lahko s to organizacijo ali državnim organom (osrednjim ali lokalnim) stopi v stik?

Se ne uporablja.

20. Kako lahko ta organizacija ali državni organ (osrednji ali lokalni) pomaga vlagatelju?

Glejte odgovor 13 zgoraj.

Nadaljnje informacije

 • Domača stran Ministrstva za pravosodje English - Malti

« Zahtevki za vzdrževanje - Splošne informacije | Malta - Splošne informacije »

Na vrh straniNa vrh strani

Zadnja sprememba: 02-08-2006

 

KAZALO

1. Kaj po pravu Malte pomenita izraza „preživnina“ in „preživninska obveznost“? 1.
2. Do katere starosti je otrok upravičen do preživnine? 2.
3. V katerih primerih se uporablja pravo Malte? 3.
4. Če ni mogoče uporabiti prava Malte, katero pravo bo uporabilo sodišče Malte? 4.
Če sta vlagatelj in preživninski zavezanec na Malti: Če sta vlagatelj in preživninski zavezanec na Malti:
5. Ali mora vlagatelj zahtevek za preživnino nasloviti na posebno organizacijo, državni organ (osrednji ali lokalni) ali sodišče? 5.
Kako se ta zahtevek vloži pri tej organizaciji ali državnem organu (osrednjem ali lokalnem) in kakšen postopek se pri tem uporablja? Kako se ta zahtevek vloži pri tej organizaciji ali državnem organu (osrednjem ali lokalnem) in kakšen postopek se pri tem uporablja?
6. Ali se lahko zahtevek vloži v imenu sorodnika, bližnje osebe ali mladoletnega otroka? 6.
7. Kako naj vlagatelj izve, katero sodišče je pristojno za vložitev tožbe? 7.
8. Ali mora vlagatelj vložiti tožbo pri sodišču prek posrednika (npr. odvetnika, posebne organizacije ali državnega organa (osrednjega ali lokalnega) itd.)? Če ne, kakšen postopek se uporablja? 8.
9. Ali mora vlagatelj plačati takso, če želi vložiti tožbo pri sodišču? Če da, kolikšna je? Ali lahko tožnik dobi pravno pomoč za kritje stroškov postopka, če so njegova finančna sredstva nezadostna? 9.
10. Kakšno preživnino ponavadi določi sodišče? Če se dodeli preživnina, na podlagi česa je določena? Ali lahko sodišče odločitev spremeni, če se spremenijo življenjski stroški ali družinske okoliščine? 10.
11. Kako in komu se plača preživnina? 11.
12. Kakšen postopek je treba sprožiti, če preživninski zavezanec ne plača prostovoljno? 12.
13. Ali obstaja organizacija ali državni organ (osrednji ali lokalni), ki lahko pomaga pri izterjavi preživnine? 13.
14. Ali lahko ta organizacija ali organ namesto preživninskega zavezanca plača preživnino v celoti ali delno? 14.
Če je vlagatelj na Malti in ima preživninski zavezanec prebivališče v drugi državi: Če je vlagatelj na Malti in ima preživninski zavezanec prebivališče v drugi državi:
15. Ali lahko na Malti vlagatelju pomaga organizacija ali državni organ (osrednji ali lokalni)? 15.
16. Če da, kako lahko s to organizacijo ali državnim organom (osrednjim ali lokalnim) stopi v stik? 16.
17. Kako lahko ta organizacija ali državni organ (osrednji ali lokalni) pomaga vlagatelju? 17.
Če je vlagatelj v drugi državi in preživninski zavezanec na Malti: Če je vlagatelj v drugi državi in preživninski zavezanec na Malti:
18. Ali se vlagatelj lahko na organizacijo ali državni organ (osrednji ali lokalni) na Malti obrne neposredno? 18.
19. Če da, kako lahko s to organizacijo ali državnim organom (osrednjim ali lokalnim) stopi v stik? 19.
20. Kako lahko ta organizacija ali državni organ (osrednji ali lokalni) pomaga vlagatelju? 20.
 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo