Európska komisia > EJS > Nárok na výživné > Malta

Posledná úprava: 02-08-2006
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Nárok na výživné - Malta

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. V súčasnosti pripravujeme jej aktualizáciu a nová stránka bude uverejnená na Európskom portáli elektronickej justície.


 

1. Na čo sa podľa právnych predpisov Malty vzťahujú pojmy „výživné“ a „vyživovacia povinnosť“?

Podľa maltských zákonov pojem „výživné“ znamená stravu, oblečenie, hygienu a obydlie. V prípade detí tu patria aj náklady na zdravotnú starostlivosť a vzdelanie. Výživné sa oprávňuje v súlade s majetkovými pomermi osoby, ktorá ho požaduje, a majetkovými pomermi osoby, ktorá ho poskytuje.

Pojmom „vyživovacia povinnosť“ právne predpisy označujú osoby, ktoré sú povinné poskytovať výživné:

 1. želia si navzájom poskytujú materiálnu pomoc a obaja sú povinní jeden druhého podporovať a uspokojovať potreby rodiny, každý z nich do takej miery, akú mu umožňujú jeho/jej prostriedky a jeho/jej schopnosť pracovať v domácnosti alebo mimo nej v súlade s potrebami rodiny. Manžel alebo manželka má, okrem iného, pred rodičmi alebo inými príbuznými vo vzostupnej línii prednostné právo. Ak deti aj manžel alebo manželka uplatňujú nárok na výživné, platí medzi nimi rovnosť. Manželia si nemôžu uplatňovať nárok na výživné od detí alebo príbuzných vo vzostupnej línii, ak sa dá takéto výživné získať od manžela alebo manželky. Povinnosť manželov podporovať jeden druhého však zaniká, keď ten z nich, ktorý uplatňuje nárok na výživné, opustí bydlisko manželov bez riadnych dôvodov a odmieta sa vrátiť.
 2. Manželia sú povinní podporovať deti z manželstva. Je tiež povinnosťou rodičov, aby sa o deti starali, učili ich a vychovávali.
 3. Deti majú povinnosť postarať sa o svojich rodičov alebo iných príbuzných vo vzostupnej priamej línii, ak sú v núdzi.
 4. Zodpovednosť poskytovať výživné spadá na bratov a sestry, bez ohľadu na to, či sú súrodencami zo strany oboch rodičov alebo len jedného, pokiaľ neexistuje nikto, kto by výživné poskytoval.

2. Dokedy môže dieťa dostávať príspevok na výživu?

Do svojich 18 rokov.

HoreHore

3. V ktorých prípadoch sa uplatňujú právne predpisy Malty?

Maltské právne predpisy sa vzťahujú na:

 • občanov Malty za predpokladu, že nemajú trvalé bydlisko v inej krajine,
 • akékoľvek osoby, ktoré majú trvalé bydlisko na Malte, na obyvateľov Malty alebo osoby prítomné na Malte.

4. Ak sa neuplatňuje tento právny predpis, ktoré právne predpisy budú maltské súdy uplatňovať?

Vo všeobecnosti sa uplatňujú právne predpisy domicilu.

Ak sú obe osoby, teda tá, ktorá žiada o výživné, aj dlžník, na Malte:

5. Mal by sa žiadateľ obrátiť na konkrétnu organizáciu, oddelenie vlády (ústredné alebo miestne) alebo na súd, aby získal príspevok na výživu?

Žiadateľ musí o výživné požiadať občianskoprávny súd, oddelenie pre veci rodiny. Informujte sa aj na téme rozvodov „Rozvod – Malta” odpovede 5 a 11, pokiaľ ide o odlukové konanie. Žiadateľ musí oznámiť súdu fakty týkajúce sa jeho alebo jej prípadu a žiadať súd, aby nariadil manželovi alebo manželke, príbuznému vo vzostupnej línii alebo potomkovi vyplácanie výživného.

Ako možem od tejto organizácie alebo oddelenia vlády (ústredného alebo miestneho) žiadať výživné a aké sa pritom uplatňujú postupy?

Postupujte podľa odpovede 4 uvedenej vyššie.

HoreHore

6. Môže sa žiadosť podať v mene blízkeho príbuzného alebo nedospelého dieťaťa?

Áno. V prípade detí musí úkon vykonať rodič (rodičia), ktorý má rodičovskú právomoc, prípadne vychovávateľ alebo opatrovník (ak nejaký existuje). V prípade zneschopnených osôb alebo osôb zbavených spôsobilosti (pozri vysvetlenie v odpovedi 11) podáva žalobu v mene žiadateľa opatrovník. Ak ide o osoby, ktoré nie sú prítomné na Malte, môže podať žalobu na súd zástupca, ktorý koná v mene danej osoby. Toto sa však nepovoľuje, ak je žiadateľ na Malte.

7. Ak chce žiadateľ predložiť vec na súd, ako bude vedieť, ktorý súd má v tomto prípade funkčnú právomoc?

Ako v odpovedi 3 vyššie.

8. Musí žiadateľ postupovať cez sprostredkovateľa, aby mohol vec predložiť na súd? (napríklad cez právnika, určitú organizáciu alebo oddelenie vlády (ústredné alebo miestne) atď.)? Ak nie, aký postup sa uplatňuje?

Áno, žiadosť musí vypracovať a podpísať právny odborník, ak nemá žiadateľ právo na bezplatnú právnu pomoc. Pozri otázku 9.

9. Musí žiadateľ platiť za predkladanie vecí na súd nejaké poplatky? Ak áno, aká môže byť ich cena? Ak navrhovateľ nemá dostatočné finančné prostriedky, môže získať právnu pomoc, čím by sa pokryli náklady na súdny proces?

Pri podaní žiadosti o predvolanie sa účtuje suma približne 78 maltských lír, ako náklady na začatie konania. V prípade nároku na výživné kým začne odlukové konanie sa obráťte na tému „Rozvod – Malta”na otázky 511. Ak žiadateľ nemá dostatočné finančné prostriedky, môže požiadať, aby ho alebo ju zastupovali advokáti právnej pomoci, ktorí poskytujú služby bezplatne (obráťte sa na „Právna pomoc – Malta”).

HoreHore

10. Aký druh výživného môže súd udeliť? Ako sa bude pridelená čiastka posudzovať? Môže sa rozhodnutie súdu prehodnotiť, aby zohľadňovalo zmeny životných nákladov alebo rodinných skutočností?

Výživné sa zvyčajne prideľuje v mesačných splátkach alebo ako jednorázová čiastka v závislosti od bezprostredných potrieb osoby, ktorá si ho nárokuje. Výživné sa oprávňuje v súlade s majetkovými pomermi osoby, ktorá ho požaduje (zohľadňuje sa hodnota akéhokoľvek hnuteľného alebo nehnuteľného majektu a účastinársky podiel vo fondoch), a majetkovými pomermi osoby, ktorá ho poskytuje. Pri posudzovaní, či je nárokujúca osoba schopná zabezpečovať si výživné sama, sa zohľadňuje jeho alebo jej schopnosť vykonávať akékoľvek zamestnanie, umenie alebo remeslo. Pri výpočte majetkových zdrojov osoby povinnej platiť výživné sa zohľadňujú jeho alebo jej príjmy zo zamestnania, umenia alebo remesla, plat alebo dôchodok a výnosy z hnuteľného a nehnuteľného majetku a akýkoľvek príjem získaný z fondov.

Rozhodnutie súdu sa môže prehodnotiť alebo opätovne posúdiť, ak sa súdu predloží konkrétna požiadavka prostredníctvom žiadosti, v ktorej sa vysvetľujú skutočné okolnosti prípadu, a podá sa žiadosť o zvýšenie alebo zníženie výšky výživného v závislosti od toho, kto príslušnú žiadosť podáva.

11. Ako a komu sa bude výživné platiť?

Výživné sa bude vyplácať osobe, ktorú je určená v rozsudku súdu. Ak ide o dieťa, vypláca sa rodičovi (rodičom), ktorý má rodičovskú právomoc prípadne vychovávateľovi alebo opatrovníkovi (ak nejaký existuje). Ak ide o osobu zbavenú spôsobilosti (keď sa pomocou žiadosti na občianskoprávny súd - dobrovoľnú jurisdikciu, stanoví opatrovník, ktorý spravuje záujmy osoby neschopnej starať sa o svoje záležitosti plne) alebo o zneschopnenú osobu (keď sa stanoví opatrovník spravujúci záujmy osoby, ktorá nie je schopná starať sa o niektoré svoje záležitosti, napríklad na zmluvách, pretože daná osoba je márnotratná), výživné sa vypláca opatrovníkovi, ktorého menoval súd.

HoreHore

12. Ak dlžník výživné dobrovoľne nevypláca, aké kroky sa dajú podniknúť, aby bol(a) nutený(á) zaplatiť?

Polícia môže voči dlžníkovi začať trestné stíhanie, keď ju osoba, ktorá má dostávať výživné, o tejto skutočnosti informuje.

Okrem toho sa voči dlžníkovi môže iniciovať civilné konanie (nezávisle od trestného stíhania) na základe ktorého sa od súdu, ktorý vydal príkaz alebo rozsudok, bude požadovať, aby dlžníkovi prikázal zaplatiť celkovú sumu dlžného výživného jednorázovou platbou. Keď rozsudok nadobudne právoplatnosť a bude konečný, žiadateľ môže požiadať o príkaz na pohľadávku (nariadením súdu sa aktíva dlžníka zmrazia do výšky, o ktorej rozhodol súd) alebo príkaz na skonfiškovanie (nariadením súdu skonfiškuje aktíva dlžníka súdny exekútor a predá ich v súdnej dražbe a to do výšky, ktorá sa stanovila v rozsudku) s cieľom získať od dlžníka celú sumu výživného.

13. Existuje nejaká organizácia alebo oddelenie vlády (ústredné alebo miestne), ktoré mi môžu pomôcť pri vymáhaní výživného?

 1. Agentúra Appogg – právne služby pomáha obetiam domáceho násilia poskytovaním bezplatných právnych rád a
 2. Využívajú sa služby súkromného odborníka na právo alebo
 3. Ak žiadateľ splní podmienky ustanovené v odpovedi 9, je možné bezplatne sa obrátiť na advokátov služby právnej pomoci.

14. Môžu nahradiť dlžníka a sami platiť výživné alebo časť výživného namiesto neho alebo nej?

Nie, ale ak je táto osoba občanom Malty a má trvalé bydlisko na Malte alebo ide o cudzinca, ktorý legálne žije na Malte, a riaditeľovi sociálnych služieb uspokojivo dokáže, že on alebo ona trpí nedostatkom, riaditeľ môže podľa uváženia pomôcť danej osobe sociálnou výpomocou, ktorá sa vypláca ako dotácia výživného. Oddelenie má však právo vymáhať čiastku vyplatenú ako sociálnu výpomoc tak, že podnikne kroky voči osobe, ktorá bola povinná platiť žiadateľovi výživné.

HoreHore

Ak je žiadateľ na Malte a dlžník výživného má bydlisko v inej krajine:

15. Môže žiadateľ získať pomoc od organizácie alebo oddelenia vlády (ústredného alebo miestneho) na Malte?

Ako v odpovedi 13.

16. Ak áno, ako môže túto organizáciu alebo oddelenie vlády (ústredné alebo miesnte) kontaktovať?

 1. Agentúra Agenzija Appogg – 36, ulica St Luke’s Road, G’Mangia – tel: 00356 23885000
 2. Oddelenie sociálnej bezpečnosti (Department of Social Security) – 38, ulica Ordinance Street, Valletta – tel: 00356 25903200
 3. Advokáti pre právnu pomoc (Advocates for Legal Aid) – Law Courts, Valletta – tel: 00356 21223281

17. Akú pomoc môže žiadateľ od tejto organizácie alebo oddelenia vlády (ústredného alebo miestneho) získať?

Ako v odpovedi 13.

Ak je žiadateľ v inej krajine a dlžník výživného je na Malte:

18. Môže žiadateľ adresovať žiadosť priamo organizácii alebo oddeleniu vlády (ústrednému alebo miestnemu) na Malte?

Všetky žiadosti musia prejsť cez súdy.

19. Ak áno, ako je možné túto organizáciu alebo oddelenie vlády (ústredné alebo miestne) kontaktovať?

Žiadna odpoveď.

20. Aký druh pomoci môže žiadateľ od tejto organizácie alebo oddelenia vlády (ústredného alebo miestneho) získať?

Ako v odpovedi 13.

Bližšie informácie

 • Ministerstvo spravodlivosti English - Malti

« Nárok na výživné - Všeobecné informácie | Malta - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 02-08-2006

 

OBSAH

1. Na čo sa podľa právnych predpisov Malty vzťahujú pojmy „výživné“ a „vyživovacia povinnosť“? 1.
2. Dokedy môže dieťa dostávať príspevok na výživu? 2.
3. V ktorých prípadoch sa uplatňujú právne predpisy Malty? 3.
4. Ak sa neuplatňuje tento právny predpis, ktoré právne predpisy budú maltské súdy uplatňovať? 4.
Ak sú obe osoby, teda tá, ktorá žiada o výživné, aj dlžník, na Malte: Ak sú obe osoby, teda tá, ktorá žiada o výživné, aj dlžník, na Malte:
5. Mal by sa žiadateľ obrátiť na konkrétnu organizáciu, oddelenie vlády (ústredné alebo miestne) alebo na súd, aby získal príspevok na výživu? 5.
Ako možem od tejto organizácie alebo oddelenia vlády (ústredného alebo miestneho) žiadať výživné a aké sa pritom uplatňujú postupy? Ako možem od tejto organizácie alebo oddelenia vlády (ústredného alebo miestneho) žiadať výživné a aké sa pritom uplatňujú postupy?
6. Môže sa žiadosť podať v mene blízkeho príbuzného alebo nedospelého dieťaťa? 6.
7. Ak chce žiadateľ predložiť vec na súd, ako bude vedieť, ktorý súd má v tomto prípade funkčnú právomoc? 7.
8. Musí žiadateľ postupovať cez sprostredkovateľa, aby mohol vec predložiť na súd? (napríklad cez právnika, určitú organizáciu alebo oddelenie vlády (ústredné alebo miestne) atď.)? Ak nie, aký postup sa uplatňuje? 8.
9. Musí žiadateľ platiť za predkladanie vecí na súd nejaké poplatky? Ak áno, aká môže byť ich cena? Ak navrhovateľ nemá dostatočné finančné prostriedky, môže získať právnu pomoc, čím by sa pokryli náklady na súdny proces? 9.
10. Aký druh výživného môže súd udeliť? Ako sa bude pridelená čiastka posudzovať? Môže sa rozhodnutie súdu prehodnotiť, aby zohľadňovalo zmeny životných nákladov alebo rodinných skutočností? 10.
11. Ako a komu sa bude výživné platiť? 11.
12. Ak dlžník výživné dobrovoľne nevypláca, aké kroky sa dajú podniknúť, aby bol(a) nutený(á) zaplatiť? 12.
13. Existuje nejaká organizácia alebo oddelenie vlády (ústredné alebo miestne), ktoré mi môžu pomôcť pri vymáhaní výživného? 13.
14. Môžu nahradiť dlžníka a sami platiť výživné alebo časť výživného namiesto neho alebo nej? 14.
Ak je žiadateľ na Malte a dlžník výživného má bydlisko v inej krajine: Ak je žiadateľ na Malte a dlžník výživného má bydlisko v inej krajine:
15. Môže žiadateľ získať pomoc od organizácie alebo oddelenia vlády (ústredného alebo miestneho) na Malte? 15.
16. Ak áno, ako môže túto organizáciu alebo oddelenie vlády (ústredné alebo miesnte) kontaktovať? 16.
17. Akú pomoc môže žiadateľ od tejto organizácie alebo oddelenia vlády (ústredného alebo miestneho) získať? 17.
Ak je žiadateľ v inej krajine a dlžník výživného je na Malte: Ak je žiadateľ v inej krajine a dlžník výživného je na Malte:
18. Môže žiadateľ adresovať žiadosť priamo organizácii alebo oddeleniu vlády (ústrednému alebo miestnemu) na Malte? 18.
19. Ak áno, ako je možné túto organizáciu alebo oddelenie vlády (ústredné alebo miestne) kontaktovať? 19.
20. Aký druh pomoci môže žiadateľ od tejto organizácie alebo oddelenia vlády (ústredného alebo miestneho) získať? 20.
 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo