Komisja Europejska > EJN > Roszczenia alimentacyjne > Malta

Ostatnia aktualizacja: 02-08-2006
Wersja do druku Dodaj do ulubionych

Roszczenia alimentacyjne - Malta

EJN logo

Strona jest nieaktualna. Trwa przygotowywanie zaktualizowanej wersji, która będzie dostępna w europejskim portalu e-Sprawiedliwość.


 

1. Co zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na Malcie wchodzi w zakres pojęć „świadczenia alimentacyjne” i „obowiązek alimentacyjny”?

W świetle maltańskich przepisów prawa termin „świadczenia alimentacyjne” obejmuje środki na zakup żywności, odzieży, pokrycie kosztów opieki zdrowotnej i opłat za miejsce zamieszkania. W wypadku dzieci odnosi się również do kosztów leczenia i kształcenia. Wysokość przysługujących świadczeń jest uzależniona od środków, jakimi dysponuje osoba ubiegająca się o przyznanie świadczenia alimentacyjnego, oraz osoba, która ma się z tego obowiązku wywiązywać.

Prawnie termin „obowiązek alimentacyjny” odnosi się do osób, na których ciąży obowiązek świadczenia alimentów:

 1. Małżonkowie mają obowiązek zapewniania sobie nawzajem wsparcia materialnego i oboje są zobowiązani wzajemnie się utrzymywać oraz wspólnie łożyć na potrzeby rodziny, każde z nich proporcjonalnie do posiadanych środków i zdolności do pracy w domu lub poza nim, a także w zależności od potrzeb rodziny. Ponadto współmałżonkowi przysługuje prawo pierwszeństwa do świadczenia alimentacyjnego przed rodzicami lub innymi krewnymi w linii wstępnej. Jeżeli z roszczeniem alimentacyjnym występują zarówno dzieci, jak i małżonek mają oni równe prawa. Małżonkowie nie mogą zgłaszać roszczeń alimentacyjnych wobec swoich dzieci ani wstępnych, jeżeli takie środki mogą uzyskać od współmałżonka. Jednakże obowiązek utrzymania współmałżonka ciążący na jednym z małżonków ustaje, jeżeli małżonek występujący z roszczeniem alimentacyjnym opuścił dom małżeński bez racjonalnego powodu i odmawia powrotu.
 2. Małżonkowie mają obowiązek zapewniania środków utrzymania dzieciom ze swego związku. Na rodzicach ciąży również obowiązek utrzymania, wychowania i kształcenia swoich dzieci.
 3. Dzieci mają obowiązek zapewniania środków utrzymania swoim rodzicom lub innym wstępnym, jeżeli są oni w potrzebie.
 4. Odpowiedzialność za zapewnienie środków utrzymania rodzeństwu ciąży na braciach i siostrach, także przyrodnich, jeżeli nie ma innej osoby, która zapewniałaby im tego typu środki.

2. Do jakiego wieku dzieci mogą korzystać ze świadczeń alimentacyjnych?

Do 18. roku życia.

Do góryDo góry

3. W jakich okolicznościach mają zastosowanie przepisy prawa maltańskiego?

Maltańskie prawo stosuje się do:

 • obywateli Malty, pod warunkiem że nie mieszkają oni na stałe w innym państwie,
 • każdej osoby, dla której Malta jest krajem stałego zamieszkania, stałego pobytu lub w którym aktualnie przebywają.

4. Jeżeli wyżej wspomniane przepisy prawa nie mają zastosowania, jakie prawo stosują sądy na Malcie?

Generalnie stosuje się przepisy prawa miejsca zamieszkania.

Jeżeli zarówno osoba ubiegająca się o przyznanie świadczenia alimentacyjnego, jak i dłużnik przebywają na Malcie:

5. Czy w celu uzyskania świadczenia alimentacyjnego wnioskodawca powinien zwrócić się do konkretnej organizacji, agendy rządu (centralnego lub lokalnego) bądź do sądu?

Wnioskodawca musi złożyć swój wniosek w wydziale rodzinnym sądu cywilnego. Patrz również: „Rozwód – Malta”, odpowiedzi na pytania 5 i 11 w wypadku postępowania o separację. Wnioskodawca ma obowiązek poinformować sąd o swojej faktycznej sytuacji i wystąpić z wnioskiem do sądu o nałożenie na małżonka, krewnego w linii wstępnej lub zstępnej obowiązku alimentacji.

W jaki sposób należy się ubiegać o przyznanie świadczenia alimentacyjnego od tych organizacji bądź agend rządu (centralnego lub lokalnego) i jaki obowiązuje wówczas tryb postępowania?

Patrz: odpowiedź na pytanie 4 powyżej.

Do góryDo góry

6. Czy wniosek można złożyć w imieniu blisko spokrewnionej osoby lub niepełnoletniego dziecka?

Tak. Pozew o alimenty w imieniu dziecka wnosi jedno z rodziców sprawujących władzę rodzicielską (lub oboje), kurator bądź opiekun prawny (jeżeli został ustanowiony). Pozew w imieniu osoby ubezwłasnowolnionej lub częściowo ubezwłasnowolnionej (patrz: wyjaśnienie w odpowiedzi 11) wnosi jej opiekun prawny. Sprawę do sądu w imieniu osoby nieobecnej na Malcie może wnieść pełnomocnik działający w jej imieniu. Jednakże jeżeli osoba występująca z powództwem przebywa na Malcie, nie może skorzystać z takiej możliwości.

7. Jeżeli wnioskodawca zamierza wystąpić z powództwem do sądu, gdzie może się dowiedzieć, który sąd jest właściwy do rozpoznania sprawy?

Patrz: odpowiedź 3 powyżej.

8. Czy, aby wystąpić z powództwem do sądu, wnioskodawca musi skorzystać z pośrednictwa (np. adwokata, konkretnej organizacji bądź agendy rządu (centralnego lub lokalnego) itd.)? Jeżeli nie, jaki obowiązuje tryb postępowania?

Wniosek musi być sporządzony i podpisany przez osobę prowadzącą praktykę prawniczą, chyba że wnioskodawcy przysługuje prawo do bezpłatnej pomocy prawnej. Patrz: odpowiedź na pytanie 9 poniżej.

9. Czy występując z powództwem do sądu, wnioskodawca musi wnieść jakieś opłaty? Jeżeli tak, w jakiej wysokości? Czy powód, który nie dysponuje wystarczającymi środkami finansowymi, może uzyskać pomoc prawną w celu pokrycia kosztów postępowania?

Przy składaniu pozwu jest pobierana opłata w wysokości około 78,00 LM (lir maltańskich) z tytułu kosztów prawnych związanych ze wszczęciem postępowania. W wypadku roszczeń alimentacyjnych zgłaszanych w czasie trwania postępowania o separację, patrz: „Rozwód – Malta”, odpowiedzi na pytania 5 i 11. Jeżeli osoba występująca z roszczeniem nie dysponuje wystarczającymi środkami finansowymi, może wystąpić z wnioskiem o przydzielenie jej adwokata w ramach pomocy prawnej i wówczas jest ona reprezentowana przez niego bezpłatnie (patrz: „Pomoc prawna – Malta”).

Do góryDo góry

10. Jakiego rodzaju świadczenia alimentacyjne może przyznać sąd? W przypadku przyznania zasiłku rodzinnego, w jaki sposób ustala się jego wysokość? Czy decyzja sądu może zostać zmieniona w celu uwzględnienia zmian w kosztach utrzymania lub sytuacji rodzinnej?

Świadczenie alimentacyjne przyznaje się zazwyczaj w formie comiesięcznych wypłat kwoty ryczałtowej lub wypłaty jednorazowej kwoty w wysokości uzależnionej od najpilniejszych potrzeb osoby występującej z roszczeniem. Wysokość należnego świadczenia zależy od sytuacji materialnej osoby ubiegającej się o jego przyznanie (przy jej ustalaniu bierze się pod uwagę wartość jej mienia ruchomego i nieruchomego oraz dochody z tytułu udziału w funduszach powierniczych i inwestycyjnych) oraz sytuacji materialnej osoby zobowiązanej do świadczenia alimentów. Przy ustalaniu, czy osoba występująca z roszczeniem alimentacyjnym może rzeczywiście zapewnić sobie środki utrzymania, bierze się pod uwagę jej zdolność do wykonywania konkretnego zawodu, prowadzenia działalności artystycznej lub handlowej. Przy wyliczaniu środków osoby zobowiązanej do świadczenia alimentów, bierze się pod uwagę jej dochody z tytułu wykonywanego zawodu, prowadzonej działalności artystycznej lub handlowej, wysokość wynagrodzenia lub emerytury oraz dochodów uzyskiwanych z tytułu posiadania mienia ruchomego/nieruchomego, a także wszelkie dochody z tytułu udziału w funduszach powierniczych i inwestycyjnych.

Decyzja sądu może zostać poddana kontroli lub zmieniona na specjalny wniosek złożony w sądzie. Powinien on zawierać wyjaśnienie wszelkich zaistniałych okoliczności sprawy oraz wniosek o zwiększenie lub zmniejszenie kwoty świadczenia alimentacyjnego, w zależności od tego, która ze stron występuje z takim wnioskiem.

Do góryDo góry

11. W jakiej formie i komu będą wypłacane świadczenia alimentacyjne?

Świadczenia alimentacyjne będą wypłacane osobie wskazanej w decyzji sądu. W przypadku dziecka należność wypłaca się jednemu z rodziców sprawującemu władzę rodzicielską (lub obojgu) bądź kuratorowi i/lub opiekunowi prawnemu (jeżeli został wyznaczony). W przypadku osoby ubezwłasnowolnionej (jeżeli na wniosek skierowany do sądu cywilnego w postępowaniu bezspornym został wyznaczony opiekun prawny, który ma dbać o interesy osoby całkowicie niezdolnej do prowadzenia własnych spraw) lub częściowo ubezwłasnowolnionej (jeżeli został wyznaczony opiekun prawny, który ma dbać o interesy osoby niezdolnej do prowadzenia niektórych swoich spraw, np. niemożność wywiązywania się z zobowiązań umownych przez osobę uznaną za marnotrawcę) świadczenie alimentacyjne będzie wypłacane opiekunowi prawnemu wyznaczonemu przez sąd.

12. Jeżeli dłużnik alimentacyjny nie wywiązuje się ze swych zobowiązań dobrowolnie, jakie działania można podjąć, by zmusić go do zapłaty świadczeń?

Postępowanie przeciwko dłużnikowi może być wszczęte przez policję na podstawie doniesienia złożonego przez osobę, która miała otrzymywać świadczenie alimentacyjne.

Ponadto do sądu, który wydał nakaz lub decyzję (niezależnie od postępowania karnego), można wnieść wniosek o wszczęcie przeciwko dłużnikowi postępowania cywilnego, z żądaniem wydania dłużnikowi nakazu jednorazowej zapłaty łącznej kwoty zaległych świadczeń alimentacyjnych. Z chwilą, gdy wyrok w tej sprawie stanie się ostateczny i prawomocny, osoba występująca z roszczeniem może złożyć wniosek o wydanie nakazu zajęcia wierzytelności dłużnika u strony trzeciej (decyzją sądu środki dłużnika mogą zostać zamrożone do wysokości kwoty określonej w wyroku) lub nakazu zajęcia mienia (decyzją sądu mienie dłużnika zostaje zajęte przez komornika sądowego i sprzedane w drodze licytacji sądowej do wysokości kwoty określonej w wyroku) w celu odzyskania pełnej kwoty świadczeń alimentacyjnych należnych od dłużnika.

Do góryDo góry

13. Czy istnieje organizacja lub agenda rządu (centralnego albo lokalnego), do której można się zwrócić o pomoc w odzyskaniu należności z tytułu świadczeń alimentacyjnych?

 1. Agencja Appogg – świadczy usługi prawne polegające na pomocy ofiarom przemocy, udzielając bezpłatnych porad prawnych.
 2. Można także skorzystać z usług prawnika prowadzącego prywatną praktykę lub
 3. z porad adwokatów świadczących bezpłatne usługi w ramach pomocy prawnej, jeżeli zainteresowany spełnia warunki określone w odpowiedzi na pytanie 9.

14. Czy wyżej wymienione organizacje lub agendy rządu mogą w zastępstwie dłużnika wypłacić część lub całość należnych świadczeń alimentacyjnych?

Nie, jednak jeżeli dana osoba jest maltańskim obywatelem i mieszka na Malcie lub cudzoziemcem legalnie przebywającym na Malcie i udowodni w wystarczającym stopniu kierownikowi opieki społecznej, że znajduje się w trudnej sytuacji, kierownik może zdecydować o udzieleniu takiej osobie pomocy socjalnej, która jest jej wypłacana w formie zasiłku na utrzymanie. Niemniej jednak organ ten ma prawo do odzyskania kwoty wypłaconej z tytułu pomocy socjalnej od osoby, na której ciążył obowiązek utrzymywania wnioskodawcy.

Jeżeli wnioskodawca przebywa na Malcie, a dłużnik alimentacyjny mieszka w innym państwie:

15. Czy wnioskodawca może uzyskać pomoc od agendy rządu (centralnego lub lokalnego) na Malcie?

Patrz: odpowiedź na pytanie 13.

16. Jeżeli tak, jak można się skontaktować z taką organizacją lub agendą rządu (centralnego lub lokalnego)?

 1. Agenzija Appogg – 36, St Luke’s Road, G’Mangia – tel.: 00356 23885000
 2. Departament ds. Opieki Społecznej – 38, Ordinance Street, Valletta – tel.: 00356 25903200
 3. Adwokaci świadczący usługi w ramach pomocy prawnej – Law Courts, Valletta – tel.: 00356 21223281

17. Jakiego rodzaju pomoc może uzyskać wnioskodawca od tej organizacji lub agendy rządu (centralnego lub lokalnego)?

Patrz: odpowiedź na pytanie 13 powyżej.

Jeżeli wnioskodawca przebywa w innym państwie, a dłużnik alimentacyjny na Malcie:

18. Czy wnioskodawca może się zwrócić z wnioskiem bezpośrednio do organizacji lub agendy rządu (centralnego lub lokalnego) na Malcie?

Wszystkie wnioski należy składać za pośrednictwem sądów.

19. Jeżeli tak, jak można się skontaktować z tą organizacją lub agendą rządu (centralnego lub lokalnego)?

Nie dotyczy.

20. Jakiego rodzaju pomoc może uzyskać wnioskodawca od tej organizacji lub agendy rządu (centralnego lub lokalnego)?

Patrz: odpowiedź na pytanie 13 powyżej.

Dalsze informacje

 • Główna strona Ministerstwa Sprawiedliwości English - Malti

« Roszczenia alimentacyjne - Informacje ogólne | Malta - Informacje ogólne »

Do góryDo góry

Ostatnia aktualizacja: 02-08-2006

 

SPIS TRESCI

1. Co zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na Malcie wchodzi w zakres pojęć „świadczenia alimentacyjne” i „obowiązek alimentacyjny”? 1.
2. Do jakiego wieku dzieci mogą korzystać ze świadczeń alimentacyjnych? 2.
3. W jakich okolicznościach mają zastosowanie przepisy prawa maltańskiego? 3.
4. Jeżeli wyżej wspomniane przepisy prawa nie mają zastosowania, jakie prawo stosują sądy na Malcie? 4.
Jeżeli zarówno osoba ubiegająca się o przyznanie świadczenia alimentacyjnego, jak i dłużnik przebywają na Malcie: Jeżeli zarówno osoba ubiegająca się o przyznanie świadczenia alimentacyjnego, jak i dłużnik przebywają na Malcie:
5. Czy w celu uzyskania świadczenia alimentacyjnego wnioskodawca powinien zwrócić się do konkretnej organizacji, agendy rządu (centralnego lub lokalnego) bądź do sądu? 5.
W jaki sposób należy się ubiegać o przyznanie świadczenia alimentacyjnego od tych organizacji bądź agend rządu (centralnego lub lokalnego) i jaki obowiązuje wówczas tryb postępowania? W jaki sposób należy się ubiegać o przyznanie świadczenia alimentacyjnego od tych organizacji bądź agend rządu (centralnego lub lokalnego) i jaki obowiązuje wówczas tryb postępowania?
6. Czy wniosek można złożyć w imieniu blisko spokrewnionej osoby lub niepełnoletniego dziecka? 6.
7. Jeżeli wnioskodawca zamierza wystąpić z powództwem do sądu, gdzie może się dowiedzieć, który sąd jest właściwy do rozpoznania sprawy? 7.
8. Czy, aby wystąpić z powództwem do sądu, wnioskodawca musi skorzystać z pośrednictwa (np. adwokata, konkretnej organizacji bądź agendy rządu (centralnego lub lokalnego) itd.)? Jeżeli nie, jaki obowiązuje tryb postępowania? 8.
9. Czy występując z powództwem do sądu, wnioskodawca musi wnieść jakieś opłaty? Jeżeli tak, w jakiej wysokości? Czy powód, który nie dysponuje wystarczającymi środkami finansowymi, może uzyskać pomoc prawną w celu pokrycia kosztów postępowania? 9.
10. Jakiego rodzaju świadczenia alimentacyjne może przyznać sąd? W przypadku przyznania zasiłku rodzinnego, w jaki sposób ustala się jego wysokość? Czy decyzja sądu może zostać zmieniona w celu uwzględnienia zmian w kosztach utrzymania lub sytuacji rodzinnej? 10.
11. W jakiej formie i komu będą wypłacane świadczenia alimentacyjne? 11.
12. Jeżeli dłużnik alimentacyjny nie wywiązuje się ze swych zobowiązań dobrowolnie, jakie działania można podjąć, by zmusić go do zapłaty świadczeń? 12.
13. Czy istnieje organizacja lub agenda rządu (centralnego albo lokalnego), do której można się zwrócić o pomoc w odzyskaniu należności z tytułu świadczeń alimentacyjnych? 13.
14. Czy wyżej wymienione organizacje lub agendy rządu mogą w zastępstwie dłużnika wypłacić część lub całość należnych świadczeń alimentacyjnych? 14.
Jeżeli wnioskodawca przebywa na Malcie, a dłużnik alimentacyjny mieszka w innym państwie: Jeżeli wnioskodawca przebywa na Malcie, a dłużnik alimentacyjny mieszka w innym państwie:
15. Czy wnioskodawca może uzyskać pomoc od agendy rządu (centralnego lub lokalnego) na Malcie? 15.
16. Jeżeli tak, jak można się skontaktować z taką organizacją lub agendą rządu (centralnego lub lokalnego)? 16.
17. Jakiego rodzaju pomoc może uzyskać wnioskodawca od tej organizacji lub agendy rządu (centralnego lub lokalnego)? 17.
Jeżeli wnioskodawca przebywa w innym państwie, a dłużnik alimentacyjny na Malcie: Jeżeli wnioskodawca przebywa w innym państwie, a dłużnik alimentacyjny na Malcie:
18. Czy wnioskodawca może się zwrócić z wnioskiem bezpośrednio do organizacji lub agendy rządu (centralnego lub lokalnego) na Malcie? 18.
19. Jeżeli tak, jak można się skontaktować z tą organizacją lub agendą rządu (centralnego lub lokalnego)? 19.
20. Jakiego rodzaju pomoc może uzyskać wnioskodawca od tej organizacji lub agendy rządu (centralnego lub lokalnego)? 20.
 
 • Prawo wspólnotowe
 • Prawo międzynarodowe

 • Belgia
 • Bułgaria
 • Czechy
 • Dania
 • Niemcy
 • Estonia
 • Irlandia
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Francja
 • Włochy
 • Cypr
 • Łotwa
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Węgry
 • Malta
 • Niderlandy
 • Austria
 • Polska
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Słowenia
 • Słowacja
 • Finlandia
 • Szwecja
 • Wielka Brytania