Europese Commissie > EJN > Alimentatievorderingen > Malta

Laatste aanpassing: 02-11-2006
Printversie Voeg toe aan favorieten

Alimentatievorderingen - Malta

EJN logo

Deze pagina is vervallen. De pagina wordt bijgewerkt en verplaatst naar het Europees e-justitieportaal.


 

1. Wat betekenen de begrippen "alimentatie" en "alimentatieplicht" in het Maltese recht?

Volgens het Maltese recht heeft de term “alimentatie” betrekking op voedsel, kleding, lichamelijk welzijn en huisvesting. Ten aanzien van kinderen vallen er ook de kosten voor gezondheidszorg en onderwijs onder. Alimentatie is afhankelijk van de middelen van de persoon die daarom verzoekt en de middelen van de persoon die de alimentatie moet betalen.

Door middel van de term “alimentatieplicht” bepaalt de wet welke personen gehouden zijn tot het betalen van alimentatie:

 1. Echtgenoten zijn verplicht om elkaar materieel te ondersteunen en beide echtgenoten zijn gehouden elkaar financieel te onderhouden en bij te dragen aan de behoeften van het gezin, elk in verhouding tot zijn/haar middelen en/of zijn/haar vermogen om thuis of buitenshuis te werken, in overeenstemming met de behoeften van het gezin. Bovendien beschikt de echtgenoot over een recht dat voorrang heeft op dat van ouders of andere ascendanten. Indien zowel de kinderen als de echtgenoot alimentatie vorderen, hebben zij een gelijke positie. Echtgenoten kunnen geen alimentatie vorderen van de kinderen of van ascendanten, indien alimentatie kan worden verkregen van de andere echtgenoot. De plicht van de ene echtgenoot om de andere te onderhouden eindigt echter, indien de echtgenoot die de alimentatie vordert zonder goede reden de echtelijke woning heeft verlaten en weigert terug te keren.
 2. Echtgenoten zijn verplicht om de kinderen uit het huwelijk te onderhouden. Het is ook de plicht van ouders om hun kinderen te verzorgen, op te voeden en te onderwijzen.
 3. Kinderen hebben de plicht om hun ouders of andere ascendanten te onderhouden, indien deze behoeftig zijn.
 4. Zo lang er niemand is die in het onderhoud voorziet, berust de verantwoordelijkheid daarvoor op – volle en half - broers en zusters.

2. Tot welke leeftijd heeft een kind recht op alimentatie?

Tot de leeftijd van 18 jaar.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

3. In welke gevallen is het Maltese recht van toepassing?

Het Maltese recht  is van toepassing op:

 • staatsburgers van Malta, op voorwaarde dat zij hun woonplaats niet in een ander land hebben;
 • personen die hun woon- of verblijfplaats hebben of zich bevinden in Malta.

4. Welk recht passen de Maltese gerechten toe wanneer het Maltese recht niet van toepassing is?

Doorgaans wordt het recht van de woonplaats toegepast.

Als zowel de persoon die om alimentatie verzoekt als de alimentatieplichtige in Malta verblijft:

5. Moet de alimentatiegerechtigde zich wenden tot een bepaalde organisatie, een (centrale of lokale) bestuurlijke instantie of tot een gerecht om alimentatie aan te vragen?

Een verzoeker moet zich wenden tot het gerecht in civiele zaken, afdeling familiezaken. Verwezen wordt naar hetgeen wordt gesteld bij “echtscheiding – Malta” antwoord 5 en 11 in het geval van een echtscheidingsprocedure. De verzoeker moet het gerecht informeren omtrent de feiten van zijn/haar zaak en het gerecht verzoeken om te bepalen dat de echtgenoot of ascendant of descendant alimentatie moet betalen.

Hoe kan ik bij deze organisatie of (centrale of lokale) bestuurlijke instantie alimentatie aanvragen en welke procedure is daarbij van toepassing?

Zie antwoord 4 hierboven.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

6. Kan de aanvraag namens een familielid, een goede vriend of een minderjarige worden ingediend?

Ja. Ten behoeve van een kind moet de vordering worden ingesteld door de ouder(s), die over de ouderlijke macht beschikt/beschikken, of door de voogd of curator (indien daarvan sprake is). Ten behoeve van een handelingsonbekwame of handelingsonbevoegde persoon (zie de toelichting bij antwoord 11) dient de curator namens de verzoeker de vordering in. Ten behoeve van een persoon die zich niet op Malta bevindt, kan een procureur die namens die persoon handelt de vordering bij het gerecht indienen. Indien de verzoeker zich in Malta bevindt, is dat niet toegestaan.

7. Hoe weet een alimentatiegerechtigde die naar de rechter wil stappen, welk gerecht bevoegd is?

Zie antwoord 3 hierboven.

8. Heeft de verzoeker een vertegenwoordiger (advocaat, specifieke centrale of lokale instantie) nodig om de zaak aanhangig te maken? Zo nee, welke procedures moeten dan worden gevolgd?

Ja, het verzoek moet worden opgesteld en ondertekend door een juridisch beroepsbeoefenaar, tenzij de verzoeker in aanmerking komt voor gratis juridische bijstand. Zie vraag 9 hieronder.

9. Zijn er voor de verzoeker kosten verbonden aan de gerechtelijke procedure? Zo ja, hoeveel bedragen deze ongeveer? Kunnen verzoekers met onvoldoende financiële middelen verzoeken om rechtsbijstand?

Voor het indienen van een dagvaarding is een bedrag ter hoogte van circa 78,00 Maltese lire verschuldigd voor de gerechtskosten om de procedure te kunnen beginnen. In het geval van een alimentatievordering tijdens een echtscheidingsprocedure, wordt verwezen naar hetgeen wordt gesteld bij “echtscheiding – Malta” de antwoorden op de vragen 5 en 11. Indien de financiële middelen van eiser onvoldoende zijn, kan hij/zij verzoeken om te worden vertegenwoordigd door ‘Advocates of Legal Aid’ die gratis zijn (zie “Rechtsbijstand – Malta”).

Bovenkant paginaBovenkant pagina

10. Welke soort alimentatie kan door het gerecht worden toegekend? Wanneer de alimentatie periodiek wordt betaald, hoe wordt de hoogte ervan dan bepaald? Kan de alimentatie worden aangepast aan de ontwikkeling van de kosten voor levensonderhoud en gewijzigde familieomstandigheden?

De alimentatie wordt doorgaans toegekend in maandelijkse termijnen, of in een bedrag ineens, afhankelijk van de geraamde behoeften van de persoon die erom verzoekt. De alimentatie is verschuldigd naar gelang van de middelen van de persoon die erom verzoekt (er wordt rekening gehouden met de waarde van roerende of onroerende eigendommen en een economisch belang in het kader van een trust) en de middelen van de persoon die de alimentatie moet betalen. Bij de overweging of de persoon die erom verzoekt feitelijk kan zorgen voor zijn/haar eigen levensonderhoud, wordt rekening gehouden met zijn/haar mogelijkheden om een beroep, bedrijf of handel uit te oefenen. Bij het berekenen van de middelen van de persoon op wie de plicht rust om de alimentatie te betalen, wordt rekening gehouden met zijn/haar inkomsten uit een beroep, bedrijf of handel, salaris of pensioen en de inkomsten uit een roerend/onroerend eigendom en een inkomen verkregen uit een trustregeling.

De beslissing van het gerecht kan worden herzien of gewijzigd, indien een specifiek verzoek is gedaan aan het gerecht door middel van een aanvraag, waarin de zich voordoende omstandigheden van de zaak worden uiteengezet en een verzoek is gedaan om het bedrag van de alimentatie - afhankelijk van wie het verzoek doet - te verhogen of te verlagen.

11. Hoe en aan wie wordt de alimentatie betaald?

De alimentatie wordt betaald aan de persoon, die in het gerechtelijk vonnis wordt vermeld. In het geval van een kind wordt de alimentatie betaald aan de ouder(s) die de ouderlijke macht uitoefent/uitoefenen, of aan een voogd en/of curator (indien daarvan sprake is). De alimentatie wordt betaald aan de door het gerecht benoemde curator, in het geval van een handelingsonbekwame persoon (indien op een verzoek aan het gerecht in civiele zaken – vrijwillige rechtspraak - een curator is benoemd om de belangen te behartigen van een persoon, die absoluut niet in staat is om zijn/haar eigen belangen te behartigen) of een handelingsonbevoegde persoon (indien een curator is benoemd om - bijvoorbeeld op het gebied van overeenkomsten - de belangen te behartigen van een persoon, die niet in staat is om een bepaald deel van zijn/haar eigen belangen te behartigen, omdat die persoon een verkwister is).

Bovenkant paginaBovenkant pagina

12. Hoe kan een alimentatieplichtige die niet vrijwillig betaalt, tot betaling worden gedwongen?

Tegen de alimentatieplichtige kan door de politie een strafrechtelijke procedure worden opgestart, op het moment dat de politie een melding ontvangt van de persoon die de alimentatie had moeten ontvangen.

Bovendien kan een civiele procedure (onafhankelijk van de strafrechtelijke procedure) worden ingesteld tegen de alimentatieplichtige, waarbij aan het gerecht dat het vonnis of de beslissing heeft gegeven waarin de alimentatieverplichting werd opgelegd, wordt verzocht om te bepalen dat de alimentatieplichtige het totale bedrag aan verschuldigde alimentatie in een bedrag ineens moet betalen. Zodra het vonnis definitief en bindend wordt, kan de eiser een verzoek tot derdenbeslag indienen (bij gerechtelijk vonnis worden de activa van de alimentatieplichtige bevroren tot het bedrag van het vonnis) of vragen om een machtiging tot inbeslagneming (bij gerechtelijk vonnis worden de activa van de alimentatieplichtige in beslag genomen door de gerechtsdeurwaarder en tijdens een gerechtelijke verkoop verkocht tot het bedrag dat in het vonnis is bepaald) om het totale bedrag van de alimentatie dat de alimentatieplichtige verschuldigd is te innen.

13. Is er een organisatie of centrale of lokale bestuurlijke instantie die bij de inning van alimentatie kan helpen?

 1. Agency Appogg – Legal Services helpt slachtoffers van huiselijk geweld door hen een gratis consult voor juridisch advies te verlenen; en
 2. de diensten van een particuliere juridisch adviseur kunnen worden ingeroepen; of
 3. er kan gebruik worden gemaakt van de diensten van ‘Advocates for Legal Aid’ die gratis worden verleend, indien de aanvrager voldoet aan de voorwaarden beschreven in antwoord 9.

14. Kan deze organisatie of instantie de alimentatie geheel of gedeeltelijk betalen in plaats van de alimentatieplichtige?

Nee, maar als een persoon een Maltese staatsburger is en zijn verblijfplaats in Malta heeft, of als het gaat om een buitenlander die wettelijk in Malta verblijft en tot tevredenheid van de Directeur van de Sociale Dienst kan aantonen, dat hij/zij zich in moeilijke omstandigheden bevindt, dan is de Directeur bevoegd om die persoon te helpen met sociale bijstand, die wordt betaald als tegemoetkoming in het levensonderhoud. De Dienst heeft echter het recht om het als sociale bijstand betaalde bedrag terug te vorderen en een vordering in te stellen tegen degene op wie de plicht rust om de aanvrager te onderhouden.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Als de verzoeker zich in Malta bevindt en de alimentatieplichtige zijn/haar verblijfplaats in een ander land heeft:

15. Kan de verzoeker in Malta aanspraak maken op hulp van een organisatie of (centrale of lokale) bestuurlijke instantie?

Zie antwoord 13.

16. Zo ja, hoe luiden de namen en adressen van deze organisaties of (centrale of lokale) bestuurlijke instanties?

 1. Agenzija Appogg – 36, St Luke’s Road, G’Mangia – Tel: 00356 23885000
 2. Department of Social Security – 38, Ordinance Street, Valletta – tel: 00356 25903200
 3. Advocates for Legal Aid – Law Courts, Valletta – Tel: 00356 21223281

17. In welke vorm bieden deze organisaties of (centrale of lokale) bestuurlijke instanties hulp?

Zie antwoord 13 hierboven.

Indien de verzoeker zich in een ander land bevindt en de alimentatieplichtige zich in Malta bevindt:

18. Kan de verzoeker zich rechtstreeks wenden tot Maltese organisaties of (centrale of lokale) bestuurlijke instanties?

Alle verzoeken moeten via de gerechten lopen.

19. Zo ja, hoe luiden de namen en adressen van deze organisaties of (centrale of lokale) bestuurlijke instanties?

n.v.t.

20. In welke vorm bieden deze organisaties of (centrale of lokale) bestuurlijke instanties hulp?

Zie antwoord 13 hierboven.

Nadere inlichtingen

 • Ministerie van Justitie Homepage English - Malti

« Alimentatievorderingen - Algemene informatie | Malta - Algemene informatie »

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 02-11-2006

 

INHOUDSOPGAVE

1. Wat betekenen de begrippen "alimentatie" en "alimentatieplicht" in het Maltese recht? 1.
2. Tot welke leeftijd heeft een kind recht op alimentatie? 2.
3. In welke gevallen is het Maltese recht van toepassing? 3.
4. Welk recht passen de Maltese gerechten toe wanneer het Maltese recht niet van toepassing is? 4.
Als zowel de persoon die om alimentatie verzoekt als de alimentatieplichtige in Malta verblijft: Als zowel de persoon die om alimentatie verzoekt als de alimentatieplichtige in Malta verblijft:
5. Moet de alimentatiegerechtigde zich wenden tot een bepaalde organisatie, een (centrale of lokale) bestuurlijke instantie of tot een gerecht om alimentatie aan te vragen? 5.
Hoe kan ik bij deze organisatie of (centrale of lokale) bestuurlijke instantie alimentatie aanvragen en welke procedure is daarbij van toepassing? Hoe kan ik bij deze organisatie of (centrale of lokale) bestuurlijke instantie alimentatie aanvragen en welke procedure is daarbij van toepassing?
6. Kan de aanvraag namens een familielid, een goede vriend of een minderjarige worden ingediend? 6.
7. Hoe weet een alimentatiegerechtigde die naar de rechter wil stappen, welk gerecht bevoegd is? 7.
8. Heeft de verzoeker een vertegenwoordiger (advocaat, specifieke centrale of lokale instantie) nodig om de zaak aanhangig te maken? Zo nee, welke procedures moeten dan worden gevolgd? 8.
9. Zijn er voor de verzoeker kosten verbonden aan de gerechtelijke procedure? Zo ja, hoeveel bedragen deze ongeveer? Kunnen verzoekers met onvoldoende financiële middelen verzoeken om rechtsbijstand? 9.
10. Welke soort alimentatie kan door het gerecht worden toegekend? Wanneer de alimentatie periodiek wordt betaald, hoe wordt de hoogte ervan dan bepaald? Kan de alimentatie worden aangepast aan de ontwikkeling van de kosten voor levensonderhoud en gewijzigde familieomstandigheden? 10.
11. Hoe en aan wie wordt de alimentatie betaald? 11.
12. Hoe kan een alimentatieplichtige die niet vrijwillig betaalt, tot betaling worden gedwongen? 12.
13. Is er een organisatie of centrale of lokale bestuurlijke instantie die bij de inning van alimentatie kan helpen? 13.
14. Kan deze organisatie of instantie de alimentatie geheel of gedeeltelijk betalen in plaats van de alimentatieplichtige? 14.
Als de verzoeker zich in Malta bevindt en de alimentatieplichtige zijn/haar verblijfplaats in een ander land heeft: Als de verzoeker zich in Malta bevindt en de alimentatieplichtige zijn/haar verblijfplaats in een ander land heeft:
15. Kan de verzoeker in Malta aanspraak maken op hulp van een organisatie of (centrale of lokale) bestuurlijke instantie? 15.
16. Zo ja, hoe luiden de namen en adressen van deze organisaties of (centrale of lokale) bestuurlijke instanties? 16.
17. In welke vorm bieden deze organisaties of (centrale of lokale) bestuurlijke instanties hulp? 17.
Indien de verzoeker zich in een ander land bevindt en de alimentatieplichtige zich in Malta bevindt: Indien de verzoeker zich in een ander land bevindt en de alimentatieplichtige zich in Malta bevindt:
18. Kan de verzoeker zich rechtstreeks wenden tot Maltese organisaties of (centrale of lokale) bestuurlijke instanties? 18.
19. Zo ja, hoe luiden de namen en adressen van deze organisaties of (centrale of lokale) bestuurlijke instanties? 19.
20. In welke vorm bieden deze organisaties of (centrale of lokale) bestuurlijke instanties hulp? 20.
 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk