Eiropas Komisija > ETST > Uzturlīdzekļu prasības > Malta

Pēdējo reizi atjaunots: 01-08-2006
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Uzturlīdzekļu prasības - Malta

EJN logo

Šī lapa ir novecojusi. Pašreiz saturs tiek atjaunināts un tiks publicēts Eiropas e-tiesiskuma portālā.


 

1. What do the concepts “maintenance”and “maintenance obligation”cover according to the law of (name of the State which fills in the sheet)?

Maltas tiesību aktos jēdziens “uzturlīdzekļi” nozīmē pārtiku, apģērbu, rūpes par veselību un dzīvesvietu. Ja ir bērni, tas nozīmē arī izdevumus par veselības aprūpi un izglītību. Uzturlīdzekļi ir jāmaksā, ņemot vērā tās personas līdzekļus, kas tos pieprasa, un tās personas līdzekļus, kas tos maksās.

Ar jēdzienu “pienākums maksāt uzturlīdzekļus” likums nosaka, kuriem cilvēkiem ir pienākums nodrošināt uzturlīdzekļus:

 1. Laulātie sniedz viens otram materiālu atbalstu un abiem laulātajiem ir noteikti jāuztur vienam otru un jāveicina ģimenes vajadzību apmierināšana katram tādā apmērā, kas atbilst viņa/viņas līdzekļiem un iespējai strādāt mājās vai ārpus tās saskaņā ar ģimenes vajadzībām. Pie tam laulātajam ir prioritāras tiesības pret vecākiem vai citiem augšupejošiem radiniekiem. Ja uzturlīdzekļus pieprasa gan bērni, gan laulātais, viņiem ir vienādas tiesības. Laulātie nedrīkst prasīt uzturlīdzekļus no bērniem vai augšupejošiem radiniekiem, ja šādus uzturlīdzekļus var iegūt no otra laulātā. Tomēr viena laulātā pienākums maksāt uzturlīdzekļus otram laulātajam beidzas, ja laulātais, kurš pieprasa uzturlīdzekļus, bez pamatota iemesla pamestu kopīgo dzīvesvietu un atteiktos atgriezties.
 2. Laulātajiem ir noteikti jāuztur laulībā dzimušos bērnus. Vecāku pienākums ir arī uzturēt, mācīt un izglītot savus bērnus.
 3. Bērniem ir pienākums uzturēt savus vecākus vai citus augšupejošus radiniekus, ja viņiem ir nepieciešama palīdzība.
 4. Pienākums nodrošināt uzturlīdzekļus attiecas uz īstajiem brāļiem un māsām un pusbrāļiem vai pusmāsām tik ilgi, kamēr nav neviena, kas nodrošinātu uzturlīdzekļus.

2. Līdz kādam vecumam bērns var saņemt uzturlīdzekļu pabalstu?

Līdz 18 gadu vecumam.

Lapas augšmalaLapas augšmala

3. Kādos gadījumos piemēro Maltas tiesību aktus?

Maltas tiesību aktus piemēro:

 • Maltas pilsoņiem ar noteikumu, ka viņi nedzīvo kādā citā valstī;
 • Jebkurai personai, kas dzīvo vai atrodas Maltā.

4. Kādus tiesību aktus Maltas tiesas piemēro, ja nevar piemērot minētos tiesību aktus?

Parasti tiek piemēroti dzīvesvietas valsts tiesību akti.

Ja gan persona, kas pieprasa uzturlīdzekļus, gan parādnieks dzīvo Maltā:

5. Vai uzturlīdzekļu prasība ir jāiesniedz kādā īpašā institūcijā, valsts iestādē (centrālā vai vietējā) vai tiesā?

Iesniedzējam ir jādodas uz Civiltiesas ģimenes lietu nodaļu. Skatīt arī atbildes uz 5. un 11. jautājumu par tēmu “Laulības šķiršana – Malta”, ja notiek laulāto atšķiršanas tiesvedība. Iesniedzējam ir jāpaziņo tiesai par savas lietas faktiem un jāprasa tiesai, lai tā liek laulātajam vai augšupejošajam, vai lejupejošajam radiniekam maksāt uzturlīdzekļus.

Kāda kārtība ir jāievēro, iesniedzot uzturlīdzekļu prasību minētajā institūcijā vai valsts iestādē (centrālā vai vietējā)?

Skatīt atbildi uz 4. jautājumu iepriekš.

Lapas augšmalaLapas augšmala

6. Vai prasību piederīgo, tuvu radinieku vai nepilngadīgu bērnu vārdā var iesniegt cita persona?

Jā. Bērna vārdā lieta ir jāuzsāk vecākiem/vecāku varas īstenotājiem vai aizbildnim (ja tādi ir). Tiesībnespējīgas personas vārdā (skatīt skaidrojumu atbildē uz 11. jautājumu) aizbildnis iesniedz prasību iesniedzēja vārdā. Personas, kura neatrodas Maltā, vārdā tiesā prasību drīkst iesniegt advokāta palīgs. Tomēr, ja iesniedzējs atrodas Maltā, tas nav atļauts.

7. Ja prasītājs vēlas ierosināt lietu, kā uzzināt, kurā tiesu iestādē jāvēršas?

Skatīt 3. atbildi iepriekš.

8. Vai prasītājam, lai ierosinātu lietu, ir jāizmanto starpnieks (piemēram, advokāta vai kādas īpašas institūcijas, centrālās vai vietējās valsts iestādes utt. pakalpojumi?) Ja tas nav vajadzīgs, kāda procedūra ir jāievēro?

Jā, iesniegumu raksta un paraksta juridiskais pārstāvis, ja vien iesniedzējs nepieprasa bezmaksas juridisko palīdzību. Skatīt atbildi uz 9. jautājumu tālāk

9. Vai prasītājam, lai ierosinātu lietu, ir jāmaksā tiesu nodevas? Ar kādu summu tādā gadījumā jārēķinās? Ja prasītāja līdzekļi ir nepietiekami, vai prasītājs var pretendēt uz likumā paredzētu atbalstu šo izmaksu segšanai?

Lai iesniegtu prasību, ir jāmaksā aptuveni 78 Maltas liras kā juridiskie izdevumi tiesvedības sākšanai. Ja ir uzturlīdzekļu prasība gaidāmajā tiesvedībā par laulāto atšķiršanu, skatīt atbildes uz 5. un 11. jautājumu par tēmu “Laulības šķiršana – Malta”. Ja prasītāja finansiālie līdzekļi ir nepietiekami, viņš/viņa drīkst prasīt, lai viņu pārstāv juridiskās palīdzības advokāti, kuri pakalpojumus sniedz bezmaksas (Skatīt “Juridiskā palīdzība – Malta”).

Lapas augšmalaLapas augšmala

10. Ar kādiem tiesas noteiktiem uzturlīdzekļiem var rēķināties? Ja tiesa nosaka, ka pienākas pabalsts, kā aprēķina tā lielumu? Vai tiesas lēmumu var pārskatīt, ņemot vērā dzīves dārdzības vai ģimenes apstākļu pārmaiņas?

Uzturlīdzekļus parasti piešķir kā ikmēneša maksājumus vai vienreizēju maksājumu atkarībā no tūlītējām vajadzībām personai, kas tos prasa. Uzturlīdzekļi ir jāmaksā, ņemot vērā personas, kura tos pieprasa, līdzekļus (tiek ņemta vērā jebkāda kustamā vai nekustamā īpašuma vērtība un jebkāda peļņa, kas tiek iegūta no trasta) un personas, kas tos maksās, līdzekļus. Apsverot to, vai persona, kas tos pieprasa, faktiski var sev nodrošināt uzturlīdzekļus, ir jāņem vērā viņa/viņas iespējas strādāt jebkādā profesijā, mākslas nozarē vai tirdzniecības sfērā. Aprēķinot personas līdzekļus, kurai ir jāmaksā uzturlīdzekļi, ir jāņem vērā viņa ienākumi no jebkādas profesijas, mākslas darbiem vai tirdzniecības darījumiem, algas vai pensijas un jebkāda kustamā/nekustamā īpašuma un jebkādi ienākumi, kas iegūti no trasta shēmas.

Tiesas lēmumu var izskatīt no jauna, ja tiesā iesniedz īpašu lūgumu pieteikuma veidā, kurā ir izskaidroti radušies lietas apstākļi un tiek lūgts palielināt vai samazināt uzturlīdzekļu pabalsta apmēru tam, kurš iesniedz prasību.

11. Kādā veidā un kam izmaksā uzturlīdzekļus?

Uzturlīdzekļus maksās personai, kas ir norādīta tiesas lēmumā. Ja tas ir bērns, uzturlīdzekļu pabalstu maksā vienam no vecākiem/vecākiem, kurš izpilda vecāku atbildību, vai aizbildnim (ja tādi ir). Ja tā ir tiesībnespējīga persona (kad ir iecelts aizbildnis, lai rūpētos par tādas personas interesēm, kura pilnībā nespēj kārtot savas lietas, ar iesniegumu Civiltiesas brīvprātīgās jurisdikcijas nodaļai) vai persona, kurai ir aizliegts pašai rīkoties (kad ir iecelts aizbildnis, lai aizstāvētu tādas personas intereses, kura nespēj kārtot zināmas lietas, piemēram, līgumus, jo persona ir izšķērdīga), uzturlīdzekļus maksās tiesas ieceltajam aizbildnim.

Lapas augšmalaLapas augšmala

12. Ja uzturlīdzekļu maksātājs nevēlas uzturlīdzekļus maksāt labprātīgi, kādus piespiedu līdzekļus var piemērot?

Policija pret parādnieku var uzsākt tiesvedību krimināllietā, ja tā saņem ziņojumu no personas, kurai bija jāsaņem uzturlīdzekļi.

Pie tam civillietu tiesvedībā (neatkarīgi no krimināllietas tiesvedības) drīkst iesniegt pret parādnieku, lūdzot tiesu izdot orderi vai rīkojumu, lai liktu parādniekam samaksāt sakrājušos uzturlīdzekļu summu, kas maksājama kā vienreizējs maksājums. Kad spriedums kļūst galīgs un neapstrīdams, prasītājs drīkst iesniegt trešās puses apķīlāšanas pieprasījumu (ar tiesas rīkojumu parādnieka īpašumi ir apķīlāti tādā apmērā, kas atbilst spriedumā minētajam) vai apķīlāšanas rīkojumu (ar tiesas rīkojumu parādnieka īpašumus apķīlā tiesu izpildītājs un pārdod tiesu izsolē līdz summai, kas minēta spriedumā), lai no parādnieka atgūtu kopējo uzturlīdzekļu summu.

13. Vai ir kāda institūcija, centrālā vai vietējā valsts iestāde, kas var sniegt atbalstu, lai panāktu neizmaksāto uzturlīdzekļu piedziņu?

 1. Appogg aģentūra – juridisko pakalpojumu biroji palīdz personām, kas cietušas no vardarbības ģimenē, sniedzot tiem bezmaksas juridisko palīdzību un;
 2. privāta juridiska pārstāvja pakalpojumi vai;
 3. juridiskās palīdzības advokātu pakalpojumi, kas ir bezmaksas, ja iesniedzējs atbilst nosacījumiem, kas minēti atbildē uz 9. jautājumu.

14. Vai šīs institūcijas, centrālās vai vietējās valsts iestādes var veikt daļējus vai visus uzturlīdzekļu maksājumus uzturlīdzekļu maksātāja vietā?

Nē, bet, ja persona ir Maltas pilsonis un dzīvo Maltā, vai ja ir ārzemnieks, kas likumīgi ir apmeties Maltā un var atbilstīgi pierādīt Sociālā dienesta direktoram, ka viņam/viņai ir finansiālas grūtības, direktoram ir rīcības brīvība sniegt personai sociālu palīdzību, kas tiek maksāta kā uzturlīdzekļu pabalsts. Tomēr dienestam ir tiesības atgūt summu, kas izmaksāta kā sociālā palīdzība, uzsākot lietu pret personu, kurai bija jāuztur iesniedzējs.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Ja prasītājs atrodas Maltā un uzturlīdzekļu maksātāja dzīvesvieta ir citā valstī:

15. Vai prasītājs var griezties pēc atbalsta kādā Maltas institūcijā, centrālā vai vietējā valsts iestādē?

Skatīt atbildi uz 13. jautājumu.

16. Kā tādā gadījumā ir iespējams sazināties ar šo institūciju, centrālo vai vietējo valsts iestādi?

 1. Agenzija Appogg – 36, St Luke’s Road, G’Mangia – Tel: 00356 23885000
 2. Department of Social Security – 38, Ordinance Street, Valletta – tel: 00356 25903200
 3. Advocates for Legal Aid – Law Courts, Valletta – Tel: 00356 21223281

17. Kādu atbalstu minētās institūcijas, centrālās vai vietējās valsts iestādes prasītājam sniedz?

Skatīt iepriekš atbildi uz 13. jautājumu.

Ja prasītājs atrodas citā valstī un uzturlīdzekļu maksātājs uzturas Maltā:

18. Vai prasītājs var tieši griezties ar lūgumu kādā Maltas institūcijā (centrālā vai vietējā) vai valsts iestādē?

Visas prasības ir jāiesniedz tiesās.

19. Kā tādā gadījumā ir iespējams sazināties ar šo institūciju, centrālo vai vietējo valsts iestādi?

Nepiemēro.

20. Kādu atbalstu minētās institūcijas, centrālās vai vietējās valsts iestādes prasītājam sniedz?

Skatīt atbildi uz 13. jautājumu iepriekš.

Cita informācija

 • Tieslietu ministrijas mājas lapa English - Malti

« Uzturlīdzekļu prasības - Vispārīgas ziņas | Malta - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 01-08-2006

 

SATURS

1. What do the concepts “maintenance”and “maintenance obligation”cover according to the law of (name of the State which fills in the sheet)? 1.
2. Līdz kādam vecumam bērns var saņemt uzturlīdzekļu pabalstu? 2.
3. Kādos gadījumos piemēro Maltas tiesību aktus? 3.
4. Kādus tiesību aktus Maltas tiesas piemēro, ja nevar piemērot minētos tiesību aktus? 4.
Ja gan persona, kas pieprasa uzturlīdzekļus, gan parādnieks dzīvo Maltā: Ja gan persona, kas pieprasa uzturlīdzekļus, gan parādnieks dzīvo Maltā:
5. Vai uzturlīdzekļu prasība ir jāiesniedz kādā īpašā institūcijā, valsts iestādē (centrālā vai vietējā) vai tiesā? 5.
Kāda kārtība ir jāievēro, iesniedzot uzturlīdzekļu prasību minētajā institūcijā vai valsts iestādē (centrālā vai vietējā)? Kāda kārtība ir jāievēro, iesniedzot uzturlīdzekļu prasību minētajā institūcijā vai valsts iestādē (centrālā vai vietējā)?
6. Vai prasību piederīgo, tuvu radinieku vai nepilngadīgu bērnu vārdā var iesniegt cita persona? 6.
7. Ja prasītājs vēlas ierosināt lietu, kā uzzināt, kurā tiesu iestādē jāvēršas? 7.
8. Vai prasītājam, lai ierosinātu lietu, ir jāizmanto starpnieks (piemēram, advokāta vai kādas īpašas institūcijas, centrālās vai vietējās valsts iestādes utt. pakalpojumi?) Ja tas nav vajadzīgs, kāda procedūra ir jāievēro? 8.
9. Vai prasītājam, lai ierosinātu lietu, ir jāmaksā tiesu nodevas? Ar kādu summu tādā gadījumā jārēķinās? Ja prasītāja līdzekļi ir nepietiekami, vai prasītājs var pretendēt uz likumā paredzētu atbalstu šo izmaksu segšanai? 9.
10. Ar kādiem tiesas noteiktiem uzturlīdzekļiem var rēķināties? Ja tiesa nosaka, ka pienākas pabalsts, kā aprēķina tā lielumu? Vai tiesas lēmumu var pārskatīt, ņemot vērā dzīves dārdzības vai ģimenes apstākļu pārmaiņas? 10.
11. Kādā veidā un kam izmaksā uzturlīdzekļus? 11.
12. Ja uzturlīdzekļu maksātājs nevēlas uzturlīdzekļus maksāt labprātīgi, kādus piespiedu līdzekļus var piemērot? 12.
13. Vai ir kāda institūcija, centrālā vai vietējā valsts iestāde, kas var sniegt atbalstu, lai panāktu neizmaksāto uzturlīdzekļu piedziņu? 13.
14. Vai šīs institūcijas, centrālās vai vietējās valsts iestādes var veikt daļējus vai visus uzturlīdzekļu maksājumus uzturlīdzekļu maksātāja vietā? 14.
Ja prasītājs atrodas Maltā un uzturlīdzekļu maksātāja dzīvesvieta ir citā valstī: Ja prasītājs atrodas Maltā un uzturlīdzekļu maksātāja dzīvesvieta ir citā valstī:
15. Vai prasītājs var griezties pēc atbalsta kādā Maltas institūcijā, centrālā vai vietējā valsts iestādē? 15.
16. Kā tādā gadījumā ir iespējams sazināties ar šo institūciju, centrālo vai vietējo valsts iestādi? 16.
17. Kādu atbalstu minētās institūcijas, centrālās vai vietējās valsts iestādes prasītājam sniedz? 17.
Ja prasītājs atrodas citā valstī un uzturlīdzekļu maksātājs uzturas Maltā: Ja prasītājs atrodas citā valstī un uzturlīdzekļu maksātājs uzturas Maltā:
18. Vai prasītājs var tieši griezties ar lūgumu kādā Maltas institūcijā (centrālā vai vietējā) vai valsts iestādē? 18.
19. Kā tādā gadījumā ir iespējams sazināties ar šo institūciju, centrālo vai vietējo valsts iestādi? 19.
20. Kādu atbalstu minētās institūcijas, centrālās vai vietējās valsts iestādes prasītājam sniedz? 20.
 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste