Euroopa Komisjon > EGV > Elatisnõuded > Malta

Viimati muudetud: 02-08-2006
Trükiversioon Lisa järjehoidja

Elatisnõuded - Malta

EJN logo

Käesolevat lehekülge ei eksisteeri enam. See on praegu ajakohastamisel ning selle võib hiljem leida Euroopa e-õiguskeskkonna portaalist.


 

1. Mida tähendavad mõisted "ülalpidamine" ja "ülalpidamiskohustus" Malta õiguses?

Malta õiguses hõlmab mõiste "ülalpidamine" kulutusi toidule, riietele, tervisele ja elukohale. Laste puhul hõlmab see ka tervise ja haridusega seotud kulusid. Ülalpidamist tuleb anda lähtuvalt seda taotleva ja maksva isiku varalisest seisundist.

Mõistega "ülalpidamiskohustus" määratletakse seadusega selle kohustuse kandjad:

 1. Abikaasad on kohustatud teineteist vastavalt oma varalisele seisundile ning kodus või väljaspool kodu töötamise võimele materiaalselt toetama, ülal pidama ning rahuldama perekonna vajadusi. Lisaks sellele on abikaasal vanemate ja teiste ülenejate sugulaste ees eesõigus. Kui ülalpidamist nõuavad nii abikaasa kui lapsed, on nad võrdses olukorras. Abikaasa ei või nõuda ülalpidamist lastelt ega ülenejalt sugulaselt, kui teda saab ülal pidada tema abikaasa. Üks abikaasa ei ole aga kohustatud teist ülal pidama, kui ülalpidamist nõudev abikaasa on lahkunud ühisest kodust ilma mõjuva põhjuseta ning keeldub tagasi tulemast.
 2. Abikaasadel on kohustus ülal pidada oma abielust sündinud lapsi. Samuti peavad vanemad oma lapsi hooldama, kasvatama ja neile hariduse andma.
 3. Lastel lasub kohustus ülal pidada vanemaid või ülenejaid sugulasi, kui nad seda vajavad.
 4. Kui ei ole teisi isikuid, kes võiksid ülalpidamist anda, lasub ülalpidamiskohustus nii lihastel kui ka poolvendadel ja -õdedel.

2. Millise vanuseni võib laps nõuda elatist?

Kuni 18-aastaseks saamiseni.

ÜlesÜles

3. Millistel juhtudel on kohaldatav Malta õigus?

Malta õigus on kohaldatav:

 • Malta kodanike suhtes, eeldusel et nad ei ela mõnes muus riigis;
 • Kõigi isikute suhtes, kes elavad või viibivad Maltal.

4. Millise riigi õigust kohaldavad Malta kohtud, kui Malta õigus ei ole kohaldatav?

Üldjuhul kohaldatakse elukohajärgse riigi õigust.

Juhul kui nii elatisnõude esitanud isik kui ka kohustatud isik asuvad Maltal:

5. Kas ülalpidamise saamiseks peab selle taotleja esitama avalduse konkreetsele organisatsioonile, (kesk- või kohalikule) valitsusasutusele või kohtule?

Avaldus tuleb esitada tsiviilkohtu perekonnaasjade osakonnale. Lahuselu menetluse puhul vaata ka teema “Lahutus – Malta” vastuseid 5 ja 11. Taotleja peab kohut teavitama oma kohtuasja kõigist asjaoludest ning taotlema kohtult nõude rahuldamist ülalpidamise saamiseks abikaasalt, ülenejalt või alanejalt sugulaselt.

Kuidas esitada elatisnõude avaldus nimetatud organisatsioonile või (kesk- või kohalikule) valitsusasutusele ja millise korra järgi?

Vaata vastust 4 eespool.

6. Kas avalduse saab esitada sugulase, lähedase sõbra või alaealise nimel?

Jah. Kui tegemist on lapsega, peab hagi esitama vanema õigustega vanem(ad), eestkostja või hooldaja (nende olemasolu korral). Teovõimetu või piiratud teovõimega isiku nimel (vaata selgitust vastuses 11) esitab hagi hooldaja. Isiku nimel, kes Maltal ei viibi, võib hagi esitada volitatud isik. Kui avaldaja viibib aga Maltal, ei ole see lubatud.

ÜlesÜles

7. Kuidas teab avaldaja, kes soovib asja kohtusse anda, milline on pädev kohus?

Vaata vastust 3 eespool.

8. Kas avaldaja on kohustatud asja kohtusse andmiseks kasutama esindajat (nt advokaati, konkreetset organisatsiooni või (kesk- või kohalikku) valitsusasutust jne)? Kui mitte, siis milline on menetluskord?

Jah, välja arvatud kui avaldajal on õigus saada tasuta õigusabi, peab avalduse koostama ja allkirjastama elukutseline jurist. Vaata vastust 9 allpool.

9. Kas avaldaja peab kohtumenetluse algatamiseks tasuma riigilõivu? Kui jah, siis milline on selle ligikaudne suurus? Kas ebapiisavate rahaliste vahenditega avaldajal on õigus taotleda menetluskulude katteks menetlusabi?

Kohtukutsega menetluse algatamiseks tuleb tasuda umbes 78.00 Malta liiri suurune kohtulõiv. Kui elatisnõuet menetletakse lahuselu menetluse käigus, vaata teema “Lahutus – Malta” vastuseid küsimustele 5 ja 11. Kui hageja rahalised vahendid on ebapiisavad, võib ta taotleda enda esindamist õigusabi advokaatide poolt, mis on tasuta (vaata “Menetlusabi – Malta”).

10. Millise ülalpidamise andmise viisi võib kohus määrata? Kuidas määratakse elatise väljamõistmise korral selle suurus? Kas kohtuotsuse saab elukalliduse või perekondlike muutuste arvessevõtmiseks uuesti läbi vaadata?

Elatist makstakse tavaliselt igakuiste maksetena või avaldaja pakilise vajaduse tõttu ühekordse summana. Elatise suurus sõltub seda nõudva isiku varalisest seisundist (sealhulgas kogu vallas- ja kinnisvara väärtusest ning trustist saadavatest intressidest) ja seda maksva isiku varalisest seisundist. Kaaludes seda, kas ülalpidamist nõudev isik suudab end tegelikult ise ülal pidada, võetakse arvesse tema võimet pidada mingit ametit või kutset. Elatist maksva isiku rahaliste vahendite arvutamisel võetakse arvesse tema mis tahes ameti- või kutsealast tulu, palka või pensioni, vallas- või kinnisvara vilju ning kogu trustist saadud tulu.

ÜlesÜles

Kui kohtule esitatakse eraldi avaldus, milles selgitatakse vahepeal aset leidnud asjaolusid ja taotletakse elatise suurendamist või vähendamist, olenevalt sellest, kes avalduse esitab, vaatab kohus varasema otsuse uuesti läbi või korrigeerib seda.

11. Kuidas ja kellele elatist makstakse?

Elatis makstakse välja kohtumääruses nimetatud isikule. Lapse puhul makstakse see välja vanema õigustega lapsevanema(te)le või eestkostjale ja/või hooldajale (nende olemasolu korral). Teovõimetu isiku (kui vabatahtliku kohtualluvuse korras tsiviilkohtule esitatud avalduse alusel on isiku, kes ei suuda enda eest hoolt kanda, huvide eest seismiseks määratud hooldaja) või piiratud teovõimega isiku (kui isikule, kes ei suuda täita teatud liiki, näiteks lepingust tulenevaid kohustusi, kuna ta on pillaja, määratakse tema huvide eest seismiseks hooldaja) elatis makstakse kohtu poolt määratud hooldajale.

12. Kui võlgnik hoiab elatise maksmisest kõrvale, siis kuidas sundida teda makseid tegema?

Pärast vastavasisulise avalduse saamist isikult, kel oli õigus saada elatist, võib politsei algatada kriminaalmenetluse.

Lisaks sellele võib algatada tsiviilmenetluse võlgniku vastu (kriminaalmenetlusest sõltumatult), taotledes sellekohase kohtulahendi teinud kohtult kohustada võlgnikku kogu maksmisele kuuluv elatis ühekordse summana välja maksta. Kui kohtuotsus on lõplik ja absoluutne, võib nõude esitaja taotleda kogu summa võlgnikult sissenõudmiseks määrust võlgniku vara kinnipidamise kohta (kohtumäärusega külmutatakse võlgniku vara kohtuotsusega väljamõistetud summa ulatuses) või arestimise määruse tegemist (kohtutäitur arestib kohtu sellekohase määruse alusel võlgniku varad ning müüb need täitemenetluse käigus kohtuotsusega kindlaksmääratud summa eest).

ÜlesÜles

13. Kas organisatsioonid või (kesk- või kohalikud) valitsusasutused abistavad elatise sissenõudmisel?

 1. Appogg agentuur – õigusteenistus – aitab koduvägivalla ohvreid, pakkudes tasuta õigusalast nõu.
 2. Kasutatakse ka eraõiguslike elukutseliste juristide teenuseid või
 3. õigusabi advokaatide teenuseid, mis on tasuta, kui avaldaja vastab vastuses 9 nimetatud tingimustele

14. Kas nimetatud asutused võivad ise, täielikult või osaliselt, maksta elatist võlgniku asemel?

Ei, kui aga isik on Malta kodanik ning elab Maltal või on Maltal seaduslikult viibiv välismaalane ning tõendab rahuldaval määral sotsiaaltalituse direktorile, et ta on raskustes, võib direktor omal äranägemisel anda sellele isikule sotsiaalabi, mis makstakse välja ülalpidamistoetusena. Kuid talitusel on õigus sotsiaalabina makstud summa ülalpidamiseks kohustatud isikult tagasi nõuda, rakendades selleks vajalikke meetmeid.

Kui hageja asub Maltal ning võlgnik mõnes muus riigis:

15. Kas hageja saab abi Malta asjaomaselt organisatsioonilt või (kesk- või kohalikult) valitsusasutuselt?

Vaata vastust 13.

16. Kui jah, siis kuidas saab asjaomase organisatsiooni või (kesk- või kohaliku) valitsusasutusega kontakteeruda?

 1. Agenzija Appogg – 36, St Luke’s Road, G’Mangia – Tel: 00356 23885000
 2. Sotsiaalkindlustuse osakond/Department of Social Security – 38, Ordinance Street, Valletta – tel: 00356 25903200
 3. Õigusabi advokaadid – Law Courts, Valletta – Tel: 00356 21223281

17. Millist abi võib hageja asjaomaselt organisatsioonilt või (kesk- või kohalikult) valitsusasutuselt saada?

Vaata vastust 13 eespool.

Kui hageja asub mõnes muus riigis ja võlgnik Maltal:

18. Kas hageja võib Maltal nõude otse asjaomasele organisatsioonile või (kesk- või kohalikule) valitsusasutusele adresseerida

Kõik nõuded tuleb esitada kohtule.

19. Kui jah, siis kuidas saab asjaomase organisatsiooni või (kesk- või kohaliku) valitsusasutusega kontakteeruda?

Vastus puudub.

20. Millist abi võib hageja asjaomaselt organisatsioonilt või (kesk- või kohalikult) valitsusasutuselt saada?

Vaata vastust 13 eespool.

Täiendav informatsioon

 • Justiitsministeeriumi kodulehekülg English - Malti

« Elatisnõuded - Üldteave | Malta - Üldteave »

ÜlesÜles

Viimati muudetud: 02-08-2006

 

SISUKORD

1. Mida tähendavad mõisted "ülalpidamine" ja "ülalpidamiskohustus" Malta õiguses? 1.
2. Millise vanuseni võib laps nõuda elatist? 2.
3. Millistel juhtudel on kohaldatav Malta õigus? 3.
4. Millise riigi õigust kohaldavad Malta kohtud, kui Malta õigus ei ole kohaldatav? 4.
Juhul kui nii elatisnõude esitanud isik kui ka kohustatud isik asuvad Maltal: Juhul kui nii elatisnõude esitanud isik kui ka kohustatud isik asuvad Maltal:
5. Kas ülalpidamise saamiseks peab selle taotleja esitama avalduse konkreetsele organisatsioonile, (kesk- või kohalikule) valitsusasutusele või kohtule? 5.
Kuidas esitada elatisnõude avaldus nimetatud organisatsioonile või (kesk- või kohalikule) valitsusasutusele ja millise korra järgi? Kuidas esitada elatisnõude avaldus nimetatud organisatsioonile või (kesk- või kohalikule) valitsusasutusele ja millise korra järgi?
6. Kas avalduse saab esitada sugulase, lähedase sõbra või alaealise nimel? 6.
7. Kuidas teab avaldaja, kes soovib asja kohtusse anda, milline on pädev kohus? 7.
8. Kas avaldaja on kohustatud asja kohtusse andmiseks kasutama esindajat (nt advokaati, konkreetset organisatsiooni või (kesk- või kohalikku) valitsusasutust jne)? Kui mitte, siis milline on menetluskord? 8.
9. Kas avaldaja peab kohtumenetluse algatamiseks tasuma riigilõivu? Kui jah, siis milline on selle ligikaudne suurus? Kas ebapiisavate rahaliste vahenditega avaldajal on õigus taotleda menetluskulude katteks menetlusabi? 9.
10. Millise ülalpidamise andmise viisi võib kohus määrata? Kuidas määratakse elatise väljamõistmise korral selle suurus? Kas kohtuotsuse saab elukalliduse või perekondlike muutuste arvessevõtmiseks uuesti läbi vaadata? 10.
11. Kuidas ja kellele elatist makstakse? 11.
12. Kui võlgnik hoiab elatise maksmisest kõrvale, siis kuidas sundida teda makseid tegema? 12.
13. Kas organisatsioonid või (kesk- või kohalikud) valitsusasutused abistavad elatise sissenõudmisel? 13.
14. Kas nimetatud asutused võivad ise, täielikult või osaliselt, maksta elatist võlgniku asemel? 14.
Kui hageja asub Maltal ning võlgnik mõnes muus riigis: Kui hageja asub Maltal ning võlgnik mõnes muus riigis:
15. Kas hageja saab abi Malta asjaomaselt organisatsioonilt või (kesk- või kohalikult) valitsusasutuselt? 15.
16. Kui jah, siis kuidas saab asjaomase organisatsiooni või (kesk- või kohaliku) valitsusasutusega kontakteeruda? 16.
17. Millist abi võib hageja asjaomaselt organisatsioonilt või (kesk- või kohalikult) valitsusasutuselt saada? 17.
Kui hageja asub mõnes muus riigis ja võlgnik Maltal: Kui hageja asub mõnes muus riigis ja võlgnik Maltal:
18. Kas hageja võib Maltal nõude otse asjaomasele organisatsioonile või (kesk- või kohalikule) valitsusasutusele adresseerida 18.
19. Kui jah, siis kuidas saab asjaomase organisatsiooni või (kesk- või kohaliku) valitsusasutusega kontakteeruda? 19.
20. Millist abi võib hageja asjaomaselt organisatsioonilt või (kesk- või kohalikult) valitsusasutuselt saada? 20.
 
 • Ühenduse õigus
 • Rahvusvaheline õigus

 • Belgia
 • Bulgaaria
 • Tšehhi Vabariik
 • Taani
 • Saksamaa
 • Eesti
 • Iirimaa
 • Kreeka
 • Hispaania
 • Prantsusmaa
 • Itaalia
 • Küpros
 • Läti
 • Leedu
 • Luksemburg
 • Ungari
 • Malta
 • Holland
 • Austria
 • Poola
 • Portugal
 • Rumeenia
 • Sloveenia
 • Slovakkia
 • Soome
 • Rootsi
 • Ühendkuningriik