Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Αξιώσεις διατροφής > Μάλτα

Τελευταία ενημέρωση: 02-08-2006
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Αξιώσεις διατροφής - Μάλτα

EJN logo

Η σελίδα αυτή δεν χρησιμοποιείται πλέον. Αυτή τη στιγμή επικαιροποιείται και θα είναι διαθέσιμη στην ευρωπαϊκή πύλη "e-Justice".


 

1. Tι σημαίνουν οι έννοιες «διατροφή» και υποχρέωση διατροφής» σύμφωνα με το δίκαιο της Μάλτας;

Σύμφωνα με το δίκαιο της Μάλτας, ο όρος «διατροφή» περιλαμβάνει την τροφή, την ένδυση, την υγειονομική περίθαλψη και την κατοικία. Στην περίπτωση των παιδιών, περιλαμβάνει επίσης τα έξοδα υγειονομικής περίθαλψης και εκπαίδευσης. Η οφειλόμενη διατροφή είναι ανάλογη με τα μέσα του προσώπου που τη ζητά και τα μέσα του προσώπου που την παρέχει.

Με τον όρο «υποχρεώσεις διατροφής» η νομοθεσία καθορίζει τον αριθμό των προσώπων που είναι υπόχρεοι διατροφής:

 1. Οι σύζυγοι οφείλουν αμοιβαία υλική υποστήριξη. Καθένας είναι υπόχρεος για τη διατροφή του άλλου και για τη συμβολή στις οικογενειακές ανάγκες, ανάλογα με τα μέσα που διαθέτει και την ικανότητά του να εργασθεί εντός ή εκτός του σπιτιού σύμφωνα με τις ανάγκες της οικογένειας. Επιπλέον, ο σύζυγος προηγείται ως προς το δικαίωμα διατροφής έναντι των γονέων ή άλλων ανιόντων. Οι σύζυγοι και τα παιδιά είναι ίσοι ως προς την αξίωση διατροφής. Ο σύζυγος δεν μπορεί να αξιώσει διατροφή από τα παιδιά ή τους ανιόντες, εάν η εν λόγω διατροφή μπορεί να εξασφαλισθεί από τον άλλο σύζυγο. Ωστόσο, το καθήκον του ενός συζύγου για διατροφή του άλλου παύει, εάν ο αιτών τη διατροφή έχει εγκαταλείψει τη συζυγική στέγη χωρίς εύλογη αιτία και αρνείται να επιστρέψει.
 2. Οι σύζυγοι είναι υπόχρεοι για τη διατροφή των παιδιών που γεννήθηκαν από τον γάμο τους. Επίσης οι γονείς έχουν υποχρέωση διατροφής, ανατροφής και εκπαίδευσης των παιδιών τους.
 3. Τα παιδιά έχουν καθήκον διατροφής των γονέων ή άλλων ανιόντων τους σε περίπτωση απορίας των τελευταίων.
 4. Ευθύνη για την παροχή διατροφής έχουν τα αδέλφια και οι αδελφές, ομομήτριοι ή ετεροθαλείς, εφόσον δεν υπάρχει άλλος υπόχρεος για διατροφή.

2. Μέχρι ποια ηλικία δικαιούται το τέκνο διατροφή;

Μέχρι 18 ετών.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

3. Σε ποιες περιπτώσεις είναι εφαρμοστέο το δίκαιο της Μάλτας;

Το δίκαιο της Μάλτας είναι εφαρμοστέο:

 • στους πολίτες της Μάλτας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν κατοικούν σε άλλη χώρα·
 • σε οποιοδήποτε πρόσωπο κατοικεί, διαμένει ή βρίσκεται στη Μάλτα.

4. Σε περίπτωση που δεν είναι εφαρμοστέο το δίκαιο της Μάλτας, ποιο δίκαιο θα εφαρμόσουν τα δικαστήρια της Μάλτας;

Κατά κανόνα εφαρμόζεται το δίκαιο του τόπου κατοικίας.

Εάν ο αιτών τη διατροφή και ο υπόχρεος βρίσκονται στη Μάλτα:

5. Ο δικαιούχος διατροφής πρέπει να απευθυνθεί σε κάποιο ειδικό οργανισμό, στη διοίκηση ή στη δικαιοσύνη, προκειμένου να διεκδικήσει διατροφή;

Ο αιτών πρέπει να απευθυνθεί στο τμήμα οικογενειακού δικαίου των πολιτικών δικαστηρίων. Βλ. επίσης τις σελίδες για το «Διαζύγιο-Μάλτα», απαντήσεις 5 και 11 όσον αφορά τη διακοπή της συμβίωσης. Ο αιτών πρέπει να ενημερώσει το δικαστήριο σχετικά με τα πραγματικά δεδομένα της υπόθεσής του και ζητά να υποχρεωθεί ο σύζυγος ή ο ανιών ή κατιών να καταβάλει τη διατροφή.

Πώς μπορώ να ζητήσω διατροφή από τον συγκεκριμένο οργανισμό ή διοικητική υπηρεσία (κεντρική ή τοπική), και ποιες διαδικασίες ακολουθούνται;

Βλ. παραπάνω απάντηση 4.

6. Μπορεί να υποβληθεί αίτηση για λογαριασμό συγγενούς, οικείου ή ανηλίκου;

Ναι. Σε περίπτώση ανήλικου παιδιού, θα πρέπει να υποβληθεί αγωγή για διατροφή από τον γονέα/τους γονείς που έχει/έχουν τη γονική εξουσία ή από τον έχοντα την επιμέλεια ή την επιτροπεία (αν υπάρχει). Αν ο δικαιούχος βρίσκεται υπό δικαστική συμπαράσταση (βλ. επεξηγήσεις στην απάντηση 11), η αγωγή κατατίθεται από τον επίτροπο εξ ονόματος του αιτούντος. Στην περίπτωση που ο δικαιούχος απουσιάζει από τη Μάλτα, η αγωγή μπορεί να κατατεθεί εξ ονόματός του στο δικαστήριο από τον πληρεξούσιό του. Ωστόσο, αυτό δεν επιτρέπεται, αν ο αιτών βρίσκεται στη Μάλτα.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

7. Αν ο δικαιούχος διατροφής προτίθεται να προσφύγει στη δικαιοσύνη, ποιο είναι το αρμόδιο δικαστήριο;

Βλ. παραπάνω απάντηση 3.

8. Πρέπει ο δικαιούχος να διορίσει κάποιο ενδιάμεσο προκειμένου να προσφύγει στη δικαιοσύνη (δικηγόρο, ειδικό οργανισμό ή διοικητική υπηρεσία (κεντρική ή τοπική) κλπ); Εάν όχι, ποια διαδικασία ακολουθείται;

Ναι, η αίτηση πρέπει να συνταχθεί και να υπογραφεί από δικηγόρο, εκτός αν ο αιτών πληροί τις προϋποθέσεις για δωρεάν νομική συνδρομή. Βλ. παρακάτω σημείο 9.

9. Η διαδικασία ενώπιον των δικαστηρίων είναι επί πληρωμή; Σε καταφατική περίπτωση, ποιο θα μπορούσε να είναι το συνολικό ποσό των εξόδων; Αν οι οικονομικές δυνατότητες του δικαιούχου είναι ανεπαρκείς, θα μπορούσε να εξασφαλίσει νομική βοήθεια για την κάλυψη των διαδικαστικών εξόδων;

Για την επίδοση κλήτευσης χρεώνεται το ποσό των 78.000 λιρών Μάλτας περίπου, για τα έξοδα κίνησης της διαδικασίας. Σε περίπτωση αξίωσης διατροφής στο πλαίσιο διακοπής της συμβίωσης, βλ. τις σελίδες για το «Διαζύγιο-Μάλτα» (απαντήσεις στις ερωτήσεις 5 και 11). Αν τα οικονομικά μέσα του αιτούντος είναι ανεπαρκή, μπορεί να ζητήσει δωρεάν εκπροσώπηση από δικηγόρο στο πλαίσιο της νομικής συνδρομής (βλ. σελίδες για τη «Νομική συνδρομή-Μάλτα»).

10. Ποια μορφή μπορεί να έχει η επιδικασθείσα με δικαστική απόφαση διατροφή; Αν πρόκειται για χρηματικό ποσό, πώς μπορεί να αξιολογηθεί; Πώς θα μπορούσε να αναπροσαρμοστεί σύμφωνα με τις εξελίξεις του κόστους ζωής ή τις αλλαγές των συνθηκών;

Η διατροφή συνήθως καταβάλλεται σε μηνιαία βάση ή εφ’άπαξ ανάλογα με τις άμεσες ανάγκες του αιτούντος. Ο καθορισμός της γίνεται σύμφωνα με τα μέσα του αιτούντος (λαμβάνεται υπόψη η αξία τυχόν κινητών ή ακίνητων περιουσιακών στοιχείων καθώς και έσοδα από καταπιστευτική διαχείριση) και τα μέσα του υποχρέου. Κατά την εκτίμηση της ικανότητας του αιτούντος να εξασφαλίσει ο ίδιος τη διατροφή του, λαμβάνεται υπόψη η ικανότητά του να ασκήσει οποιοδήποτε επάγγελμα, τέχνη ή εμπόριο. Κατά τον υπολογισμό των μέσων που διαθέτει ο υπόχρεος της διατροφής, λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματά του από την άσκηση επαγγέλματος, τέχνης ή εμπορίου, οι μισθοί ή συντάξεις, καθώς και καρποί ή ωφελήματα από τυχόν κινητή/ή ακίνητη περιουσία και έσοδα από καταπιστευτική διαχείριση.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Η δικαστική απόφαση μπορεί να αναθεωρηθεί ή να μεταρρυθμισθεί, εάν υποβληθεί ειδική αίτηση στο δικαστήριο, στην οποία επεξηγείται η μεταβολή των συνθηκών και ζητείται η αύξηση ή μείωση του ποσού της διατροφής, ανάλογα με το ποιος υποβάλλει την αίτηση.

11. Πώς και σε ποιόν καταβάλλεται η διατροφή;

Η διατροφή καταβάλλεται στο πρόσωπο που ορίζεται στη δικαστική απόφαση. Εάν αυτό είναι ανήλικος, καταβάλλεται στον γονέα/στους γονείς που ασκεί/ούν την πατρική εξουσία ή στον επίτροπο (αν υπάρχει). Σε περίπτωση προσώπου υπό δικαστική συμπαράσταση, πλήρη (όταν διορίζεται επίτροπος για την επιμέλεια των συμφερόντων προσώπου που είναι εντελώς ανίκανο να επιμεληθεί των υποθέσεών του, κατόπιν ειδικής αίτησης στο τμήμα εκουσίας δικαιοδοσίας των πολιτικών δικαστηρίων) ή μερική (εφόσον έχει διορισθεί επίτροπος για την επιμέλεια των συμφερόντων προσώπου που είναι ανίκανο να επιμεληθεί των υποθέσεών του π.χ. όσον αφορά τη σύναψη δικαιοπραξιών, επειδή το πρόσωπο αυτό είναι σπάταλο), η διατροφή καταβάλλεται στον επίτροπο που έχει διορισθεί από το δικαστήριο.

12. Εάν ο υπόχρεος διατροφής, δεν καταβάλλει οικειοθελώς τη διατροφή, τι μέσα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε προκειμένου να τον αναγκάσουμε να πληρώσει;

Οι αστυνομικές υπηρεσίες μπορούν να ασκήσουν ποινική δίωξη κατά του υποχρέου της διατροφής, εφόσον λάβουν σχετική αναφορά από τον δικαιούχο.

Επιπλέον, μπορεί να ζητηθεί από τα πολιτικά δικαστήρια (ανεξάρτητα από την ποινική δίκη) να εκδοθεί διάταξη κατά του υποχρέου να καταβάλει το σύνολο του ποσού της οφειλόμενης εφάπαξ διατροφής. Εφόσον η απόφαση καταστεί τελεσίδικη έναντι πάντων, ο αιτών μπορεί να ζητήσει την έκδοση άδειας για κατάσχεση στα χέρια τρίτου (με διαταγή του δικαστηρίου τα περιουσιακά στοιχεία του υπόχρεου δεσμεύονται μέχρι του ποσού που προβλέπει η απόφαση) ή ένταλμα κατάσχεσης (με διαταγή του δικαστηρίου τα περιουσιακά στοιχεία του υπόχρεου κατάσχονται από δικαστικό επιμελητή και πωλούνται σε αναγκαστικό πλειστηριασμό μέχρι του ποσού που ορίζει η απόφαση) για την είσπραξη του συνολικού ποσού της διατροφής από τον υπόχρεο.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

13. Ένας οργανισμός ή δημόσια υπηρεσία (κεντρική ή τοπική) μπορούν να με βοηθήσουν στην είσπραξη της διατροφής;

 1. Agency Appogg – η νομική υπηρεσία παρέχει συνδρομή στα θύματα οικιακής βίας με την παροχή δωρεάν νομικών συμβουλών· επίσης
 2. μπορούν να ζητηθούν οι υπηρεσίες δικηγόρου σε ιδιωτική βάση· ή
 3. μπορεί να ζητηθούν οι υπηρεσίες των δικηγόρων της νομικής συνδρομής, οι οποίες είναι δωρεάν, εάν ο αιτών πληροί τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην απάντηση 9.

14. Μπορούν να υποκαταστήσουν τον υπόχρεο και να καταβάλουν τη διατροφή ή μέρος αυτής;

Όχι, αλλά αν ένας πολίτης της Μάλτας που κατοικεί στη Μάλτα ή αλλοδαπός που διαμένει νόμιμα στη Μάλτα αποδείξει ότι είναι άπορος στον διευθυντή κοινωνικών υπηρεσιών, ο τελευταίος έχει διακριτική ευχέρεια να του παράσχει κοινωνική συνδρομή, η οποία καταβάλλεται αντί της διατροφής. Ωστόσο, η υπηρεσία αυτή έχει δικαίωμα να ανακτήσει τα καταβληθέντα ως κοινωνική συνδρομή ποσά, ενάγοντας το πρόσωπο ο οποίος ήταν υπόχρεος για τη διατροφή του αιτούντος.

Αν ο αιτών βρίσκεται στη Μάλτα και ο υπόχρεος για τη διατροφή διαμένει σε άλλη χώρα:

15. Ο δικαιούχος μπορεί να τύχει βοήθειας από οργανισμό ή δημόσια υπηρεσία (κεντρική ή τοπική) στη Μάλτα;

Βλ. απάντηση 13.

16. Σε καταφατική περίπτωση, ποιο είναι το όνομα και η διεύθυνση αυτού του οργανισμού ή της υπηρεσίας και πώς μπορεί κάποιος να απευθυνθεί εκεί;

 1. Agenzija Appogg – 36, St Luke’s Road, G’Mangia – Tel: 00356 23885000
 2. Department of Social Security – 38, Ordinance Street, Valletta – tel: 00356 25903200
 3. Advocates for Legal Aid – Law Courts, Valletta – Tel: 00356 21223281

17. Τι είδους συνδρομή μπορεί να λάβει ο αιτών από τον εν λόγω οργανισμό ή δημόσια υπηρεσία (κεντρική ή τοπική);

Βλ. παραπάνω απάντηση 13.

Αν ο αιτών βρίσκεται σε άλλη χώρα και ο υπόχρεος της διατροφής βρίσκεται στη Μάλτα:

18. Μπορεί ο αιτών να καταθέσει απευθείας αίτηση σε οργανισμό ή δημόσια υπηρεσία (κεντρική ή τοπική) στη Μάλτα;

Όλες αυτές οι αιτήσεις πρέπει να απευθύνονται στα δικαστήρια.

19. Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, πώς μπορεί κανείς να απευθυνθεί σ’αυτό τον οργανισμό ή δημόσια υπηρεσία (κεντρική ή τοπική);

Άνευ αντικειμένου.

20. Τι είδος συνδρομής μπορεί να λάβει ο αιτών από τον εν λόγω οργανισμό ή δημόσια υπηρεσία (κεντρική ή τοπική);

Βλ. παραπάνω απάντηση 13.

Πρόσθετες πληροφορίες

 • Δικτυακός τόπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης English - Malti

« Αξιώσεις διατροφής - Γενικές Πληροφορίες | Μάλτα - Γενικές Πληροφορίες »

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 02-08-2006

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. Tι σημαίνουν οι έννοιες «διατροφή» και υποχρέωση διατροφής» σύμφωνα με το δίκαιο της Μάλτας; 1.
2. Μέχρι ποια ηλικία δικαιούται το τέκνο διατροφή; 2.
3. Σε ποιες περιπτώσεις είναι εφαρμοστέο το δίκαιο της Μάλτας; 3.
4. Σε περίπτωση που δεν είναι εφαρμοστέο το δίκαιο της Μάλτας, ποιο δίκαιο θα εφαρμόσουν τα δικαστήρια της Μάλτας; 4.
Εάν ο αιτών τη διατροφή και ο υπόχρεος βρίσκονται στη Μάλτα: Εάν ο αιτών τη διατροφή και ο υπόχρεος βρίσκονται στη Μάλτα:
5. Ο δικαιούχος διατροφής πρέπει να απευθυνθεί σε κάποιο ειδικό οργανισμό, στη διοίκηση ή στη δικαιοσύνη, προκειμένου να διεκδικήσει διατροφή; 5.
Πώς μπορώ να ζητήσω διατροφή από τον συγκεκριμένο οργανισμό ή διοικητική υπηρεσία (κεντρική ή τοπική), και ποιες διαδικασίες ακολουθούνται; Πώς μπορώ να ζητήσω διατροφή από τον συγκεκριμένο οργανισμό ή διοικητική υπηρεσία (κεντρική ή τοπική), και ποιες διαδικασίες ακολουθούνται;
6. Μπορεί να υποβληθεί αίτηση για λογαριασμό συγγενούς, οικείου ή ανηλίκου; 6.
7. Αν ο δικαιούχος διατροφής προτίθεται να προσφύγει στη δικαιοσύνη, ποιο είναι το αρμόδιο δικαστήριο; 7.
8. Πρέπει ο δικαιούχος να διορίσει κάποιο ενδιάμεσο προκειμένου να προσφύγει στη δικαιοσύνη (δικηγόρο, ειδικό οργανισμό ή διοικητική υπηρεσία (κεντρική ή τοπική) κλπ); Εάν όχι, ποια διαδικασία ακολουθείται; 8.
9. Η διαδικασία ενώπιον των δικαστηρίων είναι επί πληρωμή; Σε καταφατική περίπτωση, ποιο θα μπορούσε να είναι το συνολικό ποσό των εξόδων; Αν οι οικονομικές δυνατότητες του δικαιούχου είναι ανεπαρκείς, θα μπορούσε να εξασφαλίσει νομική βοήθεια για την κάλυψη των διαδικαστικών εξόδων; 9.
10. Ποια μορφή μπορεί να έχει η επιδικασθείσα με δικαστική απόφαση διατροφή; Αν πρόκειται για χρηματικό ποσό, πώς μπορεί να αξιολογηθεί; Πώς θα μπορούσε να αναπροσαρμοστεί σύμφωνα με τις εξελίξεις του κόστους ζωής ή τις αλλαγές των συνθηκών; 10.
11. Πώς και σε ποιόν καταβάλλεται η διατροφή; 11.
12. Εάν ο υπόχρεος διατροφής, δεν καταβάλλει οικειοθελώς τη διατροφή, τι μέσα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε προκειμένου να τον αναγκάσουμε να πληρώσει; 12.
13. Ένας οργανισμός ή δημόσια υπηρεσία (κεντρική ή τοπική) μπορούν να με βοηθήσουν στην είσπραξη της διατροφής; 13.
14. Μπορούν να υποκαταστήσουν τον υπόχρεο και να καταβάλουν τη διατροφή ή μέρος αυτής; 14.
Αν ο αιτών βρίσκεται στη Μάλτα και ο υπόχρεος για τη διατροφή διαμένει σε άλλη χώρα: Αν ο αιτών βρίσκεται στη Μάλτα και ο υπόχρεος για τη διατροφή διαμένει σε άλλη χώρα:
15. Ο δικαιούχος μπορεί να τύχει βοήθειας από οργανισμό ή δημόσια υπηρεσία (κεντρική ή τοπική) στη Μάλτα; 15.
16. Σε καταφατική περίπτωση, ποιο είναι το όνομα και η διεύθυνση αυτού του οργανισμού ή της υπηρεσίας και πώς μπορεί κάποιος να απευθυνθεί εκεί; 16.
17. Τι είδους συνδρομή μπορεί να λάβει ο αιτών από τον εν λόγω οργανισμό ή δημόσια υπηρεσία (κεντρική ή τοπική); 17.
Αν ο αιτών βρίσκεται σε άλλη χώρα και ο υπόχρεος της διατροφής βρίσκεται στη Μάλτα: Αν ο αιτών βρίσκεται σε άλλη χώρα και ο υπόχρεος της διατροφής βρίσκεται στη Μάλτα:
18. Μπορεί ο αιτών να καταθέσει απευθείας αίτηση σε οργανισμό ή δημόσια υπηρεσία (κεντρική ή τοπική) στη Μάλτα; 18.
19. Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, πώς μπορεί κανείς να απευθυνθεί σ’αυτό τον οργανισμό ή δημόσια υπηρεσία (κεντρική ή τοπική); 19.
20. Τι είδος συνδρομής μπορεί να λάβει ο αιτών από τον εν λόγω οργανισμό ή δημόσια υπηρεσία (κεντρική ή τοπική); 20.
 
 • Κοινοτικό δίκαιο
 • Διεθνές δίκαιο

 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Τσεχία
 • Δανία
 • Γερµανία
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Κύπρος
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεµβούργο
 • Ουγγαρία
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Αυστρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Σλοβακία
 • Φινλανδία
 • Σουηδία
 • Ηνωµένο Βασίλειο