Europeiska Kommissionen > ERN > Underhållsskyldighet > Luxemburg

Senaste uppdatering: 18-05-2005
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Underhållsskyldighet - Luxemburg

EJN logo

Sidan är inaktuell. Vi håller på att uppdatera informationen och kommer att flytta den till den europeiska juridikportalen.


 

1. Vad omfattar begreppen ”underhåll” och ”underhållsskyldighet” enligt luxemburgsk lag?

Underhållsskyldigheten är ett uttryck för familjesolidariteten, och innebär en lagfäst skyldighet att ge ekonomiskt bistånd till vissa av de närmaste släktingarna. Det handlar framför allt om föräldrarnas skyldighet att försörja, underhålla och fostra sina barn. Vidare avses det underhåll som betalas mellan makar vid äktenskapsskillnad samt underhållsskyldighet till följd av adoption.

Regeln om att underhåll inte betalas ut retroaktivt innebär att underhållet är avsett att användas för nuvarande och framtida behov, inte som ersättning för tidigare kostnader. Denna regel är ett antagande, dvs. den kan åsidosättas om den underhållsberättigade visar att han eller hon har varit tvungen att skuldsätta sig för att kunna livnära sig, inte har varit overksam eller har varit oförmögen att agera.

Ett underhåll är inte avsett som en kompensation, om inte den fordran som det är avsett att kompensera för också har en underhållskaraktär.

Vilka personer måste betala underhåll till en annan person?

 • Föräldrar till sina barn

Fadern och modern är skyldiga att försörja och underhålla sitt barn. Ett barn har rätt att kräva att föräldrarna sörjer för dess underhåll under hela dess uppväxt.

 • Barn till sina föräldrar

Barn måste vid behov bidra till sin fars och sin mors underhåll.

Till börjanTill början

Underhållsskyldigheten mellan makar har företräde framför övriga personers underhållsskyldighet. Således är ett barn underhållsskyldigt gentemot sin mor endast om fadern inte klarar av att bidra till moderns underhåll.

 • En frånskild make till sin f.d. make

Den domstol som beviljar äktenskapsskillnad kan ålägga en av parterna skyldigheten att betala underhåll till den andra parten. Underhållet ska motsvara mottagarens behov och vara proportionerligt i förhållande till den underhållsskyldiges resurser

Inget underhåll behöver betalas till en part som ensam har skuld till skilsmässan och mot vilken ansökan om äktenskapsskillnad till följd av en angiven orsak har lämnats in, eller som lever tillsammans med en annan person. Personer som har ett gemensamt hem antas leva tillsammans.

Underhållet kan alltid justeras och upphävas. Det upphävs om det inte längre är nödvändigt. Om mottagaren gifter om sig upphävs underhållsskyldigheten automatiskt från och med den månad som följer på den månad då det nya äktenskapet ingicks. Underhållskyldigheten kan på begäran upphävas om mottagaren lever tillsammans med en annan person.

Underhållsskyldigheten kan regleras i avtal. En person kan också avstå från underhåll. Avtal som ingåtts mellan makarna är giltiga så länge som mottagarens eller den underhållsskyldiges situation är den samma som när avtalet ingicks.

 • Andra

Underhållsskyldiga är dessutom

 • makar medan äktenskapet består, inklusive medan ett mål om äktenskapsskillnad och efter hemskillnad pågår,
 • barn gentemot sina mor- och farföräldrar och andra släktingar i uppåtstigande led,
 • dödsboet efter den make som först går bort gentemot den överlevande maken, även vid hemskillnad,
 • svärsöner och svärdöttrar gentemot sina svärföräldrar och omvänt.

Underhållsskyldigheten är ömsesidig. Om mottagaren emellertid allvarligt försummar sina skyldigheter gentemot den underhållsskyldige kan domstolen helt eller delvis lösa den underhållsskyldige från underhållsskyldigheten.

Till börjanTill början

I vilka fall?

Underhåll beviljas bara om det finns behov. Varje person antas kunna skaffa sig inkomster genom arbete, och därför måste den underhållsskyldige kunna motivera antingen varför han eller hon inte kan arbeta, om han eller hon är arbetslös, eller varför han eller hon inte kan betala det underhåll som den underhållsberättigade begär, trots att han eller hon har ett avlönat arbete. Underhållets belopp bestäms i förhållande till den underhållsberättigades behov och den underhållsskyldiges tillgångar.

Det underhåll som ska betalas medan makarna ligger i skilsmässa fastställs med hänsyn till parets levnadsstandard under äktenskapet. Den make som tar emot underhållet ska kunna behålla ungefär samma levnadsstandard som när makarna levde tillsammans.

När äktenskapsskillnad har beviljats förändras situationen i grunden. Från och med detta ögonblick upphör den ömsesidiga underhållsskyldighet som finns mellan makarna under äktenskapet och vardera maken måste, i den utsträckning det är möjligt, försörja sig själv och själv aktivt försöka skapa sig en ekonomisk framtid. Underhållet är ett bidrag till försörjningen och inte ett skadestånd. Dess enda syfte är att garantera en makes försörjning efter skilsmässan.

En frånskild make som vill ha underhåll måste därför styrka att han eller hon är oförmögen att lönearbeta och att han eller hon inte har tillräckliga tillgångar och inkomster för att kunna försörja sig själv. Underhållet bestäms med hänsyn till den underhållsskyldiges ekonomiska förmåga och det enda kriteriet är huruvida sökanden har otillräckliga möjligheter att försörja sig själv.

Till börjanTill början

2. Upp till vilken ålder kan ett barn få underhållsbidrag?

Medan barnet är underårigt ska barnets underhåll säkras under alla omständigheter.

När barnet uppnår myndig ålder kan barnet få underhåll om det inte ännu är ekonomiskt oberoende, särskilt om detta beror på att barnet inlett högre studier eller en yrkesutbildning. Målet är att barnet ska bli ekonomiskt oberoende genom att skaffa sig ett yrke. Eftersom det inte är en absolut rättighet att fortsätta att studera, kan man ställa som villkor för underhållet att inte bara att barnet ska delta regelbundet i undervisningen utan också att barnet ska klara tentamina.

När skyldigheten att bidra till barnets underhåll och utbildning har upphört, tillämpas ett allmänt system för underhållsskyldighet, vilket innebar att den som ansöker om underhåll måste kunna styrka att han eller hon är i behov av bidrag.

3. I vilka fall är luxemburgsk lag tillämplig?

Haagkonventionen av den 2 oktober 1973 om tillämplig lag för underhåll gäller i Luxemburg. Den avgör vilket lands lag som ska tillämpas på underhållsskyldighet som uppkommer genom familjeförhållanden, släktförhållanden, äktenskap eller ingifte, inklusive underhållsskyldighet gentemot utomäktenskapliga barn. Denna konvention ersätter Haagkonventionen av den 24 oktober 1956 om tillämplig lag för underhåll till barn, som uteslutande gäller underhållsskyldigheten gentemot underåriga barn och som fortfarande tillämpas i förbindelserna med de stater som inte har anslutit sig till 1973 års Haagkonvention.

Till börjanTill början

Haagkonventionen från 1973 innehåller en huvudregel, regler som ska tillämpas i andra hand och undantag. I princip tillämpas lagen i det land där den som ansöker om underhåll har hemvist. Om denna lag inte ger sökanden någon rätt till underhåll, tillämpas lagen i det land där både sökanden och den underhållsskyldige är medborgar. Om sökanden också enligt denna lag inte kan få underhåll, tillämpas lagen i det land där domstolen som prövar ansökan är belägen. Undantagsbestämmelser gäller vid släktskap i sidolinje och genom ingifte, upplösning av äktenskap (äktenskapsskillnad, hemskillnad och annullering av äktenskap) , om fallet enbart har anknytning till Luxemburg eller om en offentlig institution är mottagare.

Luxemburgsk lag tillämpas på underhållsskyldighet framför allt i följande fall:

 • Både den underhållsskyldige och den som begär underhåll har luxemburgskt medborgarskap och den underhållsskyldige har hemvist i Luxemburg.
 • Den som begär underhåll har hemvist i Luxemburg.
 • Sökanden vänder sig till en luxemburgsk domstol och lagen i det land där sökanden har hemvist eller parternas gemensamma medborgarskapslag inte ger sökanden möjlighet att få underhåll.
 • Mottagare av underhållet är en offentlig luxemburgsk institution, exempelvis den nationella solidaritetsfonden (Fonds national de solidarité).
 • För underhållsskyldigheten mellan makar när ett äktenskap upplöses ska luxemburgsk lag tillämpas på domstolens beslut om upplösning av äktenskapet.

4. Om luxemburgsk lag inte är tillämplig, vilken lag tillämpar de luxemburgska domstolarna?

Om både den som begär underhåll och den underhållsskyldige har hemvist på luxemburgskt territorium, tillämpas i princip luxemburgsk lag, utom om båda är utländska medborgare och den som begär underhåll åberopar lagen i det land där båda parterna är medborgare (med tillämpning av Haagkonventionen från 1973). Då tillämpar luxemburgsk domstol den gemensamma utländska lagen.

Till börjanTill början

Den lag som ska tillämpas enligt 1973 års Haagkonvention avgör i huvudsak följande frågor: Föreligger underhållsskyldighet? Inom vilken tidsfrist ska ansökan göras? Vem kan ansöka om underhåll? Hur fastställs underhållsbeloppet? Oavsett innehållet i den lag som ska tillämpas ska underhållets belopp alltid bestämmas i förhållande till den sökandes behov och den underhållsskyldiges tillgångar.

5. Ska sökanden vända sig till ett särskilt organ, en central eller lokal myndighet eller domstol för att få underhåll?

Den som ansöker om underhåll ska som regel vända sig till fredsdomare (Justice de Paix). Om ansökan om underhåll görs i samband med ett pågående mål om äktenskapsskillnad eller hemskillnad, avgör den distriktsdomstol (Tribunal d’arrondissement) som meddelar dom på äktenskapsskillnad eller hemskillnad även frågan om underhåll.

6. Kan en ansökan göras för en släktings, en närståendes eller ett underårigt barns räkning?

En släkting som har föräldraansvar för ett underårigt barn, eller ansvarar för en avkomling i nedåtstigande led som uppnått myndig ålder, kan vända sig till domstol för att ansöka om ett bidrag till barnets underhåll och utbildning. Om den som begär underhåll har en förmyndare, är det endast förmyndaren som kan vidta åtgärder i hans eller hennes namn.

7. Om sökanden tänker ta ärendet till domstol, hur vet han eller hon vilken domstol som är behörig?

När det gäller ansökningar om betalning eller justering av underhållet kan sökanden själv välja om han eller hon vill vända sig till domstolen på den ort där han eller hon själv bor eller domstolen på den ort där svaranden bor.

Till börjanTill början

8. Måste sökanden gå via en mellanhand för att inleda en domstolsprocess (t.ex. en advokat, ett särskilt organ eller en central eller lokal myndighet) ? Om inte, hur går man tillväga?

Om det inte rör sig om ett mål om äktenskapsskillnad eller hemskillnad kan sökanden lämna in en stämningsansökan till fredsdomstolen som sedan delges motparten av en stämningsman. Parterna i tvisten behöver inte använda sig av advokat.

Om ansökan om underhåll görs i samband med ett mål om äktenskapsskillnad eller hemskillnad, lämnas stämningsansökan till distriktsdomstolen och delges motparten av en stämningsman. Det är obligatoriskt att använda sig av advokat.

Under alla omständigheter bör sökanden överlämna alla handlingar som styrker underhållsbehovet till domstolen. Sådana handlingar är exempelvis lönebesked, intyg om nedsatt skatteförmåga, arbetslöshetsintyg eller intyg över långtidssjukskrivning, hyresavier, intyg om att det finns hemmavarande barn och utgiftsredovisningar för barnens försörjning och utbildning, lånehandlingar.

9. Måste sökanden betala avgifter för att inleda en process? Om ja, hur mycket? Om sökandens ekonomiska tillgångar är otillräckliga, kan man få rättshjälp för att täcka rättegångskostnaderna?

Bland de kostnader som kan uppkomma i samband med en process bör nämnas domstolsavgifter och den ersättning för den andra partens rättegångskostnader som den part som förlorar processen kan dömas att betala helt eller delvis. Man kan också få räkna med advokatkostnader.

Personer vars inkomster betraktas som otillräckliga kan få rättshjälp. För att få rättshjälp måste man fylla i ett frågeformulär som kan fås från kontoret för socialhjälp (Service Central d’Assistance Sociale) och sända det till ordföranden för det behöriga advokatsamfundet (Bâtonnier de l’Ordre des avocats) som fattar beslutet.

Till börjanTill början

Rättshjälpen täcker alla kostnader i det aktuella målet eller ärendet. Den täcker bland annat stämpel- och registreringsavgifter, domstolskostnader, advokatarvoden, kostnader för att verkställa domen, arvoden till notarier, arvoden till sakkunniga, vittnesersättning, arvoden till översättare och tolkar, kostnader för intyg om ett annat lands gällande lagstiftning, resekostnader, kostnader för inteckningar och pantsättning samt vid behov kostnader för att kungöra domen i tidningen.

10. Vilken typ av underhåll kan domstolen bevilja? Om underhållsbidrag beviljas, hur fastställs det? Kan domstolens beslut ändras för att ta hänsyn till ändrade levnadskostnader eller familjeförhållanden?

 • Typ av underhåll

Under ett pågående mål om äktenskapsskillnad eller hemskillnad och efter äktenskapsskillnad eller hemskillnad utbetalas underhållsbidraget oftast fortlöpande en gång i månaden. Stödet kan emellertid också betalas i form av ett engångsbelopp, som kan bestå antingen av ett penningbelopp eller av överlåtelse av egendom.

Bidrag till barnets underhåll och utbildning kan bestå av ett månatligt underhållsbidrag eller av att en förälder direkt betalar kostnader som uppkommer för barnet. Slutligen kan underhållsbidraget bestå av en nyttjande- och boenderätt.

Om den underhållsskyldige kan styrka att han eller hon inte klarar av att betala underhållet, kan domstolen besluta att han eller hon i sin bostad ska ta emot den person som han eller hon är skyldig underhåll och försörja personen i fråga.

 • Hur fastställs underhållsbidraget?

Det finns inga schablonbelopp
Beloppet fastställs i förhållande till den underhållsskyldiges tillgångar och sökandens behov

Till börjanTill början

 • Indexreglering

För att anpassa stödet till levnadskostnadernas utveckling kan domstolen, även på eget initiativ, besluta att underhållet ska indexregleras enligt i lag fastställda regler

 • Jämkning

Om omständigheterna ändras kan underhållsbidraget jämkas uppåt eller neråt, eller till och med helt falla bort
Om parterna inte kan komma överens, är det domstolen som beslutar om att underhållsbidraget ska jämkas eller tas bort helt

Principen om att underhållet kan jämkas i förhållande till mottagarens behov och den underhållsskyldiges tillgångar är allmänt tillämplig. Den innebär att domaren har rätt att ändra ett underhållsbelopp som parterna gemensamt har kommit överens om. Denna rätt föreligger inte endast om det sker en förändring i den underhållsskyldiges och mottagarens situation, utan också om det inte skett någon förändring men domstolen anser att beloppet är för lågt eller för högt.

11. Hur och till vem betalas underhållet ut?

Under ett pågående mål om äktenskapsskillnad eller hemskillnad och efter äktenskapsskillnad eller hemskillnad betalas underhåll ut till den make som är berättigad till underhåll.

Bidrag för ett barns underhåll och utbildning betalas antingen av en förälder till den andra föräldern eller till den person i vars vård barnet anförtrotts. Om barnet är myndigt, kan domstolen besluta, eller föräldrarna komma överens om, att bidraget helt eller delvis ska utbetalas direkt till barnet.

Till börjanTill början

12. Om den underhållsskyldige inte betalar frivilligt, vilka åtgärder kan vidtas för att tvinga honom eller henne att betala?

Det finns flera sätt på vilka mottagaren kan tvinga den underhållsskyldige att betala underhållet.

Civilrättsliga åtgärder

Den underhållsberättigade har flera möjligheter:

 • Han eller hon kan vända sig till domstol för att få betalning direkt från den f.d. makens inkomster (lön, pensioner och räntor och eventuella fordringar på utomstående) i den omfattning och på de villkor som domstolen fastställer, utan inblandning av sin f.d. make och utan att det påverkar utomståendes rättigheter. Domstolens beslut kan ändras om omständigheterna förändras.
 • Han eller hon kan använda sig av de vanliga exekutiva åtgärder som anges i lag, dvs. utmätning av pengar (t.ex. från ett bankkonto) , utmätning av lös egendom (bil, smycken etc.) och utmätning av fast egendom (hus, mark etc.).

Straffrättsliga åtgärder

Mottagaren av underhållet kan göra brottsanmälan för följande:

 • Övergivande av familj är ett brott som kan bestraffas med fängelse i mellan en månad och ett år och böter på mellan 251 och 2 500 euro, eller det ena av dessa straff. Det förutsätter att den underhållsskyldige helt eller delvis har smitit undan sin lagstadgade underhållsskyldighet, antingen genom att vägra att fullgöra sina skyldigheter trots att han skulle ha klarat av att fullgöra dem, eller genom att han själv har försatt sig i en sådan situation att han inte kan fullgöra dem.
  Denna möjlighet kan bli aktuell vid föräldrars underhållskyldighet gentemot sina barn, makars underhållsskyldighet gentemot varandra och en adoptivförälders underhållsskyldighet gentemot adoptivbarnet. Brottet kan också ge rätt till skadestånd för att ersätta ekonomisk eller annan skada som orsakats av upplösningen av ett äktenskap.
 • Att bedrägligen utge sig för att vara insolvent är ett brott som kan bestraffas med fängelse i mellan sex månader och tre år och böter på mellan 500 och 12 500 euro, eller det ena av dessa straff. Det förutsätter att den underhållsskyldige, kanske till och med före domstolens beslut, har sett till att göra sig insolvent eller har förvärrat sin insolvens, genom att öka sina skulder eller minska sina tillgångar, eller också genom att gömman undan en del av sina tillgångar i syfte att försvåra verkställandet av en dom om underhåll som meddelats av domstol.
  Med dom om underhåll likställs domstolsbeslut om skyldighet att bidra till kostnaderna i äktenskapet, av domstol godkända avtal om skyldighet att bidra till kostnaderna i äktenskapet samt bestämmelser om underhåll som anges i avtal som ingåtts före äktenskapsskillnaden.

Innan de rättsliga åtgärderna inleds uppmanar en polis den underhållsskyldige att vidta rättelse. Om den underhållsskyldiges vistelseort är okänd krävs ingen sådan uppmaning.

Till börjanTill början

13. Finns det något organ eller någon central eller lokal myndighet som kan hjälpa mig att driva in underhållet?

På begäran av den underhållsberättigade kan den nationella solidaritetsfonden driva in hela det förfallna underhåll som borde ha betalats till en make, en släkting i rakt uppåtstigande led eller en avkomling. Den nationella solidaritetsfonden träder i mottagarens ställe för indrivningen av underhållet. När den underhållsskyldige underrättats om de belopp som är föremål för indrivningen måste han eller hon överföra beloppet till ordföranden för den nationella solidaritetsfonden.

14. Kan organet eller myndigheten träda i den underhållsskyldiges ställe och själv betala hela eller en del av underhållet?

Den nationella solidaritetsfonden kan under vissa förhållanden betala ut underhållet i den underhållsskyldiges ställe. Den underhållsberättigade eller dennes ställföreträdare ska lämna in ansökan om betalning till ordföranden för den nationella solidaritetsfonden.

Ansökan ska godkännas av ordföranden eller dennes företrädare om den underhållsberättigade styrker att

 1. han eller hon (eller ställföreträdaren) bor lagligt i landet sedan fem år tillbaka,
 2. underhållet har fastställts genom domstolsbeslut som vunnit laga kraft i Luxemburg,
 3. underhållet inte har kunnat drivas in helt eller delvis trots att man försökt driva in det på civilrättslig väg,
 4. han eller hon befinner sig i en svår ekonomisk situation.

Även om villkoret i punkt (c) inte är uppfyllt ska ansökan godkännas om de tillgängliga verkställighetssätten förefaller vara dömda att misslyckas eller om den underhållsskyldige är bosatt utomlands. Eventuella invändningar prövas av fredsdomaren på den ort där den underhållsberättigade bor. Talan ska väckas hos fredsdomaren inom fyrtio dagar från och med underrättelse om ordförandens beslut.

Till börjanTill början

Den underhållsberättigade har enligt lag rätt till rättshjälp. Från och med att ansökan tagits emot till dess att solidaritetsfonden slutar att betala underhållet får den underhållsberättigade inte vidta några andra åtgärder mot den underhållsskyldige för att driva in underhållet.

Om enbart sökanden bor i Luxemburg och den underhållsskyldige är bosatt i ett annat land:

15. Kan sökanden få hjälp av ett organ eller en central eller lokal myndighet i Luxemburg?

Enligt New York-konventionen av den 20 juni 1956 om indrivning av underhållsbidrag i utlandet kan en sökande i Luxemburg, om den underhållsskyldige bor utomlands, vända sig till Procureur Général d’Etat för att driva in underhåll.

16. Om ja, hur kan organet eller myndigheten kontaktas?

Den underhållsberättigade ska lämna in ansökan till Procureur Général d’Etat. Ansökan bör åtföljas av alla nödvändiga handlingar, bland annat en fullmakt att handla i den underhållsberättigades namn, ett foto av den underhållsberättigade och om möjligt ett foto av den underhållsskyldige.

Procureur Général d’Etat

Parquet Général

12, Côte d’Eich

L-1450 Luxemburg

17. Vilken typ av hjälp kan sökanden få från organet eller myndigheten?

Procureur Général d’Etat översänder handlingarna till den utländska myndigheten, om man inte anser att ansökan är ogrundad. Procureur Général d’Etat kan informera den utländska myndigheten om huruvida man anser att ansökan är välgrundad och kan vidare rekommendera den utländska myndigheten att sökanden ska få rättshjälp och beviljas avgiftsbefrielse.

Om sökanden bor i ett annat land och den underhållsskyldige bor utomlands:

18. Kan sökanden lämna in en ansökan direkt till ett organ eller en central eller lokal myndighet i Luxemburg?

En sökande som är bosatt i ett annat land än Luxemburg bör vända sig till den behöriga myndigheten i det land där han eller hon är bosatt. Han eller hon kan inte vända sig direkt till ett organ eller en myndighet i Luxemburg.

19. Om ja, hur kan organet eller myndigheten kontaktas?

Inte aktuellt.

20. Vilken typ av hjälp kan sökanden få från organet eller myndigheten?

Inte aktuellt.

Ytterligare information

« Underhållsskyldighet - Allmän information | Luxemburg - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 18-05-2005

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Vad omfattar begreppen ”underhåll” och ”underhållsskyldighet” enligt luxemburgsk lag? 1.
2. Upp till vilken ålder kan ett barn få underhållsbidrag? 2.
3. I vilka fall är luxemburgsk lag tillämplig? 3.
4. Om luxemburgsk lag inte är tillämplig, vilken lag tillämpar de luxemburgska domstolarna? 4.
5. Ska sökanden vända sig till ett särskilt organ, en central eller lokal myndighet eller domstol för att få underhåll? 5.
6. Kan en ansökan göras för en släktings, en närståendes eller ett underårigt barns räkning? 6.
7. Om sökanden tänker ta ärendet till domstol, hur vet han eller hon vilken domstol som är behörig? 7.
8. Måste sökanden gå via en mellanhand för att inleda en domstolsprocess (t.ex. en advokat, ett särskilt organ eller en central eller lokal myndighet) ? Om inte, hur går man tillväga? 8.
9. Måste sökanden betala avgifter för att inleda en process? Om ja, hur mycket? Om sökandens ekonomiska tillgångar är otillräckliga, kan man få rättshjälp för att täcka rättegångskostnaderna? 9.
10. Vilken typ av underhåll kan domstolen bevilja? Om underhållsbidrag beviljas, hur fastställs det? Kan domstolens beslut ändras för att ta hänsyn till ändrade levnadskostnader eller familjeförhållanden? 10.
11. Hur och till vem betalas underhållet ut? 11.
12. Om den underhållsskyldige inte betalar frivilligt, vilka åtgärder kan vidtas för att tvinga honom eller henne att betala? 12.
13. Finns det något organ eller någon central eller lokal myndighet som kan hjälpa mig att driva in underhållet? 13.
14. Kan organet eller myndigheten träda i den underhållsskyldiges ställe och själv betala hela eller en del av underhållet? 14.
Om enbart sökanden bor i Luxemburg och den underhållsskyldige är bosatt i ett annat land: Om enbart sökanden bor i Luxemburg och den underhållsskyldige är bosatt i ett annat land:
15. Kan sökanden få hjälp av ett organ eller en central eller lokal myndighet i Luxemburg? 15.
16. Om ja, hur kan organet eller myndigheten kontaktas? 16.
17. Vilken typ av hjälp kan sökanden få från organet eller myndigheten? 17.
Om sökanden bor i ett annat land och den underhållsskyldige bor utomlands: Om sökanden bor i ett annat land och den underhållsskyldige bor utomlands:
18. Kan sökanden lämna in en ansökan direkt till ett organ eller en central eller lokal myndighet i Luxemburg? 18.
19. Om ja, hur kan organet eller myndigheten kontaktas? 19.
20. Vilken typ av hjälp kan sökanden få från organet eller myndigheten? 20.
 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket