Europese Commissie > EJN > Alimentatievorderingen > Luxemburg

Laatste aanpassing: 18-05-2005
Printversie Voeg toe aan favorieten

Alimentatievorderingen - Luxemburg

EJN logo

Deze pagina is vervallen. De pagina wordt bijgewerkt en verplaatst naar het Europees e-justitieportaal.


 

1. Wat betekenen de begrippen "alimentatie" en "alimentatievordering" in het Luxemburgs recht?

Als uitdrukking van solidariteit binnen de familie wijst de onderhoudsplicht op de door de wetgever opgelegde verplichting materiële hulp aan bepaalde familieleden te verlenen. Het betreft met name de verplichting voor ouders hun kinderen te voeden, te onderhouden en op te voeden. Ook de alimentatie die tussen echtgenoten betaald dient te worden bij echtscheiding evenals de onderhoudsplicht bij adoptie van een kind vallen hieronder.

De regel “alimentatie kan niet oplopen” betekent dat alimentatie bestemd is te voorzien in huidige en toekomstige behoeften, niet voor het terugbetalen van in het verleden gedane uitgaven. Deze regel heeft de juridische waarde van een eenvoudig vermoeden, dat wil zeggen de regel kan mislukken als de alimentatiegerechtigde het bewijs levert dat hij hetzij schulden heeft moeten aangaan om in zijn onderhoud te kunnen voorzien, hetzij dat hij er moeite voor heeft gedaan of dat het niet mogelijk was te handelen.

Een alimentatievordering kan niet worden gecompenseerd, tenzij de vordering waarmee deze gecompenseerd kan worden ook een vorm van alimentatie is.

Wie kan aanspraak maken op alimentatie jegens andere personen?

 • ouders jegens hun kinderen

De vader en moeder hebben de plicht hun kind te voeden en te onderhouden. Dit kind heeft het recht zijn alimentatievordering te doen gelden op welk moment dan ook en om het even tegen zijn vader of zijn moeder voor het geheel.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

 • kinderen jegens hun ouders

Kinderen zijn verplicht hun vader en moeder te onderhouden als deze behoeftig zijn.

De onderhoudsplicht tussen echtgenoten primeert boven die van andere alimentatieplichtigen. Zo heeft het gemeenschappelijke kind pas een onderhoudsplicht jegens zijn moeder als de vader niet in haar onderhoud kan voorzien.

 • gescheiden echtgenoten onderling

De rechtbank die de echtscheiding uitspreekt kan aan een van de partijen de verplichting opleggen alimentatie te betalen aan de andere. De toelage moet beantwoorden aan de behoeften van de alimentatiegerechtigde en in verhouding staan tot de middelen van de alimentatieplichtige.

Er is geen enkele alimentatie verschuldigd aan de partij die als enige schuld heeft aan de echtscheiding wegens vastgestelde redenen of die samenleeft met een derde. Personen die in een gemeenschappelijk huis leven, worden verondersteld samen te leven.

De alimentatie kan altijd worden herzien en herroepen. De alimentatie wordt herroepen als er geen noodzaak meer voor bestaat. De alimentatie is ambtshalve niet meer verschuldigd als de alimentatiegerechtigde hertrouwd is, vanaf de eerste maand volgend op het hertrouwen. De alimentatie is op verzoek niet meer verschuldigd als de alimentatiegerechtigde samenleeft met een derde.

De alimentatievordering kan bovendien voorwerp zijn van een overeenkomst of een opzegging. De convenanten die tussen echtgenoten zijn gesloten zijn geldig zolang de situatie van de alimentatiegerechtigde of de alimentatieplichtige die in aanmerking is genomen voor het sluiten ervan voortduurt.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

 • anderen

Het betreft:

 • echtgenoten tijdens het huwelijk, inclusief tijdens de echtscheidingsprocedure en bij een beslissing over scheiding van tafel en bed;
 • kinderen jegens hun grootouders of andere voorouders;
 • de nalatenschap van de vooroverleden echtgenoot, zelfs bij scheiding van tafel en bed, jegens de langstlevende echtgenoot;
 • schoonzoons en schoondochters jegens hun schoonouders en omgekeerd.

De onderhoudsplichten zijn wederzijds. Niettemin kan de rechter, als de alimentatiegerechtigde ernstig tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen jegens de alimentatieplichtige, deze geheel of gedeeltelijk ontslaan van de alimentatieschuld.

In welke gevallen?

De voorwaarde voor alimentatie is dat er een behoefte bestaat. Iedereen wordt verondersteld inkomsten te kunnen vinden, ten minste door zijn werk, zodat de alimentatieplichtige moet aantonen om welke reden hij niet kan gaan werken, als hij zonder werk is, of waarom hij, terwijl hij wel een betaalde activiteit verricht, niet de alimentatie kan betalen die door de alimentatiegerechtigde wordt gevraagd. Het bedrag van de alimentatie wordt bepaald afhankelijk van de behoefte van de alimentatiegerechtigde en het vermogen van de alimentatieplichtige.

Tijdens de echtscheidingsprocedure wordt bij de alimentatie rekening gehouden met de levensstandaard van het echtpaar tijdens het huwelijk, in die zin dat de alimentatiegerechtigde echtgenoot de mogelijkheid heeft een levensstijl in stand te houden die vergelijkbaar is met die tijdens het gemeenschappelijke leven.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Nadat de echtscheiding is uitgesproken, verandert de situatie volledig. Vanaf dat moment eindigt namelijk de plicht tot bijstand die de echtgenoten elkaar tijdens het huwelijk wederzijds verschuldigd zijn, en iedere echtgenoot dient voorzover mogelijk in zijn behoeften te voorzien en actief bij te dragen aan de vormgeving van zijn eigen economische toekomst. De alimentatie heeft betrekking op het levensonderhoud en kan niet worden gezien als schadevergoeding. Het enige doel ervan is het levensonderhoud van de gescheiden echtgenoot te verzekeren.

Dientengevolge moet de gescheiden echtgenoot bewijzen dat hij geen betaald werk kan verrichten en dat hij geen geldelijke middelen of voldoende inkomsten heeft om in zijn persoonlijk onderhoud te voorzien. De alimentatie wordt binnen de grenzen van de financiële mogelijkheden van de alimentatieplichtige vastgesteld, met als enig criterium dat de middelen onvoldoende zijn voor persoonlijk levensonderhoud van de alimentatiegerechtigde.

2. Tot welke leeftijd kan een kind aanspraak maken op alimentatie?

Het kind heeft in ieder geval zo lang het minderjarig is recht op alimentatie.

Vanaf het moment dat het meerderjarig is, heeft het kind recht op alimentatie zolang het nog niet financieel zelfstandig is en met name bij voortzetting van hoger onderwijs of een beroepsopleiding. Doel is het kind financieel onafhankelijk te laten worden door het uitoefenen van een beroep. Gezien het feit dat het voortzetten van een studie geen absoluut recht is, kunnen regelmatig schoolbezoek, maar ook goede examenresultaten voorwaarden zijn voor het handhaven van de alimentatie.

Als de plicht tot onderhoud en onderwijs is afgelopen, geldt de algemene regel voor onderhoudsplicht, op voorwaarde dat de aanvrager zijn behoefte aantoont.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

3. In welke gevallen is Luxemburgs recht van toepassing?

Het Verdrag van Den Haag van 2 oktober 1973 inzake de wet die van toepassing is op onderhoudsverplichtingen is van kracht in Luxemburg en vormt het gemene recht als wetten inzake onderhoudsverplichtingen met elkaar in botsing komen die voortvloeien uit gezinsrelaties, verwantschap, huwelijk of verbintenis, met inbegrip van de onderhoudsverplichtingen jegens buiten het huwelijk geboren kinderen. Dit verdrag komt in de plaats van het Verdrag van Den Haag van 24 oktober 1956 nopens de wet welke op alimentatieverplichtingen jegens kinderen toepasselijk is, die uitsluitend de onderhoudsverplichting beoogt jegens minderjarige kinderen en die van toepassing blijft op de betrekkingen met landen die het daarop volgende algemene verdrag niet hebben geratificeerd.

Het Verdrag van Den Haag van 1973 bevat een algemene regel, subsidiaire regels en afwijkingen. In principe is de toepasselijke wet de wet van de gewoonlijke verblijfplaats van de alimentatiegerechtigde. Als deze wet aan de alimentatiegerechtigde geen enkel recht op alimentatie toekent, is de gemeenschappelijke nationale wet van de alimentatiegerechtigde en de alimentatieplichtige van toepassing. Als deze wet eveneens het recht op alimentatie weigert, wordt de wet van de rechter toegepast bij wie de zaak aanhangig is gemaakt. Er wordt een afwijkend stelsel toegepast voor verwanten, bij ontbinding van het huwelijk (echtscheiding, scheiding van tafel en bed, nietigverklaring van het huwelijk) , bij exclusieve lokalisatie in Luxemburg en indien een overheidsinstelling alimentatiegerechtigde is.

Het Luxemburgs recht wordt vooral in de volgende gevallen toegepast op de onderhoudsverplichting:

Bovenkant paginaBovenkant pagina

 • als de alimentatieplichtige en de alimentatiegerechtigde beiden de Luxemburgse nationaliteit hebben en als de gewoonlijke verblijfplaats van de alimentatieplichtige in Luxemburg is;
 • als gewoonlijke verblijfplaats van de alimentatiegerechtigde in Luxemburg is;
 • als de zaak aan een Luxemburgse rechtbank is voorgelegd en volgens de wet van de gewoonlijke verblijfplaats van de alimentatiegerechtigde of de wet van de gezamenlijke nationaliteit de alimentatiegerechtigde geen recht op alimentatie heeft;
 • als de alimentatiegerechtigde een openbare Luxemburgse instelling is, zoals het 'Fonds national de solidarité' [nationaal solidariteitsfonds];
 • wat betreft de onderhoudsverplichting tussen echtgenoten in het kader van een procedure voor de ontbinding van het huwelijk, is de toepasselijke wet voor de beslissing van de ontbinding van het huwelijk het Luxemburgs recht.

4. Het recht van welk land passen Luxemburgse gerechten toe wanneer hun eigen recht niet van toepassing is?

Als de alimentatiegerechtigde en de alimentatieplichtige beiden hun gewoonlijke verblijfplaats op Luxemburgs grondgebied hebben, wordt in principe het Luxemburgs recht toegepast, tenzij de alimentatiegerechtigde, onder toepassing van het Verdrag van Den Haag van 1973, de wet van de gezamenlijke nationaliteit laat gelden als zij beiden een buitenlandse nationaliteit hebben. In dat geval passen de Luxemburgse gerechten deze gemeenschappelijke buitenlandse wet toe.

De door het voornoemd verdrag als toepasselijk aangewezen wet regelt voornamelijk de volgende zaken: het bestaan van een onderhoudsverplichting, de termijn voor de rechtsvordering, de bevoegdheid en hoedanigheid om te handelen alsmede de wijze waarop het bedrag van de toelage wordt vastgesteld. Ongeacht de inhoud van de toepasselijke wet dient het bedrag van de alimentatie altijd te worden vastgesteld afhankelijk van de behoefte van de alimentatiegerechtigde en de inkomsten van de alimentatieplichtige.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

5. Moet de schuldeiser zich voor de erkenning van zijn alimentatievordering wenden tot een bepaalde organisatie, een (centrale of lokale) bestuurlijke instantie of tot een gerecht?

De aanvrager van alimentatie moet zich in principe wenden tot de vrederechter om alimentatie te eisen. Als het verzoek om alimentatie samenhangt met een echtscheidingsprocedure of scheiding van tafel en bed, geeft de arrondissementsrechtbank, die uitspraak doet over de echtscheiding of de scheiding van tafel en bed, eveneens de beslissing betreffende het verzoek om alimentatie.

6. Kan het verzoek worden ingediend uit naam van een familielid, een naaste of een minderjarige?

De ouder die de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt voor een minderjarig kind, respectievelijk verantwoordelijk is voor een meerderjarige nakomeling, kan aan de rechtbank een bijdrage voor het onderhoud en de opvoeding van dit kind vragen. Als de alimentatiegerechtigde onder voogdij staat, kan alleen de voogd in zijn naam handelen.

7. Hoe weet een verzoeker die naar de rechter wil stappen welk gerecht bevoegd is?

Voor aanvragen over betaling of herziening van de alimentatie kan de aanvrager naar de rechtbank van zijn woonplaats gaan of naar de rechtbank in de woonplaats van de gedaagde.

8. Heeft de verzoeker een vertegenwoordiger (advocaat of anderszins) nodig om de zaak aanhangig te maken? Zo nee, welke procedure moet hij volgen?

Als het niet gaat om een echtscheidingsprocedure of een scheiding van tafel en bed, kan de aanvrager de vredesrechter inschakelen per dagvaarding die door een gerechtsdeurwaarder aan de tegenpartij betekend dient te worden. Partijen in het geschil hoeven geen gebruik te maken van een advocaat aan het hof.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Als de alimentatie wordt aangevraagd in het kader van een echtscheidingsprocedure of een scheiding van tafel en bed, wordt de zaak met een dagvaarding aanhangig gemaakt bij de arrondissementsrechtbank. De dagvaarding dient door een gerechtsdeurwaarder aan de tegenpartij betekend te worden. Het is verplicht gebruik te maken van een advocaat aan het hof.

De aanvrager moet in ieder geval aan de rechter alle documenten overleggen die zijn behoefte aantonen. Het betreft bijvoorbeeld salarisstroken, belastingaanslagen, bewijs van werkloosheid of langdurige ziekte, huur, kinderen ten laste en kosten voor onderhoud en opvoeding, leningen, enz.

9. Zijn er voor de verzoeker kosten verbonden aan de gerechtelijke procedure? Zo ja, hoeveel bedragen deze ongeveer? Kunnen verzoekers met onvoldoende financiële middelen verzoeken om rechtsbijstand?

Bij de kosten waar bij een proces op gerekend dient te worden, moeten ook de gerechtskosten worden genoemd en de procedurevergoeding waartoe de partij die het proces verliest geheel of gedeeltelijk veroordeeld kan worden. In het voorkomende geval moet een honorarium voor een advocaat worden voorzien.

Personen wier inkomsten volgens het Luxemburgse recht als onvoldoende worden beschouwd kunnen voor rechtsbijstand in aanmerking komen. Hiertoe dienen zij een formulier in te vullen dat verkrijgbaar is bij de centrale dienst maatschappelijk werk. Dit formulier moet gericht worden tot de territoriaal bevoegde deken van de orde van advocaten die de beslissing geeft.

De rechtsbijstand strekt zich uit tot alle kosten met betrekking tot procedures of handelingen waarvoor deze is toegekend. De rechtsbijstand strekt zich met name uit tot het zegelrecht en registratierecht, griffiekosten, bezoldiging van advocaten, rechten en kosten van een gerechtsdeurwaarder, kosten en honoraria van specialisten, getuigengeld, honoraria van vertalers en tolken, kosten voor schriftelijke verklaringen, reiskosten, rechten en kosten van inschrijvingsformaliteiten, hypotheken en pandgeving evenals tot kosten voor het plaatsen van advertenties in kranten.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

10. Welke vorm heeft de door het gerecht toegestane bijstand naar alle waarschijnlijkheid? Wanneer er sprake is van alimentatie, hoe wordt de hoogte ervan dan bepaald? Hoe wordt de alimentatie aangepast aan de ontwikkeling van de kosten voor levensonderhoud en gewijzigde familieomstandigheden?

 • Over de vorm van de bijstand

Tijdens de procedure en na de beslissing over de echtscheiding of de scheiding van tafel en bed heeft de bijstand meestal de vorm van een maandelijks betaalde alimentatie. De bijstand kan echter eveneens de vorm aannemen van een kapitaal dat hetzij uit een geldbedrag bestaat, hetzij uit afstand van goederen in natura.

De bijdrage voor het onderhoud en de opleidingopvoeding van het kind kan bestaan uit hetzij een maandelijks te betalen alimentatie, hetzij uit gehele of gedeeltelijke rechtstreekse betaling van ten gunste van het kind te maken kosten. En tot slot kan bijstand worden verleend in de vorm van een woon- en gebruiksrecht.

Als de alimentatieplichtige kan aantonen dat hij de toelage niet kan betalen, kan de rechtbank gelasten dat hij degene aan wie hij alimentatie verschuldigd is in zijn huis opneemt en deze persoon voedt en onderhoudt.

 • Over de vaststelling van de bijstand

Er bestaat geen referentieschaal. Het bedrag van de bijstand wordt bepaald afhankelijk van de inkomsten van de alimentatieplichtige en de behoeften van de alimentatiegerechtigde.

 • Over de indexering

Om de bijstand aan te passen aan de ontwikkelingen van de kosten van het levensonderhoud kan de rechter zelfs ambtshalve besluiten dat de alimentatie wordt geïndexeerd op een wettelijk vastgestelde indexeringsclausule

Bovenkant paginaBovenkant pagina

 • Over de herziening

Bij nieuwe gegevens kan de alimentatie naar boven of beneden worden bijgesteld en zelfs worden opgeheven. Als partijen niet tot een overeenkomst zijn gekomen, besluit de rechtbank tot ontheffing of vermindering.

Het principe van de veranderlijkheid van de alimentatie afhankelijk van de behoeften van de alimentatiegerechtigde en het vermogen van de alimentatieplichtige is van openbare orde. Dit principe houdt in dat de rechter het recht heeft het bedrag van de alimentatie datie in overeenstemming tussen partijen is vastgesteld te wijzigen. Dit recht geldt niet alleen als er zich een verandering voordoet in de respectieve omstandigheden van de alimentatiegerechtigde en de alimentatieplichtige, maar ook als er geen veranderingen zijn en de rechter constateert dat het bedrag onvoldoende of overdreven is.

11. Hoe en aan wie wordt de alimentatie betaald?

Tijdens de procedure en na de beslissing over de echtscheiding of de scheiding van tafel en bed wordt de alimentatie betaald aan de begunstigde echtgenoot.

De bijdrage voor onderhoud en opvoeding van het kind wordt uitgekeerd door een van de ouders aan de andere of aan degene aan wie het kind is toevertrouwd. Als het kind meerderjarig is, kan de rechter besluiten of kunnen de ouders overeenkomen dat de toelage geheel of gedeeltelijk wordt uitgekeerd aan het kind zelf.

12. Hoe kan een tot betaling van alimentatie verplichte persoon die niet vrijwillig betaalt tot betaling worden gedwongen?

De alimentatiegerechtigde beschikt over verschillende middelen om de weerspannige alimentatieplichtige te verplichten de alimentatie te betalen:

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Op burgerlijk niveau

De alimentatiegerechtigde heeft verschillende mogelijkheden:

 • Hij kan de rechter inschakelen om toestemming te krijgen om, met uitsluiting van de ex-partner en onverminderd de rechten van derden, diens inkomsten, de opbrengsten uit zijn werk zoals pensioenen en rentes die hem toekomen en alle andere door derden aan hem verschuldigd bedragen te ontvangen in de verhoudingen en onder de voorwaarden zoals door de rechter bepaald. Deze beslissing is onderhevig aan herziening als de omstandigheden veranderen.
 • Hij kan gebruikmaken van maatregelen voor tenuitvoerlegging van het gemene recht, te weten derdenbeslag (bijvoorbeeld op een bankrekening) , inbeslagneming van een roerend goed (auto, sieraden, enz.) of inbeslagneming van een onroerend goed (huis, terrein, enz.).

Op strafrechtelijk niveau

De alimentatiegerechtigde kan een strafrechtelijke klacht indienen voor de volgende delicten:

 • Het delict ‘verlating van familie’ wordt bestraft met een gevangenisstraf van een maand tot een jaar en een boete van 251 EUR tot 2 500 EUR of slechts één van deze straffen. Dit delict veronderstelt dat de alimentatieplichtige zich jegens de alimentatiegerechtigde onttrekt aan de volledige of gedeeltelijke onderhoudsverplichting waartoe hij volgens de wet is gehouden, of dat hij heeft geweigerd aan deze verplichting te voldoen terwijl hij er wel toe in staat was, of dat hij door zijn eigen schuld niet in staat is aan de verplichting te voldoen.
  Dit delict heeft betrekking op de onderhoudsverplichting van ouders jegens hun kind, op die van echtgenoten onderling en op de onderhoudsverplichting van degene die een kind adopteert jegens het geadopteerde kind. Onder het delict valt ook de veroordeling tot schadeloosstelling van de materiële of immateriële schade die wordt geleden door de ontbinding van het huwelijk.
 • Het delict ‘bedrieglijk onvermogen’ wordt bestraft met een gevangenisstraf van zes maanden tot drie jaar en een boete van 500 EUR tot 12 500 EUR of slechts één van deze straffen. Dit delict veronderstelt dat de alimentatieplichtige, zelfs al voordat de gerechtelijke beslissing wordt gegeven, zijn onvermogen heeft georganiseerd of verergerd, hetzij door zijn passiva te verhogen of zijn activa te verminderen, hetzij door bepaalde goederen te verbergen om zich te onttrekken aan tenuitvoerlegging van een door een burgerlijke rechtbank uitgesproken veroordeling inzake alimentatie.

Met een dergelijke veroordeling worden gerechtelijke beslissingen gelijkgesteld en gerechtelijk goedgekeurde convenanten over de verplichting om uitkeringen, subsidies of bijdragen aan de huwelijkse lasten te betalen, evenals bepalingen over alimentatie in convenanten die vóór de echtscheiding zijn opgesteld met wederzijdse instemming.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Voordat het delict wordt vervolgd, wordt de alimentatieplichtige verhoord door de Luxemburgse politie. Van dit verhoor wordt proces-verbaal opgemaakt. Als de alimentatieplichtige geen bekende verblijfplaats heeft, is aanhouding niet vereist.

13. Helpen organisaties of (centrale of lokale) bestuurlijke instanties bij de inning van alimentatie?

Op verzoek van de alimentatiegerechtigde kan het nationale solidariteitsfonds overgaan tot inning van alle aan een echtgenoot, voorouder of afstammeling verschuldigde alimentatie. Voor de bedragen die dit fonds moet innen, treedt het in de plaats van de vorderingen en garanties van de alimentatiegerechtigde voor de inning van de alimentatie. Vanaf het moment dat de bedragen van de inning officieel aan de alimentatieplichtige bekend zijn gemaakt moet hij deze bedragen in handen van de voorzitter van het nationale solidariteitsfonds geven.

14. Kunnen deze de alimentatie in plaats van de schuldenaar geheel of gedeeltelijk zelf betalen?

Het nationale solidariteitsfonds kan onder bepaalde voorwaarden de alimentatie betalen in plaats van de alimentatieplichtige. Het verzoek om betaling wordt door de alimentatiegerechtigde of door zijn wettelijke vertegenwoordiger gericht tot de voorzitter van het nationale solidariteitsfonds.

Dit verzoek wordt door de voorzitter of zijn plaatsvervanger toegelaten als de alimentatiegerechtigde aantoont:

 1. dat hij zijn wettelijke woonplaats in het land heeft en dat hijzelf of zijn wettelijke vertegenwoordiger er sinds vijf jaar woont;
 2. dat de alimentatie is vastgesteld door een gerechtelijke beslissing die uitvoerbaar is in het Groothertogdom Luxemburg;
 3. dat het niet mogelijk was gehele of gedeeltelijke inning van de toelage te verkrijgen door een maatregel van daadwerkelijk uitgeoefend privaatrecht;
 4. dat hij zich in een economisch moeilijke situatie bevindt.

Zelfs als niet wordt voldaan aan de onder c) genoemde voorwaarde, wordt het verzoek toegelaten wanneer beroep op de uitvoeringsmaatregelen tot mislukken gedoemd lijkt of als de alimentatieplichtige in het buitenland woont. Eventuele onenigheden vallen onder de bevoegdheid van de vredesrechter van de woonplaats van de alimentatiegerechtigde. De vredesrechter moet worden ingeschakeld binnen veertig dagen na de betekening van de president.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Alimentatiegerechtigden hebben van rechtswege recht op rechtsbijstand. Vanaf de toelating van het verzoek tot het moment dat het fonds ophoudt te betalen, kan de alimentatiegerechtigde geen enkele rechtsvordering instellen tegen de alimentatieplichtige voor het innen van zijn toelage.

Als de verzoeker zijn verblijfplaats in Luxemburg heeft, maar de schuldenaar in het buitenland:

15. Kan de verzoeker aanspraak maken op hulp van een organisatie of (centrale of lokale) bestuurlijke instantie?

Krachtens het Verdrag van New York van 20 juni 1956 betreffende de invordering van onderhoudsbijdragen in het buitenland kan de verzoeker die zich in Luxemburg bevindt en de alimentatieplichtige zich in het buitenland bevindt, zich richten tot de landelijke procureur-generaal om in aanmerking te komen voor alimentatie.

16. Zo ja, hoe luiden de namen en adressen van deze organisaties of bestuurlijke instanties?

De alimentatiegerechtigde richt het verzoek tot de autoriteit die het verzoek toezendt aan de landelijke procureur-generaal. Het verzoek moet vergezeld gaan van alle relevante gegevens, zoals een volmacht houdende toestemming om te mogen handelen in naam van de alimentatiegerechtigde, een foto van de alimentatiegerechtigde en, indien mogelijk, een foto van de alimentatieplichtige.

Procureur Général d'Etat (landelijke procureur-generaal)

Parquet Général

12, Côte d’Eich

L-1450 Luxemburg

17. In welke vorm bieden deze organisaties of bestuurlijke instanties hulp?

De landelijke procureur-generaal draagt het dossier over aan de buitenlandse autoriteit, tenzij deze het verzoek als voorbarig beschouwd. Hij kan de buitenlandse autoriteit zijn mening geven over de gegrondheid van het verzoek. Bovendien kan hij deze autoriteit aanraden de alimentatiegerechtigde in aanmerking te laten komen voor rechtsbijstand en vrijstelling van kosten.

Als de verzoeker zich in een ander land bevindt en de alimentatieplichtige zich in het buitenland bevindt:

18. Kan de verzoeker zich rechtstreeks wenden tot deze organisaties of bestuurlijke instanties?

De verzoeker die zich in een ander land dan Luxemburg bevindt, moet zich wenden tot de bevoegde overheid van het land waar hij zich bevindt. Hij kan zich niet rechtstreeks wenden tot een Luxemburgse instantie of overheidsinstelling.

19. Zo ja, hoe luiden de namen en adressen van deze organisaties en bestuurlijke instanties?

N.v.t.

20. In welke vorm bieden deze organisaties of bestuurlijke instanties hulp?

N.v.t.

Nadere inlichtingen

« Alimentatievorderingen - Algemene informatie | Luxemburg - Algemene informatie »

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 18-05-2005

 

INHOUDSOPGAVE

1. Wat betekenen de begrippen "alimentatie" en "alimentatievordering" in het Luxemburgs recht? 1.
2. Tot welke leeftijd kan een kind aanspraak maken op alimentatie? 2.
3. In welke gevallen is Luxemburgs recht van toepassing? 3.
4. Het recht van welk land passen Luxemburgse gerechten toe wanneer hun eigen recht niet van toepassing is? 4.
5. Moet de schuldeiser zich voor de erkenning van zijn alimentatievordering wenden tot een bepaalde organisatie, een (centrale of lokale) bestuurlijke instantie of tot een gerecht? 5.
6. Kan het verzoek worden ingediend uit naam van een familielid, een naaste of een minderjarige? 6.
7. Hoe weet een verzoeker die naar de rechter wil stappen welk gerecht bevoegd is? 7.
8. Heeft de verzoeker een vertegenwoordiger (advocaat of anderszins) nodig om de zaak aanhangig te maken? Zo nee, welke procedure moet hij volgen? 8.
9. Zijn er voor de verzoeker kosten verbonden aan de gerechtelijke procedure? Zo ja, hoeveel bedragen deze ongeveer? Kunnen verzoekers met onvoldoende financiële middelen verzoeken om rechtsbijstand? 9.
10. Welke vorm heeft de door het gerecht toegestane bijstand naar alle waarschijnlijkheid? Wanneer er sprake is van alimentatie, hoe wordt de hoogte ervan dan bepaald? Hoe wordt de alimentatie aangepast aan de ontwikkeling van de kosten voor levensonderhoud en gewijzigde familieomstandigheden? 10.
11. Hoe en aan wie wordt de alimentatie betaald? 11.
12. Hoe kan een tot betaling van alimentatie verplichte persoon die niet vrijwillig betaalt tot betaling worden gedwongen? 12.
13. Helpen organisaties of (centrale of lokale) bestuurlijke instanties bij de inning van alimentatie? 13.
14. Kunnen deze de alimentatie in plaats van de schuldenaar geheel of gedeeltelijk zelf betalen? 14.
Als de verzoeker zijn verblijfplaats in Luxemburg heeft, maar de schuldenaar in het buitenland: Als de verzoeker zijn verblijfplaats in Luxemburg heeft, maar de schuldenaar in het buitenland:
15. Kan de verzoeker aanspraak maken op hulp van een organisatie of (centrale of lokale) bestuurlijke instantie? 15.
16. Zo ja, hoe luiden de namen en adressen van deze organisaties of bestuurlijke instanties? 16.
17. In welke vorm bieden deze organisaties of bestuurlijke instanties hulp? 17.
Als de verzoeker zich in een ander land bevindt en de alimentatieplichtige zich in het buitenland bevindt: Als de verzoeker zich in een ander land bevindt en de alimentatieplichtige zich in het buitenland bevindt:
18. Kan de verzoeker zich rechtstreeks wenden tot deze organisaties of bestuurlijke instanties? 18.
19. Zo ja, hoe luiden de namen en adressen van deze organisaties en bestuurlijke instanties? 19.
20. In welke vorm bieden deze organisaties of bestuurlijke instanties hulp? 20.
 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk