Eiropas Komisija > ETST > Uzturlīdzekļu prasības > Luksemburga

Pēdējo reizi atjaunots: 13-11-2006
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Uzturlīdzekļu prasības - Luksemburga

EJN logo

Šī lapa ir novecojusi. Pašreiz saturs tiek atjaunināts un tiks publicēts Eiropas e-tiesiskuma portālā.


 

1. Ko sevī ietver jēdzieni "uzturlīdzekļi" un "uzturlīdzekļu maksāšanas pienākums" saskaņā ar Luksemburgas likumiem?

Uzturlīdzekļu maksāšanas pienākums kā ģimenes solidaritātes izpausme nozīmē likumdevēja uzliktu pienākumu sniegt materiālu atbalstu noteiktiem tuviniekiem. Runa jo īpaši ir par vecāku pienākumu nodrošināt ar iztiku, uzturēt un audzināt savus bērnus. Tas attiecas arī uz uzturnaudu, kas vienam no laulātajiem jāmaksā otram šķiršanās gadījumā, kā arī uzturlīdzekļu maksāšanas pienākumu bērna adopcijas gadījumā.

Norma „uzturlīdzekļi nepienākas pēc termiņa izbeigšanās" nozīmē, ka uzturlīdzekļi paredzēti, lai apmierinātu pašreizējās un turpmākās vajadzības, nevis atmaksātu pagājušos izdevumus. Šai normai ir vienkāršas prezumpcijas juridiskais spēks, proti, norma nevar tikt piemērota, ja saņēmējs sniedz pierādījumus vai nu par to, ka viņam vajadzēja taisīt parādus, lai varētu izdzīvot, vai arī, ka viņš nav bijis bezdarbīgs, vai ka viņš nav varējis rīkoties.

Uzturlīdzekļu prasījuma tiesības nevar tikt kompensētas, ja vien prasījuma tiesībām, ar kurām tās kompensējamas, pašām nav uzturlīdzekļu raksturs.

Kādām personām pastāv "uzturlīdzekļu maksāšanas pienākums" attiecībā uz citām?

 • vecākiem attiecībā uz saviem bērniem
  Tēvam un mātei ir pienākums nodrošināt ar iztiku un uzturēt savu bērnu. Bērnam jebkurā laikā ir tiesības celt visas savas uzturlīdzekļu prasījuma tiesības gan pret savu tēvu, gan māti.
 • bērniem attiecībā uz saviem vecākiem
  Bērniem jānodrošina uzturlīdzekļi savam tēvam un mātei, kuri ir trūcīgos apstākļos.

  Lapas augšmalaLapas augšmala

  Uzturlīdzekļu pienākumam starp laulātajiem ir priekšroka salīdzinājumā ar citu uzturlīdzekļu maksātāju pienākumu. Tā, kopīgajam bērnam uzturlīdzekļu maksāšanas pienākums pret māti ir tikai tad, ja tēvs nav spējīgs viņai nodrošināt šos uzturlīdzekļus.


 • šķirtajam laulātajam attiecībā uz savu bijušo laulāto

  Tiesa, kas pasludina laulību par šķirtu, var uzlikt vienai no pusēm par pienākumu maksāt otrai uzturnaudu. Uzturnaudai jāatbilst saņēmēja vajadzībām un jābūt proporcionālai maksātāja iespējām.

  Nekāda uzturnauda nepienākas pusei, kura atzīta par vienīgo atbildīgo par laulības šķiršanu, vai kura ir kopdzīvē ar trešo personu. Par kopdzīvē esošām tiek uzskatītas personas, kurām ir kopīga saimniecība.

  Uzturnauda var tikt pārskatīta un atsaukta. To atsauc gadījumā, ja tā vairs nav nepieciešama. Saņēmēja atkārtotas laulības gadījumā to automātiski izbeidz maksāt ar pirmo mēnesi, kas seko atkārtotā laulībā stāšanās mēnesim. To izbeidz maksāt pēc pieprasījuma, ja saņēmējs ir kopdzīvē ar trešo personu.

  Turklāt uzturlīdzekļu prasījuma tiesības var būt par darījuma vai atteikšanās objektu. Starp laulātajiem slēgtās vienošanās ir spēkā, kamēr saglabājas saņēmēja vai maksātāja stāvoklis, kuru ņemot vērā, tās ir tikušas noslēgtas

 • citām personām

Vēl runa ir par:

 • laulātajiem laulības laikā, tai skaitā arī laulības šķiršanas procesa laikā un gadījumā, ja pieņemts lēmums par laulāto šķirtību;
 • bērniem attiecībā uz saviem vecvecākiem vai citiem augšupējiem radiniekiem;
 • iepriekšējā laulātā, pat šķirtībā esoša, mantojumu attiecībā uz pārdzīvojušo laulāto;
 • znotiem un vedeklām attiecībā uz sievas vecākiem un vīra vecākiem un otrādi.

Uzturlīdzekļu maksāšanas pienākums ir savstarpējs. Tomēr, ja saņēmējs rupji pārkāpj savus pienākumus attiecībā uz maksātāju, tiesnesis var atbrīvot maksātāju no visa uzturlīdzekļu parāda vai no tā daļas.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Kādos gadījumos?

Uzturlīdzekļi ir pakļauti trūcīguma nosacījumam. Tiek uzskatīts, ka vismaz ar savu darbu ikviena persona var iegūt līdzekļus, tādēļ maksātāja pienākums ir pamatot, kāpēc viņam nav iespēju iet strādāt, ja viņš ir bez darba, vai arī, kāda iemesla dēļ viņš, arī strādājot algotu darbu, nevar maksāt saņēmēja prasītos uzturlīdzekļus. Uzturnaudas lielumu nosaka atkarībā no saņēmēja vajadzībām un maksātāja mantiskā stāvokļa.

Izskatot lietu par laulības šķiršanu, uzturnaudu nosaka, ņemot vērā pāra dzīves līmeni laulībā; šajā ziņā tam no laulātajiem, kurš ir uzturlīdzekļu saņēmējs, ir iespējas saglabāt dzīvesveidu, kas līdzinās viņa dzīvesveidam kopdzīves laikā.

Pēc laulības šķiršanas pasludināšanas situācija būtiski mainās. Tiešām, no šī brīža izbeidzas laulāto savstarpējās palīdzības pienākums, kas pastāvēja laulībā, un katram no laulātajiem iespēju robežās jānodrošina savas vajadzības un aktīvi jāpiedalās savas ekonomiskās nākotnes veidošanā. Uzturnaudai ir iztikas nodrošināšanas, nevis kompensācijas raksturs. Tās vienīgais mērķis ir nodrošināt iztikas līdzekļus šķirtajam laulātajam.

No šī brīža šķirtajam laulātajam jāpierāda, ka viņš nav spējīgs strādāt algotu darbu un ka viņam nav pietiekamu mantisko resursu, ne arī ienākumu, lai personīgi nodrošinātu sev iztiku. Uzturlīdzekļu maksātāja finansiālo iespēju robežās uzturnauda jānosaka atkarībā no vienīgā kritērija - uzturlīdzekļu saņēmēja personīgo iztikas līdzekļu nepietiekamība.

Lapas augšmalaLapas augšmala

2. Līdz kādam brīdim bērns var saņemt "uzturlīdzekļus"?

Jebkurā gadījumā bērns uzturlīdzekļus var saņemt līdz pilngadības sasniegšanai.

Sasniedzot pilngadību, bērns var saņemt uzturlīdzekļus, kamēr viņš vēl nav sasniedzis finansiālu patstāvību, jo īpaši sakarā ar mācību turpināšanu augstskolā vai profesionālās apmācības jomā. Mērķis ir, lai viņš iegūtu finansiālu neatkarību, strādājot kādā profesijā. Ņemot vērā, ka mācību turpināšana nepieder pie absolūtām tiesībām, uzturnaudas saglabāšana var tikt pakļauta ne vien nosacījumam par regulāru mācību gaitu turpināšanu, bet arī sekmēm eksāmenos.

Pēc uzturēšanas un izglītības pienākuma pārtraukšanas tiek piemērota vispārējā uzturlīdzekļu maksāšanas pienākuma shēma, ar nosacījumu, ka prasītājs sniedz pierādījumus par savu trūcīgumu.

3. Kādos gadījumos ir piemērojams Luksemburgas likums?

Luksemburgā ir spēkā Hāgas 1973. gada 2. oktobra Konvencija par likumu, kas piemērojams uzturlīdzekļu maksāšanas pienākumam, un tā veido vispārējās tiesības likumu kolīziju gadījumā uzturlīdzekļu maksāšanas pienākuma jomā, kas izriet no ģimenes attiecībām, radniecības, laulības vai svainības, tostarp uzturlīdzekļu maksāšanas pienākumu attiecībā uz bērniem, kuri dzimuši ārpus laulības. Šī konvencija aizstāj Hāgas 1956. gada 24. oktobra Konvenciju par likumu, kas piemērojams uzturlīdzekļu maksāšanas pienākumam attiecībā uz bērniem, kura attiecas vienīgi uz uzturlīdzekļu maksāšanas pienākumu attiecībā uz nepilngadīgiem bērniem, un kura joprojām tiek piemērota attiecībās ar valstīm, kas nav ratificējušas tai sekojošo vispārējo konvenciju.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Hāgas 1973. gada Konvencija paredz vispārēju normu, subsidiāras normas un atkāpes. Principā piemērojams ir uzturlīdzekļu saņēmēja parastajā dzīvesvietas spēkā esošais likums. Ja šis likums neatzīst nekādas saņēmēja tiesības uz uzturlīdzekļiem, ir piemērojams uzturlīdzekļu saņēmēja un maksātāja kopējās valsts likums. Ja arī šis likums atsaka jebkādas tiesības uz uzturlīdzekļiem, ir jāpiemēro tiesas valsts likums. Īpašas atkāpes tiek piemērotas radiniekiem sānu līnijā un svaiņiem laulības izjukšanas gadījumā (laulības šķiršana, laulāto šķirtība, laulības atzīšana par spēkā neesošu), ekskluzīvas Luksemburgā atrašanās gadījumā un tad, ja uzturlīdzekļu maksātājs ir valsts iestāde.

Luksemburgas likums vērsts uz to, lai jo sevišķi piemērotu uzturlīdzekļu maksāšanas pienākumu sekojošos gadījumos:

 • ja gan maksātājam, gan saņēmējam ir Luksemburgas pilsonība un maksātāja parastā dzīvesvieta ir Luksemburgā;
 • ja saņēmēja parastā dzīvesvieta ir Luksemburgā;
 • ja notikusi vēršanās kādā Luksemburgas tiesā un saņēmēja parastās dzīvesvietas likums vai kopējās valsts likums neļauj saņēmējam iegūt uzturlīdzekļus;
 • ja uzturlīdzekļu maksātājs ir Luksemburgas valsts iestāde, piemēram, Valsts solidaritātes fonds (Fonds national de solidarité);

kas attiecas uz uzturlīdzekļu maksāšanas pienākumu starp laulātajiem laulības izjukšanas procedūras ietvaros, likums, kas piemērojams pēc lēmuma par laulības izjukšanu ir Luksemburgas likums.

4. Kādu likumu piemēros Luksemburgas tiesas, ja šis likums nav piemērojams?

Ja gan saņēmējam, gan maksātājam parastā dzīvesvieta atrodas Luksemburgas teritorijā, tad principā tiek piemērots Luksemburgas likums, izņemot gadījumu, kad saņēmējs, piemērojot Hāgas 1973.gada Konvenciju, piesauc kopējās valsts likumu, ja viņi abi ir ārvalsts pilsoņi. Tādā gadījumā Luksemburgas tiesas piemēro šo kopējās ārvalsts likumu.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Piemērojamais likums, kā to nosaka iepriekšminētā konvencija, galvenokārt regulē sekojošus jautājumus: uzturlīdzekļu maksāšanas pienākuma pastāvēšana, darbības termiņš, tiesībspēja un statuss, lai rīkotos, kā arī uzturnaudas lieluma noteikšanas veids. Lai kāds arī būtu piemērojamā likuma saturs, uzturnaudas lielums vienmēr jānosaka atkarībā no saņēmēja vajadzībām un maksātāja resursiem.

5. Vai prasītājam jāgriežas kādā īpašā institūcijā, valsts iestādē vai tiesā, lai panāktu "uzturlīdzekļu" saņemšanu?

Lai pieprasītu uzturlīdzekļus, uzturlīdzekļu prasītājam principā jāvēršas miertiesā (Justice de Paix). Ja uzturnaudas prasība saistīta ar lietas izskatīšanu par laulības šķiršanu vai laulāto šķirtību, apgabaltiesa (Tribunal d’arrondissement), lemjot par laulības šķiršanas vai laulāto šķirtības pieteikumu, pieņem lēmumu arī par uzturlīdzekļu iegūšanas prasību.

6. Vai ir iespējams vērsties kompetentajā institūcijā, valsts iestādē vai tiesā kāda radinieka, tuvinieka, nepilngadīga bērna vārdā?

Tas no vecākiem, kuram ir vecāku atbildība par nepilngadīgu bērnu, un kura apgādībā attiecīgi ir pilngadīgs radinieks lejupējā līnijā, var tiesā pieprasīt uzturlīdzekļus šī radinieka uzturēšanai un izglītībai. Ja saņēmējs ir aizbildnībā, vienīgi aizbildnis var darboties saņēmēja vārdā.

7. Ja prasītājs plāno vērsties tiesā - kā viņš var uzzināt, kuras tiesas kompetencē ir šī lieta?

Sakarā ar prasībām par uzturnaudas maksāšanu vai pārskatīšanu prasītājs var vērsties pēc izvēles vai nu savas dzīvesvietas tiesā, vai arī atbildētāja dzīvesvietas tiesā.

Lapas augšmalaLapas augšmala

8. Vai prasītājam jādarbojas caur starpnieku (advokātu, specializētu institūciju, citu...), lai vērstos tiesā? Ja nē - kāda procedūra jāīsteno?

Ja runa nav par laulības šķiršanas vai laulāto šķirtības procedūru, prasītājs var vērsties miertiesā (Justice de Paix), izmantojot izsaukumu uz tiesu, kas tiesu izpildītājam jānodod pretējai pusei. Strīdā iesaistītās puses ir atbrīvotas no tiesas advokāta piedalīšanās.

Ja uzturnaudu prasa laulības šķiršanas vai laulāto šķirtības procedūras ietvaros, vēršanās apgabaltiesā (tribunal d’arrondissement) notiek ar tiesas pavēsti, kura tiesu izpildītājam jānodod pretējai pusei. Tiesas advokāta piedalīšanās ir obligāta.

Jebkurā gadījumā prasītājam jāiesniedz tiesnesim visi dokumenti, kas pierāda viņa trūcīgumu. Runa ir, piemēram, par algas izziņām, izziņām par neaplikšanu ar nodokli, izziņu par bezdarbu vai ilgstošu atvaļinājumu slimības dēļ, par īres maksu, apgādājamiem bērniem un uzturēšanas un izglītības izdevumiem, kredītiem, ...

9. Vai par tiesas procesu ir jāmaksā? Apstiprinošas atbildes gadījumā - kāda ir paredzamo izdevumu kopējā summa? Ja prasītāja līdzekļi ir nepietiekami - vai viņš var panākt, ka tiesāšanās izdevumi tiek segti, atbrīvojot viņu no to nomaksas?

Starp sagaidāmajiem izdevumiem tiesas prāvas gadījumā jāmin tiesas izdevumi un procedūras kompensācija, ko pilnībā vai daļēji var piespriest maksāt pusei, kura zaudējusi prāvu. Nepieciešamības gadījumā jāparedz advokāta honorārs.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Personas, kuru ienākumi saskaņā ar Luksemburgas likumu tiek uzskatīti par nepietiekamiem, var tikt atbrīvotas no tiesas izdevumu nomaksas. Šajā nolūkā tām jāaizpilda anketa, kas pieejama Centrālajā sociālās palīdzības dienestā, un tā jānosūta teritoriāli kompetentās advokātu kolēģijas priekšsēdētājam, kurš pieņem lēmumu.

Atbrīvošana no tiesas izdevumu nomaksas aptver visus izdevumus, kas saistīti ar prāvu, procedūrām vai dokumentiem, kuriem tā ir piešķirta. Tā attiecas, piemēram, uz valsts nodevu un reģistrācijas nodevu, kancelejas izdevumiem, advokātu atlīdzību, tiesu izpildītāja nodevām un izdevumiem, notāru izdevumiem un honorāriem, tehniķu izdevumiem un honorāriem, liecinieku nodevām, tulku un tulkotāju honorāriem, izdevumiem par paražu normu apliecinājumiem, ceļa izdevumiem, reģistrācijas, hipotēku un ķīlas līgumu formalitāšu nodevām un izdevumiem, kā arī, nepieciešamības gadījumā, publikācijas izdevumiem laikrakstos.

10. Kādā formā varētu būt ar tiesas lēmumu piešķirtā palīdzība? Ja runa ir par uzturnaudu – kā tā tiks izvērtēta? Kā to varēs pārskatīt, lai pielāgotu dzīves dārdzības attīstībai vai situācijas izmaiņām?

 • Par palīdzības formu

Procedūras laikā un pēc lēmuma par laulības šķiršanu vai laulāto šķirtību palīdzība visbiežāk ir ikmēneša uzturnaudas formā. Taču tā var būt arī kapitāla formā, kurš var sastāvēt vai nu no zināmas naudas summas, vai atteikšanās no mantām graudā.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Kas attiecas uz uzturlīdzekļiem bērna uzturēšanai un izglītībai, palīdzība var būt vai nu ikmēneša uzturnaudas formā, vai arī, pilnībā vai daļēji, tieši uzņemoties segt izdevumus, kas saistīti ar bērnu. Visbeidzot, palīdzība var būt lietošanas tiesību vai tiesību uz mājokli formā.

Ja persona, kurai jāmaksā uzturlīdzekļi, pamato, ka viņa nevar maksāt uzturnaudu, tiesa var izdot rīkojumu, ka šai personai jāuzņem savā mājoklī, jānodrošina ar iztiku un jāuztur tas, kuram viņai jāmaksā uzturlīdzekļi.

 • Par palīdzības novērtēšanu

Atskaites tabula nepastāv. Palīdzības summa tiek novērtēta atkarībā no maksātāja līdzekļiem un saņēmēja vajadzībām.

 • Par indeksāciju

Lai pielāgotu palīdzību dzīves dārdzības palielināšanai, tiesnesis var, arī administratīvā kārtā, pieņemt lēmumu par uzturnaudas indeksāciju saskaņā ar likumā paredzētu izmaiņu klauzulu.

 • Par pārskatīšanu

Ja parādās kāds jauns elements, uzturnaudu var pārskatīt, gan palielinot, gan samazinot, vai pat atceļot to. Ja starp pusēm nepastāv vienošanās, atbrīvojumu vai samazinājumu veic tiesa.

Princips par uzturnaudas mainīgumu atkarībā no saņēmēja vajadzībām un maksātāja mantiskā stāvokļa ir imperatīvs princips. Šis princips nozīmē, ka tiesnesim ir tiesības mainīt uzturnaudas lielumu, kas ticis noteikts, pusēm savstarpēji vienojoties. Šīs tiesības pastāv ne tikai tad, kad notiek izmaiņas attiecīgi saņēmēja un maksātāja stāvoklī, bet arī tad, ja nekādas izmaiņas nav notikušas, taču tiesnesis atzīst summas nepietiekamo vai pārmērīgo raksturu.

Lapas augšmalaLapas augšmala

11. Kā un kam uzturnauda tiks izmaksāta?

Procedūras laikā un pēc lēmuma par laulības šķiršanu vai laulāto šķirtību uzturnauda tiek maksāta laulātajam – saņēmējam.

Uzturlīdzekļus bērna uzturēšanai un izglītībai maksā vai nu viens no vecākiem otram, vai arī personai, kurai bērns uzticēts. Ja bērns ir pilngadīgs, tiesnesis var pieņemt lēmumu vai vecāki var vienoties, ka šie uzturlīdzekļi pilnībā vai daļēji tiks maksāti tieši bērnam.

12. Ja uzturnaudas maksātājs to nenomaksā brīvprātīgi - kādi līdzekļi tiks izmantoti, lai viņu piespiestu maksāt?

Saņēmēja rīcībā ir vairāki līdzekļi, lai piespiestu ietiepīgo maksātāju nomaksāt uzturnaudu:

Civiltiesiskā līmenī:

Saņēmēja rīcībā ir vairākas iespējas:

 • Viņš var vērsties pie tiesneša, lai, izslēdzot savu bijušo laulāto un neskarot trešo personu tiesības, iegūtu atļauju tiesneša noteiktās proporcijās un ar tiesneša noteiktiem nosacījumiem saņemt bijušā laulātā ienākumus, viņa darba produktus, kā viņam pienākošās uzturnaudas un rentes, un citas summas, kas viņam pienāktos no trešām personām. Apstākļiem mainoties, šis lēmums ir pārskatāms.
 • Viņš var izmantot parastos izpildes pasākumus, proti, aresta uzlikšanu (piemēram, bankas kontam), materiāla kustamā īpašuma (automašīna, dārglietas utt.) arestu, kā arī nekustamā īpašuma (māja, zemesgabals utt.) arestu.

Krimināltiesiskā līmenī:

Lapas augšmalaLapas augšmala

Saņēmējs var iesniegt prasību par saukšanu pie kriminālatbildības par šādiem pārkāpumiem:

 • Par ļaunprātīgu izvairīšanos no ģimenes pienākumu pildīšanas soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no viena mēneša līdz vienam gadam un naudas sodu no 251 eiro līdz 2 500 eiro, vai tikai vienu no šiem sodiem. Šeit uzskatāms, ka maksātājs attiecībā uz saņēmēju pilnībā vai daļēji izvairās no uzturlīdzekļu maksāšanas pienākuma, kas viņam jādara saskaņā ar likumu - vai nu atsakoties pildīt savu pienākumu, ko viņš būtu spējīgs veikt, vai arī tāpēc, ka savas vainas dēļ viņš nav spējīgs to pildīt.

Tas attiecas uz uzturlīdzekļu maksāšanas pienākumu vecākiem attiecībā uz bērnu, laulātajiem savā starpā, kā arī adoptētājam attiecībā uz adoptējamo. Pārkāpuma gadījumā var piespriest arī atlīdzināt materiālo zaudējumu vai morālo kaitējumu, ko nodarījusi laulības izjukšana.

 • Par ļaunprātīgu maksātnespēju soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no sešiem mēnešiem līdz trim gadiem un naudas sodu no 500 eiro līdz 12 500 eiro, vai tikai vienu no šiem sodiem. Šeit uzskatāms, ka maksātājs, pat ja arī tas noticis pirms tiesas lēmuma, ir organizējis vai padziļinājis savu maksātnespēju, vai nu palielinot sava īpašuma pasīvus, vai samazinot aktīvus, vai arī slēpjot atsevišķus īpašumus, lai izvairītos no civiltiesā uzturlīdzekļu lietā pasludināta sprieduma izpildes.

Šādam sodam tiek pielīdzināti tiesas lēmumi un juridiski apstiprinātas vienošanās par pienākumu maksāt pabalstus, subsīdijas vai uzturlīdzekļus, kā arī nosacījumi par uzturlīdzekļiem, kas ietverti līgumu tekstā, kas pēc savstarpējas vienošanās slēgti pirms laulības šķiršanas.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pirms kriminālvajāšanas uzsākšanas notiek uzturlīdzekļu maksātāja nopratināšana, ko veic lielhercogistes policijas pārstāvis, un kas tiek protokolēta. Ja uzturlīdzekļu maksātāja dzīvesvieta nav zināma, nopratināšana netiek prasīta.

13. Vai kāda institūcija vai valsts iestāde var palīdzēt iekasēt uzturnaudu?

Pēc saņēmēja prasības Valsts solidaritātes fonds (Fonds national de solidarité) var uzsākt jebkādas uzturnaudas piedziņu, kas pienākas laulātajam, lejupējam vai augšupējam radiniekam. Darbībā un garantijās, kādas ir saņēmēja rīcībā uzturnaudas piedziņai, viņš tiek aizstāts attiecībā uz piedzenamajām summām. Sākot ar brīdi, kad maksātājam paziņotas summas, kas ir piedziņas objekts, viņam tās jānomaksā Valsts solidaritātes fonda priekšsēdētājam.

14. Vai tās var aizstāt maksātāju un viņa vietā nomaksāt uzturnaudu vai daļu no tās?

Pie zināmiem nosacījumiem Valsts solidaritātes fonds var nomaksāt uzturnaudu maksātāja vietā. Saņēmējs vai viņa likumīgais pārstāvis prasību par maksājumu nosūta Valsts solidaritātes fonda priekšsēdētājam.

Priekšsēdētājs vai viņa pilnvarotais pieņem šo prasību, ja saņēmējs pierāda:

 1. ka viņam ir likumīga dzīvesvieta valstī un ka viņš pats vai viņa likumīgais pārstāvis tur dzīvo piecus gadus;
 2. ka uzturnauda noteikta ar tiesas lēmumu, kas ir izpildāms Luksemburgas Lielhercogistē;
 3. ka pilnīgu vai daļēju piedziņu nav izdevies panākt reāli veiktā privāttiesiskā izpildu ceļā;
 4. ka viņš ir smagā ekonomiskā stāvoklī.

Pat ja c) apakšpunktā minētais nosacījums nav izpildīts, prasība tiek pieņemta, ja šķiet, ka izpildu ceļa izmantošana ir lemta neveiksmei, vai ja maksātājs dzīvo ārzemēs. Iespējamā apstrīdēšana ir saņēmēja dzīvesvietas miertiesneša kompetencē, pie kura jāvēršas četrdesmit dienu laikā no priekšsēdētāja lēmuma nodošanas brīža.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Saņēmēji pilnā mērā var izmantot iespējas tikt atbrīvotiem no tiesas izdevumu nomaksas. No prasības pieņemšanas brīža līdz Fonda maksājumu pārtraukšanai saņēmējs vairs nevar celt nekādu prasību pret maksātāju par savas uzturnaudas piedziņu.

Ja prasītājs atrodas Luksemburgā, bet persona, kurai ir uzturlīdzekļu maksāšanas pienākums, dzīvo citā valstī:

15. Vai prasītājs var saņemt kādas Luksemburgas institūcijas vai valsts iestādes palīdzību?

Saskaņā ar 1956. gada 20. jūnija Ņujorkas Konvenciju par alimentu piedziņu ārzemēs, prasītājs, kurš atrodas Luksemburgā, var, ja maksātājs atrodas ārzemēs, vērsties pie Valsts ģenerālprokurora, lai iegūtu uzturlīdzekļus.

16. Apstiprinošas atbildes gadījumā - kāds ir šīs institūcijas vai valsts iestādes nosaukums un adrese? Kā pie tās griezties?

Uzturlīdzekļu saņēmējs nosūta savu prasību pārsūtītājai iestādei, proti, Valsts ģenerālprokuroram. Prasībai jāpievieno visi atbilstīgie elementi, piemēram, pilnvara, kas ļauj darboties saņēmēja vārdā, saņēmēja fotogrāfija un, ja iespējams, maksātāja fotogrāfija.

Procureur Général d’Etat

Parquet Général

12, Côte d’Eich

L-1450 Luxembourg

17. Kāda veida palīdzību šī institūcija vai valsts iestāde var sniegt prasītājam?

Valsts ģenerālprokurors nodod lietas materiālus ārvalstu iestādei, ja vien viņš neuzskata prasību par nepietiekami pamatotu. Viņš var ārvalstu iestādei darīt zināmu savu viedokli par prasības pamatotību. Bez tam viņš var tai ieteikt, lai saņēmējs tiktu atbrīvots no tiesas izdevumu nomaksas un no citiem izdevumiem.

Ja prasītājs atrodas citā valstī, un persona, kurai ir uzturlīdzekļu maksāšanas pienākums, dzīvo ārzemēs:

18. Vai prasītājs var tiešā veidā vērsties kādā Luksemburgas institūcijā vai valsts iestādē?

Prasītājam, kurš atrodas citā valstī nekā Luksemburga, jāvēršas viņa atrašanās valsts kompetentajā iestāde. Viņš nevar vērsties tieši Luksemburgas institūcijā vai valsts iestādē.

19. Apstiprinošas atbildes gadījumā - kāds ir šīs institūcijas vai valsts iestādes nosaukums un adrese? Kā pie tās griezties?

Jautājums nav pamatots.

20. Kāda veida palīdzību šī institūcija vai valsts iestāde var sniegt prasītājam?

Jautājums nav pamatots.

Cita informācija

 • Luksemburgas Lielhercogistes valdības juridiskais portāls français

« Uzturlīdzekļu prasības - Vispārīgas ziņas | Luksemburga - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 13-11-2006

 

SATURS

1. Ko sevī ietver jēdzieni "uzturlīdzekļi" un "uzturlīdzekļu maksāšanas pienākums" saskaņā ar Luksemburgas likumiem? 1.
2. Līdz kādam brīdim bērns var saņemt "uzturlīdzekļus"? 2.
3. Kādos gadījumos ir piemērojams Luksemburgas likums? 3.
4. Kādu likumu piemēros Luksemburgas tiesas, ja šis likums nav piemērojams? 4.
5. Vai prasītājam jāgriežas kādā īpašā institūcijā, valsts iestādē vai tiesā, lai panāktu "uzturlīdzekļu" saņemšanu? 5.
6. Vai ir iespējams vērsties kompetentajā institūcijā, valsts iestādē vai tiesā kāda radinieka, tuvinieka, nepilngadīga bērna vārdā? 6.
7. Ja prasītājs plāno vērsties tiesā - kā viņš var uzzināt, kuras tiesas kompetencē ir šī lieta? 7.
8. Vai prasītājam jādarbojas caur starpnieku (advokātu, specializētu institūciju, citu...), lai vērstos tiesā? Ja nē - kāda procedūra jāīsteno? 8.
9. Vai par tiesas procesu ir jāmaksā? Apstiprinošas atbildes gadījumā - kāda ir paredzamo izdevumu kopējā summa? Ja prasītāja līdzekļi ir nepietiekami - vai viņš var panākt, ka tiesāšanās izdevumi tiek segti, atbrīvojot viņu no to nomaksas? 9.
10. Kādā formā varētu būt ar tiesas lēmumu piešķirtā palīdzība? Ja runa ir par uzturnaudu – kā tā tiks izvērtēta? Kā to varēs pārskatīt, lai pielāgotu dzīves dārdzības attīstībai vai situācijas izmaiņām? 10.
11. Kā un kam uzturnauda tiks izmaksāta? 11.
12. Ja uzturnaudas maksātājs to nenomaksā brīvprātīgi - kādi līdzekļi tiks izmantoti, lai viņu piespiestu maksāt? 12.
13. Vai kāda institūcija vai valsts iestāde var palīdzēt iekasēt uzturnaudu? 13.
14. Vai tās var aizstāt maksātāju un viņa vietā nomaksāt uzturnaudu vai daļu no tās? 14.
Ja prasītājs atrodas Luksemburgā, bet persona, kurai ir uzturlīdzekļu maksāšanas pienākums, dzīvo citā valstī: Ja prasītājs atrodas Luksemburgā, bet persona, kurai ir uzturlīdzekļu maksāšanas pienākums, dzīvo citā valstī:
15. Vai prasītājs var saņemt kādas Luksemburgas institūcijas vai valsts iestādes palīdzību? 15.
16. Apstiprinošas atbildes gadījumā - kāds ir šīs institūcijas vai valsts iestādes nosaukums un adrese? Kā pie tās griezties? 16.
17. Kāda veida palīdzību šī institūcija vai valsts iestāde var sniegt prasītājam? 17.
Ja prasītājs atrodas citā valstī, un persona, kurai ir uzturlīdzekļu maksāšanas pienākums, dzīvo ārzemēs: Ja prasītājs atrodas citā valstī, un persona, kurai ir uzturlīdzekļu maksāšanas pienākums, dzīvo ārzemēs:
18. Vai prasītājs var tiešā veidā vērsties kādā Luksemburgas institūcijā vai valsts iestādē? 18.
19. Apstiprinošas atbildes gadījumā - kāds ir šīs institūcijas vai valsts iestādes nosaukums un adrese? Kā pie tās griezties? 19.
20. Kāda veida palīdzību šī institūcija vai valsts iestāde var sniegt prasītājam? 20.
 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste