Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Αξιώσεις διατροφής > Λουξεµβούργο

Τελευταία ενημέρωση: 03-05-2005
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Αξιώσεις διατροφής - Λουξεµβούργο

EJN logo

Η σελίδα αυτή δεν χρησιμοποιείται πλέον. Αυτή τη στιγμή επικαιροποιείται και θα είναι διαθέσιμη στην ευρωπαϊκή πύλη "e-Justice".


 

1. Τι καλύπτουν οι έννοιες “διατροφή” και “αξίωση διατροφής” σύμφωνα με το δίκαιο του Λουξεμβούργου;

Ως υποχρέωση διατροφής, η οποία αποτελεί έκφραση της οικογενειακής αλληλεγγύης, νοείται η νομοθετικά επιβαλλόμενη υποχρέωση υλικής συνδρομής προς ορισμένους οικείους. Πρόκειται ιδίως για την υποχρέωση των γονέων να διατρέφουν, να συντηρούν και να ανατρέφουν τα τέκνα τους. Ο όρος καλύπτει επίσης τη διατροφή που καταβάλλεται μεταξύ συζύγων σε περίπτωση διαζυγίου, καθώς και τις υποχρεώσεις διατροφής σε περίπτωση υιοθεσίας ανηλίκου.

Ο κανόνας της μη αναδρομικής επιδίκασης διατροφής έχει την έννοια ότι η διατροφή προορίζεται για την κάλυψη των παρουσών και των μελλοντικών αναγκών, και όχι για την επιστροφή προηγούμενων δαπανών. Ο κανόνας έχει νομική ισχύ μαχητού τεκμηρίου, δηλαδή μπορεί να αποκρουστεί αν ο δανειστής αποδείξει είτε ότι αναγκάστηκε να συνάψει δάνεια για να μπορέσει να επιβιώσει είτε ότι δεν παρέμεινε ανενεργός ή ότι του ήταν αδύνατον να ενεργήσει.

Η αξίωση διατροφής δεν υπόκειται σε συμψηφισμό, εκτός αν η απαίτηση με την οποία πρόκειται να συμψηφιστεί αφορά πάλι διατροφή.

Ποια πρόσωπα βαρύνονται με "υποχρέωση διατροφής" έναντι άλλου ;

 • οι γονείς έναντι των τέκνων τους

Ο πατέρας και η μητέρα υποχρεούνται να διατρέφουν και να συντηρούν το τέκνο τους. Το τέκνο μπορεί να προβάλει την αξίωση διατροφής του ανά πάσα στιγμή έναντι τόσο του πατέρα όσο και της μητέρας, οι οποίοι ευθύνονται εις ολόκληρο.

 • τα τέκνα έναντι των γονέων τους

Τα τέκνα βαρύνονται με υποχρέωση διατροφής έναντι του πατέρα και της μητέρας τους που αδυνατούν να διατρέφουν τον εαυτό τους.

Η υποχρέωση διατροφής μεταξύ συζύγων υπερισχύει έναντι τυχόν άλλων υποχρεώσεων διατροφής. Έτσι, το κοινό τέκνο υπέχει υποχρέωση διατροφής έναντι της μητέρας του μόνον αν ο πατέρας δεν είναι σε θέση να επωμισθεί την υποχρέωση διατροφής της ο ίδιος.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

 • ο σύζυγος έναντι του πρώην συζύγου του μετά την έκδοση διαζυγίου

Το δικαστήριο που εκδίδει το διαζύγιο μπορεί να επιβάλει στον ένα διάδικο την υποχρέωση να καταβάλλει διατροφή στον άλλο. Η διατροφή πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του δικαιούχου και να είναι ανάλογη με τις δυνατότητες του οφειλέτη

Δεν επιδικάζεται διατροφή υπέρ του διαδίκου ο οποίος κρίθηκε αποκλειστικά υπαίτιος για το διαζύγιο ή που ζεί σε εξώγαμη συμβίωση με τρίτο. Τεκμαίρεται ότι υπάρχει εξώγαμη συμβίωση όταν οι σύντροφοι κατοικούν στην ίδια οικογενειακή εστία.

Η διατροφή εις χρήμα μπορεί πάντα να αναθεωρηθεί και να ανακληθεί. Ανακαλείται εφόσον παύει να είναι απαραίτητη. Παύει αυτοδικαίως να οφείλεται, εφόσον ο δικαιούχος συνάψει νέο γάμο, από το μήνα που έπεται του νέου γάμου. Παύει να οφείλεται, κατόπιν αίτησης, σε περίπτωση εξώγαμης συμβίωσης του δικαιούχου με τρίτο.

Εξάλλου, η αξίωση διατροφής μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο συμβιβασμού ή παραίτησης. Οι συμφωνίες που συνάπτονται μεταξύ συζύγων ισχύουν μόνον εφόσον συνεχίζει να υφίσταται στο πρόσωπο του δικαιούχου ή του υποχρέου η ιδιότητα ενόψει της οποίας συνήφθησαν.

 • άλλοι
  • Με υποχρέωση διατροφής βαρύνονται επίσης:
  • οι σύζυγοι κατά τη διάρκεια του γάμου, καθώς και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διαζυγίου, και μετά την έκδοση απόφασης δικαστικού χωρισμού ·
  • τα τέκνα έναντι των πάππων ή άλλων ανιόντων ·
  • οι κληρονόμοι του προαποβιώσαντος συζύγου, ακόμα και μετά το δικαστικό χωρισμό, έναντι του επιζώντος συζύγου ·
  • οι σύζυγοι έναντι των γονέων του άλλου συζύγου και αντιστρόφως

Οι υποχρεώσεις διατροφής είναι αμοιβαίες. Εντούτοις, αν ο δικαιούχος παραβεί σοβαρά τις υποχρεώσεις του προς τον υπόχρεο, ο δικαστής μπορεί να τον απαλλάξει εν όλω ή εν μέρει από την οφειλή διατροφής

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Σε ποιες περιπτώσεις;

Προϋπόθεση γα την υποχρέωση διατροφής είναι να μην μπορεί ο δικαιούχος να καλύψει τις ανάγκες του. Κάθε πρόσωπο τεκμαίρεται ότι μπορεί να αποκτήσει πόρους, τουλάχιστον με την εργασία του. Συνεπώς, ο υπόχρεος είναι εκείνος που θα πρέπει να αποδείξει είτε τους λόγους για τους οποίους δεν μπορεί να εργαστεί, αν είναι άνεργος, είτε τους λόγους για τους οποίους δεν μπορεί, παρόλο που ασκεί αμειβόμενη δραστηριότητα, να καταβάλει τη διατροφή που ζητά ο δικαιούχος. Το ποσό της διατροφής καθορίζεται σε συνάρτηση με τις ανάγκες του δικαιούχου και την περιουσία του υποχρέου

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διαζυγίου, η διατροφή αποτελεί συνάρτηση του επιπέδου ζωής του ζευγαριού κατά τη διάρκεια του γάμου, υπό την έννοια ότι ο δικαιούχος διατροφής σύζυγος πρέπει να είναι σε θέση να συνεχίζει έναν τρόπο ζωής παρόμοιο με εκείνον που ακολουθούσε κατά τη διάρκεια της συμβίωσης

Μετά την έκδοση του διαζυγίου, η κατάσταση αλλάζει ριζικά. Πράγματι, από τη στιγμή αυτή, το καθήκον συμπαράστασης που υπέχουν αμοιβαία οι σύζυγοι κατά τη διάρκεια του γάμου παίρνει τέλος και κάθε σύζυγος οφείλει, στο μέτρο του δυνατού, να καλύπτει ο ίδιος τις ανάγκες του και να διαδραματίζει ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση του οικονομικού του μέλλοντος. Η διατροφή έχει χαρακτήρα συντήρησης και όχι αποζημίωσης. Ο μόνος στόχος της είναι να εξασφαλίσει την επιβίωση του διαζευγμένου συζύγου.

Συνεπώς, ο διαζευγμένος σύζυγος πρέπει να αποδείξει ότι είναι ανίκανος να αναλάβει αμειβόμενη εργασία και ότι στερείται περιουσιακών στοιχείων και επαρκών εισοδημάτων ώστε να φροντίσει ο ίδιος για τη συντήρησή του. Το ποσό της διατροφής καθορίζεται, στο πλαίσιο των οικονομικών δυνατοτήτων του υποχρέου, αποκλειστικά και μόνον σε συνάρτηση με το κριτήριο της ανεπάρκειας των προσωπικών μέσων διαβίωσης του δικαιούχου διατροφής.

2. Μέχρι ποια ηλικία δικαιούται διατροφής το τέκνο;

Το τέκνο, εφόσον είναι ανήλικο, δικαιούται σε κάθε περίπτωση διατροφής

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Αφής στιγμής ενηλικιωθεί, το τέκνο δικαιούται διατροφής για όσο διάστημα δεν έχει αποκτήσει ακόμα οικονομική ανεξαρτησία, ιδίως λόγω παρακολούθησης ανώτερων σπουδών ή επαγγελματικής κατάρτισης. Ο στόχος είναι να επιτευχθεί η οικονομική ανεξαρτησία του τέκνου μέσω της άσκησης επαγγέλματος. Δεδομένου ότι η συνέχιση των σπουδών δεν είναι απόλυτο δικαίωμα, για να συνεχίσει να καταβάλλεται η διατροφή μπορεί να τεθεί ως προϋπόθεση όχι μόνον η τακτική παρακολούθηση του προγράμματος σπουδών, αλλά και η επιτυχία στις εξετάσεις

Μετά τη λήξη της υποχρέωσης συντήρησης και εκπαίδευσης, εφαρμόζεται το γενικό καθεστώς που διέπει την υποχρέωση διατροφής, υπό την προϋπόθεση ότι ο αιτών αποδεικνύει ότι δεν είναι σε θέση να καλύψει τις ανάγκες του.

3. Σε ποιες περιπτώσεις είναι εφαρμοστέο το δίκαιο του Λουξεμβούργου;

Η Σύμβαση της Χάγης της 2ας Οκτωβρίου 1973 για το εφαρμοστέο δίκαιο επί υποχρεώσεων διατροφής, η οποία ισχύει στο Λουξεμβούργο, περιέχει τις γενικές διατάξεις που διέπουν τη σύγκρουση νόμων για θέματα υποχρεώσεων διατροφής λόγω οικογενειακής σχέσης, συγγένειας, γάμου ή αγχιστείας, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων διατροφής έναντι των τέκνων που έχουν γεννηθεί εκτός γάμου
Η σύμβαση αυτή αντικατέστησε τη Σύμβαση της Χάγης της 24ης Οκτωβρίου 1956 για το εφαρμοστέο δίκαιο επί υποχρεώσεων διατροφής η οποία αφορά αποκλειστικά τις υποχρεώσεις διατροφής έναντι των ανηλίκων τέκνων και συνεχίζει να εφαρμόζεται στις σχέσεις με τα συμβαλλόμενα κράτη που δεν έχουν κυρώσει τη νεώτερη γενική σύμβαση

Η Σύμβαση της Χάγης του 1973 προβλέπει ένα γενικό κανόνα, επικουρικούς κανόνες και παρεκκλίσεις
Κατ' αρχήν, εφαρμοστέο είναι το δίκαιο του τόπου συνήθους διαμονής του δικαιούχου διατροφής. Αν το δίκαιο αυτό δεν αναγνωρίζει δικαίωμα διατροφής στο δικαιούχο, εφαρμόζεται το δίκαιο της κοινής ιθαγένειας δικαιούχου και υποχρέου. Αν ούτε αυτό το δίκαιο παρέχει δικαίωμα διατροφής, εφαρμόζεται το lex fori
Προβλέπεται παρέκκλιση για τους εκ πλαγίου και εξ αγχιστείας συγγενείς, σε περίπτωση λύσης του γάμου (διαζύγιο, δικαστικός χωρισμός, ακύρωση του γάμου) , σε περίπτωση αποκλειστικής εντοπιότητας στο Λουξεμβούργο και αν ο δανειστής είναι δημόσιος οργανισμός

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Το δίκαιο του Λουξεμβούργου διέπει τις υποχρεώσεις διατροφής, κυρίως στις ακόλουθες περιπτώσεις :

 • όταν ο υπόχρεος και ο δικαιούχος έχουν και οι δύο την ιθαγένεια του Λουξεμβούργου και ο υπόχρεος έχει τη συνήθη κατοικία του στο Λουξεμβούργο ·
 • όταν ο δικαιούχος έχει τη συνήθη κατοικία του στο Λουξεμβούργο ·
 • όταν η υπόθεση φέρεται ενώπιον δικαστηρίου του Λουξεμβούργου και το δίκαιο της συνήθους κατοικίας του δικαιούχου ή το δίκαιο της κοινής ιθαγένειας δεν επιτρέπει την επιδίκαση διατροφής υπέρ του δικαιούχου ·
 • όταν ο δικαιούχος είναι δημόσιος οργανισμός του Λουξεμβούργου, όπως το Εθνικό ταμείο αλληλεγγύης ·
 • όσον αφορά την υποχρέωση διατροφής μεταξύ συζύγων στο πλαίσιο διαδικασίας λύσης του γάμου, η απόφαση λύσης του γάμου διέπεται από το δίκαιο του Λουξεμβούργου.

4. Αν δεν είναι εφαρμοστέο το δίκαιο του Λουξεμβούργου, ποιο δίκαιο θα εφαρμόσουν τα δικαστήρια της χώρας;

Αν τόσο ο δικαιούχος όσο και ο υπόχρεος έχουν και οι δύο τη συνήθη κατοικία τους στο έδαφος του Λουξεμβούργου, είναι εφαρμοστέο κατ' αρχήν το δίκαιο του Λουξεμβούργου, εκτός αν ο δικαιούχος επικαλεστεί, κατ' εφαρμογή της Σύμβασης της Χάγης του 1973, το δίκαιο της κοινής ιθαγένειας, εφόσον και οι δύο διάδικοι είναι αλλοδαποί. Στην περίπτωση αυτή, τα δικαστήρια του Λουξεμβούργου θα εφαρμόσουν το εν λόγω κοινό αλλοδαπό δίκαιο.

Το εφαρμοστέο δίκαιο, όπως προσδιορίζεται από την προαναφερθείσα σύμβαση, διέπει ιδίως τα ακόλουθα θέματα: την ύπαρξη υποχρέωσης διατροφής, την προθεσμία για την άσκηση της αγωγής, τη δικαιοπρακτική ικανότητα, καθώς και τον τρόπο προσδιορισμού του ποσού της διατροφής. Όποια και να είναι η διατύπωση του εφαρμοστέου δικαίου, το ποσό της διατροφής πρέπει να προσδιορίζεται πάντα σε συνάρτηση με τις ανάγκες του δικαιούχου και τους πόρους του υποχρέου.

5. Για την επιδίκαση της διατροφής, ο αιτών πρέπει να απευθυνθεί σε συγκεκριμένο οργανισμό, διοικητική αρχή ή σε δικαστήριο;

Ο αιτών την επιδίκαση διατροφής πρέπει να απευθυνθεί κατ' αρχήν στο Ειρηνοδικείο. Αν το αίτημα επιδίκασης διατροφής υποβάλλεται στο πλαίσιο δίκης διαζυγίου ή δικαστικού χωρισμού, κρίνεται από το Πρωτοδικείο (Tribunal d’arrondissement) που εκδικάζει την αίτηση διαζυγίου ή δικαστικού χωρισμού.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

6. Μπορεί να υποβληθεί αίτηση στον αρμόδιο οργανισμό, διοικητική αρχή ή δικαστήριο για λογαριασμό συγγενούς, οικείου ή ανηλίκου;

Ο γονέας που ασκεί τη γονική μέριμνα ανηλίκου τέκνου, ή αντίστοιχα την επιμέλεια ενήλικου κατιόντος, μπορεί να ζητήσει τη δικαστική επιδίκαση συνδρομής για τη συντήρηση και την εκπαίδευση του τελευταίου. Αν ο δικαιούχος βρίσκεται υπό επιτροπεία, ο μόνος που δικαιούται να ενεργεί για λογαριασμό του είναι ο επίτροπος.

7. Αν ο αιτών σκοπεύει να προσφύγει στη δικαιοσύνη, πώς μπορεί να γνωρίζει ποιο δικαστήριο είναι αρμόδιο;

Για τις αιτήσεις καταβολής ή αναθεώρησης του ποσού της διατροφής, ο αιτών μπορεί να προσφύγει κατ' επιλογή του είτε στο δικαστήριο του τόπου κατοικίας του, είτε στο δικαστήριο του τόπου κατοικίας του καθού.

8. Υποχρεούται ο αιτών να χρησιμοποιήσει ενδιάμεσο για την προσφυγή στη δικαιοσύνη (δικηγόρο, ειδικευμένο οργανισμό, άλλο...) ; Αν όχι, ποια διαδικασία ακολουθείται;

Εφόσον δεν πρόκειται διαδικασία διαζυγίου ή δικαστικού χωρισμού, ο αιτών μπορεί να προσφύγει στο Ειρηνοδικείο με κατάθεση δικογράφου αίτησης (citation) που κοινοποιείται στον αντίδικο με δικαστικό επιμελητή. Οι διάδικοι δεν υποχρεούνται να παρασταθούν με δικηγόρο.

Αν η επιδίκαση διατροφής ζητείται στο πλαίσιο διαδικασίας διαζυγίου ή δικαστικού χωρισμού, το Πρωτοδικείο (Tribunal d’arrondissement) επιλαμβάνεται της υπόθεσης με κλήση (assignation) που κοινοποιείται στον αντίδικο με δικαστικό επιμελητή. Η παράσταση δικηγόρου είναι υποχρεωτική.

Εν πάση περιπτώσει, ο αιτών πρέπει να προσκομίσει στο δικαστή όλα τα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι δεν μπορεί να συντηρήσει τον εαυτό του, όπως καταστάσεις μισθοδοσίας, πιστοποιητικά φορολογικής απαλλαγής από το φόρο εισοδήματος, βεβαίωση ανεργίας ή άδειας λόγω μακροχρόνιας ασθενείας, μισθώματα, τέκνα που τον βαρύνουν και έξοδα συντήρησης και εκπαίδευσης, δάνεια….

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

9. Υποχρεούται ο αιτών να καταβάλει κάποιο τέλος για την προσφυγή στη δικαιοσύνη; Αν ναι, σε τι ποσό είναι πιθανόν να ανέρχεται; Αν ο αιτών δεν διαθέτει επαρκή οικονομικά μέσα, μπορεί να τύχει του ευεργετήματος πενίας για την κάλυψη της δαπάνης της σχετικής διαδικασίας;

Μεταξύ των εξόδων που συνεπάγεται μια δίκη, θα πρέπει να αναφερθεί η δικαστική δαπάνη και η διαδικαστική αποζημίωση, τις οποίες μπορεί να καταδικαστεί να καταβάλει, εν όλω ή εν μέρει, ο ηττώμενος διάδικος. Επίσης, πρέπει ενδεχομένως να προβλεφθεί η αμοιβή του δικηγόρου.

Τα πρόσωπα των οποίων τα έσοδα κρίνονται ανεπαρκή βάσει του δικαίου του Λουξεμβούργου, μπορούν να τύχουν του ευεργετήματος πενίας. Προς το σκοπό αυτό, πρέπει να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο που διατίθεται από την κεντρική υπηρεσία κοινωνικής πρόνοιας και να το αποστείλουν στο Πρόεδρο του κατά τόπον αρμόδιου δικηγορικού συλλόγου, ο οποίος αποφασίζει σχετικά.

Το ευεργέτημα πενίας καλύπτει όλα τα έξοδα διεξαγωγής της δίκης, της διαδικασίας ή των πράξεων για τις οποίες έχει χορηγηθεί. Καλύπτει, για παράδειγμα, τα τέλη χαρτοσήμου και κατάθεσης, τα έξοδα γραμματείας, την αμοιβή των δικηγόρων, τα δικαιώματα και τέλη δικαστικού επιμελητή, τα δικαιώματα και αμοιβές συμβολαιογράφων, τεχνικών, τα τέλη μαρτύρων, τις αμοιβές μεταφραστών και διερμηνέων, τα έξοδα έκδοσης συμβολαιογραφικών πιστοποιητικών, έξοδα μετακίνησης, τέλη και δικαιώματα των διατυπώσεων εγγραφής υποθηκών και ενεχύρων, καθώς και τα έξοδα δημοσίευσης στις εφημερίδες, εφόσον απαιτείται.

10. Τι μορφής διατροφή είναι πιθανόν να επιδικάσει το δικαστήριο; Αν επιδικαστεί διατροφή εις χρήμα, πώς θα οριστεί το ποσό της; Μπορεί να αναθεωρηθεί η απόφαση του δικαστηρίου ώστε να ληφθεί υπόψη η εξέλιξη του κόστους ζωής ή μεταβολές της κατάστασης;

 • Όσον αφορά τη μορφή της διατροφής.

Κατά τη διαδικασία και μετά την έκδοση της απόφασης διαζυγίου ή δικαστικού χωρισμού, η διατροφή ορίζεται τις περισσότερες φορές σε χρηματικό ποσό που καταβάλλεται μηνιαίως. Εντούτοις, μπορεί να λάβει και τη μορφή κεφαλαίου, το οποίο μπορεί να συνίσταται σε χρηματικό ποσό ή σε μεταβίβαση περιουσιακού στοιχείου

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Όσον αφορά τη συμβολή στη συντήρηση και την εκπαίδευση του τέκνου, η διατροφή μπορεί είτε να καταβάλλεται μηνιαίως εις χρήμα, είτε να συνίσταται εν όλω ή εν μέρει σε άμεση επιβάρυνση με δαπάνες που πραγματοποιούνται προς όφελος του τέκνου. Τέλος, μπορεί να εκπληρώνεται με τη μορφή δικαιώματος χρήσης και οίκησης

Αν ο υπόχρεος διατροφής αποδείξει ότι δεν μπορεί να καταβάλλει τη διατροφή, το δικαστήριο μπορεί να τον διατάξει να δεχθεί στην κατοικία του τον δικαιούχο, να τον διατρέφει και να τον συντηρεί.

 • Όσον αφορά την αποτίμηση της διατροφής.

Δεν υπάρχει κλίμακα αναφοράς. Το ποσό αποτιμάται σε συνάρτηση με τους πόρους του υποχρέου και τις ανάγκες του δικαιούχου

 • Όσον αφορά την αναπροσαρμογή

Για να προσαρμόζεται η διατροφή στις εξελίξεις του κόστους ζωής, ο δικαστής μπορεί να αποφασίσει, ακόμα και αυτεπαγγέλτως, ότι η διατροφή θα αναπροσαρμόζεται με βάση νομίμως προβλεπόμενη ρήτρα αυξομείωσης

 • Όσον αφορά την αναθεώρηση

Σε περίπτωση νέου στοιχείου, η ορισθείσα διατροφή μπορεί να αναθεωρηθεί, προς τα άνω ή προς τα κάτω, ή ακόμα και να καταργηθεί. Αν δεν μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ των μερών, η αναθεώρηση διενεργείται από το δικαστήριο

Η αρχή ότι η διατροφή κυμαίνεται ανάλογα με τις ανάγκες του δικαιούχου και την περιουσία του υποχρέου είναι δημόσιας τάξης. Η αρχή αυτή έχει ως αποτέλεσμα ότι ο δικαστής έχει το δικαίωμα να τροποποιεί το ποσό της διατροφής που καθορίστηκε με συμφωνία των μερών. Το δικαίωμα αυτό δεν δίδεται μόνον σε περίπτωση μεταβολής της αντίστοιχης κατάστασης του δικαιούχου και του υποχρέου, αλλά και ελλείψει οποιασδήποτε μεταβολής, εφόσον ο δικαστής αναγνωρίσει τον ανεπαρκή ή υπερβολικό χαρακτήρα του ποσού.

11. Πώς και σε ποιον καταβάλλεται η διατροφή;

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και μετά την έκδοση της απόφασης διαζυγίου ή δικαστικού χωρισμού, η διατροφή καταβάλλεται στο δικαιούχο σύζυγο.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Η συνδρομή για τη συντήρηση και την εκπαίδευση του τέκνου καταβάλλεται, κατά περίπτωση, από τον ένα γονέα στον άλλον, ή στο πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί η φροντίδα του τέκνου
Αν το τέκνο είναι ενήλικο, ο δικαστής μπορεί να αποφασίσει, ή οι γονείς μπορούν να συμφωνήσουν, ότι η συνδρομή θα καταβάλλεται εν όλω ή εν μέρει στο ίδιο το τέκνο.

12. Αν ο υπόχρεος διατροφής δεν την καταβάλλει οικειοθελώς, ποια μέτρα μπορούν να ληφθούν ώστε να αναγκαστεί να πληρώσει;

Ο δικαιούχος διαθέτει διάφορα μέσα για να αναγκάσει τον δυστροπούντα οφειλέτη να καταβάλει τη διατροφή :

Στο αστικό επίπεδο :

Ο δανειστής διαθέτει διάφορες δυνατότητες :

 • Μπορεί να ζητήσει από το δικαστή να του επιτραπεί να εισπράττει αποκλειστικά ο ίδιος, αποκλειομένου του πρώην συζύγου του και επιφυλασσομένων των δικαιωμάτων τρίτων, τα εισοδήματα του πρώην συζύγου, τις αμοιβές για την εργασία του, όπως και τις συντάξεις και περιοδικές καταβολές που δικαιούται και κάθε άλλο ποσό που τυχόν του οφείλουν τρίτοι κατά την αναλογία και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζει ο δικαστής. Η σχετική απόφαση υπόκειται σε αναθεώρηση σε περίπτωση μεταβολής των συνθηκών.
 • Μπορεί να προσφύγει στα μέσα εκτέλεσης του κοινού δικαίου, και συγκεκριμένα στην κατάσχεση εις χείρας τρίτου (για παράδειγμα, τραπεζικού λογαριασμού) , την κατάσχεση ενσώματου κινητού (αυτοκινήτου, κοσμημάτων κλπ) , καθώς και την κατάσχεση ακινήτου (οικίας, οικοπέδου κλπ).

Στο ποινικό επίπεδο:

Ο δανειστής μπορεί να καταθέσει μήνυση για τα ακόλουθα αδικήματα:

 • Το αδίκημα της εγκατάλειψης οικογένειας τιμωρείται με φυλάκιση από ένα μήνα έως ένα έτος και χρηματική ποινή από 251 έως 2. 500 ευρώ, ή με μία μόνον από τις εν λόγω ποινές. Προϋποθέτει ότι ο δανειστής δεν εκπληρώνει έναντι του οφειλέτη το σύνολο ή μέρος της υποχρέωσης διατροφής που υπέχει δυνάμει του νόμου, ή ότι αρνήθηκε να εκπληρώσει τις εν λόγω υποχρεώσεις του παρόλο που ήταν σε θέση να το κάνει, ή ότι με δικό του πταίσμα κατέστησε αδύνατη την εκπλήρωσή τους.
  Αφορά την υποχρέωση των γονέων για διατροφή του τέκνου τους, την υποχρέωση διατροφής μεταξύ συζύγων, καθώς και την υποχρέωση του υιοθετούντος έναντι του υιοθετουμένου. Το αδίκημα καλύπτει επίσης την αποζημίωση που καταδικάζεται να καταβάλει ο ένας σύζυγος για την αποκατάσταση της υλικής ζημίας ή της ηθικής βλάβης που επιφέρει η διάλυση του γάμου.
 • Το αδίκημα της δόλι ας χρεοκοπίας τιμωρείται με φυλάκιση έξι μηνών έως τριών ετών και με χρηματική ποινή 500 έως 12. 500 ευρώ ή με μία μόνον από τις εν λόγω ποινές. Προϋποθέτει ότι ο δανειστής διοργάνωσε ή επιδείνωσε, ακόμα και πριν την έκδοση της δικαστικής απόφασης, τη χρεοκοπία του, είτε αυξάνοντας το παθητικό είτε μειώνοντας το ενεργητικό της περιουσίας του, ή ακόμα και αποκρύπτοντας ορισμένα από τα περιουσιακά του στοιχεία, ενόψει της αποφυγής εκτέλεσης καταδίκης που έχει εκδοθεί από πολιτικό δικαστήριο και αφορά διατροφή.

Με ανάλογη καταδίκη εξομοιώνονται οι δικαστικές αποφάσεις και τα δικαστικώς επικυρωμένα συμφωνητικά που γεννούν υποχρέωση καταβολής παροχών, επιδομάτων ή συνδρομής στα βάρη του γάμου, καθώς και οι ρήτρες περί διατροφής που περιέχονται σε συμφωνητικά τα οποία συνήφθησαν προ του διαζυγίου αμοιβαία συναινέσει.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Της άσκησης δίωξης για το αδίκημα προηγείται κλήση του οφειλέτη διατροφής από στέλεχος της αστυνομίας του Μεγάλου Δουκάτου, για την οποία συντάσσεται πρακτικό. Η κλήση δεν είναι απαραίτητη αν η κατοικία του οφειλέτη διατροφής είναι άγνωστη.

13. Υπάρχει κάποιος οργανισμός ή διοικητική αρχή που μπορεί να συνδράμει στην είσπραξη της διατροφής;

Μετά από αίτηση του δικαιούχου, το Εθνικό ταμείο αλληλεγγύης μπορεί να προβεί στην είσπραξη διατροφής που οφείλεται σε σύζυγο, ανιόντα ή κατιόντα. Για τα ποσά που εισπράττει, το ταμείο υποκαθίσταται στις αγωγές και εγγυήσεις που διαθέτει ο δικαιούχος για την είσπραξη της διατροφής του. Από την κοινοποίηση στον οφειλέτη των ποσών για τα οποία έχει κινηθεί η διαδικασία είσπραξης, ο οφειλέτης πρέπει να τα καταβάλει στον Πρόεδρο του Εθνικού ταμείου αλληλεγγύης.

14. Μπορεί να υποκαταστήσει τον υπόχρεο και να καταβάλει αντ' αυτού το σύνολο ή μέρος της διατροφής;

Το Εθνικό ταμείο αλληλεγγύης μπορεί, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να καταβάλλει τη διατροφή αντί του οφειλέτη. Ο δικαιούχος ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του υποβάλλει σχετική αίτηση στον Πρόεδρο του Εθνικού ταμείου αλληλεγγύης.

Η αίτηση γίνεται δεκτή από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, εφόσον ο δικαιούχος αποδεικνύει:

α) ότι η νόμιμη κατοικία του βρίσκεται στη χώρα και ότι ο ίδιος ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του διαμένει στη χώρα επί τουλάχιστον πέντε έτη·

β) ότι η διατροφή του έχει επιδικαστεί με δικαστική απόφαση που είναι εκτελεστή στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου·

γ) ότι η ολική ή μερική είσπραξη της διατροφής δεν μπόρεσε να επιτευχθεί με μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης ιδιωτικού δικαίου, τα οποία ασκήθηκαν πράγματι·

δ) ότι βρίσκεται σε δύσκολη οικονομική κατάσταση.

Η αίτηση γίνεται δεκτή ακόμα καν αν δεν πληρούται η προϋπόθεση γ) , εφόσον κρίνεται ότι η προσφυγή σε μέτρα εκτέλεσης είναι καταδικασμένη σε αποτυχία ή εφόσον ο οφειλέτης διαμένει στο εξωτερικό. Τυχόν αντιρρήσεις κρίνονται από τον ειρηνοδίκη της κατοικίας του δικαιούχου, στον οποίο πρέπει να προβληθούν εντός σαράντα ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης του Προέδρου.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Οι δικαιούχοι χαίρουν αυτοδικαίως του ευεργετήματος της δικαστικής αρωγής. Αφής στιγμής γίνει δεκτή η αίτηση μέχρι την παύση των πληρωμών από το Ταμείο, ο δικαιούχος δεν μπορεί πλέον να ασκήσει αγωγή κατά του οφειλέτη για την είσπραξη της διατροφής του.

Αν ο αιτών βρίσκεται στο Λουξεμβούργο και το πρόσωπο που βαρύνεται με την "υποχρέωση διατροφής" διαμένει σε άλλη χώρα :

15. Μπορεί ο αιτών να τύχει της συνδρομής οργανισμού ή διοικητικής αρχής του Λουξεμβούργου;

Δυνάμει της Σύμβασης της Νέας Υόρκης της 20ης Ιουνίου 1956 περί διεκδικήσεως διατροφής στην αλλοδαπή, εφόσον ο αιτών βρίσκεται στο Λουξεμβούργο και ο οφειλέτης στο εξωτερικό, ο αιτών μπορεί να απευθυνθεί στο Γενικό Εισαγγελέα της Επικρατείας για να εισπράξει τη διατροφή του.

16. Αν ναι, ποιο είναι το όνομα και η διεύθυνση του εν λόγω οργανισμού ή διοικητικής αρχής ; Πώς μπορεί κανείς να έλθει σε επαφή με αυτούς ;

Ο δικαιούχος διατροφής καταθέτει αίτηση στην αποστέλλουσα αρχή, δηλαδή στο Γενικό Εισαγγελέα της Επικρατείας. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα συναφή στοιχεία, όπως, για παράδειγμα, πληρεξούσιο με το οποίο να δίδεται εξουσιοδότηση ανάληψης ενεργειών εξ ονόματος του δικαιούχου, φωτογραφία του δικαιούχου και, ει δυνατόν, φωτογραφία του οφειλέτη.

Procureur Général d’Etat

Parquet Général

12, Côte d’Eich

L-1450 Luxembourg

17. Τι είδος συνδρομής μπορεί να λάβει ο αιτών από τον εν λόγω οργανισμό ή διοικητική αρχή;

Ο Γενικός Εισαγγελέας της Επικρατείας διαβιβάζει το φάκελο στην αλλοδαπή αρχή, εκτός αν κρίνει την αίτηση προδήλως αβάσιμη. Μπορεί να γνωστοποιήσει στην αλλοδαπή αρχή τη γνώμη του όσον αφορά το βάσιμο της αίτησης, καθώς και να συστήσει στην τελευταία να τύχει ο δικαιούχος δικαστικής αρωγής και απαλλαγής από τα έξοδα.

Αν ο αιτών βρίσκεται σε άλλη χώρα και το πρόσωπο που βαρύνεται με την "υποχρέωση διατροφής" βρίσκεται στο εξωτερικό :

18. Μπορεί ο αιτών να καταθέσει απευθείας αίτηση σε οργανισμό ή διοικητική αρχή του Λουξεμβούργου;

Ο αιτών που βρίσκεται στο εξωτερικό πρέπει να απευθυνθεί στην αρμόδια αρχή της χώρας στην οποία βρίσκεται. Δεν μπορεί να απευθυνθεί κατευθείαν σε οργανισμό ή διοικητική αρχή του Λουξεμβούργου.

19. Αν ναι, ποιο είναι το όνομα και η διεύθυνση του εν λόγω οργανισμού ή διοικητικής αρχής ; Πώς μπορεί κανείς να έλθει σε επαφή με αυτούς;

Άνευ αντικειμένου.

20. Τι είδος συνδρομής μπορεί να λάβει ο αιτών από τον εν λόγω οργανισμό ή διοικητική αρχή;

Άνευ αντικειμένου.

Πρόσθετες πληροφορίες

« Αξιώσεις διατροφής - Γενικές Πληροφορίες | Λουξεµβούργο - Γενικές Πληροφορίες »

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 03-05-2005

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. Τι καλύπτουν οι έννοιες “διατροφή” και “αξίωση διατροφής” σύμφωνα με το δίκαιο του Λουξεμβούργου; 1.
2. Μέχρι ποια ηλικία δικαιούται διατροφής το τέκνο; 2.
3. Σε ποιες περιπτώσεις είναι εφαρμοστέο το δίκαιο του Λουξεμβούργου; 3.
4. Αν δεν είναι εφαρμοστέο το δίκαιο του Λουξεμβούργου, ποιο δίκαιο θα εφαρμόσουν τα δικαστήρια της χώρας; 4.
5. Για την επιδίκαση της διατροφής, ο αιτών πρέπει να απευθυνθεί σε συγκεκριμένο οργανισμό, διοικητική αρχή ή σε δικαστήριο; 5.
6. Μπορεί να υποβληθεί αίτηση στον αρμόδιο οργανισμό, διοικητική αρχή ή δικαστήριο για λογαριασμό συγγενούς, οικείου ή ανηλίκου; 6.
7. Αν ο αιτών σκοπεύει να προσφύγει στη δικαιοσύνη, πώς μπορεί να γνωρίζει ποιο δικαστήριο είναι αρμόδιο; 7.
8. Υποχρεούται ο αιτών να χρησιμοποιήσει ενδιάμεσο για την προσφυγή στη δικαιοσύνη (δικηγόρο, ειδικευμένο οργανισμό, άλλο...) ; Αν όχι, ποια διαδικασία ακολουθείται; 8.
9. Υποχρεούται ο αιτών να καταβάλει κάποιο τέλος για την προσφυγή στη δικαιοσύνη; Αν ναι, σε τι ποσό είναι πιθανόν να ανέρχεται; Αν ο αιτών δεν διαθέτει επαρκή οικονομικά μέσα, μπορεί να τύχει του ευεργετήματος πενίας για την κάλυψη της δαπάνης της σχετικής διαδικασίας; 9.
10. Τι μορφής διατροφή είναι πιθανόν να επιδικάσει το δικαστήριο; Αν επιδικαστεί διατροφή εις χρήμα, πώς θα οριστεί το ποσό της; Μπορεί να αναθεωρηθεί η απόφαση του δικαστηρίου ώστε να ληφθεί υπόψη η εξέλιξη του κόστους ζωής ή μεταβολές της κατάστασης; 10.
11. Πώς και σε ποιον καταβάλλεται η διατροφή; 11.
12. Αν ο υπόχρεος διατροφής δεν την καταβάλλει οικειοθελώς, ποια μέτρα μπορούν να ληφθούν ώστε να αναγκαστεί να πληρώσει; 12.
13. Υπάρχει κάποιος οργανισμός ή διοικητική αρχή που μπορεί να συνδράμει στην είσπραξη της διατροφής; 13.
14. Μπορεί να υποκαταστήσει τον υπόχρεο και να καταβάλει αντ' αυτού το σύνολο ή μέρος της διατροφής; 14.
Αν ο αιτών βρίσκεται στο Λουξεμβούργο και το πρόσωπο που βαρύνεται με την "υποχρέωση διατροφής" διαμένει σε άλλη χώρα : Αν ο αιτών βρίσκεται στο Λουξεμβούργο και το πρόσωπο που βαρύνεται με την
15. Μπορεί ο αιτών να τύχει της συνδρομής οργανισμού ή διοικητικής αρχής του Λουξεμβούργου; 15.
16. Αν ναι, ποιο είναι το όνομα και η διεύθυνση του εν λόγω οργανισμού ή διοικητικής αρχής ; Πώς μπορεί κανείς να έλθει σε επαφή με αυτούς ; 16.
17. Τι είδος συνδρομής μπορεί να λάβει ο αιτών από τον εν λόγω οργανισμό ή διοικητική αρχή; 17.
Αν ο αιτών βρίσκεται σε άλλη χώρα και το πρόσωπο που βαρύνεται με την "υποχρέωση διατροφής" βρίσκεται στο εξωτερικό : Αν ο αιτών βρίσκεται σε άλλη χώρα και το πρόσωπο που βαρύνεται με την
18. Μπορεί ο αιτών να καταθέσει απευθείας αίτηση σε οργανισμό ή διοικητική αρχή του Λουξεμβούργου; 18.
19. Αν ναι, ποιο είναι το όνομα και η διεύθυνση του εν λόγω οργανισμού ή διοικητικής αρχής ; Πώς μπορεί κανείς να έλθει σε επαφή με αυτούς; 19.
20. Τι είδος συνδρομής μπορεί να λάβει ο αιτών από τον εν λόγω οργανισμό ή διοικητική αρχή; 20.
 
 • Κοινοτικό δίκαιο
 • Διεθνές δίκαιο

 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Τσεχία
 • Δανία
 • Γερµανία
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Κύπρος
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεµβούργο
 • Ουγγαρία
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Αυστρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Σλοβακία
 • Φινλανδία
 • Σουηδία
 • Ηνωµένο Βασίλειο