Europeiska Kommissionen > ERN > Underhållsskyldighet > Litauen

Senaste uppdatering: 29-03-2007
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Underhållsskyldighet - Litauen

EJN logo

Sidan är inaktuell. Vi håller på att uppdatera informationen och kommer att flytta den till den europeiska juridikportalen.


 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Vad omfattar begreppet ”underhållsskyldighet” enligt litauisk lag? 1.
2. Under vilka förhållanden är en person underhållsskyldig gentemot en annan? 2.
3. Upp till vilken ålder kan ett barn få underhållsbidrag? 3.
4. Var kan jag söka hjälp för mig själv eller mina barn? Finns det några särskilda organ jag bör kontakta eller kan jag vända mig till en myndigheterna eller en domstol? 4.
5. Om jag vill ta ärendet till domstol, hur vet jag vilken domstol som är behörig? 5.
6. Kan jag väcka talan på någon annans vägnar, till exempel en släkting eller ett barn som behöver stöd? Måste jag gå via en mellanhand för att inleda en domstolsprocess? Om vilka, vilka förfaranden används? 6.
7. Kan jag få rättshjälp för att väcka talan om underhåll om mina egna ekonomiska tillgångar är otillräckliga? 7.
8. Vilken typ av underhåll kan domstolen bevilja? Om underhållsbidrag beviljas, hur fastställs det? Kan underhållsbidraget justeras för att ta hänsyn till förändrade levnadsomkostnader eller familjeförhållanden ? 8.
9. Hur och till vem betalas underhållet ut? 9.
10. Om den underhållsskyldige inte betalar frivilligt, vilka åtgärder kan vidtas för att tvinga honom eller henne att betala? 10.
11. Finns det något organ eller någon central eller lokal myndighet som kan hjälpa mig att driva in underhållet? 11.
12. Kan organet eller myndigheten träda i den underhållsskyldiges ställe och själv betala hela eller en del av underhållet? 12.
13. Kan jag få hjälp av ett organ eller en central eller lokal myndighet i Litauen eller utomlands? 13.
14. Om ja, hur kan organet eller myndigheten kontaktas? Var kan jag få tag i de formulär som måste fyllas i? Vilka handlingar ska jag bifoga min ansökan? Måste jag låta översätta dessa handlingar? Ska handlingarna vara bestyrkta? 14.
15. Vilken hjälp kan utländska institutioner ge? 15.
16. Behövs det ett domstolsbeslut för att en litauisk eller en utländsk institution ska bevilja mig rättshjälp? Om ja, i vilket land ska beslutet meddelas? Vilken typ av hjälp kan jag få om beslutet ska meddelas i ett annat land? Kan jag få hjälp även om jag inte har råd att betala avgifterna? 16.

 

1. Vad omfattar begreppet ”underhållsskyldighet” enligt litauisk lag?

Begreppet underhållsskyldighet definieras inte i litauisk lag. Utifrån reglerna om underhåll bör man dock kunna sluta sig till att underhållsskyldigheten består av: föräldrars skyldighet att ansvara för sina underåriga barns underhåll, en frånskild persons underhållsskyldighet gentemot sin tidigare make i behov av stöd (förutsatt att den senare inte bar ansvaret för äktenskapets upplösning), en separerad makes underhållsansvar gentemot den andra maken i behov av stöd (förutsatt att den senare inte bar ansvaret för hemskillnaden), ett vuxet barns underhållsskyldighet gentemot föräldrar som är oförmögna att arbeta och som behöver stöd, ett vuxet syskons underhållsskyldighet i mån av förmåga gentemot ett underårigt syskon, barnbarns underhållsskyldighet i mån av förmåga gentemot far- eller morföräldrar som är oförmögna att arbeta och som behöver stöd samt far- och morföräldrars underhållsskyldighet i mån av förmåga gentemot underåriga barnbarn som behöver stöd.

2. Under vilka förhållanden är en person underhållsskyldig gentemot en annan?

 • Föräldrar ansvarar för sina underåriga barns underhåll. Om en förälder eller föräldrarna till ett underårigt barn inte uppfyller denna skyldighet, beviljar domstolen underhållsbidrag på talan av barnets föräldrar, barnets förmyndare eller den offentliga myndighet som ansvarar för skydda barnets rättigheter. Föräldrar som skiljer sig i samförstånd eller begär hemskillnad måste ingå ett avtal som reglerar ansvaret för deras underåriga barns materiella underhåll. Detta avtal ska godkännas av domstol. Om en av föräldrarna inte följer avtalet, sedan det väl har godkänts, kan den andra föräldern vända sig till domstolen med en ansökan om föreläggande. Om föräldrar skiljer sig eller separerar utan att ingå avtal om ansvaret för sina underåriga barns underhåll, kan underhållsskyldigheten fastställas av domstol. Varken ett barns separation från sina föräldrar eller fastställandet av begränsningar för föräldraansvaret befriar föräldrar från deras underhållsskyldighet gentemot sina barn.
 • Vid äktenskapsskillnad gäller följande: om underhållsfrågan inte regleras i ett avtal som grundar sig på båda makarnas samtycke, kommer domstolarna att bevilja underhåll till den av makarna som begär det, förutsatt att han eller hon inte bär ansvaret för äktenskapets upplösning. En make är inte berättigad till underhåll om vederbörandes tillgångar är tillräckliga för att försörja honom eller henne. Det antas att en make kommer att behöva underhåll om han eller hon har vårdnaden om ett underårigt barn till honom/henne och den tidigare maken, och om vederbörande är förhindrad att arbeta på grund av ålder eller sjukdom.
 • Om en person som ålagts underhållsskyldighet av domstol (en före detta make eller en förälder) avlider, övergår underhållsskyldigheten till den personens arvtagare så långt arvet medger.
 • En domstol som meddelar en dom på hemskillnad kan bevilja underhåll för den part som ansöker om det. Underhållsskyldigheten åligger den make som bär ansvaret för hemskillnaden.
 • Vuxna barn är underhållsskyldiga gentemot föräldrar som är oförmögna att arbeta och som behöver stöd. Underhållsskyldigheten grundar sig antingen på ett avtal eller på ett domstolsavgörande.
 • Vuxna syskon är i mån av förmåga underhållsskyldiga gentemot sina underåriga syskon, om barnen är föräldralösa eller av andra skäl inte kan få underhåll från sina föräldrar. Underhållet betalas antingen på frivillig grund eller på grundval av ett domstolsbeslut.
 • Vuxna barn är i mån av förmåga underhållsskyldiga gentemot sina far- och morföräldrar som är oförmögna att arbeta och som behöver stöd. Underhållet betalas antingen på frivillig grund eller på grundval av ett domstolsbeslut.
 • Far- och morföräldrar är i mån av förmåga underhållsskyldiga gentemot underåriga barnbarn som behöver stöd, om barnen är föräldralösa eller av andra skäl inte kan få underhåll från sina föräldrar. Underhållet betalas antingen på frivillig grund eller på grundval av ett domstolsbeslut.

3. Upp till vilken ålder kan ett barn få underhållsbidrag?

Föräldrar ansvarar för sina barns materiella underhåll tills barnen blir myndiga, det vill säga upp till 18 års ålder, med undantag för fall där barnet är oförmöget att arbeta på grund av ett handikapp som medför att han eller hon anses som omyndig. En förälders underhållsskyldighet upphör inte heller när barnet uppnår myndighetsålder, om barnet fortfarande på dagtid följer gymnasieundervisning, undervisning på universitet eller högskola eller en högre yrkesförberedande utbildning, ännu inte har fyllt 24 år och behöver stöd. Vuxna barn som på dagtid följer gymnasieundervisning, undervisning på universitet eller högskola eller en högre yrkesförberedande utbildning är underhållsberättigade tills de avslutar sina studier eller fyller 24 år, beroende på vilken av dessa händelser som inträffar först.

Till börjanTill början

4. Var kan jag söka hjälp för mig själv eller mina barn? Finns det några särskilda organ jag bör kontakta eller kan jag vända mig till en myndigheterna eller en domstol? 

Talan om underhåll tas upp av domstol.

5. Om jag vill ta ärendet till domstol, hur vet jag vilken domstol som är behörig? 

Tvistemål prövas alltid av distriktsdomstol i första instans, med ett eller två undantag som följer av den litauiska civillagen. Det är i regel svarandens bosättningsort som avgör vilken domstol som är geografiskt behörig. Frågor om underhållsskyldighet kan emellertid även prövas av behörig domstol på kärandens bosättningsort. Talan om underhåll kan således väckas antingen vid domstol på den ort där svaranden är bosatt eller vid domstol på den ort där käranden är bosatt. Distriktsdomstolarnas geografiska behörighet regleras av lagen av den 15 juni 1994 om inrättandet av Litauens högsta domstol. I denna lag fastställs de regionala domstolarnas och distriktsdomstolarnas geografiska behörighet. Den innehåller också bestämmelser om omorganisering av den litauiska åklagarmyndigheten.

6. Kan jag väcka talan på någon annans vägnar, till exempel en släkting eller ett barn som behöver stöd? Måste jag gå via en mellanhand för att inleda en domstolsprocess? Om vilka, vilka förfaranden används?

Talan om underhåll för barn kan väckas av en av barnets föräldrar, barnets förmyndare eller den offentliga myndighet som ansvarar för skydda barnets rättigheter.

Till börjanTill början

I andra fall ska talan väckas av den person som begär underhåll.

7. Kan jag få rättshjälp för att väcka talan om underhåll om mina egna ekonomiska tillgångar är otillräckliga?

Enligt den litauiska civillagen utgörs kostnaderna för att väcka talan av domstolsavgifter och rättegångskostnader. Enligt artikel 83.1 i lagen är kärande i mål om underhållsskyldighet befriade från att betala officiella avgifter. Enligt den litauiska rättshjälpslagen är litauiska medborgare, medborgare i andra EU-länder samt andra fysiska personer som är lagligt bosatta i Litauen eller ett annat EU-land berättigade till ”kompletterande” rättshjälp, som även omfattar kostnaderna för att väcka talan i enlighet med civillagen, förutsatt att de berörda personernas tillgångar och årliga inkomster inte överstiger de tak som de litauiska myndigheterna har fastställt för rätt till rättshjälp. Medborgare i andra EU-länder och fysiska personer som är lagligt bosatta i andra EU-länder kan endast få rättshjälp för gränsöverskridande tvister. Oavsett de tillgångs- och inkomsttak som litauiska myndigheter har fastställt för rätt till rättshjälp kan kompletterande rättshjälp beviljas personer som är berättigade till socialbidrag enligt lagen om kontant socialt stöd till låginkomstfamiljer (ensamstående föräldrar) lietuviu kalba, och av personer som kan bevisa att de av objektiva skäl är förhindrade att använda sina tillgångar och medel samt att de tillgångar och den årsinkomst som de kan använda fritt inte överstiger de tillgångs- och inkomsttak som Litauens regering har fastställt för rätt till rättshjälp. (Närmare upplysningar finns på webbadressen http://www.teisinepagalba.lt/ English - lietuviu kalba).

Till börjanTill början

8. Vilken typ av underhåll kan domstolen bevilja? Om underhållsbidrag beviljas, hur fastställs det? Kan underhållsbidraget justeras för att ta hänsyn till förändrade levnadsomkostnader eller familjeförhållanden ?

Underhållsbidrag som beviljas en före detta make kan ha formen av engångsbetalning, månadsvis betalning eller överföring av tillgångar. När ett par skiljer sig eller separerar och en domstol prövar om en sökande make ska beviljas underhåll och, i så fall, underhållets omfattning, ska hänsyn tas till äktenskapets varaktighet, behovet av underhåll och båda parternas ekonomiska situation, hälsotillstånd, ålder och arbetsförmåga samt en arbetslös partners möjlighet att få ett arbete och andra faktorer av betydelse. Om underhåll har beviljats i form av regelbundna bidrag och förutsättningarna sedermera ändras i grunden, kan endera parten ansöka om att få underhållsbeloppet höjt eller sänkt eller om att underhållsskyldigheten ska upphöra helt och hållet.

Ett underårigt barn kan beviljas underhåll i form av månadsvis betalning, engångsbetalning eller överföring av tillgångar. Underhållsbeloppet ska stå i proportion till barnets behov och föräldrarnas ekonomiska situation och vara tillräckligt för att ge de nödvändiga förutsättningarna för att barnet ska kunna utvecklas. Om parternas ekonomiska situation förändras i grunden efter ett domstolsavgörande om underhållsskyldighet kan domstolen, på ansökan av det berörda barnet, fadern, modern, en offentlig myndighet som ansvarar för skydda barnets rättigheter eller åklagarmyndigheten, besluta att öka eller minska underhållsbeloppet och ändra underhållets form. Bland de grunder som kan åberopas för en ändring av underhållet finns en försämring i faderns eller moderns ekonomiska situation eller en förändring av barnets behov. Underhållsbidraget kan höjas som en följd av ökade kostnader för barnomsorg (om barnet lider av sjukdom eller har drabbats av en skada eller behöver extra omvårdnad eller konstant tillsyn). Om nödvändigt kan domstolen besluta om betalning av eventuell behandling som barnet behöver.

Till börjanTill början

9. Hur och till vem betalas underhållet ut?

Det är domstolen som beslutar hur underhållet ska betalas: i form av en engångsbetalning, månadsvisa betalningar eller en överföring av tillgångar. Underhåll beviljas den före detta make (eller make vid hemskillnad) som behöver det.

När det gäller underhåll till underåriga barn beslutar domstolen om underhållsbidrag för barnet, men utser även barnets far, mor eller förmyndare som ansvariga för att se efter barnets intressen och förvalta medlen. Barnets far eller mor har rätt använda underhållsbidraget för barnets räkning. Om barnet har en förmyndare går underhållsbeloppet direkt till barnet. Förmyndaren utses till förvaltare av medlen och tillgångarna.

10. Om den underhållsskyldige inte betalar frivilligt, vilka åtgärder kan vidtas för att tvinga honom eller henne att betala?

Om den underhållsskyldige inte följer domstolens avgörande i underhållsfrågan, kan den underhållsberättigade ansöka om tvångsverkställighet vid domstolen. Om en av föräldrarna underlåter att följa ett avtal om underhållsskyldighet sedan avtalet godkänts av domstol, kan den andra föräldern ge in en ansökan om tvångsverkställighet till domstolen. Sökanden utser en exekutiv tjänsteman som verkställer beslutet (se svaret på fråga 11).

Om nödvändigt kan domstolen, i samband med ett beslut om underhåll för barn, ålägga barnets föräldrar (eller en av dem) att inteckna sin egendom. Konsekvensen av att ett beslut om indrivning av underhållsbidrag inte följs blir i så fall att underhållsbidraget säkras genom den intecknade egendomen i enlighet med relevant lagstiftning. Samma förfarande används i fråga om underhåll till en tidigare make (vid skilsmässa) eller nuvarande make (vid hemskillnad.

Till börjanTill början

11. Finns det något organ eller någon central eller lokal myndighet som kan hjälpa mig att driva in underhållet?

En exekutiv tjänsteman bistår vid verkställigheten av domstolsavgöranden och vidtar om nödvändigt åtgärder för att avgörandet ska kunna verkställas. Den exekutiva tjänstemannen är en person som utsetts och bemyndigats av staten att utföra verkställighet på grundval av exekutionstitlar, bekräfta sakförhållanden, delge handlingar och utföra andra uppgifter som föreskrivs i lag.

I samband med att den exekutive tjänstemannen mottar en stämning eller ett domstolsavgörande, inleder denne verkställighetsförfarandet i enlighet med de förfaranden som föreskrivs i lag. Han kan kalla den underhållsskyldige och den underhållsberättigade, uppmana dem att föreslå sätt att föreslå lösningar för att följa domstolens avgörande och sända påminnelser till den underhållsskyldige. Om den underhållsskyldige trots detta underlåter att följa domstolens dom inom den tidsfrist som anges i påminnelsen, kommer den exekutiva tjänstemannen att inleda verkställigheten senast tio dagar från det att fristen för att följa domstolsavgörandet har löpt ut. Underhållsbidraget säkras genom utmätning av den underhållsskyldiges lön och andra inkomster. Om en person som underlåter att göra de regelbundna underhållsbetalningar han eller hon har ålagts saknar arbete och andra inkomstkällor, kommer underhållsbidraget att säkras genom utmätning av hans eller hennes övriga tillgångar.

12. Kan organet eller myndigheten träda i den underhållsskyldiges ställe och själv betala hela eller en del av underhållet?

Nej. Staten griper dock in med underhåll för underåriga barn som, under längre tid än en månad, inte får något underhåll från fadern, modern eller någon annan nära släkting som är kapabel att ansvara för deras underhåll. Statens bidrag till barnets underhåll har formen av socialt stöd.

Till börjanTill början

OM DEN UNDERHÅLLSSKYLDIGE ÄR BOSATT UTOMLANDS:

13. Kan jag få hjälp av ett organ eller en central eller lokal myndighet i Litauen eller utomlands?

För att en litauisk dom på underhåll ska kunna verkställas utomlands, måste den först erkännas och förklaras verkställbar av behöriga domstolar i det aktuella landet. Förfarandet för erkännande och verkställighet av domstolsavgöranden i EU:s medlemsstater fastställs genom rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område. Den som vill få en litauisk dom erkänd i ett annat EU-land måste själv göra en framställan till den relevanta utländska domstolen eller myndigheten och i samband med det bifoga all annan dokumentation som kan komma att krävas.

Enligt den litauiska lagstiftningen om offentlig rättshjälp kan berörda parter i målet beviljas grundläggande rättshjälp (till exempel juridisk rådgivning). Rätten till grundläggande rättshjälp omfattar alla litauiska medborgare, medborgare i andra EU-medlemsstater, andra fysiska personer som är lagligt bosatta i Litauen eller en annan EU-medlemsstat samt andra personer som anges i internationella avtal som ingåtts av Litauen.

En ansökan om rättshjälp kan ges in direkt till relevant institution i den EU-medlemsstat där sökanden vill få domen erkänd. Ansökningar kan också ges in via det litauiska justitieministeriet, i dess egenskap av översändande organ. Ansökan ska vara översatt till den berörda EU-medlemsstatens officiella språk, eller ett av landets officiella språk som också är ett officiellt språk för EU-institutionerna, eller ett annat språk som den andra medlemsstaten har godkänt och som har meddelats kommissionen. (För närmare upplysningar, se artikel 29 i den litauiska lagen om offentlig rättshjälp, till exempel på följande webbplats: http://www.teisinepagalba.lt/ English - lietuviu kalba).

Till börjanTill början

14. Om ja, hur kan organet eller myndigheten kontaktas? Var kan jag få tag i de formulär som måste fyllas i? Vilka handlingar ska jag bifoga min ansökan? Måste jag låta översätta dessa handlingar? Ska handlingarna vara bestyrkta?

Ansökan bör ges in till den domstol eller myndighet som är behörig på den utländska ort där den underhållsskyldige är bosatt. Relevanta domstolar och myndigheter framgår av bilaga II till i ovan nämnda (fråga 13) förordning och av den europeiska civilrättsatlasen (/justice_home/judicialatlascivil/html/index_sv.htm). Ansökan bör åtföljas av en kopia av det litauiska domstolsavgörande som framställan om erkännande avser samt relevant standardformulär från den domstol i första instans som meddelade avgörandet. (Formuläret kan laddas ner på litauiska från det litauiska justitieministeriets hemsida. Klicka på ”Bendradarbiavimas” på hemsidan www.tm.lt English - lietuviu kalba, och därefter på ”dokumentų formos” i sidomenyn.) En översättning av handlingarna ska bifogas om domstolen eller den behöriga myndigheten så kräver. Översättningen måste vara godkänd av en för ändamålet bemyndigad person i en av medlemsstaterna. Ifyllda formulär och handlingar som utfärdats av domstol ska vara försedda med domstolens officiella stämpel.

Om du vill söka grundläggande offentlig rättshjälp i Litauen, måste du vända dig till den verkställande institutionen i den kommun där du har hemvist eller, om du inte har någon formell hemvist, till den verkställande institutionen i den kommun där du faktiskt bor.

15. Vilken hjälp kan utländska institutioner ge?

Behöriga institutioner i andra EU-medlemsstater kan informera om ansökningsförfarandet, kraven när det gäller ansökans form och andra uppgifter om erkännande och verkställighet av litauiska domstolsavgöranden i den berörda medlemsstaten.

16. Behövs det ett domstolsbeslut för att en litauisk eller en utländsk institution ska bevilja mig rättshjälp? Om ja, i vilket land ska beslutet meddelas? Vilken typ av hjälp kan jag få om beslutet ska meddelas i ett annat land? Kan jag få hjälp även om jag inte har råd att betala avgifterna?

Det krävs inget domstolsbeslut för att rätthjälp ska kunna beviljas i Litauen. Grundläggande rättshjälp ska tillhandahållas som en omedelbar följd av att en person har givit in en ansökan till den verkställande myndigheten i den berörda kommunen. Om rättshjälpen inte kan tillhandahållas omedelbart, måste myndigheten inom fem dagar ge besked om när det kan ske. Rättshjälpen är gratis.

« Underhållsskyldighet - Allmän information | Litauen - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 29-03-2007

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket