comisia europeană > RJE > Stabilirea dreptului de întreţinere > Lituania

Ultima actualizare: 20-11-2007
Versiune pentru tipărit Adaugă la preferinţe

Stabilirea dreptului de întreţinere - Lituania

EJN logo

Această pagină nu mai este de actualitate. Actualizarea este în curs şi va fi publicată pe portalul european e-justiţie.


 

TABLE OF CONTENTS

1. Care este sfera de acoperire a conceptului „obligaţie de întreţinere”? 1.
2. În ce situaţii trebuie o persoană să plătească întreţinere unei alte persoane? 2.
3. Până la ce vârstă poate beneficia un copil de indemnizaţie de întreţinere? 3.
4. Unde pot obţine ajutor pentru mine sau pentru copilul meu? Există instituţii specializate pe care aş putea să le contactez sau pot autorităţile sau instanţele să mă ajute? 4.
5. Dacă intenţionez să chem pe cineva în judecată pentru plata întreţinerii, cum ştiu care instanţă este competentă? 5.
6. Pot introduce o acţiune în numele altei persoane, adică al unei rude sau al unui minor care are nevoie de sprijin? Este necesar să recurg la un intermediar pentru a introduce o acţiune în instanţă? Dacă nu, ce proceduri sunt utilizate? 6.
7. Dacă nu dispun de mijloace financiare suficiente, pot obţine asistenţă juridică pentru a acoperi cheltuielile judiciare? 7.
8. Ce fel de sprijin poate fi acordat prin decizia instanţei? Care va fi cuantumul alocaţiei de întreţinere, în cazul în care aceasta este acordată? Cum se ajustează această alocaţie în funcţie de modificarea circumstanţelor sau a costului vieţii? 8.
9. Care este modalitatea de plată a indemnizaţiei de întreţinere şi către cine se face această plată? 9.
10. Dacă debitorul obligaţiei de întreţinere nu plăteşte de bună voie, ce măsuri se pot lua pentru a-l determina să plătească? 10.
11. Există o organizaţie specializată sau autorităţi care poate să mă ajute să-mi recuperez întreţinerea? 11.
12. Pot aceste autorităţi să plătească parţial sau integral indemnizaţia de întreţinere în locul debitorului? 12.
13. Pot solicita sprijinul unei anumite organizaţii sau autorităţi din propria mea ţară sau din străinătate? 13.
14. Care este adresa dumneavoastră? Cum pot lua legătura cu dumneavoastră? De unde pot obţine formularele pe care trebuie să le completez? Ce documente trebuie să anexez cererii? Este necesar ca acestea să fie traduse? Este necesar ca documentele să fie legalizate? 14.
15. Ce fel de ajutor pot acorda instituţiile străine? 15.
16. Am nevoie de o decizie a instanţei pentru ca o instituţie sau autoritate lituaniană sau străină să îmi acorde ajutor? În caz afirmativ, în care ţară trebuie să fie emisă decizia? Dacă sunt într-o ţară străină, ce fel de ajutor pot să primesc? Dacă nu îmi permit să plătesc taxele, pot primi asistenţă juridică şi în acest caz? 16.

 

1. Care este sfera de acoperire a conceptului „obligaţie de întreţinere”?

Conceptul „obligaţie de întreţinere” nu există în legislaţia lituaniană. Totuşi, se poate presupune, pornind de la regulile care guvernează întreţinerea, că această obligaţie cuprinde obligaţia unui părinte de a asigura întreţinerea materială pentru copiii săi care nu au împlinit vârsta majoratului, obligaţia unei persoane divorţate de întreţinere faţă de fostul soţ care necesită sprijin (cu condiţia ca acesta din urmă să nu fi fost răspunzător de destrămarea căsătoriei); obligaţia copilului adult de întreţinere faţă de părinţii aflaţi în incapacitate de muncă şi care necesită sprijin; obligaţia fratelui sau surorii adulte, care are posibilitatea de a îndeplini obligaţia de întreţinere, faţă de fratele sau sora care nu a împlinit vârsta majoratului; obligaţia nepoţilor, care au posibilitatea de a îndeplini obligaţia de întreţinere, faţă de bunicii care se află în incapacitate de muncă şi care necesită sprijin şi obligaţia bunicilor care au posibilitatea, de a întreţine nepoţii care nu au împlinit vârsta majoratului şi care necesită sprijin.

2. În ce situaţii trebuie o persoană să plătească întreţinere unei alte persoane?

 • Părinţilor le revine obligaţia de a-şi întreţine copiii care nu au împlinit vârsta majoratului. Dacă părintele sau părinţii copilului aflat la o vârstă inferioară majoratului nu îşi îndeplinesc această obligaţie, instanţa acordă întreţinerea pe baza unei cereri depuse de părinţii copilului, de tutore (curator) sau de către organismul public cu responsabilităţi în domeniul apărării drepturilor copilului. Părinţii care divorţează prin acord comun sau care se separă sunt obligaţi să redacteze o convenţie prin care se angajează să presteze întreţinere materială copiilor lor aflaţi la o vârstă inferioară majoratului. Această convenţie trebuie aprobată de instanţă. Dacă unul dintre părinţi nu respectă convenţia odată ce aceasta a fost aprobată, celălalt părinte poate solicita instanţei un mandat de executare. Dacă părinţii divorţează sau se separă fără să fi ajuns la un acord privind întreţinerea copiilor lor aflaţi la o vârstă inferioară majoratului, întreţinerea va fi dispusă de instanţă. Nici separarea copilului de părinţi şi nici restricţionarea autorităţii părinteşti nu sunt de natură a exonera părinţii de obligaţia de întreţinere faţă de propriul copil.
 • Dacă în cazul unui divorţ nu se pune în discuţie chestiunea obligaţiei de întreţinere în convenţia încheiată de comun acord între soţi, instanţele vor acorda întreţinere părţii care o necesită, cu condiţia ca aceasta să nu fi fost răspunzătoare de destrămarea căsătoriei. Un soţ nu are dreptul la întreţinere dacă propriile bunuri sau venituri sunt suficiente pentru întreţinerea sa. Se presupune că un soţ va avea nevoie de întreţinere dacă acesta creşte copilul său şi al celuilalt soţ, aflat la o vârstă inferioară majoratului şi dacă el sau ea este în incapacitate de muncă din cauza vârstei înaintate sau a unei stări de sănătate inadecvate.
 • În eventualitatea decesului părţii (fostul partener de cuplu sau părinte) care a fost obligată la plata întreţinerii, răspunderea privind plata întreţinerii va trece la moştenitorii acesteia, în măsura în care bunurile moştenite permit aceasta.
 • Atunci când instanţa pronunţă o hotărâre privind separarea unui cuplu căsătorit, aceasta acordă întreţinerea părţii care o necesită, plata urmând a fi efectuată de partea răspunzătoare de separare.
 • Copiii adulţi trebuie să întreţină părinţii aflaţi în incapacitate de muncă şi care au nevoie de sprijin. Întreţinerea este plătită fie în baza unui acord reciproc, fie în baza unei hotărâri judecătoreşti.
 • Fraţii sau surorile adulte, care au mijloacele necesare, au obligaţia de întreţinere faţă de fraţii şi surorile aflate la o vârstă inferioară majoratului dacă sunt orfani sau dacă nu pot obţine întreţinerea de la părinţi. Întreţinerea se acordă voluntar sau în baza unei hotărâri judecătoreşti.
 • Copiii adulţi, care au mijloacele necesare, au obligaţia de întreţinere faţă de bunicii aflaţi în incapacitate de muncă sau care au nevoie de sprijin. Întreţinerea se acordă voluntar sau în baza unei hotărâri judecătoreşti.
 • Bunicii care au posibilitatea, au obligaţia de întreţinere faţă de nepoţii aflaţi la o vârstă inferioară majoratului şi care au nevoie de sprijin, dacă aceştia sunt orfani sau dacă nu pot obţine întreţinerea de la părinţi. Întreţinerea se acordă voluntar sau în baza unei hotărârii judecătoreşti.

3. Până la ce vârstă poate beneficia un copil de indemnizaţie de întreţinere?

Părinţii au obligaţia de întreţinere materială faţă de copiii lor până când aceştia împlinesc vârsta majoratului, adică până la vârsta de 18 ani, cu excepţia cazului în care copilul se află în incapacitate de muncă din pricina unui handicap din cauza căruia se consideră că nu a atins vârsta majoratului. În plus, obligaţia de întreţinere materială a părintelui faţă de copil nu încetează atunci când copilul împlineşte vârsta majoratului, dacă acesta urmează o formă de învăţământ cu cursuri de zi în cadrul unui liceu, a unei instituţii de învăţământ superior sau a unui colegiu profesional şi nu a împlinit încă vârsta de 24 ani şi are nevoie de sprijin. Întreţinerea este acordată copiilor adulţi care frecventează o formă de învăţământ de zi într-un liceu, instituţie de învăţământ superior sau colegiu profesional până când aceştia termină studiile sau împlinesc vârsta de 24 de ani (până la momentul producerii primului dintre aceste evenimente).

SusSus

4. Unde pot obţine ajutor pentru mine sau pentru copilul meu? Există instituţii specializate pe care aş putea să le contactez sau pot autorităţile sau instanţele să mă ajute?

Cererile de întreţinere trebuie făcute prin intermediul instanţelor.

5. Dacă intenţionez să chem pe cineva în judecată pentru plata întreţinerii, cum ştiu care instanţă este competentă?

Cauzele civile se judecă întotdeauna de către tribunalele districtuale de primă instanţă, cu una sau două excepţii, menţionate în Codul civil lituanian. De regulă, locaţia instanţei va depinde de locul de reşedinţă al pârâtului. Totuşi, cererile de întreţinere pot fi soluţionate şi de către instanţa în a cărei rază de competenţă se află reşedinţa reclamantului. Astfel, solicitările pot fi depuse fie la instanţa în a cărei rază de competenţă domiciliază pârâtul, fie la instanţa în a cărei rază de competenţă domiciliază reclamantul. Competenţa teritorială a instanţelor districtuale este reglementată de Legea din 15 iunie 1994 privind înfiinţarea Curţii Supreme a Lituaniei, a Curţilor de Apel lituaniene şi a instanţelor regionale, care stabileşte competenţa teritorială a instanţelor regionale şi districtuale şi care reformează Parchetul lituanian.

6. Pot introduce o acţiune în numele altei persoane, adică al unei rude sau al unui minor care are nevoie de sprijin? Este necesar să recurg la un intermediar pentru a introduce o acţiune în instanţă? Dacă nu, ce proceduri sunt utilizate?

Cererile pentru acordarea întreţinerii pentru un copil pot fi introduse în instanţă de către unul din părinţii copilului, un tutore (curator) al acestuia sau de către o instituţie publică responsabilă de protecţia drepturilor copilului.

SusSus

În celelalte cazuri, cererile pot fi introduse de persoana care solicită întreţinerea în numele ei.

7. Dacă nu dispun de mijloace financiare suficiente, pot obţine asistenţă juridică pentru a acoperi cheltuielile judiciare?

Conform Codului civil lituanian, cheltuielile legate de introducerea unei acţiuni în instanţă cuprind taxele oficiale şi cheltuielile aferente procedurilor în instanţă. Conform articolului 83 alineatul (1) din Cod, în cazuri privind întreţinerea, reclamanţii sunt scutiţi de plata taxei oficiale. Conform legislaţiei lituaniene referitoare la asistenţa juridică publică, cetăţenii lituanieni, cetăţenii altor state membre UE şi alte persoane fizice care au domiciliul legal în Lituania sau într-un alt stat membru UE sunt îndreptăţite la asistenţă juridică secundară care include şi cheltuielile aferente introducerii acţiunilor în instanţă în conformitate cu Codul de procedură civilă, cu condiţia ca bunurile şi venitul anual să nu depăşească limitele stabilite de către guvernul lituanian în ceea ce priveşte acordarea asistenţei juridice. Totuşi, cetăţenii celorlalte state membre UE, ca şi persoanele fizice care au domiciliul legal în alte state membre UE sunt eligibile în ceea ce priveşte asistenţa juridică doar în cazul litigiilor transfrontaliere. De asemenea, asistenţa juridică secundară poate fi solicitată, indiferent de nivelul bunurilor şi veniturilor stabilite de guvernul lituanian cu privire la furnizarea asistenţei juridice, de către persoane eligibile pentru primirea unei alocaţii sociale în baza legii lituaniene privind ajutorul financiar de asistenţă socială pentru familiile cu venit redus (rezidenţi celibatari) lietuviu kalba, de persoane care pot dovedi că, din motive obiective, nu pot dispune de proprietatea şi de mijloacele lor financiare sau că proprietatea şi venitul anual de care aceştia pot dispune în mod liber nu depăşesc nivelul bunurilor şi veniturilor stabilite de către guvernul lituanian cu privire la furnizarea asistenţei juridice. (Pentru mai multe informaţii, accesaţi www.teisinepagalba.lt English - lietuviu kalba).

SusSus

8. Ce fel de sprijin poate fi acordat prin decizia instanţei? Care va fi cuantumul alocaţiei de întreţinere, în cazul în care aceasta este acordată? Cum se ajustează această alocaţie în funcţie de modificarea circumstanţelor sau a costului vieţii?

Întreţinerea acordată unui fost soţ poate lua forma unei plăţi unice, a unei plăţi lunare periodice sau a unui transfer de bunuri. Atunci când un cuplu divorţează sau este în proces de separare şi instanţa decide acordarea întreţinerii părţii care o necesită şi cuantumul acesteia, instanţa trebuie să ia în considerare durata căsătoriei, necesitatea întreţinerii, situaţia financiară a ambelor părţi, starea de sănătate, vârsta şi capacitatea de muncă, precum şi capacitatea părţii aflate în şomaj de găsi un loc de muncă, împreună cu alţi factori semnificativi. Dacă întreţinerea a fost acordată sub forma unor plăţi periodice, oricare din foştii soţi poate, ca urmare a unei schimbări fundamentale a circumstanţelor, să solicite mărirea sau reducerea indemnizaţiei de întreţinere sau chiar încetarea plăţii indemnizaţiei de întreţinere.

În cazul unui copil aflat la o vârstă inferioară majoratului, întreţinerea poate fi acordată sub forma unor plăţi periodice lunare, a unei sume de bani sau a unui transfer de bunuri. Nivelul indemnizaţiei de întreţinere trebuie să fie proporţional cu nevoile copilului şi cu situaţia financiară a părinţilor şi trebuie să fie suficient pentru a asigura condiţiile necesare dezvoltării copilului. Dacă în urma unei hotărâri judecătoreşti prin care se acordă întreţinerea, se produce o schimbare fundamentală în situaţia financiară a părinţilor, instanţa, la cererea copilului, a tatălui, a mamei sau a unei instituţii publice răspunzătoare pentru apărarea drepturilor copilului sau a procurorului public, poate reduce sau mări nivelul indemnizaţiei de întreţinere şi poate schimba forma întreţinerii. Motivele admisibile pentru a solicita modificarea cuantumului indemnizaţiei de întreţinere includ îmbunătăţirea sau deteriorarea situaţiei financiare a tatălui sau a mamei sau o schimbare în nevoile copilului. De exemplu, cuantumul indemnizaţiei de întreţinere poate fi majorat ca urmare a unor cheltuieli suplimentare privind îngrijirea copilului (dacă acesta este bolnav sau rănit sau dacă are nevoie de supraveghere permanentă). Dacă este necesar, instanţa poate dispune plata oricăror cheltuieli necesitate de copil.

SusSus

9. Care este modalitatea de plată a indemnizaţiei de întreţinere şi către cine se face această plată?

Instanţa este cea care va decide modalitatea de plată a indemnizaţiei de întreţinere: fie sub forma unei sume forfetare unice, fie ca plată lunară periodică sau printr-un transfer de bunuri. Întreţinerea va fi plătită către fostul soţ care are nevoie de ea (actualul soţ în cazul separării).

În ceea ce priveşte întreţinerea pentru un copil aflat la o vârstă inferioară majoratului, instanţa trebuie să acorde întreţinerea copilului, dar să şi desemneze pe tată, mamă sau tutore (curator) drept persoana răspunzătoare de protejarea intereselor copilului şi de administrarea resurselor financiare. Tatăl sau mama copilului deţin întreţinerea copilului prin uzufruct. Dacă copilul are un tutore (curator), întreţinerea este acordată copilului. Tutorele (curatorul) este desemnat ca şi administrator al resurselor financiare şi ale bunurilor.

10. Dacă debitorul obligaţiei de întreţinere nu plăteşte de bună voie, ce măsuri se pot lua pentru a-l determina să plătească?

Dacă persoana răspunzătoare pentru plata indemnizaţiei de întreţinere nu respectă hotărârea judecătorească prin care se acordă întreţinerea, beneficiarul hotărârii (adică reclamantul) poate solicita în scris instanţei un mandat de executare. Dacă unul dintre părinţi nu respectă convenţia privind obligaţia de întreţinere a copilului, o dată ce aceasta a fost aprobată, celălalt părinte poate solicita instanţei un mandat de executare. Reclamantul desemnează un executor judecătoresc care va pune în executare mandatul sau decizia instanţei. A se vedea răspunsul la întrebarea 11.

SusSus

Dacă este necesar, în urma unei hotărâri de acordare a întreţinerii pentru copil, instanţa poate să solicite ca părinţii copilului (sau doar unul dintre ei) să instituie un drept de ipotecă asupra proprietăţii sale. Nerespectarea hotărârii instanţei cu privire la plata întreţinerii va duce la recuperarea întreţinerii din proprietatea ipotecată, în conformitate cu legislaţia aplicabilă. Aceeaşi procedură este utilizată pentru întreţinerea foştilor soţi în caz de divorţ sau a partenerilor în cazul separaţiei.

11. Există o organizaţie specializată sau autorităţi care poate să mă ajute să-mi recuperez întreţinerea?

Un executor judecătoresc vă va sprijini cu privire la punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti, luând măsuri de executare, dacă este necesar. Executorul judecătoresc este persoana desemnată de stat şi care are autoritatea conferită de stat pentru a realiza executarea obligatorie a titlurilor executorii, de a constata fapte, de a comunica acte şi de a îndeplini alte îndatoriri prevăzute de lege.

La primirea unui mandat sau a unei hotărâri judecătoreşti, executorul judecătoresc va începe executarea, acţionând în conformitate cu procedurile prevăzute de lege. El va cita debitorul şi persoana căreia i se datorează suma, le va cere să propună căi de conformare cu hotărârea judecătorească şi poate transmite notificări debitorului. Dacă debitorul nu se conformează cu hotărârea judecătorească în intervalul de timp prevăzut în notificare, executorul judecătoresc va începe executarea în maxim zece zile de la expirarea termenului pentru conformare. Indemnizaţia de întreţinere este recuperată din salariul debitorului, precum şi din orice alte surse de venit. Dacă o persoană nu va efectua în mod regulat plăţile de întreţinere care i-au fost impuse de instanţă, dar nu lucrează şi nu are alte surse de venit, indemnizaţia de întreţinere va fi recuperată din bunurile acestuia sau acesteia.

SusSus

12. Pot aceste autorităţi să plătească parţial sau integral indemnizaţia de întreţinere în locul debitorului?

Nu. Totuşi, statul va întreţine copiii de vârstă inferioară majoratului, care nu primesc indemnizaţia de întreţinerea de la tatăl, mama sau altă rudă apropiată capabilă să îi întreţină, pentru o perioadă mai mare de o lună de zile. Contribuţia statului la întreţinerea copilului ia forma asistenţei sociale.

DACĂ PERSOANA RĂSPUNZĂTOARE DE PLATA ÎNTREŢINERII TRĂIEŞTE ÎN STRĂINĂTATE:

13. Pot solicita sprijinul unei anumite organizaţii sau autorităţi din propria mea ţară sau din străinătate?

Pentru ca o hotărâre a instanţei lituaniene privind acordarea întreţinerii să fie executată în străinătate, aceasta trebuie să fie recunoscută şi declarată ca fiind executorie de către instanţele competente din ţara respectivă. Procedura de recunoaştere şi punere în executare a hotărârilor judecătoreşti în statele membre ale UE este prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 44/2001 al Consiliului din 22 decembrie 2000 privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială. Cei care doresc să obţină recunoaşterea în străinătate a hotărârii judecătoreşti lituaniene trebuie să transmită cererea instanţelor străine relevante sau instituţiilor, împreună cu orice alte documente care ar putea fi cerute de acestea.

Conform legislaţiei lituaniene privind asistenţa juridică de stat, asistenţa juridică primară (de exemplu, consultanţă juridică şi consiliere) poate fi acordată părţilor interesate. Dreptul la asistenţă juridică primară se extinde la toţi cetăţenii lituanieni, cetăţenii altor state membre ale UE, persoane fizice având domiciliul legal în Lituania sau în alt stat membru al UE ca şi alte persoane menţionate în tratate internaţionale la care Lituania este parte.

SusSus

Cererile de asistenţă juridică pot fi transmise direct instituţiei competente din statul membru al UE unde solicitantul doreşte să i se recunoască hotărârea judecătorească. De asemenea, cererile pot fi transmise şi prin intermediul Ministerului de justiţie lituanian ca şi instituţie expeditoare. Cererea trebuie tradusă în limba oficială a statului membru al UE lietuviu kalba sau în una din limbile oficiale ale statului, care este deopotrivă şi limbă oficială a instituţiilor comunităţii sau într-o altă limbă care este acceptată de celălalt stat membru şi care a fost notificată ca atare Comisiei. (Pentru informaţii suplimentare, a se vedea Articolul 29 din legea lituaniană privind asistenţa juridică primară, de exemplu pe pagina web: www.teisinepagalba.lt English - lietuviu kalba).

14. Care este adresa dumneavoastră? Cum pot lua legătura cu dumneavoastră? De unde pot obţine formularele pe care trebuie să le completez? Ce documente trebuie să anexez cererii? Este necesar ca acestea să fie traduse? Este necesar ca documentele să fie legalizate?

Cererea trebuie depusă la instanţa competentă sau la instituţia care are competenţă în locul de reşedinţă din străinătate al debitorului. Instanţele şi instituţiile competente sunt specificate în Anexa II la regulamentul menţionat la Întrebarea 13 şi în Atlasul Judiciar European de materie civilă (http://europa.eu.int/comm/justice_home/judicialatlascivil/). Cererea trebuie să fie însoţită de o copie a hotărârii instanţei lituaniene pentru care se solicită recunoaşterea şi de formularul standard de la prima instanţă care a emis hotărârea. (Formularul poate fi descărcat în limba lituaniană de pe pagina web a Ministerului de justiţie lituanian. Se apasă "Bendradarbiavimas" pe pagina de deschidere la www.tm.lt English - lietuviu kalba şi apoi pe "dokumentų formos" din lateral). Dacă instanţa sau autoritatea competentă o solicită, atunci trebuie trimisă şi traducerea documentelor. Traducerea trebuie legalizată de către o persoană calificată în acest sens în unul din statele membre. Formularele completate şi documentele emise de o instanţă trebuie să fie autentificate prin ştampila oficială a instanţei.

SusSus

Dacă doriţi să solicitaţi asistenţă juridică primară din partea statului în Lituania, trebuie să depuneţi o cerere la instituţia cu atribuţii executive din municipiul în raza căruia aţi declarat domiciliul dumneavoastră, dacă nu aveţi un domiciliu declarat, la instituţia cu atribuţii executive din municipiul în care locuiţi.

15. Ce fel de ajutor pot acorda instituţiile străine?

Instituţiile competente din alte state membre ale UE vor furniza informaţii privind procedura de solicitare, cerinţele privind forma cererii şi alte informaţii referitoare la recunoaşterea şi executarea hotărârilor instanţelor lituaniene în statele membre respective.

16. Am nevoie de o decizie a instanţei pentru ca o instituţie sau autoritate lituaniană sau străină să îmi acorde ajutor? În caz afirmativ, în care ţară trebuie să fie emisă decizia? Dacă sunt într-o ţară străină, ce fel de ajutor pot să primesc? Dacă nu îmi permit să plătesc taxele, pot primi asistenţă juridică şi în acest caz?

Nu este necesară nicio decizie a instanţei pentru ca persoanele să beneficieze de asistenţă juridică în Lituania. Asistenţa juridică primară trebuie să fie furnizată imediat la solicitarea adresată de către o persoană unei instituţii municipale cu atribuţii executive. Dacă nu este posibil ca aceasta să fie furnizată imediat, solicitantului trebuie să i se indice când, în următoarele cinci zile, va primi această asistenţă. Asistenţa juridică va fi furnizată în mod gratuit.

« Stabilirea dreptului de întreţinere - Informaţii generale | Lituania - Informaţii generale »

SusSus

Ultima actualizare: 20-11-2007

 
 • Drept comunitar
 • Drept internaţional

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Republica Cehă
 • Danemarca
 • Germania
 • Estonia
 • Irlanda
 • Grecia
 • Spania
 • Franţa
 • Italia
 • Cipru
 • Letonia
 • Lituania
 • Luxemburg
 • Ungaria
 • Malta
 • Ţările de Jos
 • Austria
 • Polonia
 • Portugalia
 • România
 • Slovenia
 • Slovacia
 • Finlanda
 • Suedia
 • Regatul Unit