Europese Commissie > EJN > Alimentatievorderingen > Litouwen

Laatste aanpassing: 29-03-2007
Printversie Voeg toe aan favorieten

Alimentatievorderingen - Litouwen

EJN logo

Deze pagina is vervallen. De pagina wordt bijgewerkt en verplaatst naar het Europees e-justitieportaal.


 

INHOUDSOPGAVE

1. Wat betekent het begrip „onderhoudsverplichting”? 1.
2. Wanneer moet een persoon aan een andere persoon een onderhoudsbijdrage betalen? 2.
3. Tot welke leeftijd heeft een kind aanspraak op een onderhoudsbijdrage? 3.
4. Moet een onderhoudsgerechtigde zich met zijn onderhoudsvordering of met de onderhoudsvordering ten behoeve van zijn kinderen wenden tot een gerecht, tot een overheidsinstantie of tot een andere organisatie? 4.
5. Hoe weet de eiser die zich tot een gerecht wil wenden, welk gerecht bevoegd is? 5.
6. Kan een onderhoudsvordering worden ingesteld namens iemand anders, bijvoorbeeld een kind dat behoeftig is? Heeft de eiser een vertegenwoordiger nodig om bij een gerecht een onderhoudsvordering in te stellen? Indien niet, welke procedure moet worden gevolgd? 6.
7. Kan een onderhoudsgerechtigde die niet over voldoende financiële middelen beschikt, rechtsbijstand krijgen om de kosten van het instellen van een onderhoudsvordering te betalen? 7.
8. Welke onderhoudsbijdrage kan bij rechterlijke beslissing worden toegekend? Hoe hoog zal de toegekende onderhoudsbijdrage zijn? Kan de onderhoudsbijdrage worden aangepast naargelang van wijzigingen in de kosten van het levensonderhoud of in de omstandigheden? 8.
9. Hoe wordt de onderhoudsbijdrage betaald en aan wie? 9.
10. Indien de onderhoudsplichtige niet vrijwillig betaalt, welke mogelijkheden tot gedwongen tenuitvoerlegging bestaan er? 10.
11. Is er een autoriteit of organisatie die een onderhoudsgerechtigde kan helpen om een onderhoudsbijdrage te krijgen? 11.
12. Kunnen deze autoriteiten of organisaties de onderhoudsbijdrage geheel of gedeeltelijk in de plaats van de onderhoudsplichtige betalen? 12.
13. Is er een autoriteit of organisatie die een onderhoudsgerechtigde kan helpen een onderhoudsbijdrage te krijgen in eigen land of in het buitenland? 13.
14. Wat is het adres? Hoe kan contact worden opgenomen? Hoe kunnen de in te vullen formulieren worden verkregen? Welke documenten moeten bij het verzoek worden gevoegd? Moeten deze documenten worden vertaald? Moeten deze documenten authentiek worden verklaard? 14.
15. Welke bijstand kunnen buitenlandse autoriteiten verlenen? 15.
16. Kan een Litouwse of buitenlandse instantie of autoriteit enkel krachtens een rechterlijk bevel bijstand verlenen? Indien ja, in welk land moet de beslissing zijn geveld? Indien de beslissing in het buitenland moet zijn geveld, welke bijstand kan worden verleend? Indien het ereloon te duur is, kan rechtsbijstand worden verleend? 16.

 

1. Wat betekent het begrip „onderhoudsverplichting”?

In het Litouwse recht is het begrip onderhoudsverplichting niet gedefinieerd. Uit de bepalingen in verband met de onderhoudsbijdrage kan logischerwijs het bestaan van volgende onderhoudsverplichtingen worden afgeleid: de onderhoudsverplichting van ouders jegens hun minderjarige kinderen (in de vorm van materiële bijstand), de onderhoudsverplichting van een uit de echt gescheiden persoon jegens de ex-echtgenoot die behoeftig is (voorzover de behoeftige ex­-echtgenoot niet verantwoordelijk is voor de beëindiging van het huwelijk), de onderhoudsverplichting van een feitelijk gescheiden echtgenoot jegens de echtgenoot die behoeftig is (voorzover de behoeftige echtgenoot niet verantwoordelijk is voor de scheiding), de onderhoudsverplichting van meerderjarige kinderen jegens hun ouders die niet kunnen werken en behoeftig zijn, de onderhoudsverplichting van meerderjarige broers of zussen jegens hun minderjarige broers of zussen (voorzover zij over de nodige middelen daartoe beschikken), de onderhoudsverplichting van kleinkinderen jegens hun grootouders die niet kunnen werken en behoeftig zijn (voorzover zij over de nodige middelen daartoe beschikken), en de onderhoudsverplichting van grootouders jegens hun minderjarige kleinkinderen die behoeftig zijn (voorzover zij over de nodige middelen daartoe beschikken).

2. Wanneer moet een persoon aan een andere persoon een onderhoudsbijdrage betalen?

 • Ouders moeten hun minderjarige kinderen van levensonderhoud voorzien. Indien een van de ouders of beide ouders van een minderjarig kind deze verplichting niet nakomen, kan het gerecht op verzoek van een van de ouders van het kind, de voogd van het kind of de voor de verdediging van de rechten van het kind bevoegde overheidsinstantie een onderhoudsbijdrage toekennen. Ouders die in onderlinge overeenstemming uit de echt scheiden of die feitelijk scheiden, moeten een overeenkomst sluiten in verband met het levensonderhoud van hun minderjarige kinderen. Die overeenkomst moet door het gerecht worden goedgekeurd. Indien een van de ouders de goedgekeurde overeenkomst niet naleeft, kan de andere ouder vragen dat het gerecht de tenuitvoerlegging beveelt. Indien ouders uit de echt scheiden of feitelijk scheiden zonder een overeenkomst te sluiten in verband met het levensonderhoud van hun minderjarige kinderen, wordt de onderhoudsbijdrage door het gerecht toegekend. Noch de scheiding van het kind van zijn ouders, noch beperkingen van de ouderlijke verantwoordelijkheid ontslaan de ouders van hun onderhoudsverplichting jegens hun kind.
 • Indien bij echtscheiding de kwestie van de onderhoudsbijdrage niet in een overeenkomst tussen de echtgenoten is geregeld, kent het gerecht aan de echtgenoot die hierom verzoekt een onderhoudsbijdrage toe, voorzover de betrokkene niet verantwoordelijk is voor de beëindiging van het huwelijk. Een echtgenoot heeft geen recht op een onderhoudsbijdrage indien zijn of haar eigen activa of inkomsten volstaan om in zijn of haar levensonderhoud te voorzien. Er wordt van uitgegaan dat een echtgenoot een onderhoudsbijdrage nodig heeft indien hij of zij een gemeenschappelijk minderjarig kind opvoedt, of indien hij of zij niet kan werken ingevolge ouderdom of gezondheidsproblemen.
 • Indien een onderhoudsplichtige overlijdt (een ex‑echtgenoot of een ouder), gaat de onderhoudsverplichting over op diens erfgenamen, doch maximaal ten belope van de nalatenschap.
 • Indien een gerecht een beslissing velt in verband met de feitelijke scheiding van een echtpaar, kent het een onderhoudsbijdrage toe aan de echtgenoot die hierom verzoekt, ten laste van de echtgenoot die verantwoordelijk is voor de feitelijke scheiding.
 • Volwassen kinderen zijn onderhoudsplichtig jegens hun ouders die niet kunnen werken en behoeftig zijn. De onderhoudsbijdrage wordt vastgesteld in een onderlinge overeenkomst of in een rechterlijke beslissing.
 • Voorzover zij over de nodige middelen daartoe beschikken, zijn volwassen broers en zussen onderhoudsplichtig jegens hun minderjarige broers en zussen, indien deze wees worden of van hun ouders geen onderhoudsbijdrage kunnen krijgen. De onderhoudsbijdrage wordt vrijwillig betaald of door het gerecht toegekend.
 • Voorzover zij over de nodige middelen daartoe beschikken, zijn volwassen kinderen onderhoudsplichtig jegens hun grootouders die niet kunnen werken en behoeftig zijn. De onderhoudsbijdrage wordt vrijwillig betaald of door het gerecht toegekend.
 • Voorzover zij over de nodige middelen daartoe beschikken, zijn grootouders onderhoudsplichtig jegens hun minderjarige kleinkinderen, indien deze behoeftig zijn, wees worden of van hun ouders geen onderhoudsbijdrage kunnen krijgen. De onderhoudsbijdrage wordt vrijwillig betaald of door het gerecht toegekend.

3. Tot welke leeftijd heeft een kind aanspraak op een onderhoudsbijdrage?

Ouders zijn verplicht hun kinderen materiële bijstand te verlenen, totdat deze meerderjarig worden (dus tot de leeftijd van 18 jaar), tenzij het kind niet kan werken omdat het ingevolge een mentale handicap ook na die leeftijd onbekwaam wordt verklaard. Voorts blijven de ouders onderhoudsplichtig jegens hun meerderjarig kind, zolang het overdag in een middelbare school of een instelling voor hoger onderwijs les volgt of een beroepsopleiding volgt, geen 24 jaar oud is en behoeftig is. In dat geval blijft de onderhoudsverplichting bestaan totdat het kind zijn studies voltooit, doch in elk geval uiterlijk tot de leeftijd van 24 jaar.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

4. Moet een onderhoudsgerechtigde zich met zijn onderhoudsvordering of met de onderhoudsvordering ten behoeve van zijn kinderen wenden tot een gerecht, tot een overheidsinstantie of tot een andere organisatie?

Onderhoudsvorderingen moeten bij de gerechten worden ingesteld.

5. Hoe weet de eiser die zich tot een gerecht wil wenden, welk gerecht bevoegd is?

Burgerlijke vorderingen moeten in eerste aanleg steeds bij de districtsrechtbanken worden ingesteld, behoudens in enkele uitzonderingsgevallen die in het Litouwse burgerlijk wetboek zijn opgesomd. De territoriale bevoegdheid hangt af van de verblijfplaats van de verweerder. Onderhoudsvorderingen kunnen echter ook bij het gerecht van de verblijfplaats van de eiser worden ingesteld. Onderhoudsvorderingen kunnen dus zowel bij het gerecht van de verweerder als bij dat van de eiser worden ingesteld. De territoriale bevoegdheid van de districtsrechtbanken is geregeld in de wet van 15 juni 1994 tot instelling van het hooggerechtshof van Litouwen, de Litouwse hoven van beroep en de regionale rechtbanken, tot vaststelling van de territoriale bevoegdheid van de regionale en de districtsrechtbanken en tot hervorming van het Litouwse openbaar ministerie.

6. Kan een onderhoudsvordering worden ingesteld namens iemand anders, bijvoorbeeld een kind dat behoeftig is? Heeft de eiser een vertegenwoordiger nodig om bij een gerecht een onderhoudsvordering in te stellen? Indien niet, welke procedure moet worden gevolgd?

Onderhoudsvorderingen kunnen namens een kind worden ingesteld door een van de ouders van het kind, de voogd van het kind of de voor de verdediging van de rechten van het kind bevoegde overheidsinstantie.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

In andere gevallen moet de onderhoudsvordering door de onderhoudsgerechtigde zelf worden ingesteld.

7. Kan een onderhoudsgerechtigde die niet over voldoende financiële middelen beschikt, rechtsbijstand krijgen om de kosten van het instellen van een onderhoudsvordering te betalen?

Krachtens het Litouwse burgerlijk wetboek bestaan de kosten van het instellen van een onderhoudsvordering uit registratierechten en gerechtskosten. Krachtens artikel 83, lid 1, van het wetboek is de eiser van een onderhoudsvordering vrijgesteld van de betaling van registratierechten. Krachtens de Litouwse wet inzake rechtsbijstand komen Litouwse burgers, burgers van andere lidstaten van de EU en andere natuurlijke personen die wettelijk in Litouwen of een andere lidstaat van de EU verblijven, in aanmerking voor secundaire rechtshulp, die ook de gerechtskosten omvat in zaken die overeenkomstig het wetboek van burgerlijke rechtsvordering aanhangig zijn gemaakt. Voorwaarde is dat de activa en de inkomsten van de betrokkene niet hoger zijn dan de plafonds die door de regering inzake rechtsbijstand zijn vastgesteld. Burgers van andere lidstaten van de EU en natuurlijke personen die wettelijk in andere lidstaten van de EU verblijven, komen echter slechts in grensoverschrijdende geschillen voor rechtsbijstand in aanmerking. Ongeacht de plafonds in verband met activa en inkomsten die door de regering inzake rechtsbijstand zijn vastgesteld, komen personen die een sociale uitkering genieten krachtens de Litouwse wet inzake geldelijke sociale bijstand voor gezinnen met een laag inkomen, en personen die kunnen aantonen dat zij om objectieve redenen niet over hun activa en inkomsten kunnen beschikken (waarbij de activa en inkomsten waarover zij wel kunnen beschikken niet hoger mogen zijn dan de door de regering vastgestelde plafonds) voor secundaire rechtsbijstand in aanmerking (zie www.teisinepagalba.lt English - lietuviu kalba).

Bovenkant paginaBovenkant pagina

8. Welke onderhoudsbijdrage kan bij rechterlijke beslissing worden toegekend? Hoe hoog zal de toegekende onderhoudsbijdrage zijn? Kan de onderhoudsbijdrage worden aangepast naargelang van wijzigingen in de kosten van het levensonderhoud of in de omstandigheden?

De onderhoudsbijdrage aan een ex-echtgenoot kan de vorm aannemen van een eenmalige betaling, regelmatige maandelijkse betalingen of een overdracht van activa. Indien een echtpaar uit de echt scheidt of feitelijk scheidt, moet het gerecht dat beslist of er een onderhoudsbijdrage wordt toegekend en zo ja, hoe hoog die is, rekening houden met de duur van het huwelijk en de behoeftigheid, alsook de financiële situatie, de gezondheid, de leeftijd en de arbeidsgeschiktheid van beide partijen, de kans dat de werkloze partner werk vindt en andere significante factoren. Indien een onderhoudsbijdrage in de vorm van regelmatige maandelijkse betalingen wordt toegekend, mag ieder van de ex-echtgenoten vragen dat het bedrag daarvan wordt verhoogd of verlaagd of dat de betalingen worden stopgezet ingevolge een fundamentele wijziging in de omstandigheden.

Aan een minderjarig kind kan een onderhoudsbijdrage in de vorm van regelmatige maandelijkse betalingen, een geldbedrag of een overdracht van activa worden toegekend. Het bedrag van de onderhoudsbijdrage moet in verhouding staan tot de behoeften van het kind en de financiële situatie van zijn ouders en moet volstaan om voorwaarden tot stand te brengen waarin het kind zich kan ontwikkelen. Indien er zich na de rechterlijke beslissing waarbij een onderhoudsbijdrage wordt toegekend, een fundamentele wijziging in de financiële situatie van de partijen voordoet, kan het gerecht op verzoek van het kind, de vader, de moeder, de voor de verdediging van de rechten van het kind bevoegde overheidsinstantie of het openbaar ministerie het bedrag van de onderhoudsbijdrage verhogen of verlagen of de vorm van de onderhoudsbijdrage wijzigen. Mogelijke redenen voor een wijziging van het bedrag van de onderhoudsbijdrage zijn bijvoorbeeld een verbetering of een verslechtering van de financiële situatie van de vader of de moeder of een wijziging in de behoeften van het kind. Het bedrag van de onderhoudsbijdrage kan worden verhoogd vanwege aanvullende kosten van levensonderhoud (bijvoorbeeld doordat het kind ziek is, slachtoffer van een ongeval is geworden of speciale zorgen en voortdurend toezicht nodig heeft). Indien nodig kan het gerecht bevelen dat de kosten van behandelingen die het kind moet ondergaan, moeten worden betaald.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

9. Hoe wordt de onderhoudsbijdrage betaald en aan wie?

Het gerecht beslist hoe de onderhoudsbijdrage wordt betaald: door een eenmalige betaling, door regelmatige maandelijkse betalingen of door een overdracht van activa. De onderhoudsbijdrage wordt betaald aan de behoeftige ex-echtgenoot (echtgenoot in geval van feitelijke scheiding).

Bij minderjarige kinderen kent het gerecht de onderhoudsbijdrage toe aan het kind en bepaalt het tevens wie de middelen beheert: de vader, de moeder of de voogd van het kind die zich om de belangen van het kind bekommert. De vader of de moeder van het kind heeft het vruchtgebruik van de onderhoudsbijdrage van het kind. Indien het kind een voogd heeft, wordt de onderhoudsbijdrage aan het kind toegekend. De voogd wordt aangewezen als beheerder van de middelen en activa.

10. Indien de onderhoudsplichtige niet vrijwillig betaalt, welke mogelijkheden tot gedwongen tenuitvoerlegging bestaan er?

Indien de onderhoudsplichtige de rechterlijke beslissing in verband met de onderhoudsbijdrage niet naleeft, kan de begunstigde (de eiser) schriftelijk vragen dat het gerecht de tenuitvoerlegging beveelt. Indien een van de ouders een goedgekeurde overeenkomst in verband met het levensonderhoud van hun kinderen niet naleeft, kan de andere ouder vragen dat het gerecht de tenuitvoerlegging beveelt. De eiser wijst een gerechtsdeurwaarder aan die het bevel tot tenuitvoerlegging uitvoert. Zie het antwoord op vraag 11.

Indien nodig kan het gerecht in zijn beslissing waarbij aan een kind een onderhoudsbijdrage wordt toegekend, bevelen dat de ouders van het kind (of een van hen) een hypotheek op hun eigendom nemen. Indien de rechterlijke beslissing niet wordt nageleefd, wordt de onderhoudsbijdrage geïnd door een verkoop van het gehypothekeerde eigendom overeenkomstig de wetgeving dienaangaande. Dezelfde procedure kan worden gevolgd voor de onderhoudsbijdrage voor een ex‑echtgenoot in geval van echtscheiding of voor een echtgenoot in geval van feitelijke scheiding.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

11. Is er een autoriteit of organisatie die een onderhoudsgerechtigde kan helpen om een onderhoudsbijdrage te krijgen?

De gerechtsdeurwaarder is bevoegd voor de tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen en neemt indien nodig executiemaatregelen. Een gerechtsdeurwaarder is een persoon die door de overheid is aangewezen voor de gedwongen tenuitvoerlegging van executoriale titels, de vaststelling van feiten, de betekening van documenten en de uitvoering van andere specifieke wettelijke taken.

Bij ontvangst van een bevel tot tenuitvoerlegging vat de gerechtsdeurwaarder de gedwongen tenuitvoerlegging aan volgens de wettelijke procedures. Hij kan de schuldenaar bij zich roepen en hem vragen hoe hij denkt de rechterlijke beslissing na te leven, en hij kan aan de schuldenaar aanmaningen toezenden. Indien de schuldenaar de rechterlijke beslissing niet naleeft binnen de in de aanmaning opgegeven termijn, vat de gerechtsdeurwaarder uiterlijk binnen tien dagen de gedwongen tenuitvoerlegging aan. De onderhoudsbijdrage wordt afgehouden van het loon van de schuldenaar en van al zijn andere inkomsten. Indien de onderhoudsplichtige die nalaat de regelmatige maandelijkse onderhoudsbijdragen te betalen, niet werkt en geen andere bronnen van inkomsten heeft, wordt de onderhoudsbijdrage geïnd door verkoop van zijn activa.

12. Kunnen deze autoriteiten of organisaties de onderhoudsbijdrage geheel of gedeeltelijk in de plaats van de onderhoudsplichtige betalen?

Neen. De staat zal echter een onderhoudsbijdrage uitkeren aan minderjarige kinderen die gedurende een periode van langer dan een maand geen onderhoudsbijdrage ontvangen van hun vader of moeder of van andere bloedverwanten die over de nodige middelen beschikken om hen van levensonderhoud te voorzien. De bijdrage van de staat aan het levensonderhoud van het kind neemt de vorm van sociale bijstand aan.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

INDIEN DE ONDERHOUDSPLICHTIGE IN HET BUITENLAND WOONT:

13. Is er een autoriteit of organisatie die een onderhoudsgerechtigde kan helpen een onderhoudsbijdrage te krijgen in eigen land of in het buitenland?

Opdat een Litouwse rechterlijke beslissing in het buitenland ten uitvoer kan worden gelegd, moet zij door de bevoegde gerechten van het betrokken land worden erkend en uitvoerbaar worden verklaard. De procedure voor de erkenning en tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen in lidstaten van de EU is vastgesteld in Verordening (EG) nr. 44/2001 van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken. Wie een Litouwse rechterlijke beslissing in het buitenland erkend wil zien, moet zelf bij het bevoegde buitenlandse gerecht of de bevoegde buitenlandse autoriteit een verzoek indienen en alle nodige documenten bijvoegen.

Krachtens de Litouwse wet inzake rechtsbijstand kan primaire rechtsbijstand (bijvoorbeeld juridisch advies en raadplegingen) aan belanghebbenden worden verleend. Alle Litouwse burgers, alle burgers van andere lidstaten van de EU en alle andere natuurlijke personen die wettelijk in Litouwen of een andere lidstaat van de EU verblijven, en alle andere personen die zijn vermeld in internationale verdragen waarbij Litouwen partij is, komen voor primaire rechtsbijstand in aanmerking.

Een verzoek om rechtsbijstand kan rechtstreeks worden ingediend bij de betrokken instelling van de lidstaat van de EU waar de verzoeker de rechterlijke beslissing erkend wil zien. Verzoeken kunnen ook worden ingediend via het Litouwse ministerie van Justitie als verzendende instelling. Het verzoek moet worden vertaald in de officiële taal van de lidstaat van de EU of in een van de officiële talen van dat land die ook een officiële taal van de instellingen van de Gemeenschap is, of in een andere taal die voor de andere lidstaat aanvaardbaar is en als zodanig bij de Commissie is aangemeld (voor nadere informatie zie artikel 29 van de Litouwse wet inzake rechtsbijstand, bijvoorbeeld op http://www.teisinepagalba.lt/ English - lietuviu kalba).

Bovenkant paginaBovenkant pagina

14. Wat is het adres? Hoe kan contact worden opgenomen? Hoe kunnen de in te vullen formulieren worden verkregen? Welke documenten moeten bij het verzoek worden gevoegd? Moeten deze documenten worden vertaald? Moeten deze documenten authentiek worden verklaard?

Het verzoek moet worden ingediend bij het gerecht of de autoriteit die bevoegd is volgens de verblijfplaats van de schuldenaar in het buitenland. De gerechten en autoriteiten zijn opgesomd in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 44/2001 (zie antwoord 13) en in de Europese gerechtelijke atlas op het gebied van burgerlijke zaken (/justice_home/judicialatlascivil/html/index_nl.htm). Het verzoek moet vergezeld gaan van een afschrift van de Litouwse rechterlijke beslissing waarop het verzoek betrekking heeft en het standaardformulier van het gerecht dat in eerste aanleg de beslissing heeft geveld (het formulier kan in het Litouws worden gedownload van de website van het Litouwse ministerie van Justitie. Surf naar www.tm.lt English - lietuviu kalba, klik vervolgens op Bendradarbiavimas en vervolgens op dokumentų formų). Indien het bevoegde gerecht of de bevoegde autoriteit dit wenst, moeten de documenten worden vertaald. De vertaling moet door een beëdigde vertaler worden gecertificeerd. Ingevulde formulieren en door een gerecht afgegeven documenten moeten door de officiële stempel van het gerecht authentiek worden verklaard.

Om in Litouwen voor primaire rechtsbijstand in aanmerking te komen, moet bij het gemeentelijk orgaan van de woonplaats of, bij gebrek daaraan, van de verblijfplaats een verzoek worden ingediend.

15. Welke bijstand kunnen buitenlandse autoriteiten verlenen?

De bevoegde autoriteiten van andere lidstaten van de EU verstrekken informatie over de procedure, de vereisten in verband met het formulier en andere informatie in verband met erkenning en tenuitvoerlegging van Litouwse rechterlijke beslissingen in de betrokken lidstaat.

16. Kan een Litouwse of buitenlandse instantie of autoriteit enkel krachtens een rechterlijk bevel bijstand verlenen? Indien ja, in welk land moet de beslissing zijn geveld? Indien de beslissing in het buitenland moet zijn geveld, welke bijstand kan worden verleend? Indien het ereloon te duur is, kan rechtsbijstand worden verleend?

Er is geen rechterlijk bevel vereist voor het verlenen van rechtsbijstand aan personen in Litouwen. Primaire rechtsbijstand moet worden verleend op eerste verzoek van de betrokkene aan het gemeentelijk orgaan. Indien niet onmiddellijk rechtsbijstand kan worden verleend, moet worden aangegeven wanneer dat wel mogelijk is binnen een termijn van vijf dagen. Rechtsbijstand wordt gratis verstrekt.

« Alimentatievorderingen - Algemene informatie | Litouwen - Algemene informatie »

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 29-03-2007

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk