Eiropas Komisija > ETST > Uzturlīdzekļu prasības > Lietuva

Pēdējo reizi atjaunots: 20-11-2007
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Uzturlīdzekļu prasības - Lietuva

EJN logo

Šī lapa ir novecojusi. Pašreiz saturs tiek atjaunināts un tiks publicēts Eiropas e-tiesiskuma portālā.


 

SATURS

1. Uz ko attiecas jēdziens „pienākums maksāt uzturlīdzekļus”? 1.
2. Kādos apstākļos personai ir pienākums maksāt uzturlīdzekļus citām personām? 2.
3. Līdz kādam vecumam bērns var saņemt uzturlīdzekļu pabalstu? 3.
4. Kur es varu saņemt palīdzību sev vai savam bērnam? Vai man ir jāvēršas kādā īpašā institūcijā vai arī iestādes vai tiesas var palīdzēt? 4.
5. Ja es vēlos vērsties tiesā, lai piespiestu kādu personu maksāt uzturlīdzekļus, kā man uzzināt, kuras tiesas kompetencē ir šī lieta? 5.
6. Vai es varu iesniegt prasību kādas citas personas vārdā, t.i., piederīgā vai bērna vārdā, kam ir vajadzīgs atbalsts? Vai man, lai iesniegtu prasību tiesā, ir jāizmanto starpnieks? Ja tas nav vajadzīgs, kāda procedūra jāievēro? 6.
7. Ja mani līdzekļi ir nepietiekami, vai es varu saņemt tiesisko palīdzību, lai segtu izmaksas par lietas izskatīšanu? 7.
8. Kādu atbalstu var piešķirt ar tiesas lēmumu? Ar kādu summu tādā gadījumā jārēķinās? Vai to var pārskatīt, ņemot vērā dzīves dārdzības vai ģimenes apstākļu pārmaiņas? 8.
9. Kādā veidā un kam izmaksā uzturlīdzekļus? 9.
10. Ja uzturlīdzekļu maksātājs nevēlas uzturlīdzekļus maksāt labprātīgi, kādus piespiedu līdzekļus var piemērot? 10.
11. Vai es varu saņemt palīdzību, lai no kādas īpašas organizācijas vai iestādes panāktu neizmaksāto uzturlīdzekļu piedziņu 11.
12. Vai šīs organizācijas var veikt uzturlīdzekļu maksājumus daļējā vai pilnā apmērā uzturlīdzekļu maksātāja vietā? 12.
13. Vai es varu vērsties pēc palīdzības kādā īpašā organizācijā vai iestādē savā valstī vai ārzemēs? 13.
14. Kāda ir jūsu adrese? Kā es varu ar jums sazināties? Kur es varu saņemt veidlapas, kas man ir jāaizpilda? Kādi dokumenti man ir jāpievieno iesniegumam? Vai man tie ir jāiztulko? Vai ir jāapliecina dokumentu autentiskums? 14.
15. Kādu palīdzību ārvalstu iestādes var piešķirt? 15.
16. Vai ir vajadzīgs tiesas rīkojums, lai Lietuvas vai ārvalstu iestāde vai institūcija piešķirtu man palīdzību? Ja tā ir, kurā valstī lēmums ir jāpieņem? Ja tas ir ārzemēs, kādu palīdzību es varu saņemt? Ja es nevaru samaksāt nodevas, vai es tomēr varu saņemt juridisko palīdzību? 16.

 

1. Uz ko attiecas jēdziens „pienākums maksāt uzturlīdzekļus”?

Jēdziens „pienākums maksāt uzturlīdzekļus” Lietuvas tiesību aktos nav minēts. Tomēr no likuma normām, kas regulē apgādību, var secināt, ka šis pienākums attiecas uz: vecāku pienākumu nodrošināt materiālus uzturlīdzekļus saviem bērniem līdz pilngadības sasniegšanai; šķirtas personas uzturlīdzekļu nodrošināšanu bijušajam laulātajam, kuram ir vajadzīgs atbalsts (ar noteikumu, ka pēdējais/-ā nav atbildīgs/-a par laulības šķiršanu); atšķirta laulātā pienākumu nodrošināt uzturlīdzekļus bijušajam laulātajam, kuram ir vajadzīgs atbalsts (ar noteikumu, ka pēdējais/-ā nav atbildīgs/-a par atšķiršanu); pieauguša bērna pienākumu nodrošināt uzturlīdzekļus darbnespējīgiem vecākiem, kuriem ir vajadzīgs atbalsts; pieauguša brāļa vai māsas, kuri to spēj, pienākumu nodrošināt uzturu nepilngadīgam brālim vai māsai; mazbērnu, kuri to spēj, pienākumu nodrošināt uzturu darbnespējīegiem vecvecākiem, kuriem ir vajadzīgs atbalsts; un vecvecāku, kuri to spēj, pienākumu nodrošināt uzturu nepilngadīgiem mazbērniem, kuriem ir vajadzīgs atbalsts.

2. Kādos apstākļos personai ir pienākums maksāt uzturlīdzekļus citām personām?

 • Vecākiem ir jāuztur nepilngadīgi bērni. Ja viens no nepilngadīga bērna vecākiem vai abi vecāki šo pienākumu neizpilda, tiesa lemj par uzturlīdzekļu nodrošināšanu, pamatojoties uz prasību, ko iesnieguši bērna vecāki, aizbildnis vai valsts iestāde, kas ir atbildīga par bērna tiesību aizsardzību. Vecākiem, kuru laulība tiek šķirta saskaņā ar savstarpēju vienošanos vai kas tiek juridiski atšķirti, ir jāuzraksta vienošanās, kas paredz nodrošināt uzturu viņu nepilngadīgajiem bērniem. Tiesai šī vienošanās ir jāapstiprina. Ja viens no vecākiem vienošanos neievēro pēc tās apstiprināšanas, otrs var vērsties tiesā, lai prasītu izpildraksta izdošanu. Ja vecāki šķiras vai tiek juridiski atšķirti, nepanākot vienošanos par savu nepilngadīgo bērnu uzturēšanu, par uzturlīdzekļu nodrošināšanu lems tiesa. Bērna atšķiršana no vecākiem un vecāku varas ierobežošana neatbrīvo vecākus no pienākuma maksāt uzturlīdzekļus savam bērnam.
 • Ja, šķirot laulību, jautājums par uzturlīdzekļiem netiek atrisināts, abiem laulātajiem savstarpēji vienojoties, tiesa piespriedīs uzturlīdzekļus par labu tam laulātajam, kurš tos pieprasa, ar noteikumu, ka viņš vai viņa nav atbildīgs/-a par laulības šķiršanu. Laulātais nav tiesīgs saņemt uzturlīdzekļus, ja viņa vai viņas paša/pašas īpašumi vai ienākumi ir pietiekami, lai sevi uzturētu. Tiek pieņemts, ka laulātajam būs vajadzīgi uzturlīdzekļi, ja viņš vai viņa audzina savu un bijušā partnera nepilngadīgu bērnu, un ja viņš vai viņa nevar strādāt vecuma vai sliktas veselības dēļ.
 • Ja nomirst persona (bijušais laulātais vai kāds no vecākiem), kurai bija jāmaksā uzturlīdzekļi, atbildība par uzturlīdzekļu maksāšanu pāries uz šīs personas pēcnācēju, ciktāl mantotie aktīvi to atļauj.
 • Kad tiesa pieņem lēmumu par laulāta pāra atšķiršanu, tā piespriedīs uzturlīdzekļus par labu tai pusei, kas tos pieprasa, un tie ir jāmaksā pusei, kas ir atbildīga par atšķiršanu.
 • Pieaugušajiem bērniem ir jāuztur darbnespējīgi vecāki, kuriem ir vajadzīgs atbalsts. Uzturlīdzekļus maksā, pamatojoties uz savstarpēju vienošanos vai tiesas lēmumu.
 • Pieaugušajiem brāļiem un māsām, kuri to spēj, ir jāuztur savi nepilngadīgie brāļi un māsas, ja viņi ir bāreņi vai citādi nespēj saņemt uzturlīdzekļus no saviem vecākiem. Uzturlīdzekļus maksā brīvprātīgi vai saskaņā ar tiesas lēmumu.
 • Pieaugušajiem bērniem, kuri to spēj, ir jāuztur darbnespējīgi vecvecāki, kuriem ir vajadzīgs atbalsts. Uzturlīdzekļus maksā brīvprātīgi vai saskaņā ar tiesas lēmumu.
 • Vecvecākiem, kuri to spēj, ir jāuztur nepilngadīgie mazbērni, ja viņiem ir vajadzīgs atbalsts tādēļ, ka viņi ir bāreņi vai citādi nespēj saņemt uzturlīdzekļus no saviem vecākiem. Uzturlīdzekļus maksā brīvprātīgi vai saskaņā ar tiesas lēmumu.

3. Līdz kādam vecumam bērns var saņemt uzturlīdzekļu pabalstu?

Vecākiem ir materiāli jānodrošina savi bērni līdz viņu pilngadībai, t.i., 18 gadu vecumam, izņemot gadījumus, kur bērns nespēj strādāt invaliditātes dēļ un tādēļ tiek uzskatīts par nepilngadīgu. Pie tam vecāku materiālo uzturlīdzekļu pienākums pret savu bērnu nebeidzas, bērnam sasniedzot pilngadību, ja bērns joprojām apmeklē dienas nodaļu vidusskolā, augstskolā vai arodskolā, un vēl nav sasniedzis 24 gadu vecumu, un viņam vajadzīgs atbalsts. Uzturlīdzekļus piešķir pieaugušam bērnam, kas mācās vidusskolā, augstskolā vai arodskolā dienas nodaļā, kamēr viņš pabeidz mācības vai sasniedz 24 gadu vecumu.

Lapas augšmalaLapas augšmala

4. Kur es varu saņemt palīdzību sev vai savam bērnam? Vai man ir jāvēršas kādā īpašā institūcijā vai arī iestādes vai tiesas var palīdzēt? 

Prasības par uzturlīdzekļu piešķiršanu ir jāiesniedz tiesā.

5. Ja es vēlos vērsties tiesā, lai piespiestu kādu personu maksāt uzturlīdzekļus, kā man uzzināt, kuras tiesas kompetencē ir šī lieta? 

Ar vienu vai diviem izņēmumiem, kas minēti Lietuvas Civilkodeksā, pirmajā instancē civillietas vienmēr izskata rajona tiesas. Parasti tiesas jurisdikcija būs atkarīga no atbildētāja dzīvesvietas. Tomēr uzturlīdzekļu prasības drīkst arī izskatīt tiesa ar jurisdikciju pēc prasītāja dzīvesvietas. Tādēļ prasības var iesniegt tiesā, kuras jurisdikcijā dzīvo atbildētājs, vai tiesā, kuras jurisdikcijā dzīvo prasītājs. Rajona tiesu teritoriālo jurisdikciju regulē 1994. gada 15. jūnija Likums, ar ko izveido Lietuvas Augstāko tiesu, Lietuvas Apelācijas tiesu un reģionālās tiesas, nosakot reģionālo un rajona tiesu teritoriālo jurisdikciju un pārveidojot Lietuvas prokurora biroju.

6. Vai es varu iesniegt prasību kādas citas personas vārdā, t.i., piederīgā vai bērna vārdā, kam ir vajadzīgs atbalsts? Vai man, lai iesniegtu prasību tiesā, ir jāizmanto starpnieks? Ja tas nav vajadzīgs, kāda procedūra jāievēro?

Prasības par uzturlīdzekļu noteikšanu bērnam var iesniegt tiesā viens no bērna vecākiem, aizbildnis vai valsts iestāde, kas ir atbildīga par bērna tiesību aizsardzību.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Citos gadījumos prasības iesniedz persona, kurai vajadzīgi uzturlīdzekļi.

7. Ja mani līdzekļi ir nepietiekami, vai es varu saņemt tiesisko palīdzību, lai segtu izmaksas par lietas izskatīšanu?

Saskaņā ar Lietuvas Civilkodeksu izmaksas par lietas izskatīšanu veido oficiālās nodevas un tiesvedības izmaksas. Saskaņā ar Kodeksa 83. panta 1. daļu lietās par uzturlīdzekļiem prasītāji ir atbrīvoti no oficiālās nodevas maksāšanas. Saskaņā ar Lietuvas likumu par valsts tiesisko palīdzību Lietuvas pilsoņi, citu ES dalībvalstu pilsoņi un citas fiziskas personas, kas likumīgi dzīvo Lietuvā vai kādā citā ES dalībvalstī, ir tiesīgi saņemt sekundāru tiesisko palīdzību, kas arī sedz izmaksas par lietas izskatīšanu saskaņā ar Civilprocesa kodeksu, ar noteikumu, ka viņu īpašuma vērtība un gada ienākumi nepārsniedz Lietuvas valdības noteikto minimālo summu, kas ļauj saņemt tiesisko palīdzību. Tomēr citu ES dalībvalstu pilsoņi un fiziskas personas, kas likumīgi dzīvo citās ES dalībvalstīs, ir tiesīgi saņemt tiesisko palīdzību tikai pārrobežu strīdos. Neatkarīgi no īpašuma vērtības un ienākumu līmeņa, ko noteikusi Lietuvas valdība tiesiskās palīdzības nodrošināšanai, personas, kuras ir tiesīgas saņemt sociālo pabalstu saskaņā ar Lietuvas likumu par sociālo palīdzību skaidrā naudā ģimenēm ar zemiem ienākumiem (viena cilvēka ģimene) lietuviu kalba, kā arī personas, kuras spēj pierādīt, ka viņas nevar rīkoties ar savu īpašumu un līdzekļiem objektīvu iemeslu dēļ, un īpašums un gada ienākumi viņu rīcībā tādējādi nepārsniedz īpašuma vērtības un ienākumu līmeni, ko noteikusi Lietuvas valdība tiesiskās palīdzības nodrošināšanai, arī var pieprasīt sekundāru tiesisko palīdzību. (Lai iegūtu papildu informāciju, skatīt www.teisinepagalba.lt English - lietuviu kalba).

Lapas augšmalaLapas augšmala

8. Kādu atbalstu var piešķirt ar tiesas lēmumu? Ar kādu summu tādā gadījumā jārēķinās? Vai to var pārskatīt, ņemot vērā dzīves dārdzības vai ģimenes apstākļu pārmaiņas?

Uzturlīdzekļi, kas piešķirti bijušajam laulātajam, var būt kā viens maksājums, regulārs ikmēneša maksājums vai aktīvu nodošana. Kad pāris šķiras vai tiek atšķirts, un tiesa lemj par uzturlīdzekļu piešķiršanu pusei, kas tos prasa, un pozitīva lēmuma gadījumā par uzturlīdzekļu apmēru, tai ir jāņem vērā laulības ilgums, uzturlīdzekļu vajadzība, abu pušu finansiālais stāvoklis, veselība, vecums un darbspēja, iespējas partnerim, kam nav darba, atrast darbu un citi svarīgi faktori. Ja uzturlīdzekļi ir piešķirti kā regulāri maksājumi, mainoties būtiskiem apstākļiem, viens no bijušajiem laulātajiem drīkst pieprasīt palielināt vai samazināt uzturlīdzekļu apmēru, vai vispār pārtraukt to maksāšanu.

Nepilngadīgam bērnam var piešķirt uzturlīdzekļus kā regulāru ikmēneša maksājumu, naudas summu vai aktīvu nodošanu. Uzturlīdzekļu summai ir jābūt proporcionālai bērna vajadzībām un vecāku finansiālajai situācijai, kā arī pietiekamai, lai nodrošinātu bērna attīstībai nepieciešamos apstākļus. Ja pēc tiesas lēmuma piešķirt uzturlīdzekļus pušu finansiālā situācija ir būtiski mainījusies, tiesa drīkst pēc bērna, tēva, mātes, valsts iestādes, kas ir atbildīga par bērna tiesību aizsardzību, vai prokurora pieprasījuma samazināt vai palielināt uzturlīdzekļu summu un mainīt uzturlīdzekļu veidu. Iespējamais iesnieguma pamatojums par uzturlīdzekļu summas maiņu, ir, piemēram, tēva vai mātes finansiālā stāvokļa uzlabošanās vai pasliktināšanās, vai izmaiņas bērna vajadzībās. Uzturlīdzekļu summu var palielināt, ja ir radušās papildu izmaksas sakarā ar bērna aprūpi (ja bērns ir slims vai ievainots, vai ir vajadzīga aprūpe vai nepārtraukta uzraudzība). Ja nepieciešams, tiesa drīkst pieprasīt apmaksāt jebkādus izdevumus par bērnam nepieciešamu ārstēšanu.

Lapas augšmalaLapas augšmala

9. Kādā veidā un kam izmaksā uzturlīdzekļus?

Tiesa lems, kā uzturlīdzekļi ir jāmaksā: kā vienreizējs maksājums, regulārs ikmēneša maksājums vai kā aktīvu nodošana. Uzturlīdzekļus maksās bijušajam laulātajam, kam tie vajadzīgi (atšķiršanas gadījumā - pašreizējam laulātajam).

Attiecībā uz uzturlīdzekļiem nepilngadīgam bērnam tiesai ir jāpiešķir uzturlīdzekļi bērnam, kā arī par šī finansējuma pārvaldītāju jāieceļ bērna tēvs, māte vai aizbildnis, kas ir atbildīgs par bērna interešu aizsardzību. Bērna tēvs vai māte pārvalda bērna uzturlīdzekļus ar lietojuma tiesībām. Ja bērnam ir aizbildnis (uzticības persona), uzturlīdzekļus piešķir bērnam. Aizbildni (uzticības personu) ieceļ par finansējuma un aktīvu pārvaldītāju.

10. Ja uzturlīdzekļu maksātājs nevēlas uzturlīdzekļus maksāt labprātīgi, kādus piespiedu līdzekļus var piemērot?

Ja persona, kas ir atbildīga par uzturlīdzekļu maksāšanu, nepilda tiesas lēmumu par uzturlīdzekļu maksāšanu, persona, kas gūst labumu no tiesas lēmuma (t.i., prasītājs), var vērsties tiesā ar rakstisku iesniegumu par izpildraksta izdošanu. Ja viens no vecākiem neievēro apstiprinātu vienošanos par bērna uzturlīdzekļu maksāšanu, otrs var vērsties tiesā, lai prasītu izpildraksta izdošanu. Prasītājs ieceļ tiesu izpildītāju, lai tas īsteno izpildrakstu vai tiesas rīkojumu. Skatīt atbildi uz 11. jautājumu.

Ja nepieciešams, tiesa drīkst saistībā ar lēmumu par uzturlīdzekļu maksāšanu bērnam pieprasīt bērna vecākiem (vai vienam no viņiem) ieķīlāt savu īpašumu. Ja persona nepilda tiesas lēmumu par uzturlīdzekļu piedziņu, tad uzturlīdzekļus atgūs no tās ieķīlātā īpašuma saskaņā ar attiecīgajiem tiesību aktiem. To pašu procedūru izmanto par bijušo laulāto uzturēšanu, ja partneri šķiras vai tiek atšķirti juridiski.

Lapas augšmalaLapas augšmala

11. Vai es varu saņemt palīdzību, lai no kādas īpašas organizācijas vai iestādes panāktu neizmaksāto uzturlīdzekļu piedziņu

Tiesas izpildītājs palīdzēs jums izpildīt tiesas lēmumus, veicot vajadzīgos pasākumus. Tiesas izpildītājs ir persona, ko ieceļ un pilnvaro valsts, lai veiktu obligāto izpildrakstu izpildi, noskaidrotu faktus, nodotu dokumentus un veiktu citus pienākumus, ko nosaka tiesību akti.

Saņemot izpildrakstu vai tiesas rīkojumu, tiesu izpildītājs sāks izpildi, rīkojoties likumā noteiktajā kārtībā. Viņš var izsaukt parādnieku un personu, kurai pienākas uzturlīdzekļi, lai pieprasītu viņu priekšlikumus par tiesas lēmuma izpildi, un sūtīt parādniekam atgādinājumus. Ja parādnieks nepilda tiesas lēmumu atgādinājumā paredzētajā termiņā, tiesu izpildītājs sāks parādu piedziņu ne vēlāk kā desmit dienas pēc termiņa beigām, kas bija noteikts maksājuma veikšanai. Uzturlīdzekļus atgūst no parādnieka algas un visiem pārējiem viņa ienākumiem. Ja persona neveic regulārus uzturlīdzekļu maksājumus, kas viņai ir jāmaksā, bet viņa nestrādā un viņai nav citu ienākumu, uzturlīdzekļus piedzīs no viņas aktīviem.

12. Vai šīs organizācijas var veikt uzturlīdzekļu maksājumus daļējā vai pilnā apmērā uzturlīdzekļu maksātāja vietā?

Nē. Tomēr valsts izmaksās uzturlīdzekļus nepilngadīgus bērnus, kas ilgāk nekā mēnesi nesaņem uzturlīdzekļus no sava tēva, mātes vai cita tuva radinieka, kuri spēj tos uzturēt. Valsts izmaksātie bērna uzturlīdzekļi ir sociālais pabalsts.

Lapas augšmalaLapas augšmala

JA PERSONA, KAS IR ATBILDĪGA PAR UZTURLĪDZEKĻU MAKSĀŠANU, DZĪVO ĀRZEMĒS:

13. Vai es varu vērsties pēc palīdzības kādā īpašā organizācijā vai iestādē savā valstī vai ārzemēs?

Lai Lietuvas tiesas lēmumu par uzturlīdzekļu maksāšanu izpildītu ārzemēs, tas attiecīgajām tiesām ir jāatzīst un jāpasludina par īstenojamu attiecīgajā valstī. Tiesu lēmumu atzīšanu un izpildi ES dalībvalstīs nosaka 2000. gada 22. decembra Padomes Regula (EK) Nr. 44/2001 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās. Personai, kura vēlas, lai Lietuvas tiesas lēmumu atzītu ārzemēs, ir jāiesniedz pieprasījums attiecīgajā ārvalsts tiesā vai iestādē, pievienojot visus vajadzīgos dokumentus.

Saskaņā ar Lietuvas tiesību aktiem par valsts juridisko palīdzību ieinteresētajām personām var piešķirt primāro juridisko palīdzību (piemēram, juridisku konsultāciju, utt.). Tiesības saņemt primāro juridisko palīdzību attiecas uz visiem Lietuvas pilsoņiem, citu ES dalībvalstu pilsoņiem, citām fiziskām personām, kas likumīgi dzīvo Lietuvā vai citā ES dalībvalstī, kā arī citām personām, kas ir minētas starptautiskajos nolīgumos, kuros Lietuva ir līgumslēdzēja puse.

Pieprasījumus par juridisko palīdzību var iesniegt tieši attiecīgajā iestādē ES dalībvalstī, kurā prasītājs vēlas, lai atzītu tiesas lēmumu. Pieprasījumus var arī iesniegt Lietuvas tieslietu ministrijā, kas ir nosūtītāja iestāde. Pieprasījums ir jātulko ES dalībvalsts lietuviu kalba oficiālajā valodā vai tajā valodā, kas ir valsts oficiālā valoda, kas ir arī Kopienas iestāžu oficiālā valoda, vai citā valodā, kas ir pieņemama citai dalībvalstij un par to ir paziņots Komisijai. (Lai saņemtu papildu informāciju, skatīt Lietuvas likuma par valsts juridisko palīdzību 29. pantu, piemēram, šajā tīmekļa vietnē: www.teisinepagalba.lt English - lietuviu kalba).

Lapas augšmalaLapas augšmala

14. Kāda ir jūsu adrese? Kā es varu ar jums sazināties? Kur es varu saņemt veidlapas, kas man ir jāaizpilda? Kādi dokumenti man ir jāpievieno iesniegumam? Vai man tie ir jāiztulko? Vai ir jāapliecina dokumentu autentiskums?

Iesniegums ir jāiesniedz attiecīgajā tiesā vai iestādē, kuras jurisdikcijā atrodas parādnieka dzīvesvieta ārzemēs. Attiecīgās tiesas un iestādes ir minētas II pielikumā Regulai, kas ir minēta atbildē uz 13. jautājumu, kā arī Eiropas tiesiskās sadarbības atlantā civillietās (http://europa.eu.int/comm/justice_home/judicialatlascivil/). Pieprasījumam jāpievieno Lietuvas tiesas lēmuma kopija, kura atzīšana tiek prasīta, un standarta veidlapa no pirmās instances tiesas, kas ir pieņēmusi lēmumu. (Veidlapu lietuviešu valodā var lejuplādēt no Lietuvas Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnes. Uzklikšķināt uz „Bendradarbiavimas” tīmekļa vietnē www.tm.lt English - lietuviu kalba, tad uz „dokumentų formos” no sānu izvēlnes.) Ja tiesa vai kompetenta iestāde pieprasa, ir jāiesniedz dokumentu tulkojumi. Tulkojums ir jāapliecina personai, kura ir tiesīga to darīt vienā no dalībvalstīm. Tiesas aizpildītās veidlapas un izdotie dokumenti ir jāapliecina ar oficiālo tiesas zīmogu.

Ja vēlaties prasīt valsts primāro juridisko palīdzību Lietuvā, jums ir jāvēršas jūsu deklarētās dzīvesvietas pašvaldības izpildinstitūcijā vai, ja jums nav deklarētas dzīvesvietas, tās izpildinstitūcijā tajā pašvaldības, kurā jūs dzīvojat.

15. Kādu palīdzību ārvalstu iestādes var piešķirt?

Kompetentas iestādes citās ES dalībvalstīs sniegs informāciju par pieteikšanās kārtību, prasībām attiecībā uz pieteikuma formu un pārējo informāciju saistībā ar Lietuvas tiesu lēmumu atzīšanu un izpildi attiecīgajā dalībvalstī.

16. Vai ir vajadzīgs tiesas rīkojums, lai Lietuvas vai ārvalstu iestāde vai institūcija piešķirtu man palīdzību? Ja tā ir, kurā valstī lēmums ir jāpieņem? Ja tas ir ārzemēs, kādu palīdzību es varu saņemt? Ja es nevaru samaksāt nodevas, vai es tomēr varu saņemt juridisko palīdzību?

Lai cilvēki Lietuvā saņemtu juridisko palīdzību, nekādi tiesas rīkojumi nav vajadzīgi. Primārā juridiskā palīdzība ir jāsniedz nekavējoties, pamatojoties uz personas iesniegumu pašvaldības izpildinstitūcijai. Ja juridisko palīdzību nevar nodrošināt nekavējoties, iesniedzējam ir jāsniedz informācija par iespēju to saņemt tuvākajās piecās dienās. Juridisko palīdzību sniegs bez maksas.

« Uzturlīdzekļu prasības - Vispārīgas ziņas | Lietuva - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 20-11-2007

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste